Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

| 15. Sosyolojik muhayyile, bireylerin kişisel huzursuzlukları- nin arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapar. İnsanın kendi h

| 15. Sosyolojik muhayyile, bireylerin kişisel huzursuzlukları-
nin arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapar. İnsanın
kendi hayatının anlamını kavrayabilmesi ve kendi gele-
ceğini görebilmesi için, içinde yaşadığı tarih döneminin
ve diğer insanların bil

| 15. Sosyolojik muhayyile, bireylerin kişisel huzursuzlukları- nin arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapar. İnsanın kendi hayatının anlamını kavrayabilmesi ve kendi gele- ceğini görebilmesi için, içinde yaşadığı tarih döneminin ve diğer insanların bilincinde olması gerekir . Örneğin nü- fusu 13 milyonu bulan bir kentte 1 kişi işsizse bu onun kişisel sorunudur. Ancak bu kentte çalışabilir nüfusun yüz- de 10'u işsizse bu aynı zamanda sosyolojik bir sorundur. Özellikle ekonomik kriz döneminde çok sayıda vasıflı in- sanın işsiz kaldığına tanık oluruz. Bu dönemde insanla- rin işsizlik sebebi bireysel olmaktan ziyade, toplumsaldır. Bu konuda verilebilecek bir başka örnek ise, artan bo- şanmalardır. Tıpkı işsizlik gibi, 1 kişinin boşanması sos- yolojik bir sorun değildir. Ancak toplumların modernleş- me sürecine paralel olarak evliliklerin anlamlı bir çoğun- luğunu boşanma ile sonuçlanması sosyolojik bir olaydır. Bu durum, büyük ölçüde toplumsal değişme sürecinin bir yansımasıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta- dir? A) Bireylerin yaşadıkları hayat, toplumsal yapıdan bağım- siz değildir. B) toplumsal değişim, sosyal bir yapıda zaman içinde meydana gelen farklılaşmayı yansıtır. C) Küçük bir gruptaki değişimler grubun kendisi için önem- lidir ancak büyük bir grup için anlamlı değildir. D) Değişimler kişinin toplumsal konumunu, davranışları- ni, toplumsal kurumların birbiriyle ilişkisini etkiler. E) Toplumsal değişimin kültürü etkilemesi uzun bir za- man dilimi gerektirir.