Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6 Eserde Oğuz Türklerinin Rum, Ermeni ve Gürcüler- le yaptığı savaşlar ve Oğuz boyları arasındaki anlaş- mazlıklar, iç savaşlar

6
Eserde Oğuz Türklerinin Rum, Ermeni ve Gürcüler-
le yaptığı savaşlar ve Oğuz boyları arasındaki anlaş-
mazlıklar, iç savaşlar destansı bir üslupla anlatılmak-
tadır. Eserde Oğuz Türklerinin günlük yaşamlarını,
törelerini ve dinî inançlarını, sosyal ve si

6 Eserde Oğuz Türklerinin Rum, Ermeni ve Gürcüler- le yaptığı savaşlar ve Oğuz boyları arasındaki anlaş- mazlıklar, iç savaşlar destansı bir üslupla anlatılmak- tadır. Eserde Oğuz Türklerinin günlük yaşamlarını, törelerini ve dinî inançlarını, sosyal ve siyasi durum- larını yansıtan metinler yer almaktadır. Bu metinlerde ad koyma, başlık alma gibi İslam öncesine ait gele- nekler görülür. Metinlerde yer alan kahramanlar han, bey, bey oğulları gibi yüksek tabakadan kişilerdir. Bu kişiler, iyiliği ve doğruluğu öğütler. Güçsüzlerin, çare- sizlerin, yanındadır. Tok sözlü, sözlerinin eri kişilerdir. Hepsi bileği bükülmez bir yiğitlerdir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden han- gisidir? A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Hikmet C) Atabetü'l-hakayık D) Divanü Lügati't-Türk E) Dede Korkut Hikâyeleri