Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

IT YAYINLARI 9. Ahmet Hamdi Tanpınar, dilin şu işlevine dikkat çekmektedir: "...Şiir bir iç kale sanatıdır. Çünkü dil, vasıta ol

IT YAYINLARI
9.
Ahmet Hamdi Tanpınar, dilin şu işlevine dikkat
çekmektedir: "...Şiir bir iç kale sanatıdır. Çünkü dil,
vasıta olarak değil; malzeme olarak kullanıldığı zaman
milletin iç kalesidir. Böyle alınınca bir milletin insanının,
tarihinin, kültürünü

IT YAYINLARI 9. Ahmet Hamdi Tanpınar, dilin şu işlevine dikkat çekmektedir: "...Şiir bir iç kale sanatıdır. Çünkü dil, vasıta olarak değil; malzeme olarak kullanıldığı zaman milletin iç kalesidir. Böyle alınınca bir milletin insanının, tarihinin, kültürünün ta kendisidir." Divan şiirini, kültür yansıtıcısı olarak görebiliriz. Edebiyatın aynı zamanda kültürü yaşatan bir yapısı da vardır. Edebiyatı bir "kültürel metin, bir doku" olarak görmek, edebiyatta çeşitli kültür konularının diyaloğunu ve belli bir devrin bakış açısını, eğlence anlayışını keşfetmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceyi örneklendirmektedir? A) Bir neşve ala bû-yı safâdan dil-i nâ-kâm Her mû-yı tenüm ol dem olur hâmile-i gam B) Tâ haşre degin kan getürür dîdelerümden Nûş itsem eger sehvle ben câm-ı temennâ C) Çeşmüm yaşını aglamadan kan iderüm ben / Laht-ı cigerüm zînet-i müjgân iderüm ben D Düşürür kevseri ol havz-ı dil-ârâ yâda Nice akmaya gönül su gibi Sa'dâbâda E) İtmedüm gayra şikâyet nice bir nâz yeter Bilinür derd-i dilüm sîne-i sad-çâkümden