Soru:

1. Türkiye Selçuklu Devleti'nde mirî araziler meliklere, emirle- re ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiğ

1.
Türkiye Selçuklu Devleti'nde mirî araziler meliklere, emirle-
re ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiği sü-
rece verilen kişide kalır ve o kişi miras olarak bırakabilirdi.
Araziyi üç yıl boyunca işletemeyen kişilerden tarlanın işlet-
me hakkı geri alınırdı. İkta sahipleri kendilerine verilen ara-
ziler üzerinde asker beslemekten ve bu askerlerin eğitimini
sağlamaktan sorumluydu. Savaş zamanı bu askerlerle bir-
likte savaşa katılırdı. Bunun yanında vergi toplamak ve bu-
lundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla da sorumluydu-
lar. İkta sahiplerinin bulundukları bölgelerde kale yaparak
güçlenmelerini önlemek amacıyla iki yılda bir yerleri değiş-
tirilirdi.
Bu bilgiden hareketle Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez?
A) Ikta sisteminde arazilerin mülkiyetinin devlete ait olduğu
B) Feodal yapılanmaların önüne geçilmeye çalışıldığı
C) Hazineye yük olmadan gulam ordusunun oluşturulduğu
Dr Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsendiği
E) Üretimin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı

1. Türkiye Selçuklu Devleti'nde mirî araziler meliklere, emirle- re ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiği sü- rece verilen kişide kalır ve o kişi miras olarak bırakabilirdi. Araziyi üç yıl boyunca işletemeyen kişilerden tarlanın işlet- me hakkı geri alınırdı. İkta sahipleri kendilerine verilen ara- ziler üzerinde asker beslemekten ve bu askerlerin eğitimini sağlamaktan sorumluydu. Savaş zamanı bu askerlerle bir- likte savaşa katılırdı. Bunun yanında vergi toplamak ve bu- lundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla da sorumluydu- lar. İkta sahiplerinin bulundukları bölgelerde kale yaparak güçlenmelerini önlemek amacıyla iki yılda bir yerleri değiş- tirilirdi. Bu bilgiden hareketle Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez? A) Ikta sisteminde arazilerin mülkiyetinin devlete ait olduğu B) Feodal yapılanmaların önüne geçilmeye çalışıldığı C) Hazineye yük olmadan gulam ordusunun oluşturulduğu Dr Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsendiği E) Üretimin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı