Tarih Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920'de kurulan
Büyük Millet Meclisinin olağanüstü yetkilere sahip
olduğunu gösterir?
A) Yeni bir anayasa hazırlamıştır.
B) Mecliste azınlıklara temsil hakkı tanınmamıştır.
C) İcra Vekilleri Heyeti adında hükümet oluşturulmuş ve
bazı kanunlar çıkartılmıştır.
11
D) Meclisin üstünde bir güç yoktur; yasama, yürütme,
yargı görevini meclis yerine getirmiştir.
E) Siyasi partiler yoktur, bunun yerine Müdafaa-i Hukuk,
Tesanüt, Halk Zümresi, İstiklal Grubu gibi gruplar
mevcuttur.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
5. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisinin olağanüstü yetkilere sahip olduğunu gösterir? A) Yeni bir anayasa hazırlamıştır. B) Mecliste azınlıklara temsil hakkı tanınmamıştır. C) İcra Vekilleri Heyeti adında hükümet oluşturulmuş ve bazı kanunlar çıkartılmıştır. 11 D) Meclisin üstünde bir güç yoktur; yasama, yürütme, yargı görevini meclis yerine getirmiştir. E) Siyasi partiler yoktur, bunun yerine Müdafaa-i Hukuk, Tesanüt, Halk Zümresi, İstiklal Grubu gibi gruplar mevcuttur.
11
2. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
9
5
7
1
3
III. Selim tarafından kurulan
.... ordusu,
Mısır'ı işgal ettikten sonra Suriye'ye doğru ilerleyen
Fransız ordusunu Akka önlerinde yenilgiye uğrata-
rak Napolyon'a bölgedeki ilk yenilgiyi yaşatmıştır.
Napolyon savaşları yüzünden bozulan Avrupa'nın
siyasal durumunu düzeltmek ve Avrupa'nın ge-
lecekte alacağı durumu belirlemek amacıyla
Kongresi toplanmıştır.
na yardım istemiştir.
II. Mahmut, Mısır sorununda İngiltere ve Fran-
sa'dan yardım göremeyince .....
......'dan
Ayastefanos Antlaşması'nda
sınırlarının Ege Denizi'ne kadar ulaştırılması, Av-
rupalı devletlerin tepkilerine sebep olmuş ve ant-
laşma iptal edilmiştir.
Berlin Antlaşması ile Bulgaristan'ın bağımsızlığı
iptal edilmiş ve sınırlarının da Ege Denizi ile bağ-
lantısı kesilerek
........'nin Akdeniz'e in-
mesini önlemiştir.
XIX. yüzyılın sonlarında Ermeni ayaklanmalarını
daha sistematik olarak yürütmek amacıyla İsvic-
re'de 1887'de
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
11 2. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 9 5 7 1 3 III. Selim tarafından kurulan .... ordusu, Mısır'ı işgal ettikten sonra Suriye'ye doğru ilerleyen Fransız ordusunu Akka önlerinde yenilgiye uğrata- rak Napolyon'a bölgedeki ilk yenilgiyi yaşatmıştır. Napolyon savaşları yüzünden bozulan Avrupa'nın siyasal durumunu düzeltmek ve Avrupa'nın ge- lecekte alacağı durumu belirlemek amacıyla Kongresi toplanmıştır. na yardım istemiştir. II. Mahmut, Mısır sorununda İngiltere ve Fran- sa'dan yardım göremeyince ..... ......'dan Ayastefanos Antlaşması'nda sınırlarının Ege Denizi'ne kadar ulaştırılması, Av- rupalı devletlerin tepkilerine sebep olmuş ve ant- laşma iptal edilmiştir. Berlin Antlaşması ile Bulgaristan'ın bağımsızlığı iptal edilmiş ve sınırlarının da Ege Denizi ile bağ- lantısı kesilerek ........'nin Akdeniz'e in- mesini önlemiştir. XIX. yüzyılın sonlarında Ermeni ayaklanmalarını daha sistematik olarak yürütmek amacıyla İsvic- re'de 1887'de
0:01/0:58
Türk töresi ve devlet geleneğine göre ülke, hânedân üyele-
rinin ortak mülkü sayılırdı. Sultanın ölümüyle hânedân men-
supları hepsi doğal hakları olarak gördükleri iktidar makamına
sahip olabilmek için harekete geçerlerdi. Türk devlet gelene-
ğine uygun bir şekilde yönetilen Büyük Selçuklu Devleti'nde
de kuruluşundan yıkılışına kadar bu geleneğin tesiri görül-
müştür.
Bu durum,
1. devlet yönetimini kolaylaştırması
II. şehzadelerin Atabeyliklerde görevlendirilmesi
III. iç karışıklıkların yaşanması
IV. taht mücadelesi
verilenlerden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) II ve III
E) III ve IV
C) I ve III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
0:01/0:58 Türk töresi ve devlet geleneğine göre ülke, hânedân üyele- rinin ortak mülkü sayılırdı. Sultanın ölümüyle hânedân men- supları hepsi doğal hakları olarak gördükleri iktidar makamına sahip olabilmek için harekete geçerlerdi. Türk devlet gelene- ğine uygun bir şekilde yönetilen Büyük Selçuklu Devleti'nde de kuruluşundan yıkılışına kadar bu geleneğin tesiri görül- müştür. Bu durum, 1. devlet yönetimini kolaylaştırması II. şehzadelerin Atabeyliklerde görevlendirilmesi III. iç karışıklıkların yaşanması IV. taht mücadelesi verilenlerden hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız II B) Yalnız IV D) II ve III E) III ve IV C) I ve III
2.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra;
• Dünya barışını korumak
●
Devletler arasındaki savaşlara son vermek
Devletler arasındaki sorunlara barışçıl çözümler
bulmak
● Devletlerin bağımsızlığını
korumak
amaçları için aşağıdaki oluşumlardan hangisi ger-
çekleştirilmiştir?
A) Birleşmiş Milletler
B) Milletler Cemiyeti
Paris Barış Konferansı
D) Wilson İlkeleri
SINAN KUZUCU
ve toprak bütünlüğünü
YAYINLARI
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra; • Dünya barışını korumak ● Devletler arasındaki savaşlara son vermek Devletler arasındaki sorunlara barışçıl çözümler bulmak ● Devletlerin bağımsızlığını korumak amaçları için aşağıdaki oluşumlardan hangisi ger- çekleştirilmiştir? A) Birleşmiş Milletler B) Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı D) Wilson İlkeleri SINAN KUZUCU ve toprak bütünlüğünü YAYINLARI
Aldıkları bu kararda Osmanlı Devleti'ne
stek olmuşlardır. 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan Rumları, 1878'de
Romanya takip etmiştir.
nliğini sarsmıştır. Rusya, Panslavizm politikasını Balkanlarda uygulayıp Balkanlar
oluşturmuştur.
vlet olon
Antlasmas
Yunanlılar Edime
an 1878
Balkan
222 ÖRNEK-6
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki etnik unsurlardan hangisi
diğerlerinden daha sonra ayaklanma
çıkarmıştır?
A) Ermeniler
B) Rumlar
D) Karadağlılar
C) Sırplar
E) Romenler
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
Aldıkları bu kararda Osmanlı Devleti'ne stek olmuşlardır. 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan Rumları, 1878'de Romanya takip etmiştir. nliğini sarsmıştır. Rusya, Panslavizm politikasını Balkanlarda uygulayıp Balkanlar oluşturmuştur. vlet olon Antlasmas Yunanlılar Edime an 1878 Balkan 222 ÖRNEK-6 Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki etnik unsurlardan hangisi diğerlerinden daha sonra ayaklanma çıkarmıştır? A) Ermeniler B) Rumlar D) Karadağlılar C) Sırplar E) Romenler
17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı
Devleti'nde toprak düzeninin bozulmaya baş-
Mamasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır.
Bu durumun,
I. köylünün refah düzeyinin artmas
II. vergi gelirlerinin artması,
III. feodal yapının güçlenmesi
hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ye III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nde toprak düzeninin bozulmaya baş- Mamasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır. Bu durumun, I. köylünün refah düzeyinin artmas II. vergi gelirlerinin artması, III. feodal yapının güçlenmesi hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ye III C) Yalnız III E) I, II ve III
Pekiştirme Güçlendirme TEST
4.- Rusya, tarihinde ilk defa Karadeniz'e çıktı
ve İstanbul dâhil bütün Karadeniz sahille-
ri Rus donanmasının saldırılarına açık hâ-
le geldi.
ama
Rusya, Osmanlı himayesindeki Ortodoks
halkların Koruyuculuğunu alarak sürekli
Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale
etme fırsatı elde etti.
Rusya, daha önce İngiltere ve Fransa'ya
tanınan kapitülasyonların aynısını elde et-
ti, böylece "sıcak denizlere açılma" politi-
kasında büyük bir ilerleme kaydetti.
Rusya, İstanbul'da daimî elçi bulundur-
ma ve istediği şehirlerde konsolosluk aç-
ma hakkı elde etti.
Ruslar, yukarıdaki kazanımları aşağıda-
ki antlaşmalardan hangisi sonucunda el-
de etmişlerdir?
A) 1700 İstanbul Antlaşması
B) 1711 Prut Antlaşması
CH1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
D) 1792 Yaş Antlaşması
E) 1829 Edirne Antlaşması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Pekiştirme Güçlendirme TEST 4.- Rusya, tarihinde ilk defa Karadeniz'e çıktı ve İstanbul dâhil bütün Karadeniz sahille- ri Rus donanmasının saldırılarına açık hâ- le geldi. ama Rusya, Osmanlı himayesindeki Ortodoks halkların Koruyuculuğunu alarak sürekli Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etme fırsatı elde etti. Rusya, daha önce İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonların aynısını elde et- ti, böylece "sıcak denizlere açılma" politi- kasında büyük bir ilerleme kaydetti. Rusya, İstanbul'da daimî elçi bulundur- ma ve istediği şehirlerde konsolosluk aç- ma hakkı elde etti. Ruslar, yukarıdaki kazanımları aşağıda- ki antlaşmalardan hangisi sonucunda el- de etmişlerdir? A) 1700 İstanbul Antlaşması B) 1711 Prut Antlaşması CH1774 Küçük Kaynarca Antlaşması D) 1792 Yaş Antlaşması E) 1829 Edirne Antlaşması
6. XVII.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve Os-
manlı ekonomisini olumsuz etkileyen eko-
nomik anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) Liberalizm
C) Korumacılık
D) Kapitalizm
E) İthal İkamecilik
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
6. XVII.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve Os- manlı ekonomisini olumsuz etkileyen eko- nomik anlayış aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkantilizm B) Liberalizm C) Korumacılık D) Kapitalizm E) İthal İkamecilik
du okutarak
anlı
E) V
4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları
Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
BE
A) Miryokefalon Savaşı
B) Babai İsyanı
C) Kösedağ Savaşı
D Malazgirt Savaşı
E) Yassıçemen Savaşı →
Os
d
t
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
du okutarak anlı E) V 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir? BE A) Miryokefalon Savaşı B) Babai İsyanı C) Kösedağ Savaşı D Malazgirt Savaşı E) Yassıçemen Savaşı → Os d t
3.
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nin arabuluculuğunu
kabul ettiği uluslararası sorunlar içerisinde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hatay Sorunu
B) Fener Rum Patrikhanesi
Nüfus Mübadelesi
D) Bozkurt Lotus Olayı
E) Musul Sorunu
6.
50
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
3. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nin arabuluculuğunu kabul ettiği uluslararası sorunlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Hatay Sorunu B) Fener Rum Patrikhanesi Nüfus Mübadelesi D) Bozkurt Lotus Olayı E) Musul Sorunu 6. 50
pogle
CO
mli Yan
Q
WhatsApp
tevhidi tedrisa kanunu hangi ilke X
Tevhid-i tedrisat kanunu hangi ilkelerle bağlantılıdır? Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilkelerle bağlantılıdır?
Tevhid-i tedrisat kanunu hangi ilkelerle bağlantılıdır? Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilkelerle bağlantılıdır? - Google Ar
X
Yeni Sekme
Tarih
Atatürk İlkeleri
pogle CO mli Yan Q WhatsApp tevhidi tedrisa kanunu hangi ilke X Tevhid-i tedrisat kanunu hangi ilkelerle bağlantılıdır? Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilkelerle bağlantılıdır? Tevhid-i tedrisat kanunu hangi ilkelerle bağlantılıdır? Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilkelerle bağlantılıdır? - Google Ar X Yeni Sekme
1. Kavimler Göçü ile birlikte Roma İmparatorluğu yıkılmış,
yerine Avrupa'da birçok küçük devlet kurulmuştur.
Buna göre,
Rom
1. Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü'nü başlatmıştır.
Kavimler Göçü, Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmiş-
Eve
tir.
III. Kavimler Göçü ile Avrupalılar ilk defa Hristiyanlıkla ta-
nışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Dye II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
1. Kavimler Göçü ile birlikte Roma İmparatorluğu yıkılmış, yerine Avrupa'da birçok küçük devlet kurulmuştur. Buna göre, Rom 1. Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü'nü başlatmıştır. Kavimler Göçü, Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmiş- Eve tir. III. Kavimler Göçü ile Avrupalılar ilk defa Hristiyanlıkla ta- nışmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Dye II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Pekiştirme Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün orduyu siyasi
alanın dışında tutma düşüncesiyle atılan adımlar
arasında yer alır?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Erkan-i Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
D) Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
Tan
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
Pekiştirme Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün orduyu siyasi alanın dışında tutma düşüncesiyle atılan adımlar arasında yer alır? A) Halifeliğin kaldırılması B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması C) Erkan-i Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması D) Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi Tan
7. 1929 yılında yaşanan aşağıdaki hangi gelişme
Türkiye'deki ekonomik dengelerin sarsılmasına
ve devletçi ekonomiye geçiş yapılmasına zemin
hazırlamıştır?
A) II. Dünya Savaşı'nın başlaması
B) Türk parasının yurt içinde basılmaya başlanması
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
D) Dünya Ekonomik Bunalımı'nın yaşanması
E) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
7. 1929 yılında yaşanan aşağıdaki hangi gelişme Türkiye'deki ekonomik dengelerin sarsılmasına ve devletçi ekonomiye geçiş yapılmasına zemin hazırlamıştır? A) II. Dünya Savaşı'nın başlaması B) Türk parasının yurt içinde basılmaya başlanması C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması D) Dünya Ekonomik Bunalımı'nın yaşanması E) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması
10. 1739 yılında Belgrat Antlaşması'na göre Rus çarı-
nın protokol açısından Avusturya kralı ile Fransa
kralına denk sayılması;
1. Rusya'nın Avrupalı bir güç olarak kabul edil-
diği,
Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında siyasal
güç kaybı yaşadığı,
II Fransa'nın Rus egemenliğini kabul ettiği
durumlarından hangilerini gösterir?
AY
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Tarih Bilimi
10. 1739 yılında Belgrat Antlaşması'na göre Rus çarı- nın protokol açısından Avusturya kralı ile Fransa kralına denk sayılması; 1. Rusya'nın Avrupalı bir güç olarak kabul edil- diği, Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında siyasal güç kaybı yaşadığı, II Fransa'nın Rus egemenliğini kabul ettiği durumlarından hangilerini gösterir? AY A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III I ve II E) I, II ve III
amlama Testi - 1
4. Yeni Türk Devleti her alanda olduğu gibi toplumsal
alanda da yenileşme çabaları sarfetmekteydi. Ancak
Osmanlı dönemindeki toplumsal yapılanmanın devamı
olan bazı tarikat ve dini gruplar toplumun herhangi
bir ayrıma bakılmaksızın kaynaşmasını öngören bu
toplumsal yenileşmeye karşı çıkıyordu.
Bu durumda inkılapları toplum geneline yaymak ve
toplumdaki dini gruplaşmaları önleyerek kaynaşmayı
sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
amlama Testi - 1 4. Yeni Türk Devleti her alanda olduğu gibi toplumsal alanda da yenileşme çabaları sarfetmekteydi. Ancak Osmanlı dönemindeki toplumsal yapılanmanın devamı olan bazı tarikat ve dini gruplar toplumun herhangi bir ayrıma bakılmaksızın kaynaşmasını öngören bu toplumsal yenileşmeye karşı çıkıyordu. Bu durumda inkılapları toplum geneline yaymak ve toplumdaki dini gruplaşmaları önleyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği savunulabilir? A) Saltanatın kaldırılması B) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması