Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Soruları

4.
Nizamül mülk 'ün kaleme aldığı Siyasetname'ye göre:
"Sultanlar güler yüzlü, iyi huylu, mert, cesur, iyi ata bi-
nen ve her türlü silahı kullanabilen sanattan anlayan,
verdiği sözleri yerine getiren, fakirlere iyi davranan em-
ri altındakilerle iyi geçinen halkın üzerinden zalimlerin
zulmünü kaldıran kimseler olmalıdır."
Bu bilgiye bakılarak Türk İslam Devletlerinde aşa-
ğıdaki uygulamalardan hangisi hakkında bir yorum
yapılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığı
B) Hukuk devleti ilkesine uygun hareket edildiği
C) Her konuda dini kurallara bağlı kalındığı
D) Monarşik bir düzenin var olduğu
E) Teşkilatçılık faaliyetlerinde bulunulduğu
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
4. Nizamül mülk 'ün kaleme aldığı Siyasetname'ye göre: "Sultanlar güler yüzlü, iyi huylu, mert, cesur, iyi ata bi- nen ve her türlü silahı kullanabilen sanattan anlayan, verdiği sözleri yerine getiren, fakirlere iyi davranan em- ri altındakilerle iyi geçinen halkın üzerinden zalimlerin zulmünü kaldıran kimseler olmalıdır." Bu bilgiye bakılarak Türk İslam Devletlerinde aşa- ğıdaki uygulamalardan hangisi hakkında bir yorum yapılamaz? A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığı B) Hukuk devleti ilkesine uygun hareket edildiği C) Her konuda dini kurallara bağlı kalındığı D) Monarşik bir düzenin var olduğu E) Teşkilatçılık faaliyetlerinde bulunulduğu Diğer sayfaya geçiniz
erkantilizm düşün-
ticareti ön planda
ıkmasını engelle-
r sistemdir.
artırmıştır.
ağlamıştır.
ve III
4.
Avrupa'da meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır:
1. Sömürge yönetimlerinin kurulması
II. Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması
III. Otuz Yıl Savaşları'nın yapılması
IV. Matbaanın kullanılması
Bunlardan hangi ikisi arasında neden-sonuç ilişkisi
vardır?
A) I ve II
Dve IV
B) I ve III
E) III ve IV
C ve Ill
7.
Akıl
pa'
nec
Bu
4
f
Į
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
erkantilizm düşün- ticareti ön planda ıkmasını engelle- r sistemdir. artırmıştır. ağlamıştır. ve III 4. Avrupa'da meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır: 1. Sömürge yönetimlerinin kurulması II. Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması III. Otuz Yıl Savaşları'nın yapılması IV. Matbaanın kullanılması Bunlardan hangi ikisi arasında neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I ve II Dve IV B) I ve III E) III ve IV C ve Ill 7. Akıl pa' nec Bu 4 f Į
1. hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz
sahibi olabilmesine,
II. başka bir hanedan soyunun saltanat müca-
delesinde bulunamamasına,
III. hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal
olduğuna inanılmasına
Yukarıdakilerden hangilerinde ilk Türk devlet-
lerinde yönetimde kan bağının etkili olduğunu
gösteren bir kanıt bulunmaktadır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
1. hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesine, II. başka bir hanedan soyunun saltanat müca- delesinde bulunamamasına, III. hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılmasına Yukarıdakilerden hangilerinde ilk Türk devlet- lerinde yönetimde kan bağının etkili olduğunu gösteren bir kanıt bulunmaktadır? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
B
1-5
şme-
lerini
ava-
ulan
I ve
le-
Pjisi
ne-
en
ni
sel
k
a
B
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15).
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini yasal olarak almak zorunda olmay
Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam soru sayısı 25'tir.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kis
1. İlk Türk toplulukları bağımsız yaşayabildikleri topraklan
kendi vatanları olarak görmüşler, başka bir topluluğun bas-
kısı altında kaldıklarında özgür yaşayabilecekleri yerlere
göç etmişlerdir.
Türk topluluklarının;
1. konar göçer yaşam tarzını benimsemeleri,
II. ülkeyi töre kurallarına göre yönetmeleri,
III. sosyal devlet anlayışını benimsemeleri
özelliklerinden hangilerinin, söz konusu göçleri kolay-
laştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B
SOSYAL BİLİMLER TE
D) I ve III
C) I ve Il
E) II ve III
YDIN YAYINLARI
3.
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
B 1-5 şme- lerini ava- ulan I ve le- Pjisi ne- en ni sel k a B 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini yasal olarak almak zorunda olmay Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam soru sayısı 25'tir. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kis 1. İlk Türk toplulukları bağımsız yaşayabildikleri topraklan kendi vatanları olarak görmüşler, başka bir topluluğun bas- kısı altında kaldıklarında özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Türk topluluklarının; 1. konar göçer yaşam tarzını benimsemeleri, II. ülkeyi töre kurallarına göre yönetmeleri, III. sosyal devlet anlayışını benimsemeleri özelliklerinden hangilerinin, söz konusu göçleri kolay- laştırdığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II B SOSYAL BİLİMLER TE D) I ve III C) I ve Il E) II ve III YDIN YAYINLARI 3.
3. Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat'taki Nizamiye Med-
resesi'ne baş müderris olarak tayin edilen "İhyâü Ulû-
mi'd-Din" adlı eseri ile meşhur bilim insanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) İbn-i Sina
B) Farabi
C) Gazali
D) İbn-i Rüşd
E) Uluğ Bey
100
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
3. Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat'taki Nizamiye Med- resesi'ne baş müderris olarak tayin edilen "İhyâü Ulû- mi'd-Din" adlı eseri ile meşhur bilim insanı aşağıdakiler- den hangisidir? A) İbn-i Sina B) Farabi C) Gazali D) İbn-i Rüşd E) Uluğ Bey 100
TYT/KONTROL
SOSYAL BİLİM
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din K
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
1.
• İslamiyet öncesi Türklerde yazılı olmayan kurallara
töre denilirdi. Devlet mahkemelerine "yargu" denilirdi
ve yargunun başında kağan bulunurdu. Bu mahke-
me, töreyi denetlemekle birlikte siyasi suçlara da ba-
kardı. Yarguda töre hükümlerini uygulamakla görevli
olan yargan adlı kişiler yer alırdı.
Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi
olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Şeri
davalara bakan kadılar, dinle ilgili bütün işlerde yet-
kiliydi. Karahanlı ve Gazneli hükümdarları, devlet ku-
rumlarının çalışmasını düzenleyen örfi mahkemelere
başkanlık ederdi.
Bu bilgilere göre Türklerde İslamiyet öncesi ve son-
rası dönemdeki hukuk anlayışının ortak özelliği ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mahkeme kararları temyize götürülebilir.
Güçler ayrılığı ilkesine uygun bir sistem vardır.
Anayasal bir yönetim anlayışı vardır. A
D) Yargı işleri, siyasi iktidarın kontrolündedir.
E) Dinî esaslar, hukukun temelini oluşturur.
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
TYT/KONTROL SOSYAL BİLİM 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din K yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın 1. • İslamiyet öncesi Türklerde yazılı olmayan kurallara töre denilirdi. Devlet mahkemelerine "yargu" denilirdi ve yargunun başında kağan bulunurdu. Bu mahke- me, töreyi denetlemekle birlikte siyasi suçlara da ba- kardı. Yarguda töre hükümlerini uygulamakla görevli olan yargan adlı kişiler yer alırdı. Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Şeri davalara bakan kadılar, dinle ilgili bütün işlerde yet- kiliydi. Karahanlı ve Gazneli hükümdarları, devlet ku- rumlarının çalışmasını düzenleyen örfi mahkemelere başkanlık ederdi. Bu bilgilere göre Türklerde İslamiyet öncesi ve son- rası dönemdeki hukuk anlayışının ortak özelliği ile il- gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Mahkeme kararları temyize götürülebilir. Güçler ayrılığı ilkesine uygun bir sistem vardır. Anayasal bir yönetim anlayışı vardır. A D) Yargı işleri, siyasi iktidarın kontrolündedir. E) Dinî esaslar, hukukun temelini oluşturur.
09
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikadaki:
1932'de Milletler Cemiyeti'ne davet edilmesi
1934'te Balkan devletleriyle Balkan Antanti'nin yapılması
• 1937'de Sadabat Paktı'nın imzalanması
gelişmelerinin;
08 1. Avrupalı devletlerin desteğini sağlama,
II. uluslararası barışı korumaya çalışma, V
III. sınır güvenliklerini artırma
durumlarından hangilerine katkı sağladığı düşünülebi-
10
11
.
Schneider Job
.
lir?
A) Yalnız
Made in Germany
vell
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
09 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikadaki: 1932'de Milletler Cemiyeti'ne davet edilmesi 1934'te Balkan devletleriyle Balkan Antanti'nin yapılması • 1937'de Sadabat Paktı'nın imzalanması gelişmelerinin; 08 1. Avrupalı devletlerin desteğini sağlama, II. uluslararası barışı korumaya çalışma, V III. sınır güvenliklerini artırma durumlarından hangilerine katkı sağladığı düşünülebi- 10 11 . Schneider Job . lir? A) Yalnız Made in Germany vell B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
I
I
I
I
1
1
1
I
1
I
1
6.
É)
Eski Türklerde en üst seviye yönetim kurumu olan
Kurultay'da devlet adamlarının görüşleri alınmıştır. Son
söz ise hakana ait olmuştur. Bu yönlerine bakılınca
Kurultay'ın --
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) bir danışma kurumu olduğu söylenebilir.
B) demokratik bir tavır sergilediği ileri sürülebilir.
önemli siyasi meseleleri görüştüğünden bahsedile-
bilir.
D) taşra teşkilatının önemli bir birimi olduğundan söz
edilebilir.
E) idarede kurumsallaşmanın bir yansıması olarak ele
alınabilir.
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
I I I I 1 1 1 I 1 I 1 6. É) Eski Türklerde en üst seviye yönetim kurumu olan Kurultay'da devlet adamlarının görüşleri alınmıştır. Son söz ise hakana ait olmuştur. Bu yönlerine bakılınca Kurultay'ın -- Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) bir danışma kurumu olduğu söylenebilir. B) demokratik bir tavır sergilediği ileri sürülebilir. önemli siyasi meseleleri görüştüğünden bahsedile- bilir. D) taşra teşkilatının önemli bir birimi olduğundan söz edilebilir. E) idarede kurumsallaşmanın bir yansıması olarak ele alınabilir.
25. Türk-lelam devletlerinde devpirme kökenli
ve deel olarak eğititen "Gulamani Saray adi
ordunun kuruluş amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
Al Sir güvenlignin sağlanmas
8)
8 Sutanin güvenliğinin sağlanmas
C) Federatif yapinin güçlendirilmesi
D) Veraset sisteminin kurala bağlanması
E) Timar sisteminin yaygınlaştırılması
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
25. Türk-lelam devletlerinde devpirme kökenli ve deel olarak eğititen "Gulamani Saray adi ordunun kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? Al Sir güvenlignin sağlanmas 8) 8 Sutanin güvenliğinin sağlanmas C) Federatif yapinin güçlendirilmesi D) Veraset sisteminin kurala bağlanması E) Timar sisteminin yaygınlaştırılması
urya
uş-
?
A
Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasından sonra
1703'te II. Mustafa'nın tahttan indirilmesine neden
olan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Olayı
C) 31 Mart Olayı
B) Vaka-i Hayriye
D) Vaka-i Vakvakiye
E) Patrona Halil
2. Osmanlı ordusunun; pem
5. XV
le
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
urya uş- ? A Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 1703'te II. Mustafa'nın tahttan indirilmesine neden olan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A) Edirne Olayı C) 31 Mart Olayı B) Vaka-i Hayriye D) Vaka-i Vakvakiye E) Patrona Halil 2. Osmanlı ordusunun; pem 5. XV le
bu
Q
4. Türk İslam dünyasında;
?
1. Tolunoğlu,
II. Gazneli,
III. Selçuklu
ani
devletlerinden hangilerinin hükümdarları "sultan" unva-
nını kullanmışlardır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
bu Q 4. Türk İslam dünyasında; ? 1. Tolunoğlu, II. Gazneli, III. Selçuklu ani devletlerinden hangilerinin hükümdarları "sultan" unva- nını kullanmışlardır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız C) Yalnız III E) II ve III
4.
I. Karahanlılar
II. Gazneliler
III. Büyük Selçuklular
IV. Türkiye Selçukluları
V. Karamanoğulları
Yukarıda verilen devletlerden hangilerinin resmi dili
Türkçedir?
A) I ve II
B) II ve III
D) II, III ve IV
CI've V
E) I, II, III ve IV
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
4. I. Karahanlılar II. Gazneliler III. Büyük Selçuklular IV. Türkiye Selçukluları V. Karamanoğulları Yukarıda verilen devletlerden hangilerinin resmi dili Türkçedir? A) I ve II B) II ve III D) II, III ve IV CI've V E) I, II, III ve IV
28. Tarih öğretmeni sinifa Türkler, Islam dinini nigh
kabul etti?" sorusunu yöneltmiştir.
Deneme-3
Öğrencilerin verdiği cevaplardan;
1 şehitlik anlayışına sahip olmalan,
II. vatan sevgisi ve istiklal aşkına verdikleri değer
Istam'ın cihat anlayışının cihan hakimiyet
düşüncesiyle örtüşmesi-P
ifadelerinden hangilerinin Türklerin değer yar
gılarıyla ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalne I
B) I ve II
D) Il ve III
C) I ve
E) Livell
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
28. Tarih öğretmeni sinifa Türkler, Islam dinini nigh kabul etti?" sorusunu yöneltmiştir. Deneme-3 Öğrencilerin verdiği cevaplardan; 1 şehitlik anlayışına sahip olmalan, II. vatan sevgisi ve istiklal aşkına verdikleri değer Istam'ın cihat anlayışının cihan hakimiyet düşüncesiyle örtüşmesi-P ifadelerinden hangilerinin Türklerin değer yar gılarıyla ilgili olduğu savunulabilir? A) Yalne I B) I ve II D) Il ve III C) I ve E) Livell
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
1. DÖNEN
33. 1040 Dandanakan Savaşı'yla tam olarak kurulan Büyük Selçuk-
lu Devleti, 1157'de yıkılmış ve devletin siyasi varlığı oldukça kı-
sa sürmüştür.
Büyük Selçukluların kısa ömürlü olmasına aşağıdakilerden
hangisinin etki ettiği söylenemez?
A) Hanedan üyesi meliklerin geniş yetkilerle eyalet valiliklerine
getirilmesi
B) Batınilerin Büyük Selçuklu topraklarında halk hareketlerini
kışkırtması
C) Moğol baskısıyla Selçuklulara sığınan Oğuz boylarının Ana-
dolu'ya yönlendirilmesi
D) Türkmen halkın, İranlı yöneticilerin yönetimde güç kazanma-
sını tepkiyle karşılaması
E) 1141'de Moğol Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nın kay-
bedilmesi
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 1. DÖNEN 33. 1040 Dandanakan Savaşı'yla tam olarak kurulan Büyük Selçuk- lu Devleti, 1157'de yıkılmış ve devletin siyasi varlığı oldukça kı- sa sürmüştür. Büyük Selçukluların kısa ömürlü olmasına aşağıdakilerden hangisinin etki ettiği söylenemez? A) Hanedan üyesi meliklerin geniş yetkilerle eyalet valiliklerine getirilmesi B) Batınilerin Büyük Selçuklu topraklarında halk hareketlerini kışkırtması C) Moğol baskısıyla Selçuklulara sığınan Oğuz boylarının Ana- dolu'ya yönlendirilmesi D) Türkmen halkın, İranlı yöneticilerin yönetimde güç kazanma- sını tepkiyle karşılaması E) 1141'de Moğol Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nın kay- bedilmesi
5. Osmanoğulları kuruluş yıllarında,
1. beyliklerle mücadeleleye girilmesi,
II. Bizans topraklarında genişleme siyaseti izlenmesi,
III. Ahilerin desteğinin alınması
tutumlarından hangilerine yönelmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
5. Osmanoğulları kuruluş yıllarında, 1. beyliklerle mücadeleleye girilmesi, II. Bizans topraklarında genişleme siyaseti izlenmesi, III. Ahilerin desteğinin alınması tutumlarından hangilerine yönelmiştir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
25. Aşağıdaki görsel, İstanbul'da 2019'da açılan Cezeri'nin
geliştirdiği makinelerin yeniden yapıldığı "Cezeri'nin
Olağanüstü Makineleri" adlı serginin afişidir.
CEZERİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ
MAKİNELERİ
Tarihine Bak, Geleceği Yaz.
Bu sergide anlatılan ve 13. yüzyılda yaptığı
makinelerle sibernetik biliminin öncüsü sayılan
kişi (Cezeri) aşağıdaki beyliklerin hangisinde saray
mühendisliği görevini üstlenmiştir?
A) Saltuklular
B) Artuklular
C) Mengücekliler
D) Danişmentliler
E) Çaka Beyliği
Tarih
İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
25. Aşağıdaki görsel, İstanbul'da 2019'da açılan Cezeri'nin geliştirdiği makinelerin yeniden yapıldığı "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri" adlı serginin afişidir. CEZERİ'NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ Tarihine Bak, Geleceği Yaz. Bu sergide anlatılan ve 13. yüzyılda yaptığı makinelerle sibernetik biliminin öncüsü sayılan kişi (Cezeri) aşağıdaki beyliklerin hangisinde saray mühendisliği görevini üstlenmiştir? A) Saltuklular B) Artuklular C) Mengücekliler D) Danişmentliler E) Çaka Beyliği