Soru:

3. Kök Türklerden bahseden İslam kaynaklarından ilki Taberi'ye aittir. Taberî, Tarihü'l-Umem ve'l-Mülük adlı eserinde İslamiyet

3.
Kök Türklerden bahseden İslam kaynaklarından ilki
Taberi'ye aittir. Taberî, Tarihü'l-Umem ve'l-Mülük adlı
eserinde İslamiyet öncesini ele aldığı "Peygamberler Ta-
rihi” kısmında Kök Türklerle ilgili bilgi vermiştir. Mesela
Batı Kök Türk Kağanı'nın adı Taberi'nin bu eserinde yer
almaktadır. Diğer bir İslam kaynağı ünlü coğrafyacı İbn-i
Hurdazbih'in Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memalik'idir. X. asrin
ilk yarısında ölen Hurdazbih'in bu eserinde eski Türk-
lerle ilgili önemli bilgiler vardır. X. asrin ilk çeyreğinde
yaşayan İbnü'l-Fakih el-Hemedânî, Ahbarü'l-Büldan
adlı eserinde İslam Devleti tarafından Kök Türklere elçi
gönderildiğini söylemektedir ki bu bilgi başka kaynaklar-
da yoktur.
Bu bilgiler;
I. Türkler ve Müslümanlar arasındaki ilişkilerin ilk Türk
devletine dayandığı,
II. İslam âlimlerinin Türklerin yaşadığı coğrafyaya ilgi
duyduğu,
III. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam dünyası ile
dostane ilişkiler kurmaya başladığı
ifadelerinden hangilerini doğrulamaktadır?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Kök Türklerden bahseden İslam kaynaklarından ilki Taberi'ye aittir. Taberî, Tarihü'l-Umem ve'l-Mülük adlı eserinde İslamiyet öncesini ele aldığı "Peygamberler Ta- rihi” kısmında Kök Türklerle ilgili bilgi vermiştir. Mesela Batı Kök Türk Kağanı'nın adı Taberi'nin bu eserinde yer almaktadır. Diğer bir İslam kaynağı ünlü coğrafyacı İbn-i Hurdazbih'in Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memalik'idir. X. asrin ilk yarısında ölen Hurdazbih'in bu eserinde eski Türk- lerle ilgili önemli bilgiler vardır. X. asrin ilk çeyreğinde yaşayan İbnü'l-Fakih el-Hemedânî, Ahbarü'l-Büldan adlı eserinde İslam Devleti tarafından Kök Türklere elçi gönderildiğini söylemektedir ki bu bilgi başka kaynaklar- da yoktur. Bu bilgiler; I. Türkler ve Müslümanlar arasındaki ilişkilerin ilk Türk devletine dayandığı, II. İslam âlimlerinin Türklerin yaşadığı coğrafyaya ilgi duyduğu, III. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam dünyası ile dostane ilişkiler kurmaya başladığı ifadelerinden hangilerini doğrulamaktadır? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III