Soru:

4. XVIII. yüzyılda kitlesel üretimin etkisi ile ekonomik kazanç sağlayan bireyler birçok ürünü piyasadan temin etmeye başladılar

4. XVIII. yüzyılda kitlesel üretimin etkisi
ile ekonomik kazanç sağlayan bireyler
birçok ürünü piyasadan temin etmeye
başladılar. İnsanlar gelirleri ile yalnız-
ca ihtiyacı olan şeyleri değil arzularına
hitap eden lüks ürünleri de talep eder
hâle geldiler. Tüketim, üretim ile olan
ilişkisi, politik ve romantik akımın etkisi
ile üst sınıflardan orta ve alt sınıfa doğ-
ru yayılmaya başladı. Bu süreç, moda
ve kültürel değerler için de geçerli bir
olguydu. XIX. yüzyıl dünyası sanayileş-
me hızıyla seri üretime geçmiştir.
Bu süreç dikkate alındığında aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşila-
maz?
A) Reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazar-
lama yöntemlerinin önem kazandığı
B) Bankacılık sektörünün hızlıca ya-
yılma alanı bulduğu
C) Metropollerin oluşumuna zemin ha-
zırladığı
D) Yeni iş sahalarının oluşmaya başla-
dığı
E) Arz-talep dengesinde değişimlerin
yaşandığı

4. XVIII. yüzyılda kitlesel üretimin etkisi ile ekonomik kazanç sağlayan bireyler birçok ürünü piyasadan temin etmeye başladılar. İnsanlar gelirleri ile yalnız- ca ihtiyacı olan şeyleri değil arzularına hitap eden lüks ürünleri de talep eder hâle geldiler. Tüketim, üretim ile olan ilişkisi, politik ve romantik akımın etkisi ile üst sınıflardan orta ve alt sınıfa doğ- ru yayılmaya başladı. Bu süreç, moda ve kültürel değerler için de geçerli bir olguydu. XIX. yüzyıl dünyası sanayileş- me hızıyla seri üretime geçmiştir. Bu süreç dikkate alındığında aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşila- maz? A) Reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazar- lama yöntemlerinin önem kazandığı B) Bankacılık sektörünün hızlıca ya- yılma alanı bulduğu C) Metropollerin oluşumuna zemin ha- zırladığı D) Yeni iş sahalarının oluşmaya başla- dığı E) Arz-talep dengesinde değişimlerin yaşandığı