Soru:

5. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de (Osmanlı Bilim Derneği) verdi- ği konferansta Münif Paşa şunları söylemiştir: "Arap harfleriyl

5.
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de (Osmanlı Bilim Derneği) verdi-
ği konferansta Münif Paşa şunları söylemiştir: "Arap harfleriyle
Türkçe okuyup yazmak zordur. Bu alfabede ünlüler bulunma-
dığından Türkçe bir sözcük çeşitli biçimlerde okunabilmektedir.
Aynı sözcüğün beş-altı biçimde okunabildiği olur. Gerçi alışıl-
mış sözcükler doğru olarak okunabilir. Ama anlamları pek bilin-
meyen sözcüklerin doğru okunabilmesi hemen hemen olanak-
sizdır. Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalar ise okumayı
yazmayı büsbütün zorlaştırır. Arap yazısında büyük harfler
bulunmadığından öz adlar öteki sözcüklerden ayırt edilemez.
Avrupa yazılarında bu gibi güçlükler yoktur. Bizde ise yazımızı
öğrenmenin güçlüğü yüzünden halkın eğitimi gerçekleşeme-
mektedir. Arap harfleri, kitap, dergi, gazete basımına da hiç el-
verişli değildir. Başka uluslar otuz kırk harfle istedikleri yapıtları
basabiliyorlar. Arap alfabesiyle kitap basabilmek için ise iki üç
kat daha çok harf kullanmak gerekir."
Münif Paşa bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekmiş olabilir?
A) Halkın Arap harflerine karşı olduğuna
B) Eğitim kurumlarının halkın tamamını kapsamadığına
C) Matbaa sayısının az olduğuna
D) Latin harflerinin Türkçenin ses yapısına uygun olmadığına
E) Alfabede köklü değişim ihtiyacına

5. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de (Osmanlı Bilim Derneği) verdi- ği konferansta Münif Paşa şunları söylemiştir: "Arap harfleriyle Türkçe okuyup yazmak zordur. Bu alfabede ünlüler bulunma- dığından Türkçe bir sözcük çeşitli biçimlerde okunabilmektedir. Aynı sözcüğün beş-altı biçimde okunabildiği olur. Gerçi alışıl- mış sözcükler doğru olarak okunabilir. Ama anlamları pek bilin- meyen sözcüklerin doğru okunabilmesi hemen hemen olanak- sizdır. Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalar ise okumayı yazmayı büsbütün zorlaştırır. Arap yazısında büyük harfler bulunmadığından öz adlar öteki sözcüklerden ayırt edilemez. Avrupa yazılarında bu gibi güçlükler yoktur. Bizde ise yazımızı öğrenmenin güçlüğü yüzünden halkın eğitimi gerçekleşeme- mektedir. Arap harfleri, kitap, dergi, gazete basımına da hiç el- verişli değildir. Başka uluslar otuz kırk harfle istedikleri yapıtları basabiliyorlar. Arap alfabesiyle kitap basabilmek için ise iki üç kat daha çok harf kullanmak gerekir." Münif Paşa bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiş olabilir? A) Halkın Arap harflerine karşı olduğuna B) Eğitim kurumlarının halkın tamamını kapsamadığına C) Matbaa sayısının az olduğuna D) Latin harflerinin Türkçenin ses yapısına uygun olmadığına E) Alfabede köklü değişim ihtiyacına