Soru:

D Y BİLGİ İTALYA: Trablusgarp Savaşı tecrübesi ile Osmanlı Devleti'n- den toprak almanın kolay olma- dığını gördük, bu konuda bü

D Y
BİLGİ
İTALYA: Trablusgarp Savaşı
tecrübesi ile Osmanlı Devleti'n-
den toprak almanın kolay olma-
dığını gördük, bu konuda büyük
devletlerin desteğine ihtiyacımız
var.
İNGİLTERE: 19. yüzyılın sonla-
rindan itibaren çıkarlarımız ge-
reği Osmanlı Devleti'nin toprak
bütünlüğünü korumaktan vaz-
geçtik. Bağımsızlık hareketlerini
destekleyerek Araplanı ayaklan-
dırmaya karar verdik.
FRANSA: Osmanlı Devleti ta-
rih boyunca bize topraklarında
ticarî, dini, sosyal ayrıcalıklar
tanıdı. İngiltere'den sonra en
büyük sömürge imparatorluğu
olarak Osmanlı Devleti üzerinde
hak iddia etmemiz kaçınılmazdı.
ALMANYA: Osmanlı Devleti ile
dostane ilişkiler kuruyoruz. Os-
manlı ile daha da yakınlaşma-
mizi sağlayan Bağdat Demiryo-
lu Projesi Ingiltere'nin hoşuna
gitmiyor
✓
"Osmanlı Devleti İçin Ne Planlıyorlar?" ko-
nulu etkinlikte her doğru cevap 5 puan ol-
duğuna göre işaretlemeyi yukarıdaki gibi
yapan öğrenci kaç puan almıştır?
A) 5
D) 20
B)10 (945
3

D Y BİLGİ İTALYA: Trablusgarp Savaşı tecrübesi ile Osmanlı Devleti'n- den toprak almanın kolay olma- dığını gördük, bu konuda büyük devletlerin desteğine ihtiyacımız var. İNGİLTERE: 19. yüzyılın sonla- rindan itibaren çıkarlarımız ge- reği Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vaz- geçtik. Bağımsızlık hareketlerini destekleyerek Araplanı ayaklan- dırmaya karar verdik. FRANSA: Osmanlı Devleti ta- rih boyunca bize topraklarında ticarî, dini, sosyal ayrıcalıklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak Osmanlı Devleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı. ALMANYA: Osmanlı Devleti ile dostane ilişkiler kuruyoruz. Os- manlı ile daha da yakınlaşma- mizi sağlayan Bağdat Demiryo- lu Projesi Ingiltere'nin hoşuna gitmiyor ✓ "Osmanlı Devleti İçin Ne Planlıyorlar?" ko- nulu etkinlikte her doğru cevap 5 puan ol- duğuna göre işaretlemeyi yukarıdaki gibi yapan öğrenci kaç puan almıştır? A) 5 D) 20 B)10 (945 3