Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yeni Çağ Avrupa Soruları

5.
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkileri arasın-
A) Osmanlı Devleti'nin parasının değer kaybetmesi
B) İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesi
C) Bazı Avrupali devletlere kapitülasyonların verilmesi
ARGE
mesi
D) Osmanlı ülkesinin Avrupalıların açık pazarı hâline gel-
E) Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
5. da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkileri arasın- A) Osmanlı Devleti'nin parasının değer kaybetmesi B) İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesi C) Bazı Avrupali devletlere kapitülasyonların verilmesi ARGE mesi D) Osmanlı ülkesinin Avrupalıların açık pazarı hâline gel- E) Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi
3. Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılda bozulmaya
Alonex
Calvin
başlayan Yeniçeri Ocağı zamanla devletin
başına bela olmasına rağmen XIX. yüzyıla kadar
kaldırılamamıştır. Devlet, yaptığı askeri islahatlar
sırasında Yeniçeri Ocağı'na dokunamamış bu
nhocağın yanında Batı tarzı disiplinli askerî birlikler
kurmayı denemiştir. bmi ime id ilmsno
Bu durumun, Osmanlı Devleti'nde only
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenemez?ennelnüp itexilitet
Islahatların amacına ulaşamamasına (d
isinB Halkın ödemesi gereken vergi yükünün
artmasına
smge
.. tisoslujuveed emelno jed
Askerî nitelikli isyanların çıkmasına
sin
uzbab beb Jemnes.cx xoo ellensol B
D) Çağın gereklerine uygun modern askerî
düzenin kurulmasına
Mali ve siyasi yapının giderek bozulmasına
helange
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
3. Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılda bozulmaya Alonex Calvin başlayan Yeniçeri Ocağı zamanla devletin başına bela olmasına rağmen XIX. yüzyıla kadar kaldırılamamıştır. Devlet, yaptığı askeri islahatlar sırasında Yeniçeri Ocağı'na dokunamamış bu nhocağın yanında Batı tarzı disiplinli askerî birlikler kurmayı denemiştir. bmi ime id ilmsno Bu durumun, Osmanlı Devleti'nde only aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?ennelnüp itexilitet Islahatların amacına ulaşamamasına (d isinB Halkın ödemesi gereken vergi yükünün artmasına smge .. tisoslujuveed emelno jed Askerî nitelikli isyanların çıkmasına sin uzbab beb Jemnes.cx xoo ellensol B D) Çağın gereklerine uygun modern askerî düzenin kurulmasına Mali ve siyasi yapının giderek bozulmasına helange
3.
I. Fethedilen toprakları elde tutmak
II. Bölge halkını asimile etmek
III. Balkanlarda Türk nüfusunu artırmak
Osmanlı Devleti uyguladığı iskân siyaseti ile yukarıda-
kilerden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
ması
hına yakın olma düşüncesi
eyliklerle mücadele etme düşüncesi
D) I ve III
keziyetçi anlayış
ve cih
tot l
ağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa süre
üyümesinde etkili olan faktörlerden biri
E) II ve III
C) Yalnız III
7.
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
3. I. Fethedilen toprakları elde tutmak II. Bölge halkını asimile etmek III. Balkanlarda Türk nüfusunu artırmak Osmanlı Devleti uyguladığı iskân siyaseti ile yukarıda- kilerden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? B) Yalnız II A) Yalnız I ması hına yakın olma düşüncesi eyliklerle mücadele etme düşüncesi D) I ve III keziyetçi anlayış ve cih tot l ağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa süre üyümesinde etkili olan faktörlerden biri E) II ve III C) Yalnız III 7.
Soru 208
Lale Devri'nde Sait Efendi'nin İstanbul'da açmak istediği mat-
baanın Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin "şer'an bir
engelin bulunmadığını ve kitap basmanın caiz olduğunu" içeren
bir fetvasıyla kurulması,
1. Osmanlı topraklarındaki ilk matbaanin kurulduğu,
II. teknik ve kültürel alanda gelişme yaşandığı,
III. şeyhülislamın güçlü bir nüfuzunun olduğu
çıkarımlarından hangilerinin yapılmasına olanak sağlamak-
tadır?
A) Yalnız I
D) ve III
B) Yalnız III
EDI, II ve III
C) I ve II
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
Soru 208 Lale Devri'nde Sait Efendi'nin İstanbul'da açmak istediği mat- baanın Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin "şer'an bir engelin bulunmadığını ve kitap basmanın caiz olduğunu" içeren bir fetvasıyla kurulması, 1. Osmanlı topraklarındaki ilk matbaanin kurulduğu, II. teknik ve kültürel alanda gelişme yaşandığı, III. şeyhülislamın güçlü bir nüfuzunun olduğu çıkarımlarından hangilerinin yapılmasına olanak sağlamak- tadır? A) Yalnız I D) ve III B) Yalnız III EDI, II ve III C) I ve II
XIX. yüzyılda denge siyasetine yönelen Osmanlı Devle-
ti, sorunların çözümünde diplomasi yöntemini tercih et-
miştir.
Bu durum Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda,
1. Avrupa siyasetini yakından takip etme,
II. İngiltere, Fransa ve Rusya ile farklı dönemlerde itti-
faklar kurma,
III. anayasal yönetime geçme
faaliyetlerinin hangilerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III
nif Tarih
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
XIX. yüzyılda denge siyasetine yönelen Osmanlı Devle- ti, sorunların çözümünde diplomasi yöntemini tercih et- miştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda, 1. Avrupa siyasetini yakından takip etme, II. İngiltere, Fransa ve Rusya ile farklı dönemlerde itti- faklar kurma, III. anayasal yönetime geçme faaliyetlerinin hangilerinde etkili olmuştur? A) Yalnız I D) I ve III nif Tarih B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
1--
I- Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi
II- Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanması
III- Ege adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
IV- 12 Ada'nın İtalyanlar tarafından işgali
V-31 Mart Ayaklanması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri
Balkan Savaşları sonunda gerçekleşmiştir?
C) III - V
BI-III
A) I-II
D) IV-V E) I- III
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
1-- I- Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi II- Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanması III- Ege adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesi IV- 12 Ada'nın İtalyanlar tarafından işgali V-31 Mart Ayaklanması Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Balkan Savaşları sonunda gerçekleşmiştir? C) III - V BI-III A) I-II D) IV-V E) I- III
ÖDÜLLÜ SORU
1. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
II. Saltanatın kaldırılması
III. Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri siyasi alanda ikilikleri ortadan kaldırmaya
yönelik çalışmalar dan biri değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
ÖDÜLLÜ SORU 1. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi II. Saltanatın kaldırılması III. Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması Yukarıdakilerden hangileri siyasi alanda ikilikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar dan biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
10. Fransa'nın Mısır'ı işgali ve devletin eski gücünü kaybet-
tiğinin görülmesi, Osmanlı Devleti'nin dış politikada yal-
niz başına hareket edemeyeceğini göstermiştir. Osmanlı
Devleti, Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmaların-
dan yararlanarak Fransa'nın Mısır'ı işgali karşısında İngil-
tere ve Rusya ile ittifak oluşturmuştur.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak,
1. dış politikada denge politikası uygulama yoluna gitti-
ği.
II. topraklarını tek başına koruyamadığı,
III. egemenlik alanını genişletme politikası izlediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
10. Fransa'nın Mısır'ı işgali ve devletin eski gücünü kaybet- tiğinin görülmesi, Osmanlı Devleti'nin dış politikada yal- niz başına hareket edemeyeceğini göstermiştir. Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmaların- dan yararlanarak Fransa'nın Mısır'ı işgali karşısında İngil- tere ve Rusya ile ittifak oluşturmuştur. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, 1. dış politikada denge politikası uygulama yoluna gitti- ği. II. topraklarını tek başına koruyamadığı, III. egemenlik alanını genişletme politikası izlediği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
7.
Yönelik
Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik ve ulus devlet an-
layışına karşı bazı Avrupa ülkeleri Fransa'ya karşı savaş
başlatmış ve yaklaşık on beş yıl süren Napolyon Savaş-
ları Avrupa'nın siyasi dengelerini alt üst etmiştir.
Fransa'nın yenilgisiyle sonuçlanan bu savaşlar so-
nucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği
söylenemez?
ması
A) 1815 Viyana Kongresi'nin toplanması
B) Fransa'da kraliyet yönetimin kalıcı olarak sona er-
mesi
C) Bazı devletlerin sınırlarının değişmesi V
D) Avrupa'da monarşilerin güç kaybı yaşaması
E) İmparatorluklarda ayrılıkçı faaliyetlerin ortaya çık-
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
7. Yönelik Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik ve ulus devlet an- layışına karşı bazı Avrupa ülkeleri Fransa'ya karşı savaş başlatmış ve yaklaşık on beş yıl süren Napolyon Savaş- ları Avrupa'nın siyasi dengelerini alt üst etmiştir. Fransa'nın yenilgisiyle sonuçlanan bu savaşlar so- nucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez? ması A) 1815 Viyana Kongresi'nin toplanması B) Fransa'da kraliyet yönetimin kalıcı olarak sona er- mesi C) Bazı devletlerin sınırlarının değişmesi V D) Avrupa'da monarşilerin güç kaybı yaşaması E) İmparatorluklarda ayrılıkçı faaliyetlerin ortaya çık-
Bilgisi (16-20)
O soru vardır.
3.
812
Deneme çözme süreni
kutucuk içine yazabilirsin
Karlofça Antlaşması Osmanlının Avrupa'da eski gücünü ko-
ruyamadığını göstermiştir. Ayrıca İstanbul Antlaşması'yla da
Karadeniz kıyısında bazı yerler Rusya'ya bırakılmıştır. Bu ne-
denlerle Osmanlı XVIII. yüzyılın başında kaybettiği yerleri ge-
ri alma yönünde bir dış politika izlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikanın başarılı olduğunun
göstergesidir?
A) Prut Antlaşması ile Azak Kalesi'nin geri alınması
B) Belgrad'ın Avusturya'ya bırakılması
C) Pasarofça Antlaşması'yla Lale Devri'nin başlaması
D) Kırım'ın bağımsızlığının tanınması
E) Venedik'in Dalmaçya'ya yerleşmesi
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
Bilgisi (16-20) O soru vardır. 3. 812 Deneme çözme süreni kutucuk içine yazabilirsin Karlofça Antlaşması Osmanlının Avrupa'da eski gücünü ko- ruyamadığını göstermiştir. Ayrıca İstanbul Antlaşması'yla da Karadeniz kıyısında bazı yerler Rusya'ya bırakılmıştır. Bu ne- denlerle Osmanlı XVIII. yüzyılın başında kaybettiği yerleri ge- ri alma yönünde bir dış politika izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu politikanın başarılı olduğunun göstergesidir? A) Prut Antlaşması ile Azak Kalesi'nin geri alınması B) Belgrad'ın Avusturya'ya bırakılması C) Pasarofça Antlaşması'yla Lale Devri'nin başlaması D) Kırım'ın bağımsızlığının tanınması E) Venedik'in Dalmaçya'ya yerleşmesi
I. Bebek ölüm oranlarının az olması
II. Ortanca yaşın düşük olması
H. Tarım dışı sektörlerde çalışanların fazla olması
IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması 4₁
49
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu
gösteren kanıtlar arasında yer alır?
A) I vel
D) II ve IV
Co
B)t ve Ht
E) II ve IV
>Chi ve Ti
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
I. Bebek ölüm oranlarının az olması II. Ortanca yaşın düşük olması H. Tarım dışı sektörlerde çalışanların fazla olması IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması 4₁ 49 Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösteren kanıtlar arasında yer alır? A) I vel D) II ve IV Co B)t ve Ht E) II ve IV >Chi ve Ti
LIMIT YAYINLARI
10. Reformu başlatan kişi Katolik Kilise'sini eleştiren fikirleriy-
Hristiyanlığın aslına
le öne çıkan Alman din adamı
dönmesi için Roma Kilisesi'ne karşı tavır alınması gerek-
tiğini yüksek sesle ifade eden bu din adamı kendisini ilk
Protestan isyanının başında bulmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden
hangisi yazılmalıdır?
A) Leonardo da Vinci'dir
B) Martin Luther'dir
C) Kopernik'tir
D) Cervantes'tir
E) Galileo Galilei'dir
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
LIMIT YAYINLARI 10. Reformu başlatan kişi Katolik Kilise'sini eleştiren fikirleriy- Hristiyanlığın aslına le öne çıkan Alman din adamı dönmesi için Roma Kilisesi'ne karşı tavır alınması gerek- tiğini yüksek sesle ifade eden bu din adamı kendisini ilk Protestan isyanının başında bulmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi yazılmalıdır? A) Leonardo da Vinci'dir B) Martin Luther'dir C) Kopernik'tir D) Cervantes'tir E) Galileo Galilei'dir
48. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşanan;
şeyhülislamın fetva verme dışındaki görev
ve yetkilerinin elinden alınması,
●
Koçi Bey vé Kâtip Çelebi'nin padişaha sunul-
mak üzere layihalar hazırlaması,
)
Tarhuncu Ahmet Paşa'nın modern anlamda
ilk bütçeyi hazırlaması
gelişmeleri dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
A) Çeşitli islahat hareketleri gerçekleştirilmiştir.
B) Ulema sınıfının ülke yönetimindeki etkisi azal-
tılmaya çalışılmıştır.
C) Ekonomik sorunlara çözüm bulunmaya çalışıl-
mıştır.
D) Batılı tarzda, köklü yenileşme politikaları izlen-
miştir.
E) Mevcut sorunların tespiti için raporlar hazırlan-
mıştır.
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
48. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşanan; şeyhülislamın fetva verme dışındaki görev ve yetkilerinin elinden alınması, ● Koçi Bey vé Kâtip Çelebi'nin padişaha sunul- mak üzere layihalar hazırlaması, ) Tarhuncu Ahmet Paşa'nın modern anlamda ilk bütçeyi hazırlaması gelişmeleri dikkate alındığında aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? A) Çeşitli islahat hareketleri gerçekleştirilmiştir. B) Ulema sınıfının ülke yönetimindeki etkisi azal- tılmaya çalışılmıştır. C) Ekonomik sorunlara çözüm bulunmaya çalışıl- mıştır. D) Batılı tarzda, köklü yenileşme politikaları izlen- miştir. E) Mevcut sorunların tespiti için raporlar hazırlan- mıştır.
10. Siyasi otoritenin tek bir merkezde toplandığı, merkezi
otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı, yasama
organınını yaptığı kanunların tamamının bütün ülke-
de uygulandığı devlet biçiminin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Üniter
B) Federasyon C) Konfederasyon
E) Teokrasi
D) Oligarşi
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
10. Siyasi otoritenin tek bir merkezde toplandığı, merkezi otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı, yasama organınını yaptığı kanunların tamamının bütün ülke- de uygulandığı devlet biçiminin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter B) Federasyon C) Konfederasyon E) Teokrasi D) Oligarşi
2.
1789 tarihinde meydana gelen Fransızihtilali'nin yaydı
ğı fikirler çok kısa bir zaman içerisinde katı monarşiyle
yönetilen ülkeleri etkisine almaya ve yönetim sistemle-
rinde büyük değişikliklere neden olmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Fransız İhtilali'nin Os-
manlıya olan etkileri arasında yer aldığı söylene-
mez?
A) Divan-ı Hümayunun yerine bakanlık sistemine ge-
çilmesi
B) Saltanat yönetimine karşı bir takım lobi ve muhalif
oluşumların ortaya çıkması
C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
D) Devlet adamlarının halktan gelen taleplere karşısın-
da daha yumuşak bir tavır takınması
E) İlk Anayasanın yürürlüğe sokulması
iversite Adayı Yayınları
11
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
2. 1789 tarihinde meydana gelen Fransızihtilali'nin yaydı ğı fikirler çok kısa bir zaman içerisinde katı monarşiyle yönetilen ülkeleri etkisine almaya ve yönetim sistemle- rinde büyük değişikliklere neden olmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Fransız İhtilali'nin Os- manlıya olan etkileri arasında yer aldığı söylene- mez? A) Divan-ı Hümayunun yerine bakanlık sistemine ge- çilmesi B) Saltanat yönetimine karşı bir takım lobi ve muhalif oluşumların ortaya çıkması C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi D) Devlet adamlarının halktan gelen taleplere karşısın- da daha yumuşak bir tavır takınması E) İlk Anayasanın yürürlüğe sokulması iversite Adayı Yayınları 11
- Demokrasinin tam ve en gelişmiş yönetim şekli
cumhuriyettir.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekle-
yen yargılardan biridir?
A) Yönetenlerin, süresiz olarak başa geçmesi
B) Hukuk kurallarının kişilere göre farklılık arz et-
mesi
C) Meclisin yasama görevini üstlenmesi
D) Milletvekili olmak için erkek olma şartının
aranması
E) Sosyal devlet anlayışının hakim kılınması
Tarih
Yeni Çağ Avrupa
- Demokrasinin tam ve en gelişmiş yönetim şekli cumhuriyettir. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekle- yen yargılardan biridir? A) Yönetenlerin, süresiz olarak başa geçmesi B) Hukuk kurallarının kişilere göre farklılık arz et- mesi C) Meclisin yasama görevini üstlenmesi D) Milletvekili olmak için erkek olma şartının aranması E) Sosyal devlet anlayışının hakim kılınması