Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. (1) Tüm dünya dillerinde yer edinen ütopya sözcü ğünün babası Thomas More'dur. (II)More, bu söz- cüğü Yunanca yok, olmayan a

15. (1) Tüm dünya dillerinde yer edinen ütopya sözcü
ğünün babası Thomas More'dur. (II)More, bu söz-
cüğü Yunanca yok, olmayan anlamındaki olum-
suzluk eki "ou" ile yer, toprak, ülke anlamındaki "to-
pos" sözcüğünü birleştirerek oluşturdu. (III) Bu ye-
ni

15. (1) Tüm dünya dillerinde yer edinen ütopya sözcü ğünün babası Thomas More'dur. (II)More, bu söz- cüğü Yunanca yok, olmayan anlamındaki olum- suzluk eki "ou" ile yer, toprak, ülke anlamındaki "to- pos" sözcüğünü birleştirerek oluşturdu. (III) Bu ye- ni sözcükle Yunanca iyi "eu" ve yok "ou" sözcükleri arasındaki benzerliği de kullanarak hem iyi hem de hiçbir yerde olmayan yer anlamını çağrıştırmak is- tedi. (IV) Bu isteği Yunanca sözcüklerin anlamı açı- sından tam olarak gerçekleşmedi ama ütopya söz- cüğü dünyadaki kullanımıyla olumlu ve olumsuz iki anlam birden taşıyor şimdi. (V) Sözcük, Türkçede de, gerçekleşmesi düşlenen düşünce ya da tasarı- lar anlamına geldiği gibi, düşsel, gerçekleşemeye- cek denli iyimser, saf düşünceleri nitelemek için de kullanılmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle iki ögeli bir isim cümlesidir. B) II. cümle sırasıyla özne - belirtili nesne - zarf tümleci ve yüklemden oluşmaktadır. III. cümlenin öznesi gerçek öznedir. DIV. cümlenin yüklemleri dönüşlü çatılıdır. E) V. cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. TEMPO SERIS 17. F A B D 18. Er yıl kil na Bu gio la A) B) C) D) E)