Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. Şiir-i Arabi'nin bir noksanı varsa o da şu'arayı Arabin tarihine müte'allik veyahut sırf muhayyelâtından olarak bir uzun vaka

7. Şiir-i Arabi'nin bir noksanı varsa o da şu'arayı Arabin
tarihine müte'allik veyahut sırf muhayyelâtından olarak
bir uzun vakayı esas ittihaz ile tafsilatının nazm u
tasvirine girişmegi âded idinmemeleri ve binaenaleyh
meşâir-i şuarayı Arabın asarı içind

7. Şiir-i Arabi'nin bir noksanı varsa o da şu'arayı Arabin tarihine müte'allik veyahut sırf muhayyelâtından olarak bir uzun vakayı esas ittihaz ile tafsilatının nazm u tasvirine girişmegi âded idinmemeleri ve binaenaleyh meşâir-i şuarayı Arabın asarı içinde Homer, Firdevsî, Dante, Milton gibi şuaranın asarıyla mukayese olunabilecek mufassal ve muntazam bir eser bulunamamasıdır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili, 1. Sade nesir örneğidir. II. Düşünce temelli bir metinden alınmıştır. III. Uzun ve karmaşık cümlelerden oluşmuştur. IV. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. V. Türkçe tamlama yapısının dışında örnekler vardır. yargılarından hangisi söylenemez? A) I B) II C) III D) IV E) V