Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A ona uymak e yaşamakla e diyemeyiz: ca anlamak ?" Gerek var mini gerçek- ca bir akışa ikincisinin, hiçbir farkı gi temeline geç

A
ona uymak
e yaşamakla
e diyemeyiz:
ca anlamak
?" Gerek var
mini gerçek-
ca bir akışa
ikincisinin,
hiçbir farkı
gi temeline
geçirmedi-
ediği gibi:
ya değer
kilerden
r.
e
De
TÜRKÇE
Her ne kadar deneme, eleştiri, fıkra ve hikâye türlerinde
eserleri bulunsa

A ona uymak e yaşamakla e diyemeyiz: ca anlamak ?" Gerek var mini gerçek- ca bir akışa ikincisinin, hiçbir farkı gi temeline geçirmedi- ediği gibi: ya değer kilerden r. e De TÜRKÇE Her ne kadar deneme, eleştiri, fıkra ve hikâye türlerinde eserleri bulunsa da Peyami Safa, romanlarıyla çagdaşlaş ma sürecindeki Türk romanının gelişimine yardım etmiş- tir. Özellikle "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu", "Fatih-Harbiye" ve son olarak "Yalnızız" romanları onun külliyatında öne çıkan yapıt- lardır. Bu romanların ortak noktası hiç şüphesiz ki insan psikolojisinin derinlemesine incelendiği yapıtlar olmala- ridir. Olaylardan ziyade kahramanların düşüncelerine önem veren Peyami Safa, bildiğinden hiçbir zaman şaş- mamış, yapıtlarının estetik boyutunu ihmal etmemiş, öte yandan kahramanlarının iç dünyasının dehlizlerinde gezin- tiye çıkmaktan da asla vazgeçmemiştir. İnsanoğlunun içi- ne düştüğü açmazları, medeniyet karşısındaki bunalımla- rini, maddeciliğe tapınmalarını, Doğu-Batı arası gelgitlerini ve geçici hazlara teslim olmalarını romanlarında seçtiği bir karakterin ağzından okurlara aktararak yapıtlarında düşünce boyutunu ön plana çıkarmıştır. 26. Bu parçaya göre, Peyami Safa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Romanlarında estetik boyutu göz ardı etmeden in- san psikolojisiyle ilgili tahliller yapmıştır. B) Farklı yazınsal türlerde eserler kaleme alarak ede- biyattaki çok yönlülüğünü göstermiştir. C) insanlarla ilgili olumsuz durumları eserlerindeki kah- ramanlar aracılığıyla anlatmıştır. D) Romanla ilgili görüşleri zamanla değişikliğe uğramış, bu değişiklik doğrultusunda eserler kaleme almıştır. E) Modernleşme sürecinde, romanlarıyla Türk edebi- yatına katkıda bulunmuştur. 27. Tarihi, düşünsel, kültürel ve sanatsal değerler bu top- raklara ve bu toprakların üstünde yasayan insanların