Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler Soruları

24. Rahatik ya da hognutluk duyduğu söylenemezdi
Tam tersine, bu durum onu eziyordu. Ama
amacna ulaşmiştı, öğrenmek istediğini biliyordu
şimd. Ocak ayından beri başindan geçenlerin
tümünü anlamıştı. Buanti yakasini birakmamigt,
O kadar da çabuk birakacağını sanmıyordu. Ama
onu bir dert gibi duymuyordu artik
Bu parça aşağıdaki anlatim tekniklerinden
hangisine örnek gösterilebilir?
A) Geriye dönüş
B) Diyalog
C) Iç çözümleme
Dy Olay anlatımı
E) iç monolog
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
24. Rahatik ya da hognutluk duyduğu söylenemezdi Tam tersine, bu durum onu eziyordu. Ama amacna ulaşmiştı, öğrenmek istediğini biliyordu şimd. Ocak ayından beri başindan geçenlerin tümünü anlamıştı. Buanti yakasini birakmamigt, O kadar da çabuk birakacağını sanmıyordu. Ama onu bir dert gibi duymuyordu artik Bu parça aşağıdaki anlatim tekniklerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Geriye dönüş B) Diyalog C) Iç çözümleme Dy Olay anlatımı E) iç monolog
12. Bir dizideki elemanlarda, sonrakinin bir öncekine oranının
1,618 olduğunu hesaplayan Fibonacci, buna altın oran der.
Ayçiçeğinin merkezinden dışa doğru, papatya yapraklarında
ya da bir çam kozalağında bu orana uygun bir dizilim
olması muhteşemdir. Doğada bulunan canlılardaki dizilimi
insanlarda arama fikri ise estetik bakış açımıza zenginlik
katmıştır. Altın orana sahip nesnelerin estetik açıdan daha
güzel göründüğünü savunanlar, örnek olarak bazı Antik
eserleri, Mimar Sinan'ın çalışmalarını gösterir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Eserin güzelliği, onun taşıdığı nitelikle ilgilidir.
Güzellik, onu yorumlayan özneden kaynaklıdır.
Bir eserin güzel olması, çoğunluğun onayına bağlıdır.
D) Sanatçı, eserini oluştururken doğayı model almaktadır.
E) Doğada bulunan uyum ve ahengin insan tarafından
yakalanması zordur.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
12. Bir dizideki elemanlarda, sonrakinin bir öncekine oranının 1,618 olduğunu hesaplayan Fibonacci, buna altın oran der. Ayçiçeğinin merkezinden dışa doğru, papatya yapraklarında ya da bir çam kozalağında bu orana uygun bir dizilim olması muhteşemdir. Doğada bulunan canlılardaki dizilimi insanlarda arama fikri ise estetik bakış açımıza zenginlik katmıştır. Altın orana sahip nesnelerin estetik açıdan daha güzel göründüğünü savunanlar, örnek olarak bazı Antik eserleri, Mimar Sinan'ın çalışmalarını gösterir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Eserin güzelliği, onun taşıdığı nitelikle ilgilidir. Güzellik, onu yorumlayan özneden kaynaklıdır. Bir eserin güzel olması, çoğunluğun onayına bağlıdır. D) Sanatçı, eserini oluştururken doğayı model almaktadır. E) Doğada bulunan uyum ve ahengin insan tarafından yakalanması zordur.
TYT/TÜRKÇE
29. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Öğretmenin etkili bir şe
kilde görevini yerine getirebilmesi için genel kültür, alan bil-
gisi, mesleki bilgi ve iletişim becerileri gibi mesleki niteliği
oluşturan özelliklere sahip olması gerekir. düşüncesine
uzak düşmektedir?
A) Oğretmenlik mesleği iyi iletişim becerilerine sahip olmayı
gerektirir. Öğretmenle öğrenci arasında sağlıklı ve et-
kili bir iletişim kurulmasında üslup ve beden dili oldukça
önemlidir. Öğretmenin öğrencilerine adları ile seslenmesi
aralarında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlayacaktır.
B) Öğretmenin öğretim programları ve bu programlarda be-
lirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için öğretim sürecinde
gerekli uygun yöntem ve stratejileri seçen, uygulayabilen
nitelik ve özelliklere sahip olması beklenir. Alan bilgisine
sahip, bilimsel yönü olan, öğretimde gerekli ve doğru
yöntemleri seçip kullanmayı bilen bir öğretmen başarıya
ulaşır.
C) Öğretmen, yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel özel-
liklerini bilmelidir. Toplumda yaygın olan yanlış inanç ve
değerleri uygun bir yaklaşımla düzeltmeli, onların bu de-
ğerleri doğru öğrenmelerine yardımcı olmalıdır. Ülkede
ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeli ve bu geliş-
meleri öğrencileriyle paylaşmalıdır.
D) Öğretmen, ders işlerken veya ders dışı diyaloglarında
ses tonunu ayarlamalı, bir müzik eserindeki nüansları
yaparcasına göz iletişimi kurmalı, jest ve mimiklerini
abartısız ve yerinde kullanmalıdır. İletişim için gerekli bu
özelliklerin eğitim süreçlerinde devreye sokulması, eği-
timde verimliliği artıracak ve öğrenmeyi kolaylaştıracak-
tır.
E) Davranış değişikliğinin meydana getirilmesi için devreye
konan ve sergilenen etkinliklerin tümü, eğitim etkinlikle-
ridir. Eğitim süreçlerinde öğretmen önemli bir rol oyna-
maktadır. Öğretmenin bireysel beklentileri ile toplumun
ondan beklentileri onun bu rolünde belirleyici olacağın-
dan bu beklentiler dikkatle belirlenmelidir.
30.0
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TYT/TÜRKÇE 29. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Öğretmenin etkili bir şe kilde görevini yerine getirebilmesi için genel kültür, alan bil- gisi, mesleki bilgi ve iletişim becerileri gibi mesleki niteliği oluşturan özelliklere sahip olması gerekir. düşüncesine uzak düşmektedir? A) Oğretmenlik mesleği iyi iletişim becerilerine sahip olmayı gerektirir. Öğretmenle öğrenci arasında sağlıklı ve et- kili bir iletişim kurulmasında üslup ve beden dili oldukça önemlidir. Öğretmenin öğrencilerine adları ile seslenmesi aralarında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlayacaktır. B) Öğretmenin öğretim programları ve bu programlarda be- lirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için öğretim sürecinde gerekli uygun yöntem ve stratejileri seçen, uygulayabilen nitelik ve özelliklere sahip olması beklenir. Alan bilgisine sahip, bilimsel yönü olan, öğretimde gerekli ve doğru yöntemleri seçip kullanmayı bilen bir öğretmen başarıya ulaşır. C) Öğretmen, yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel özel- liklerini bilmelidir. Toplumda yaygın olan yanlış inanç ve değerleri uygun bir yaklaşımla düzeltmeli, onların bu de- ğerleri doğru öğrenmelerine yardımcı olmalıdır. Ülkede ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeli ve bu geliş- meleri öğrencileriyle paylaşmalıdır. D) Öğretmen, ders işlerken veya ders dışı diyaloglarında ses tonunu ayarlamalı, bir müzik eserindeki nüansları yaparcasına göz iletişimi kurmalı, jest ve mimiklerini abartısız ve yerinde kullanmalıdır. İletişim için gerekli bu özelliklerin eğitim süreçlerinde devreye sokulması, eği- timde verimliliği artıracak ve öğrenmeyi kolaylaştıracak- tır. E) Davranış değişikliğinin meydana getirilmesi için devreye konan ve sergilenen etkinliklerin tümü, eğitim etkinlikle- ridir. Eğitim süreçlerinde öğretmen önemli bir rol oyna- maktadır. Öğretmenin bireysel beklentileri ile toplumun ondan beklentileri onun bu rolünde belirleyici olacağın- dan bu beklentiler dikkatle belirlenmelidir. 30.0
alırken insan
ğişti. Derste
kür ederim,
da kimsenin
bu işi yap-
6. Ben orta-
ci de bana
sti. İletişim
nden uzak
traile
ilmakta-
den
dan
n'
nden
masın-
miş-
a
7-
tır" diyenler de. Hiç şüphe yok ki bu benzetmeler teknik
"Veri yeni petroldür" diyenler de var; "Veri yeni toprak-
olarak birbirinden farklı. Fakat her ikisi de büyük ölçekte
açık bir vurgu yapıyor. Yine de her şeyin büyük veride
veri toplamanın yeni yüzyılın zenginlik kaynağı olduğuna
ünlü marka danışmanı Martin Lindstrom öyle düşünüyor
saklı olduğunu düşünmek pek doğru değil. En azından
smlerine dikkate değer bir bakış açısı sunuyor. Uluslararası
ye "Small Data" adlı yeni kitabıyla büyük veri misyoner-
gözlemci ve uslanmaz bir araştırmacı. Üstelik alakasız
çok satan Buyology'nin de yazarı olan Lindstrom, azılı bir
gözüken gözlemlerini ustalıkla harmanlayarak markaların
ten yeni kitabının adı bile büyük verinin yumuşak karnına
hayatını etkileyen yeni kavramlar üretmeyi başarıyor. Za-
dokunduğunu pekâlâ fısıldıyor.
ebenslo tant
39. Bu parçada veri toplamayla ilgili asıl anlatılmak iste-
hub nen aşağıdakilerin hangisidir?
A Petrolün etkilediği kadar dünyayı etkileyeceği
B) Geleceği değiştirecek yepyeni bir buluş olduğu
Geleceğimizi barışçı yollarla şekillendireceği
DYeni asrın zenginlik kaynağı olduğu
Doğurganlık bakımından toprağa benzediği
sveč
40. Bu parçada Martin Lindstrom ile ilgili olarak aşağıda-
kilerin hangisine değinilmiştir?
A) Duygu dünyasına
B Eserinin kurgusuna
Sanatsal tutumuna
D) Lider karakterine
O
Yenilikçi tavrına
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
alırken insan ğişti. Derste kür ederim, da kimsenin bu işi yap- 6. Ben orta- ci de bana sti. İletişim nden uzak traile ilmakta- den dan n' nden masın- miş- a 7- tır" diyenler de. Hiç şüphe yok ki bu benzetmeler teknik "Veri yeni petroldür" diyenler de var; "Veri yeni toprak- olarak birbirinden farklı. Fakat her ikisi de büyük ölçekte açık bir vurgu yapıyor. Yine de her şeyin büyük veride veri toplamanın yeni yüzyılın zenginlik kaynağı olduğuna ünlü marka danışmanı Martin Lindstrom öyle düşünüyor saklı olduğunu düşünmek pek doğru değil. En azından smlerine dikkate değer bir bakış açısı sunuyor. Uluslararası ye "Small Data" adlı yeni kitabıyla büyük veri misyoner- gözlemci ve uslanmaz bir araştırmacı. Üstelik alakasız çok satan Buyology'nin de yazarı olan Lindstrom, azılı bir gözüken gözlemlerini ustalıkla harmanlayarak markaların ten yeni kitabının adı bile büyük verinin yumuşak karnına hayatını etkileyen yeni kavramlar üretmeyi başarıyor. Za- dokunduğunu pekâlâ fısıldıyor. ebenslo tant 39. Bu parçada veri toplamayla ilgili asıl anlatılmak iste- hub nen aşağıdakilerin hangisidir? A Petrolün etkilediği kadar dünyayı etkileyeceği B) Geleceği değiştirecek yepyeni bir buluş olduğu Geleceğimizi barışçı yollarla şekillendireceği DYeni asrın zenginlik kaynağı olduğu Doğurganlık bakımından toprağa benzediği sveč 40. Bu parçada Martin Lindstrom ile ilgili olarak aşağıda- kilerin hangisine değinilmiştir? A) Duygu dünyasına B Eserinin kurgusuna Sanatsal tutumuna D) Lider karakterine O Yenilikçi tavrına
Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi ile parantez
içinde verilen kavram uyuşmamaktadır?
Genellikle masalların başlarında kullanılır. Dinleyicileri
masala hazırlayan bölümdür. "Evvel zaman içinde kalbur
saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben
babamın beşiğini tingir mingir sallar iken..." gibi giriş
bölümlerine verilen isimdir. (Lügaz)
B) Evrenin yaradılışındaki kutsal bir öyküyü, yeryüzünün,
Tanrıların yaradılışını anlatır. Kutsal ve gerçek kabul edi-
lir. (Mit)
C Masallara göre daha kısadır. Gerçek olmadıkları hâlde
gerçekmiş gibi kabul edilir. İnanılır. En çok "taş kesilme
motifi" kullanılır. (Efsane)
D) Zaman ve mekân belirsizdir. İnanılmayacak kadar ola-
ğanüstü olaylar vardır. Sonunda ders verme amaçlanır.
Olumlu değerleri yücelten anonim halk edebiyatı düzyazı
türüdür. (Masal)
E) Ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım türüdür.
Bağlama ya da kavuştak adı verilen bölümler onu diğer
türlerden ayırır. (Türkü)
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi ile parantez içinde verilen kavram uyuşmamaktadır? Genellikle masalların başlarında kullanılır. Dinleyicileri masala hazırlayan bölümdür. "Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tingir mingir sallar iken..." gibi giriş bölümlerine verilen isimdir. (Lügaz) B) Evrenin yaradılışındaki kutsal bir öyküyü, yeryüzünün, Tanrıların yaradılışını anlatır. Kutsal ve gerçek kabul edi- lir. (Mit) C Masallara göre daha kısadır. Gerçek olmadıkları hâlde gerçekmiş gibi kabul edilir. İnanılır. En çok "taş kesilme motifi" kullanılır. (Efsane) D) Zaman ve mekân belirsizdir. İnanılmayacak kadar ola- ğanüstü olaylar vardır. Sonunda ders verme amaçlanır. Olumlu değerleri yücelten anonim halk edebiyatı düzyazı türüdür. (Masal) E) Ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım türüdür. Bağlama ya da kavuştak adı verilen bölümler onu diğer türlerden ayırır. (Türkü)
Ö
18 Edebiyat tarihçisi, bir yapıtı değerlendirirken belge-
lere dayanır. Onun halk arasında nasıl yüzyıllarca
rağbet kazandığını, neden ve sonuçlarıyla anla-
maya çalışır. Eleştirmen ise edebiyat tarihçisi gibi
değildir. O doğrudan doğruya kendisinin yapıttan
aldığı duyarlık özelliğini, kişisel zevk ve kanısına
göre açıklar. Edebiyat tarihçisi, kişisel zevk ve ka-
nisini ön planda tutmamaya ve olabildiğince nesnel
düşünmeye mecburdur; eleştirmenin bakış açısı ise,
özellikle özneldir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilme-
miştir?
A) Edebiyat tarihçisinin belgelere dayanarak yapıt-
ları değerlendirdiğine
B) Eleştirmenin kişisel beğenisine bağlı yorumlar
yaptığına
C) Edebiyat tarihçisinin de öznellikten kurtulamadı-
ğına
D) Eleştirmenin yorumlarında öznel olduğuna
E) Edebiyat tarihçisinin kişisel beğeniden olabildi-
ğince uzak kalması gerektiğine
2023 TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
20. () Tuzun
nüşü be-
göl sular
toprak a
Zaman
kendini
diniz; to
yeşilims
tuz kris
doya s
7
Bu par
si anla
A) I
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Ö 18 Edebiyat tarihçisi, bir yapıtı değerlendirirken belge- lere dayanır. Onun halk arasında nasıl yüzyıllarca rağbet kazandığını, neden ve sonuçlarıyla anla- maya çalışır. Eleştirmen ise edebiyat tarihçisi gibi değildir. O doğrudan doğruya kendisinin yapıttan aldığı duyarlık özelliğini, kişisel zevk ve kanısına göre açıklar. Edebiyat tarihçisi, kişisel zevk ve ka- nisini ön planda tutmamaya ve olabildiğince nesnel düşünmeye mecburdur; eleştirmenin bakış açısı ise, özellikle özneldir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilme- miştir? A) Edebiyat tarihçisinin belgelere dayanarak yapıt- ları değerlendirdiğine B) Eleştirmenin kişisel beğenisine bağlı yorumlar yaptığına C) Edebiyat tarihçisinin de öznellikten kurtulamadı- ğına D) Eleştirmenin yorumlarında öznel olduğuna E) Edebiyat tarihçisinin kişisel beğeniden olabildi- ğince uzak kalması gerektiğine 2023 TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1 20. () Tuzun nüşü be- göl sular toprak a Zaman kendini diniz; to yeşilims tuz kris doya s 7 Bu par si anla A) I
9. Hakan Karahan'ın dili oldukça sade ve akıcıdır.
Romanlarında psikolojik tahlillere yer verir.
Sorgulama, kuşku, şüphe, aşk ve polisiye temalarıyla
harmanlanmış macera dolu olay örgüsüyle okuyucuyu
karşı karşıya bırakır. Kurguladığı maceralarda yazar,
köklere inerek geçmişi aradığı sırada kendisiyle
yüzleşirken aynı zamanda okurun da geçmişle
yüzleşmesine olanak sağlar. Bu çerçevede insanın
iç hesaplaşmasını ortaya koyar. Sıradanlaşmış
çalışma hayatından yaptığı gözlemlerle sorumluluk
dolu hayata karşı özgürlüğe vurgu yapar. Finans
sektöründe çalışmasından zaman zaman ekonomi ve
iktisata zaman zaman da kişiliğine dair bilgiler verir.
Şiirlerindeyse kimi zaman karamsarlık, kimi zamansa
iyimserlik temaları karşımıza çıkar.
Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Eserlerinde otobiyografik unsurlara rastlandığına
B) Birden çok edebî türde eser ortaya koyduğuna
C) Gözlemlerini eserlerine başarılı bir şekilde
aktardığına
D) Psikolojik çözümlemeler yaptığı romanlar kaleme
aldığına
E) Eserlerinde okura kendi kendini sorgulamasını
sağlayacak olanaklar sunduğuna
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
9. Hakan Karahan'ın dili oldukça sade ve akıcıdır. Romanlarında psikolojik tahlillere yer verir. Sorgulama, kuşku, şüphe, aşk ve polisiye temalarıyla harmanlanmış macera dolu olay örgüsüyle okuyucuyu karşı karşıya bırakır. Kurguladığı maceralarda yazar, köklere inerek geçmişi aradığı sırada kendisiyle yüzleşirken aynı zamanda okurun da geçmişle yüzleşmesine olanak sağlar. Bu çerçevede insanın iç hesaplaşmasını ortaya koyar. Sıradanlaşmış çalışma hayatından yaptığı gözlemlerle sorumluluk dolu hayata karşı özgürlüğe vurgu yapar. Finans sektöründe çalışmasından zaman zaman ekonomi ve iktisata zaman zaman da kişiliğine dair bilgiler verir. Şiirlerindeyse kimi zaman karamsarlık, kimi zamansa iyimserlik temaları karşımıza çıkar. Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Eserlerinde otobiyografik unsurlara rastlandığına B) Birden çok edebî türde eser ortaya koyduğuna C) Gözlemlerini eserlerine başarılı bir şekilde aktardığına D) Psikolojik çözümlemeler yaptığı romanlar kaleme aldığına E) Eserlerinde okura kendi kendini sorgulamasını sağlayacak olanaklar sunduğuna
A
33. Ernest Hemingway basit üslubu ve doğallığıyla okuyu-
cuların oldukça beğenisini kazanmıştır. Onu bu kadar
okunur yapan en temel değer yazarlık gücünü göstere-
bileceği konular bulmaktaki başarısıdir. 1925-1929 yılına
kadar olan dönemde Hemingway kendi yazarlık yıllarının
en güzel örneklerini verdi ve dünyanın en ünlü yazarları
arasında girmiştir. Her zaman içindeki sese güvenerek
okuyucu bulma telaşı içine girmemiştir. Bu sayede önem-
li eserler üretmeyi başarmıştır. Silahlara Veda ve İspanya
İç Savaşı'nı anlatan Çanlar Kimin İçin Çalıyor eserleriyle
Dünya edebiyatının en değerli romancıları arasına girmeyi
başarmıştır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
A Romanlar okurun beklentilerine göre biçimlenirse
eserin kalitesi zedelenir.
B) Sıradan okurlar, her konuda romanı okuyabilir.
C) Usta romancilar her konuda eser yazabilecek kabili-
yettedir.
D) Romancının hareket noktası insanın sorunlarını araş-
turmaktır.
E Romani tek bir konu bağlamında ilerletmek yazarın
elinde değildir.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
A 33. Ernest Hemingway basit üslubu ve doğallığıyla okuyu- cuların oldukça beğenisini kazanmıştır. Onu bu kadar okunur yapan en temel değer yazarlık gücünü göstere- bileceği konular bulmaktaki başarısıdir. 1925-1929 yılına kadar olan dönemde Hemingway kendi yazarlık yıllarının en güzel örneklerini verdi ve dünyanın en ünlü yazarları arasında girmiştir. Her zaman içindeki sese güvenerek okuyucu bulma telaşı içine girmemiştir. Bu sayede önem- li eserler üretmeyi başarmıştır. Silahlara Veda ve İspanya İç Savaşı'nı anlatan Çanlar Kimin İçin Çalıyor eserleriyle Dünya edebiyatının en değerli romancıları arasına girmeyi başarmıştır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A Romanlar okurun beklentilerine göre biçimlenirse eserin kalitesi zedelenir. B) Sıradan okurlar, her konuda romanı okuyabilir. C) Usta romancilar her konuda eser yazabilecek kabili- yettedir. D) Romancının hareket noktası insanın sorunlarını araş- turmaktır. E Romani tek bir konu bağlamında ilerletmek yazarın elinde değildir.
Size sol elimde bir meşe palamadu, sağ elimde bir çakıl ta-
şi göstermekte olduğumu varsayın. Sol elimde gördüğünüz
bu meşe palamudu, kendisi gibi kaç tane meşe palamudu
üretme potansiyeline sahiptir? Bu meşe palamudunun bir
meşe ağacı olma olasılığı var mı? Evet, var! Peki, bu ağacın
yeni meşe palamutları üretme olasılığı var mı? Evet, var! Pe-
ki, bu meşe palamutlarının her birinin bir meşe ağacı olma
olasılığı var mı? Evet, var! Demek oluyor ki sol elimde gör-
düğünüz bu meşe palamudu, kendisi gibi sonsuz sayıda
meşe palamudu üretme potansiyeline sahiptir. Öte yandan
sağ elimde tuttuğum çakıl taşının üretme potansiyeli sıfırdır.
Siz potansiyel nedir bilmezseniz, bilinciniz potansiyel far-
kındalığıyla donanmamışsa elimde tuttuğum bu iki şeyi po-
tansiyel açısından ayırt edemezsiniz. Potansiyelin ne oldu-
ğunu bilen biri, meşe palamudu ve çakıl taşını farklı algılar
ve bunlarla ilgili farklı düşünür. Bu kişi, bir tek meşe pala-
mudunda tüm Türkiye'yi meşe ağacıyla donatacak bir po-
tansiyel olduğunu bilir ve bu gözle meşe palamuduna ba-
kar/Bir insana bakarken onun içindeki gizli gücü ve yete-
nekleri göz ardı ederseniz palamudu, çakıl taşıyla bir tutan
kişi gibi olursunuz.
35. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Her insan, içinde bir yetenek, bir cevher taşır.
B) Yetenek, kendisini geliştirebileceği bir ortamda ser-
pilir.
+
C) İnsandaki potansiyeli fark etmek, toplumu zengin-
+ leştirir.
D) Potansiyelinin bilincinde olmamak, yeteneği körel-
+ tir.
E) Bir insan, yeteneğinin büyüklüğü ölçüsünde değer
görür.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Size sol elimde bir meşe palamadu, sağ elimde bir çakıl ta- şi göstermekte olduğumu varsayın. Sol elimde gördüğünüz bu meşe palamudu, kendisi gibi kaç tane meşe palamudu üretme potansiyeline sahiptir? Bu meşe palamudunun bir meşe ağacı olma olasılığı var mı? Evet, var! Peki, bu ağacın yeni meşe palamutları üretme olasılığı var mı? Evet, var! Pe- ki, bu meşe palamutlarının her birinin bir meşe ağacı olma olasılığı var mı? Evet, var! Demek oluyor ki sol elimde gör- düğünüz bu meşe palamudu, kendisi gibi sonsuz sayıda meşe palamudu üretme potansiyeline sahiptir. Öte yandan sağ elimde tuttuğum çakıl taşının üretme potansiyeli sıfırdır. Siz potansiyel nedir bilmezseniz, bilinciniz potansiyel far- kındalığıyla donanmamışsa elimde tuttuğum bu iki şeyi po- tansiyel açısından ayırt edemezsiniz. Potansiyelin ne oldu- ğunu bilen biri, meşe palamudu ve çakıl taşını farklı algılar ve bunlarla ilgili farklı düşünür. Bu kişi, bir tek meşe pala- mudunda tüm Türkiye'yi meşe ağacıyla donatacak bir po- tansiyel olduğunu bilir ve bu gözle meşe palamuduna ba- kar/Bir insana bakarken onun içindeki gizli gücü ve yete- nekleri göz ardı ederseniz palamudu, çakıl taşıyla bir tutan kişi gibi olursunuz. 35. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Her insan, içinde bir yetenek, bir cevher taşır. B) Yetenek, kendisini geliştirebileceği bir ortamda ser- pilir. + C) İnsandaki potansiyeli fark etmek, toplumu zengin- + leştirir. D) Potansiyelinin bilincinde olmamak, yeteneği körel- + tir. E) Bir insan, yeteneğinin büyüklüğü ölçüsünde değer görür.
25. Tarih araştırmalarında güvenilirliği artırmak için;
1. farklı bilimlere başvurma,
II. kaynak taraması yapma,
III. millî değerleri ön planda tutma
yöntemlerinden
runluluktur?
A) Yalnız t
hangilerinin uygulanması bir zo-
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız IH
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
25. Tarih araştırmalarında güvenilirliği artırmak için; 1. farklı bilimlere başvurma, II. kaynak taraması yapma, III. millî değerleri ön planda tutma yöntemlerinden runluluktur? A) Yalnız t hangilerinin uygulanması bir zo- D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız IH E) I, II ve III
A A
mun için
azaca-
dergi-
tik ye-
zmaz
m için
yaç,
mlar
20..
birinci sınıf bir orman ağacıdır. Yaşlı gövdelerde bile açık gri
Örneğin, Doğu kayını, 30-50 metreye dek boylanabilen
kül rengindeki kabuk, çatlamadan düz ve pürüzsüz kalır. Yan
tomurcuklar sürgünlere açı yapacak biçimde almaşlı dizilir. Til-
ki sarısı rengindeki yalancı terminal tomurcuk, çoğunlukla yan
tomurcuklardan daha büyük ve sivri uçlu bir iğ biçiminde olup
çok sayıda pul tarafından sıkı bir biçimde örtülür. Sürgünler,
grimtırak koyu kahverengi ya da kırmızımtırak kahverenginde
ve oldukça ince, çıplak ve parlak ya da sürgün ucuna doğru
hafif tüylü olur. Üzerlerinde bol sayıda küçük ve yuvarlakça gö-
zenekler bulunur. Yaprakları eliptik ve tam kenarlı, üst yüzleri
çıplak, alt yüzleri damarlar boyunca beyaz ipeksi tüylü olur.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre getirebilecek
en uygun giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayınların çeşitli türleri olup her türünün de oldukça uzun
boyları ve kendine has özellikleri vardır
B) Kayınların bölgeden bölgeye değişen türleri olduğunu ben
bu geziden önce inanın bilmiyordum
C) Karadeniz'de kayın ağaçlarının 40-50 metreye kadar boy
atanian olduğu söyleseler görmeden inanmazdım
D) Yapraklarının güzelliği nedeniyle yetiştirilen birçok kayın
fürü vardır
Kayının yalnızca belli bir yükseklikte yetiştiğini sanırdım bu
süs kayınlarını görene kadar
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
A A mun için azaca- dergi- tik ye- zmaz m için yaç, mlar 20.. birinci sınıf bir orman ağacıdır. Yaşlı gövdelerde bile açık gri Örneğin, Doğu kayını, 30-50 metreye dek boylanabilen kül rengindeki kabuk, çatlamadan düz ve pürüzsüz kalır. Yan tomurcuklar sürgünlere açı yapacak biçimde almaşlı dizilir. Til- ki sarısı rengindeki yalancı terminal tomurcuk, çoğunlukla yan tomurcuklardan daha büyük ve sivri uçlu bir iğ biçiminde olup çok sayıda pul tarafından sıkı bir biçimde örtülür. Sürgünler, grimtırak koyu kahverengi ya da kırmızımtırak kahverenginde ve oldukça ince, çıplak ve parlak ya da sürgün ucuna doğru hafif tüylü olur. Üzerlerinde bol sayıda küçük ve yuvarlakça gö- zenekler bulunur. Yaprakları eliptik ve tam kenarlı, üst yüzleri çıplak, alt yüzleri damarlar boyunca beyaz ipeksi tüylü olur. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre getirebilecek en uygun giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kayınların çeşitli türleri olup her türünün de oldukça uzun boyları ve kendine has özellikleri vardır B) Kayınların bölgeden bölgeye değişen türleri olduğunu ben bu geziden önce inanın bilmiyordum C) Karadeniz'de kayın ağaçlarının 40-50 metreye kadar boy atanian olduğu söyleseler görmeden inanmazdım D) Yapraklarının güzelliği nedeniyle yetiştirilen birçok kayın fürü vardır Kayının yalnızca belli bir yükseklikte yetiştiğini sanırdım bu süs kayınlarını görene kadar
10. Entelektüel kimliğini yitirmeye başlayan yazar,
egemen kültürün simgeleri arasına girmeye
başladı. Kendi değerini okur yığınının ortalama
değerlerine indirip ona göre yazmayı,
dolayısıyla verilmiş kategorilere uygun
a davranmayı yazarlık tutumu olarak seçen yazar,
entelektüel kimliğini terk etmiş oldu. Kimi
sokaktaki insanın anlayacağı gibi yazarak
onunla bütünleşmeyi seçti, kimi yurt dışındaki
okurun Türkiyeli bir yazardan beklentisine göre
yazmayı. Artık bir mücadele gerektiren kendine
sürgün olmak eskidi; zahmetsizce kalabalıkların
adamı olmak, bir an önce parlamak hep
gündemde olmak gözde oldu. Bugünün yazarı
yaratma dünyasındaki sürgünlüğüyle özgürleşip
kendiliğinden farklı bir kişiliğe dönüşmek yerine,
belli güç odaklarının etkisine girmeyi tercih
ediyor. Bu durum, yazın dünyasında niteliğin
azalmasının nedenlerindendir.
an
Bisv
Bu parçadaki altı çizili ifadeyle
I. Kolaycılığa yönelme
II. Gerçekçi olmaya özenme
III. Sanatçı kimliğinden uzaklaşma
durumlarından hangilerine gönderme
yapılmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Job]
Bunu
D) I ve II
11.
C) Yalnız III
E) II ve III
IS
16
12
1
ins
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
10. Entelektüel kimliğini yitirmeye başlayan yazar, egemen kültürün simgeleri arasına girmeye başladı. Kendi değerini okur yığınının ortalama değerlerine indirip ona göre yazmayı, dolayısıyla verilmiş kategorilere uygun a davranmayı yazarlık tutumu olarak seçen yazar, entelektüel kimliğini terk etmiş oldu. Kimi sokaktaki insanın anlayacağı gibi yazarak onunla bütünleşmeyi seçti, kimi yurt dışındaki okurun Türkiyeli bir yazardan beklentisine göre yazmayı. Artık bir mücadele gerektiren kendine sürgün olmak eskidi; zahmetsizce kalabalıkların adamı olmak, bir an önce parlamak hep gündemde olmak gözde oldu. Bugünün yazarı yaratma dünyasındaki sürgünlüğüyle özgürleşip kendiliğinden farklı bir kişiliğe dönüşmek yerine, belli güç odaklarının etkisine girmeyi tercih ediyor. Bu durum, yazın dünyasında niteliğin azalmasının nedenlerindendir. an Bisv Bu parçadaki altı çizili ifadeyle I. Kolaycılığa yönelme II. Gerçekçi olmaya özenme III. Sanatçı kimliğinden uzaklaşma durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II Job] Bunu D) I ve II 11. C) Yalnız III E) II ve III IS 16 12 1 ins
237. 1. Bunları deve derisinden ya da mukavvadan kesip boyar.
II. Bu gösteriyi yapan aktöre de hayalî ya da hayalbaz denir.
III Aynı zamanda oyundaki kişilerin hareketlerini, oyunun rit-
mini, kuklaların perdeye yansıtılmasını sağlayan kişidir.
IV. Hayalbaz, oyun içinde perde ve kukla gibi malzemeleri
kullanır.
V. Karagöz bir hayal oyunudur, bu oyunun perde arkasını
gösteren bir tek aktörü vardır.
Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak
biçimde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi baştan
dördüncü olur?
A) I
B) II
C) III
CIV
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
237. 1. Bunları deve derisinden ya da mukavvadan kesip boyar. II. Bu gösteriyi yapan aktöre de hayalî ya da hayalbaz denir. III Aynı zamanda oyundaki kişilerin hareketlerini, oyunun rit- mini, kuklaların perdeye yansıtılmasını sağlayan kişidir. IV. Hayalbaz, oyun içinde perde ve kukla gibi malzemeleri kullanır. V. Karagöz bir hayal oyunudur, bu oyunun perde arkasını gösteren bir tek aktörü vardır. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi baştan dördüncü olur? A) I B) II C) III CIV D) IV E) V
verim
unde
az
arı"
ne
Kafa Dengi
29. Batı edebiyatının klasikleşmiş romanlarından Robinson
Crusoe, yayınlandığı 1719 yılından bu yana, dünya
çocuklarının elinden düşmeyen bir kitap... Kimi
eleştirmenlerin, "Kitâb-ı Mukaddes'ten sonra en çok
okunan kitap" diye tanımladığı bu "çocuk romanı",
biraz yakından bakıldığında ise hiç de çocuklara göre
gibi durmuyor. Robinson Crusoe, aslında tabiri caizse
"sömürgeciliğin el kitabı"... Crusoe, dönemin "altın,
elmas ve köle histerisine" tutulan açgözlü Batılılıya,
sömürgeciliğin püf noktalarını göstermekte. Robinson
Crusoe denince akla hemen "Issız bir ada" gelse de
aslında o ada, ne ıssız dolayısıyla ne de sahipsizdir. Bir
adalar takımındaki küçük bir adaya düşen Crusoe, o
adaya el koymuştur. Çünkü daha önce o adaya, çeşitli
kültürel etkinlikler ve ibadet ritüelleri için gelen çevre
adalardaki yerliler, artık "sahilinde daima elinde tüfeği
olan beyaz adamın adasına", istedikleri zaman ve
istedikleri gibi gelememeye başlamıştır.
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenemez?
A) Yazar, yaşadığı topraklardan binlerce kilometre
uzaktaki, başkalarına ait topraklara dair karar verici,
buyurgan yaklaşımını kahramanın ağzından sık sık
dile getirmiştir.
B) Robinson Crusoe'nun yayınlanır yayınlanmaz,
inanılmaz satış rakamlarına ulasması, edebî
kalitesinden çok, sömürgeciler arasında yer almak
isteyen sıradan insanların bu bilgilere duydukları
ihtiyaçtan kaynaklanmıştı.
C) Köle tüccarı, misyoner yazar, niyetini o kadar
göstere göstere yazar ki efendi ve köle ilişkisi,
hemen zihinlerde canlanır.
D) Kitapta güvenlik, coğrafya bilgisi, tabiata karşı
geliştirilecek önlemler, günlük hayatı idâme etmeye
yarayacak detaylar, barınma, kişisel sağlık ve tarım
alanına ait birçok pratik bilgi vardır.
E) Ateşli silahın getirdiği kolay başarıyı, üstünlük
olarak gören Robinson'un yerlilerden "vahşiler" diye
bahsetmesi de onun niyetini açıkça ortaya koyar.
3
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
verim unde az arı" ne Kafa Dengi 29. Batı edebiyatının klasikleşmiş romanlarından Robinson Crusoe, yayınlandığı 1719 yılından bu yana, dünya çocuklarının elinden düşmeyen bir kitap... Kimi eleştirmenlerin, "Kitâb-ı Mukaddes'ten sonra en çok okunan kitap" diye tanımladığı bu "çocuk romanı", biraz yakından bakıldığında ise hiç de çocuklara göre gibi durmuyor. Robinson Crusoe, aslında tabiri caizse "sömürgeciliğin el kitabı"... Crusoe, dönemin "altın, elmas ve köle histerisine" tutulan açgözlü Batılılıya, sömürgeciliğin püf noktalarını göstermekte. Robinson Crusoe denince akla hemen "Issız bir ada" gelse de aslında o ada, ne ıssız dolayısıyla ne de sahipsizdir. Bir adalar takımındaki küçük bir adaya düşen Crusoe, o adaya el koymuştur. Çünkü daha önce o adaya, çeşitli kültürel etkinlikler ve ibadet ritüelleri için gelen çevre adalardaki yerliler, artık "sahilinde daima elinde tüfeği olan beyaz adamın adasına", istedikleri zaman ve istedikleri gibi gelememeye başlamıştır. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Yazar, yaşadığı topraklardan binlerce kilometre uzaktaki, başkalarına ait topraklara dair karar verici, buyurgan yaklaşımını kahramanın ağzından sık sık dile getirmiştir. B) Robinson Crusoe'nun yayınlanır yayınlanmaz, inanılmaz satış rakamlarına ulasması, edebî kalitesinden çok, sömürgeciler arasında yer almak isteyen sıradan insanların bu bilgilere duydukları ihtiyaçtan kaynaklanmıştı. C) Köle tüccarı, misyoner yazar, niyetini o kadar göstere göstere yazar ki efendi ve köle ilişkisi, hemen zihinlerde canlanır. D) Kitapta güvenlik, coğrafya bilgisi, tabiata karşı geliştirilecek önlemler, günlük hayatı idâme etmeye yarayacak detaylar, barınma, kişisel sağlık ve tarım alanına ait birçok pratik bilgi vardır. E) Ateşli silahın getirdiği kolay başarıyı, üstünlük olarak gören Robinson'un yerlilerden "vahşiler" diye bahsetmesi de onun niyetini açıkça ortaya koyar. 3
D
a
6
26. John Berger, ülkemiz okurlannın sevdiği yazarlardan. De-
neme, inceleme, roman, öykü... Her yazdığı ilgiyle karşı-
lanıyor. Geçmiş yıllarda ülkemize sık sık gelmesi; yazar-
larımızla dostluklar kurması; kitaplarında Türkiye'den, in-
sanlarından, sanatçılarından söz etmesi bu ilginin kay-
naklan arasında olsa da temel neden farklı: John Berger;
okurlara alışılmadık bakışlar, yaklaşımlar sunarken insa-
noğlunu çağın, çağların temel sorunlarıyla yüz yüze ge-
tiriyor. Yazdığı her şeyde insanlığın yazgısını, mücadele-
sini, dünyayı anlama ve değiştirme çabasını temele yer-
leştiriyor. Bunu yaparken her insanın biricik, benzersiz ol-
duğunu; her birinin ayrı bir dünyası, hikâyesi olduğunu
da unutmuyor.
Bu parçaya göre John Berger'in ülkemiz okurları
tarafından sevilmesinin temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A İşlevsel ayrıntılar ve sıra dışı yaklaşımlarla insanın
hayat serüvenine ışık tutması
B) İnsanın zihinsel serüvenine sarsıcı ve yerinde tes-
pitlerle eşlik etmesi
Toplumsal gelişmelere yönelik saptamalarında ta-
mamen yansız bir tutum sergilemesi
Ele aldığı konuların yediden yetmişe herkese hitap
etmesi ve tanıdık gelmesi
E) En genel doğrularla en kişisel özelliklerden bir ara-
da söz etmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
D a 6 26. John Berger, ülkemiz okurlannın sevdiği yazarlardan. De- neme, inceleme, roman, öykü... Her yazdığı ilgiyle karşı- lanıyor. Geçmiş yıllarda ülkemize sık sık gelmesi; yazar- larımızla dostluklar kurması; kitaplarında Türkiye'den, in- sanlarından, sanatçılarından söz etmesi bu ilginin kay- naklan arasında olsa da temel neden farklı: John Berger; okurlara alışılmadık bakışlar, yaklaşımlar sunarken insa- noğlunu çağın, çağların temel sorunlarıyla yüz yüze ge- tiriyor. Yazdığı her şeyde insanlığın yazgısını, mücadele- sini, dünyayı anlama ve değiştirme çabasını temele yer- leştiriyor. Bunu yaparken her insanın biricik, benzersiz ol- duğunu; her birinin ayrı bir dünyası, hikâyesi olduğunu da unutmuyor. Bu parçaya göre John Berger'in ülkemiz okurları tarafından sevilmesinin temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A İşlevsel ayrıntılar ve sıra dışı yaklaşımlarla insanın hayat serüvenine ışık tutması B) İnsanın zihinsel serüvenine sarsıcı ve yerinde tes- pitlerle eşlik etmesi Toplumsal gelişmelere yönelik saptamalarında ta- mamen yansız bir tutum sergilemesi Ele aldığı konuların yediden yetmişe herkese hitap etmesi ve tanıdık gelmesi E) En genel doğrularla en kişisel özelliklerden bir ara- da söz etmesi Diğer sayfaya geçiniz.
33.
#thomas
Mustafa Kemal Paşa'nın teşvikiyle 12 Ağustos 1930'da
kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucuları
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ali Fethi Okyar +
B) Nuri Conker 9
C) Ali Fuat Cebesoy +
D) Ahmet Ağaoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul
30-40ni
11425
82
K Kara Kutu YAYINK INFORMAL YAYINLARI
36.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
33. #thomas Mustafa Kemal Paşa'nın teşvikiyle 12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ali Fethi Okyar + B) Nuri Conker 9 C) Ali Fuat Cebesoy + D) Ahmet Ağaoğlu E) Mehmet Emin Yurdakul 30-40ni 11425 82 K Kara Kutu YAYINK INFORMAL YAYINLARI 36.