Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

B BE 1. Bu testte, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kagidinizin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

B
BE
1. Bu testte, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kagidinizin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
7
(0
i konularda
10
TURI DILI UE
EDEBIYATI
10.
DENEME SINAVI SINIF
• XVII yüzyılın en

B BE 1. Bu testte, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kagidinizin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 7 (0 i konularda 10 TURI DILI UE EDEBIYATI 10. DENEME SINAVI SINIF • XVII yüzyılın en güçlü şairlerindendir. li bir ogrenim gören sair, peşitli devlet kademele- rinde bulunmuş, müderrislik yapmıştır. . Daha çok, gazel ve şarkılarıyla tanınan sanatçı: aşk, sevgili ve eğlence konularını işlemiştir. Onun şiirlerinde zevk, neşe ve coşkunluk vardır, üzüntüye, kedere, acıya yer yoktur. Bazı özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nedim B) Şeyh Galip C) Nefi D) Enderunlu Fazıl E) Bâki 4. (1) lahiler, mutasavvıf şairler tarafından dini Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturu. lan, kendine özgü bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. (1) Bu yönüyle divan edebiyatındaki tevhitlere ve münacatara benzer. (1) llahiler, hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle oluşturulur. (IV) Farklı sanatçılar tarafından ilahiler yazılmış olsa da ilahi türünün en önemli ismi Yunus Emre'dir. (V) İlahi yerine Mevleviler hikmet, Bektaşiler nefes, Yeseviler ayin adlarını kullanmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A I B) 11 D) IV E) V C) III 5. O 2. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Siham-ı Kaza - Nefi B) Garipname - Âşık Paşa C) Kanuni Mersiyesi - Båki D) Hayrabất - Nâbî E) Vesiletü'n-Necât - Fuzuli (1) Öykü; her dönemde hayatın akışı, anlamı ve ritmi üzerine söz alır. (II) Bulunduğu coğrafyanın dili, ger- çekliği ve koşulları içerisinde değişmez duyguları, çağın verileriyle yeniden üretir. (III) Çünkü amacı dene yimi aktarmak ve hayatı, gerçekliği sorgulamaktır. (IV) Öykü, insanlığın çalkantılarla akıp giden varoluşsal macerasındaki kırılma anlarını kayda geçirmek ister. (V) Bu anlamda öykü, tarihsel süreç içerisinde sürekli kendini yeniler ve çağının dilini konuşur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de sifat tamlaması yoktur? A)! B) 11 C) III D) IV E) V 3. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır? A) Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 6. Dedemden yadigâr olan bu evi Kışın fırtınası, yazın alevi Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış B) Bir zafer müjdesi burda her isim Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın D) Güvercin bakışlı sessizlik bile Çinliyor bir sonsuz devam vehmiyle E) İçinde, gülüyor bana derinden Yüzlerce çeşmenin serinliğinden Fikrim bir hülyaya bazı dalar da Düşünür derim ki: bu odalarda Kim bilir kaç kişi oturmuş, yatmış Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) İsim tamlaması B) İsim-fiil C) Sifat tamlaması D) Sifat-fiil E) Zarf-fiil 10. SINIF KDS-5 (B SERİSİ) Diğer Sayfaya Geçini 2.