Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

erle do lur? E)1 Vigela zerin Ora Çelebi: Mal, mülk sahibi, mirasyedi, züppe, zampara bir kişiyi temsil eder. Oyunlarda genel ol

erle do
lur?
E)1
Vigela
zerin
Ora
Çelebi: Mal, mülk sahibi, mirasyedi, züppe, zampara bir
kişiyi temsil eder. Oyunlarda genel olarak "Rezakizade,
Kinnabzade, Fağfurizade" diye geçer. Mirasyediligi, züp-
peliği ve çapkınlığı ile uçan bir zamane tipi olarak

erle do lur? E)1 Vigela zerin Ora Çelebi: Mal, mülk sahibi, mirasyedi, züppe, zampara bir kişiyi temsil eder. Oyunlarda genel olarak "Rezakizade, Kinnabzade, Fağfurizade" diye geçer. Mirasyediligi, züp- peliği ve çapkınlığı ile uçan bir zamane tipi olarak yaşadı- gi devrin gençliğinden bir zümrenin temsilcisidir. II. Zenne: Orta oyunlarında zennenin hem oyunun başka- rakterleri olan Pişekår ve Kavuklu ile ilişkileri vardır hem de oyunun diğer kişileriyle. (Çelebi, Sarhoş, Kayserili vb.) Bu ilişkiler genelde ya Pişekår ya da Kavuklu'nun kızı, karısı veya tanıdığı ya da diğerlerinin sevda ya da alacak verecek ilişkileri biçiminde şekillenir. Oyunun baş langıcında, genellikle Pişekår - Kavuklu muhaveresinden hemen sonra oyun yerine gelirler. Yanlarında sürekli bir Arap Bacı (Kayarto), bazen bir yaşlı anne bulunur. Bazen de Kavuklu'dan önce meydana gelirler. III. Yahudi (Cud): Orta oyununun asıl tiplerinden biridir. Hemen her oyunda adı "Bayram Ağa" olarak geçer. Genelde celep bazen de bahçivan olur. Kendisine iyi dav- ranıldığı zaman uysaldır. Öfkelendiği zaman ise hemen silaha sarılır. Çok olağan bir şeyden bahseder gibi kar- şısındakine kendisini öldüreceğini söyler. Öfkeli olmadığı zamanlar, dilinin döndüğü kadar nezaketle konuşmaya gayret gösterir. Cahil fakat dürüsttür. Orta oyununun en sempatik kişilerindendir. IV. Arnavut: Elinde Tevrat ile gezer. Genelde eskici, kuyum- cu veya sarraf olur. Çoğunlukla "Azarya Efendi" diye isim- lendirilir. Cimridir ve oyun süresince Kavuklu ile tartışır. V. Rumelili: Muhacir de denir. Rumeli türküsü söyleyerek sahneye çıkar. Daima pehlivan ve nadiren de arabacı olur. Pehlivanlığı ile övünür. Buna rağmen ne zaman güreşecek olsa yenilir. Bu öncüllerde verilen orta oyunu tiplerinden hangileri yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? A) I ve V C) II ve III D) I ve IV B) Ill ve IV E) IV ve V A b F