Biyoloji
Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
Konu Anlatımı Yazıları
YKS

Ekolojik Kavramlar Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

Ekolojik Kavramlar konu anlatımı ve örnek soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Ekolojik Kavramlar hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!

4 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 09.05.2021
Ekolojik Kavramlar Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Ekolojik Kavramlar konusu, YKS Biyoloji için önemli bir konu. Her sene mutlaka bu konudan soru geliyor. Bilgileri öğrendikten ve soru çözmeye başladıktan sonra bu konunun sana çok kolay geleceğine eminiz! Konuyu özümsedikten sonra Popülasyon Ekolojisi başlıklı konu anlatım yazımızı incelemeni tavsiye ederiz. Şimdi, Kunduz eğitmenimizin Ekolojik Kavramlar hakkında hazırladığı yazıyı beraber keşfedelim!

Ekolojik Kavramlar

Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

Biyoloji

Ekolojik Kavramlar

 • Ekoloji: Canlıların birbirileriyle ve yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Ekolog: Ekoloji bilimcisidir.
 • Biyosfer: Dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği en büyük ekosistemdir. Biyosfer basitten karmaşığa: birey-popülasyon-komünite-ekosistem-biyosfer
 • Tür: Ortak bir atadan gelen, yalnız kendi aralarında verimli döller oluşturan bireylerdir.
 • Popülasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur.
 • Komünite: Birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur.
 • Baskın Tür: Komünitelerde sayı ve faaliyet bakımından daha göze çarpan türlere denir.
 • Süksesyon: Çevre şartlarının değişmesine paralel olarak baskın türlerin değişmesine denir.
 • Ekoton: Koşulları birbirine zıt iki komünitenin kesiştiği bölgedir.
 • Ekosistem: Birden fazla komünitenin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alan bölgedir.
 • Habitat: Canlıların hayatsal faaliyetlerini doğal olarak sürdürebildikleri yaşam alanıdır.
 • Ekolojik Niş: Bir canlı türünün ekosistemdeki görevidir.

Ekosistemin Cansız (Abiyotik Etkenler) Öğeleri

 • Işık
 • Sıcaklık
 • Toprak
 • pH
 • Su
 • Mineraller
 • İklim Şartları

Ekosistemin Canlı (Biyotik Etmenler) Öğeleri

 • Ototrof (Üretici)
 • Heterotrof(Tüketiciler)
 • Saprofit (Ayrıştırıcılar)

Üreticiler

 • İnorganik maddelerden organik madde sentezleyerek kendilerinin ve diğer canlıların besin ihtiyacını karşılayan canlı grubudur.
 • Üreticiler farklı enerji kaynakları ile fotosentez ve kemosentez yapark besin üretirler.
 • Fotosentez yapabilen bitkiler: mavi yeşil algler, fotosentetik bakteriler, kemosentetik bakteriler

Tüketiciler

Besinini kendisi üretmeyip dışarıdan hazır olarak alan canlı grubudur. Hayvanlar, amip, paramesyum, bazı bakteri ve mantarlar…

Saprofitler

Toprağa düşmüş ölü bitki ve hayvan dokularını, sindirilememiş organik artıkları parçalayıp, hücre içine alarak beslenen canlı grubudur. Bazı bakteri ve mantarlar bu gruba girer.

Doğada hem üretici hem de tüketici olan canlılarda vardır: böcekçil bitkiler ve öglena gibi.

Canlılarda Beslenme Şekilleri

Canlılar beslenme bakımından heterotrof beslenen canlılar, ototrof beslenen canlılar, hem heterotrof hem ototrof beslenen canlılar olmak üzere 3 grupta incelenir.

Ototrof Canlılar

Bu canlılar ihtiyaç duydukları besinlerini inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürerek kendileri sentezlerler. Fotoototrof ve kemoototrof canlılar olmak üzere ikiye ayrılır.

Fotosentetik Ototroflar

Bu canlılar ışık enerjisi kullanarak besin sentezi yaparlar. Örneğin bitkiler havadan aldıkları CO2  i topraktan aldıkları H2 O ile güneş enerjisi yardımıyla parçalayarak besin sentezlerler. Sonuçta glikoz üretirken havaya O2 salınımı yaparlar.

Kükürt Bakterilerde Besin Sentezi

 • Kükürt bakterileri Karbondioksit (CO2  ) ile Sülfürü (H2 S) Işık enerjisi yardımıyla parçalayarak besin üretirler. Sülfür gazı açığa çıkarırlar.
 • Fotoototrof canlılarda besin sentezi hücrelerinde bulunan klorofillerde olur. Klorofiller prokaryotlarda stoplazmada bulunurken ökaryotlarda kloroplastlarda bulunur. Kloroplastlar bitkilerde yaprağın iç kısmındaki mezofil tabakasının içinde bulunur.

Kemosentetik Ototroflar

 • Bu canlılar ışık yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezi yaparlar. Demir, kükürt, Azot bakterileri kemoototrof bakterilerdir.
 • Kimyasal enerji kullanılarak besin elde edilmesi olayına kemosentez denir. Kemosentezde NH3  ve H2 S gibi zehirli maddeler tekrar kullanılabilir hale getirilir. Aynı zamanda azot ve karbon döngüsü sağlanır.
 • Kükürt bakterileri H2 S gibi kükürtlü bileşikleri oksitleyerek kimyasal enerji elde eder ve bu enerjiyi besin sentezinde kullanır.
 • H2 O yu fotosentetik bakteriler hidrojen kaynağı olarak, kemosentetik bakteriler ise enerji kaynağı olarak kullanır.

Hem Ototrof Hem Heterotrof Beslenme

Bu gruba böcekçil bitkiler ve öglena örnek verilebilir. Böcekçil bitkiler azotça fakit topraklarda yaşarlar. Bu bitkiler azot ihtiyaçlarını yakaladıkları böceklerden karşılarlar. Karbonhidrat yağ ve vitaminleri ise kendileri sentezlerler.

Heterotrof Beslenme

Bu canlılar kendi besinlerini üretemezler, dışarıdan hazır aldıkları besinlerle beslenirler. Mantarlar, hayvanlar ve bazı tek hücreliler bu gruptandır. Bu canlılar üç grupta incelenir.

Holozoik Beslenme

Bu canlılar besinlerini katı parçalar halinde başka bir canlı organizmadan karşılarlar. Bu canlılarda duyu, sinir, sindirim sistemleri ve sindirim enzimleri gelişmiştir.

Çürükçül Beslenme

Bu gruptaki canlılar, ölmüş hayvan ve bitkiler üzerinde yaşar ve onların parçalanmasını sağlarlar. Bu beslenme şekli doğada maddenin döngüsünü sağlar.

Simbiyoz (Birlikte Yaşam)

 Bu yaşam türünde iki farklı tür birlikte yaşar, bu birliktelik her iki taraf içinde yararlı veya bir taraf için zararlı olabilir.

Mutualizm

Bu yaşam türünde birlikte yaşayan her iki canlıda birbirlerinden faydalanmaktadır. Ayrılıkta her ikisi de zarar görür.

Bu yaşam tarzına likenler, geviş getiren memelilerin işkembesinde bulunan ve selülozu parçalayan bakteriler örnek verilebilir.

Kommensalizm

Bu yaşam türünde birlikte yaşayan canlılardan biri yarar görürken diğeri yarar veya zarar görmez. Bu yaşam türüne köpek balığı ile yaşayan küçük balıklar örnek verilebilir.

Parazitizm

Bu yaşam türünde canlılardan biri fayda görürken diğeri zarar görmektedir. Zarar veren canlıya asalak, zarar gören canlıya konak canlı denir.

Tek hücreli parazitler: virüs, sıtma mikrobu

Hayvansal Parazitler

Dış parazit ve iç parazitler olmak üzere 2’ye ayrılır. Bit, pire, kene gibi canlılar dış parazite örnektir, bu canlıların sindirim enzimleri gelişmiştir. Tenya kıl kurdu gibi canlılar iç parazite örnektir bu canlıların sindirim enzimi yoktur.

Bitkisel Parazitler

Bu canlılarda yarı parazit ve tam parazit olmak üzere 2’ye ayrılırlar.

Yarı Parazitler

Özel emeçleri ile konak bitkinin odun borularından su ve mineral madde alarak fotosentez yapabilen bitkilerdir. Örnek: ökse otu.

Tam parazitler

Emeçleri ile bitkinin soymuk borularından organik madde alan fotosentez yapmayan bitkilerdir. Örnek: küsküt otu.

Tanımları verilen ekolojik kavramlar aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Biyoloji

Ekolojik Kavramlar

Tanımları verilen ekolojik kavramlar aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Ekolojik Kavramlar Örnek Soru Çözümü

Sınava hazırlık uzun bir maraton. Kunduz ekibi olarak bu yolculukta yanında olmayı çok isteriz! Alanında uzman Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin. Uygulamada senin için hazırlanmış , tüm konuları öğrenebileceğin premium içerik ders videolarını incelemeyi unutma!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL