Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
tiril-
belirli sie
Gaz
MC. AT
(cal)
ÖSYM Tadinda-31
Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz par-
çası atılmaktadır. Isıl denge sağlandığında, bu-
zun kütlesinin arttığı gözlenmektedir.
Buna göre, başlangıçta;
1. Buzun ilk sıcaklığı 0°C'den düşüktür.
II. Suyun son sıcaklığı 0°C'dir.
III. Buzun ilk sıcaklığı 0°C'dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
n
Fizik
Isı ve Sıcaklık
tiril- belirli sie Gaz MC. AT (cal) ÖSYM Tadinda-31 Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz par- çası atılmaktadır. Isıl denge sağlandığında, bu- zun kütlesinin arttığı gözlenmektedir. Buna göre, başlangıçta; 1. Buzun ilk sıcaklığı 0°C'den düşüktür. II. Suyun son sıcaklığı 0°C'dir. III. Buzun ilk sıcaklığı 0°C'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III n
bizi çok geriyor.
Kapanmış olan, açılmamış.
Dış çevreyle ilişki içerisinde
olmayan.
le kapalı adam görmedim. İçe dönük yaradılışta olan.
yetişmişti.
kapalı oturumlar yapabilir. Gizli, saklı.
7.
Anlamı
Bir iş görme, bir eser vücuda getirme zevki yal-
nız münevverlere, sanatkârlara mahsus zevkler-
den değildir. Bizim en iptidai zannettiğimiz insan-
lar bile bir eser vücuda getirmenin zevkiyle mest
olmayı bilirler, zaten insanı yeryüzündeki diğer
mahluklardan ayıran başlıca fark da galiba bu-
dur.
Bu metinle ilgili,
✓. "İptidai" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır.
II. "Vücuda getirmek" söz grubu mecaz anlamıyla
pe un kullanılmıştır.
III. "Mahluk" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmış-
tır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
BI ve Il
(D) I ve III
A) Yalnız I
C) I ve III
185/
K
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
bizi çok geriyor. Kapanmış olan, açılmamış. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. le kapalı adam görmedim. İçe dönük yaradılışta olan. yetişmişti. kapalı oturumlar yapabilir. Gizli, saklı. 7. Anlamı Bir iş görme, bir eser vücuda getirme zevki yal- nız münevverlere, sanatkârlara mahsus zevkler- den değildir. Bizim en iptidai zannettiğimiz insan- lar bile bir eser vücuda getirmenin zevkiyle mest olmayı bilirler, zaten insanı yeryüzündeki diğer mahluklardan ayıran başlıca fark da galiba bu- dur. Bu metinle ilgili, ✓. "İptidai" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. II. "Vücuda getirmek" söz grubu mecaz anlamıyla pe un kullanılmıştır. III. "Mahluk" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmış- tır. yargılarından hangileri söylenebilir? BI ve Il (D) I ve III A) Yalnız I C) I ve III 185/ K
5.
Timar sisteminde önemsenen;
toprakların kullanım hakkının köylüye, mülkiyeti ve dene-
tim hakkının devlete ait olması,
idare edecek kişilere görevleri süresince toprakların gelir-
lerinin maaş karşılığı olarak verilmesi,
III. toprakların gelirleri paralelinde cebelü denilen askerlerin
masraflarının köylüden alınan vergilerle karşılanması
uygulamalarından hangileri devletin toprakların yönetimi
konusunda güç ve otoritesini sürdürdüğünü gösterir?
II.
(A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
5. Timar sisteminde önemsenen; toprakların kullanım hakkının köylüye, mülkiyeti ve dene- tim hakkının devlete ait olması, idare edecek kişilere görevleri süresince toprakların gelir- lerinin maaş karşılığı olarak verilmesi, III. toprakların gelirleri paralelinde cebelü denilen askerlerin masraflarının köylüden alınan vergilerle karşılanması uygulamalarından hangileri devletin toprakların yönetimi konusunda güç ve otoritesini sürdürdüğünü gösterir? II. (A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
48
+32
mangi-
32.N
6,02
102
y yayınları
125
5. 0,15 mol O atomu içeren SO3 gazı normal koşullarda
kaç litre hacim kaplar?
A) 0,336
3
4
6.
13
B) 1,12
D) 3,36
0,15
915
0,5·4=102
a
E) 11,2
7
b
C) 2,24
2,20
8.
C
0,2 mol X
ğil atom.
A) 12
Norm
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
48 +32 mangi- 32.N 6,02 102 y yayınları 125 5. 0,15 mol O atomu içeren SO3 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? A) 0,336 3 4 6. 13 B) 1,12 D) 3,36 0,15 915 0,5·4=102 a E) 11,2 7 b C) 2,24 2,20 8. C 0,2 mol X ğil atom. A) 12 Norm
1.
V
Vap
1. Doku SIVISI
II Safra
III. Kan plazması Vo
IV. Pankreas öz suyu
12709
Yukarıdaki vücut sıvılarının hangilerinde sindirim en-
zimi bulunmaz?
A) I vell
B) II ve III
D) I, II ve III
-C) III ve IV
E) I, II ve IV
cont9/14omis
114145911306103
21510497
4.
Biyoloji
Besinlerin Kimyasal Sindirimi ve Emilimi
1. V Vap 1. Doku SIVISI II Safra III. Kan plazması Vo IV. Pankreas öz suyu 12709 Yukarıdaki vücut sıvılarının hangilerinde sindirim en- zimi bulunmaz? A) I vell B) II ve III D) I, II ve III -C) III ve IV E) I, II ve IV cont9/14omis 114145911306103 21510497 4.
10. (1) Yedi yaşıma gelince ailece Gönen'e gittik. (II) Annem
Gönenliydi çünkü. (III) Ben de bu yaşa geldiğim için dedem
lerin evinin karşısındaki etrafı duvarlarla çevrili eski binada
okula başladım. (IV) Eski harfleri iki ya da üç ay okuduğumu
zu anımsıyorum. (V) Tam öğrenmeye vakit kalmadan yen
harflerle öğretim başladı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki
lerden hangisi söylenemez?
A. cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesidir
B) H. cümle devrik bir isim cümledir.L
C) cumle kurallı bir fiil cümlesidir
D) IV. cümle yapıca bağlı bir cümledir.
E) V. cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesidir.
Lise Türkçe
Cümlenin Yardımcı Öğeleri
10. (1) Yedi yaşıma gelince ailece Gönen'e gittik. (II) Annem Gönenliydi çünkü. (III) Ben de bu yaşa geldiğim için dedem lerin evinin karşısındaki etrafı duvarlarla çevrili eski binada okula başladım. (IV) Eski harfleri iki ya da üç ay okuduğumu zu anımsıyorum. (V) Tam öğrenmeye vakit kalmadan yen harflerle öğretim başladı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki lerden hangisi söylenemez? A. cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesidir B) H. cümle devrik bir isim cümledir.L C) cumle kurallı bir fiil cümlesidir D) IV. cümle yapıca bağlı bir cümledir. E) V. cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesidir.
4-3=1
f'(1)
9. y = f(2x - 3) fonksiyonunun x = 2 apsisli noktasındaki teğeti
ile f(-2x + 3) fonksiyonunun x =
rine diktir.
1 noktasındaki teğeti birbi-
-2+3=1
+(1)
Buna göre, f(6x + 1) fonksiyonunun x = 0 noktasındaki
teğetinin eğimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -6
B) -4
C) -3
D) -2
1² (1²² 1²((1) = 1
2
(4=?
E) -1
Lise Matematik
Türev Alma Kuralları
4-3=1 f'(1) 9. y = f(2x - 3) fonksiyonunun x = 2 apsisli noktasındaki teğeti ile f(-2x + 3) fonksiyonunun x = rine diktir. 1 noktasındaki teğeti birbi- -2+3=1 +(1) Buna göre, f(6x + 1) fonksiyonunun x = 0 noktasındaki teğetinin eğimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) -6 B) -4 C) -3 D) -2 1² (1²² 1²((1) = 1 2 (4=? E) -1
20
9)
2r
D)
P
5-C
11
B
IBA
esine G noktasında ve
= 2r olduğuna göre,
Do
E)
0+ (90 (x+p))
6-C
"laxt tong
1- Ingle
25
35
1 + X
7-A
10
oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C
4 sing
Cose
MA
sin40
8-C
cos40
COS X
siny
D) 4sin60
·(2- (03²0) • cos"
= m ve
9-A
D)
sinx
cos y
B)
E C
n
4 sing. cos20.coso
2.sin 20 coszo
10-A
4 sin 20
Cos 0
4sing
cosy
= n
olduğuna göre, (m²-n²) cos²y ifadesinin eşiti aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) m² - 1
C)
B) n² - 1
4 cos 0 S40
sin²0
E) 8cosesine
2005 0 -1
costy
C) m.n
E) m.n-1
coso
-co
fy
Orijinal Yayınları
171
ful
bul
-*
---*
Geometri
Trigonometrik Denklemler
20 9) 2r D) P 5-C 11 B IBA esine G noktasında ve = 2r olduğuna göre, Do E) 0+ (90 (x+p)) 6-C "laxt tong 1- Ingle 25 35 1 + X 7-A 10 oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? C 4 sing Cose MA sin40 8-C cos40 COS X siny D) 4sin60 ·(2- (03²0) • cos" = m ve 9-A D) sinx cos y B) E C n 4 sing. cos20.coso 2.sin 20 coszo 10-A 4 sin 20 Cos 0 4sing cosy = n olduğuna göre, (m²-n²) cos²y ifadesinin eşiti aşağı- dakilerden hangisidir? A) m² - 1 C) B) n² - 1 4 cos 0 S40 sin²0 E) 8cosesine 2005 0 -1 costy C) m.n E) m.n-1 coso -co fy Orijinal Yayınları 171 ful bul -* ---*
I VE KİMYASAL HESAPLAMALAR - III
4. Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi en büyüktür?
(0=16, S=32)
A) 0,1 mol SO3 3
B) 3,01.1022 tane O₂ molekülü
C) Normal koşullarda 4,48 L SO2 gazi Lol 12
ALEE
D) 4,8 gram Og
E6,02.1022 tane O atomu (6
£ -2.163.64
125
3,01
6,02
102
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
I VE KİMYASAL HESAPLAMALAR - III 4. Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi en büyüktür? (0=16, S=32) A) 0,1 mol SO3 3 B) 3,01.1022 tane O₂ molekülü C) Normal koşullarda 4,48 L SO2 gazi Lol 12 ALEE D) 4,8 gram Og E6,02.1022 tane O atomu (6 £ -2.163.64 125 3,01 6,02 102
6.
Osmanlı ordusunun omurgası diyebileceğimiz Timarlı si
pahilerin;
1.
Türk kökenli olma, V
II. üç ayda bir ulufe denilen maaş alma,
III. savaş zamanlarında Beylerbeyi emrine girme
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
PAMERA
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
6. Osmanlı ordusunun omurgası diyebileceğimiz Timarlı si pahilerin; 1. Türk kökenli olma, V II. üç ayda bir ulufe denilen maaş alma, III. savaş zamanlarında Beylerbeyi emrine girme özelliklerinden hangilerine sahip olduğu savunulamaz? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II PAMERA E) II ve III C) Yalnız III
S
1. Kütle-hacim grafikleri Şekil-l'de verilen K ve L si-
vıları taban alanları Şekil-ll'deki gibi 3S ve S olan
düzgün kesitli kaplara sırasıyla 2h ve 3h yükseklik-
lerinde konuluyor.
Ju
A Kütle (m)
3m
2m
m
V 2V 3V Hacim (V)
Şekil - 1
kuvvetleri
A)
2h
3
2
B) 2
3M
SIVISI
Buna göre, kapların tabanlarındaki sıvı basınç
FK
F
hops
3S
oranı nedir?
Şekil-I
L
3h SIVISI
C) 3 D) 4
Açık hava basıncının P. olduğu bir or
E) 6
4. Yat
düs
ola
linc
del
niy
e
"
MO 15
Bu
dü
tır
A)
Fizik
Sıvı Basıncı
S 1. Kütle-hacim grafikleri Şekil-l'de verilen K ve L si- vıları taban alanları Şekil-ll'deki gibi 3S ve S olan düzgün kesitli kaplara sırasıyla 2h ve 3h yükseklik- lerinde konuluyor. Ju A Kütle (m) 3m 2m m V 2V 3V Hacim (V) Şekil - 1 kuvvetleri A) 2h 3 2 B) 2 3M SIVISI Buna göre, kapların tabanlarındaki sıvı basınç FK F hops 3S oranı nedir? Şekil-I L 3h SIVISI C) 3 D) 4 Açık hava basıncının P. olduğu bir or E) 6 4. Yat düs ola linc del niy e " MO 15 Bu dü tır A)
Bir nazım ürününü oluşturan bölümlerden her birine - - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden han-
gisinin getirilmesi gerekir?
A) nazım türü
C) nazım birimi
E) misra
B) nazım biçimi
D) manzume
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
Bir nazım ürününü oluşturan bölümlerden her birine - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden han- gisinin getirilmesi gerekir? A) nazım türü C) nazım birimi E) misra B) nazım biçimi D) manzume
buyuk
karşı bir urkekliğim var.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
A) Hakikatin binbir cephesi ve başka başka görünüşleri yok mudur? (Yan, yön, taraf)
B) Yabancı biri için bu büyükşehirlerde garip bir yalnızlık hissi oluşur. (Kimsesiz, zavallı)
CYBen ihtiyar Süleyman Çavuş'un ellerinde büyüdüm. (Yetişmek)
D) Hemşehrileri gelir, kemençe gibi çalgıyla sabahı ederlerdi. (Bulmak, erişmek)
misie (0
minox) e names
MEGA 7/TÜRKÇE SB/D SERİSİ
1
Ortaokul Türkçe
Paragraf
buyuk karşı bir urkekliğim var. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Hakikatin binbir cephesi ve başka başka görünüşleri yok mudur? (Yan, yön, taraf) B) Yabancı biri için bu büyükşehirlerde garip bir yalnızlık hissi oluşur. (Kimsesiz, zavallı) CYBen ihtiyar Süleyman Çavuş'un ellerinde büyüdüm. (Yetişmek) D) Hemşehrileri gelir, kemençe gibi çalgıyla sabahı ederlerdi. (Bulmak, erişmek) misie (0 minox) e names MEGA 7/TÜRKÇE SB/D SERİSİ 1
Çelik, demirden ve başka elementlerden oluşan bir alaşım-
dir. Çeliğin içinde her zaman karbon, fosfor, silisyum, az
miktarda alüminyum bulunur. Bu elementler malzemeye
sertlik kazandırır. Çelik, paslanmazlığı ve dayanıklılığı sebe-
biyle demirden farklion Kullandığımız aletlerden taktığımız
saate, araç motorlarından oyun parklarına, bilgisayarlardan
cep telefonlarına, tencerelerden spor aletlerine kadar saya-
mayacağımız birçok üründe kullanılmaktadır.
Çelik ile ilgili bilgilere bakılarak,
Debnianeo
L. Çelik, birden fazla elementin bir araya gelmesiyle and main abiguan stop consig wa
oluşan homojen karışıma
Çeliğin özellikleri kendisini oluşturan elementlerin özellikleri ile aynıdır dienst snide 18
III. Çelik, kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir.
is id migns bisbride X (O
verilenlerinden hangilerine ulaşılabilir
nunutuyod xibenst nusul bisbru
e) II ve III.sipse iniesmeel, Il ve III.
A ve II.
B) Ive III.
4.
Nirvana
Managi
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
Çelik, demirden ve başka elementlerden oluşan bir alaşım- dir. Çeliğin içinde her zaman karbon, fosfor, silisyum, az miktarda alüminyum bulunur. Bu elementler malzemeye sertlik kazandırır. Çelik, paslanmazlığı ve dayanıklılığı sebe- biyle demirden farklion Kullandığımız aletlerden taktığımız saate, araç motorlarından oyun parklarına, bilgisayarlardan cep telefonlarına, tencerelerden spor aletlerine kadar saya- mayacağımız birçok üründe kullanılmaktadır. Çelik ile ilgili bilgilere bakılarak, Debnianeo L. Çelik, birden fazla elementin bir araya gelmesiyle and main abiguan stop consig wa oluşan homojen karışıma Çeliğin özellikleri kendisini oluşturan elementlerin özellikleri ile aynıdır dienst snide 18 III. Çelik, kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir. is id migns bisbride X (O verilenlerinden hangilerine ulaşılabilir nunutuyod xibenst nusul bisbru e) II ve III.sipse iniesmeel, Il ve III. A ve II. B) Ive III. 4. Nirvana Managi
x² + 2
x - 3
değme noktaları A ve B olmak üzere,
[AB] doğru parçasının orta noktasının apsisi kaçtır?
A) 1
D) 4
: 6. f(x) =
fonksiyonunun x eksenine paralel teğetlerinin
apimi so
B) 2
C) 3
f(x) = 2x.(x-3) -(x²+2),1
(x-3)2
A
E) 5
B
Lise Matematik
Türevin Geometrik Yorumu
x² + 2 x - 3 değme noktaları A ve B olmak üzere, [AB] doğru parçasının orta noktasının apsisi kaçtır? A) 1 D) 4 : 6. f(x) = fonksiyonunun x eksenine paralel teğetlerinin apimi so B) 2 C) 3 f(x) = 2x.(x-3) -(x²+2),1 (x-3)2 A E) 5 B
6. {a, e, s, k, l} kümesinin harflerini kullanarak soldan
ve sağdan okunuşları aynı olan "ala ve kelek" gibi
anlamlı ya da anlamsız palindrom kelimeler oluştu-
rulacaktır.
Buna göre, 7 harfli soldan ve sağdan okunuşla-
rı aynı olan kaç kelime oluşturulabilir?
A) 25
B) 125
D) 55 E) 5!
C) 625
Lise Matematik
Kombinasyon
6. {a, e, s, k, l} kümesinin harflerini kullanarak soldan ve sağdan okunuşları aynı olan "ala ve kelek" gibi anlamlı ya da anlamsız palindrom kelimeler oluştu- rulacaktır. Buna göre, 7 harfli soldan ve sağdan okunuşla- rı aynı olan kaç kelime oluşturulabilir? A) 25 B) 125 D) 55 E) 5! C) 625