Biyoloji Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
al
5. Sıcaklık, PH, tuz derişimi ve basınç gibi etmenler
protein yapısını bozar. Verilen etmenlerden biri kul-
lanılarak protenin üç boyutlu yapısı bozulmuş fakat
primer yapısı değişmemiştir.
Buna göre bu proteinle ilgili;
1. Bir enzim ise görev yapmaya devam eder.
II. Amino asit sırası ve sayısı değişmemiştir.
III. Peptit bağları bu olaydan etkilenmemiştir.
IV. Amino asit dizilimi bozulmuştur.
V. Protein zincirde kopmalar meydana gelmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A Il ve III
B) IV ve V
D) I, II ve III
C) I, II ve V
E) III, IV ve V
Biyoloji
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
al 5. Sıcaklık, PH, tuz derişimi ve basınç gibi etmenler protein yapısını bozar. Verilen etmenlerden biri kul- lanılarak protenin üç boyutlu yapısı bozulmuş fakat primer yapısı değişmemiştir. Buna göre bu proteinle ilgili; 1. Bir enzim ise görev yapmaya devam eder. II. Amino asit sırası ve sayısı değişmemiştir. III. Peptit bağları bu olaydan etkilenmemiştir. IV. Amino asit dizilimi bozulmuştur. V. Protein zincirde kopmalar meydana gelmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A Il ve III B) IV ve V D) I, II ve III C) I, II ve V E) III, IV ve V
§
3. Biyolojik ve ekonomik önemi olan arkelerin kullanım
alanı günümüzde oldukça genişlemiştir.
Aşağıda verilenlerden hangisi arkelerin kullanım
alanlarından değildir?
A) Atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılması
B) Atık suların temizlenmesi
C) Düşük metal cevherlerinin kullanılabilir hale geti-
rilmesi
D) Biyogaz olarak adlandırılan metan gazının eldesi
E Bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili antibiyotik üre-
timi
Biyoloji
Canlı Alemleri ve Özellikleri
§ 3. Biyolojik ve ekonomik önemi olan arkelerin kullanım alanı günümüzde oldukça genişlemiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi arkelerin kullanım alanlarından değildir? A) Atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılması B) Atık suların temizlenmesi C) Düşük metal cevherlerinin kullanılabilir hale geti- rilmesi D) Biyogaz olarak adlandırılan metan gazının eldesi E Bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili antibiyotik üre- timi
32.
Cizgili kas hücreleri
Düz kas hücreleri
Kalp kasi hücreleri
Yukarıda verilen kas tipleri için aşağıdaki hangi özellik or-
tak değildir? X
A) Tendonlar ile bağlantılı olma
B) Mitokondrileri ile ATP üretme
C) Aktin ve miyozin bulundurma
D) Kreatin fosfat molekülü oluşturma
E) Miyogłobin pigmentine sahip olma
Biyoloji
Kas Sistemi
32. Cizgili kas hücreleri Düz kas hücreleri Kalp kasi hücreleri Yukarıda verilen kas tipleri için aşağıdaki hangi özellik or- tak değildir? X A) Tendonlar ile bağlantılı olma B) Mitokondrileri ile ATP üretme C) Aktin ve miyozin bulundurma D) Kreatin fosfat molekülü oluşturma E) Miyogłobin pigmentine sahip olma
e-
11. Endosimbiyotik hipoteze göre;
1. Ribozom
II. Kloroplast
III. Mitokondri
organellerinden hangileri prokaryot canlılardan
köken alarak hücre içine alınıp ortak birliktelik
sağlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve Il
E) I, II, III
D Il ve Ill
Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
e- 11. Endosimbiyotik hipoteze göre; 1. Ribozom II. Kloroplast III. Mitokondri organellerinden hangileri prokaryot canlılardan köken alarak hücre içine alınıp ortak birliktelik sağlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve Il E) I, II, III D Il ve Ill
Y
sira-
meli-
(31) "İnsülin hormonu yetersiz salgılanan fazla miktarda kar-
bonhidratla beslenmiş yetişkin bir insanda,
4 İdrarla atılan
su miktarı
Vikor T
Zaman
4 Kanin osmotik
basıncı
İdraria atılan
glikoz miktarı
AH
D) ve II
Zaman
grafiklerindeki değişimlerden hangileri gözlenebilir?"
Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki se-
çeneklerden hangisini işaretlerse soruyu doğru ce-
vaplamış olur?
A) Yalnız I
Yalnız III
B) Yalnız II
Zaman
E) II ve III
OAT
ABHIT
C
Biyoloji
İnsanda Endokrin Sistem
Y sira- meli- (31) "İnsülin hormonu yetersiz salgılanan fazla miktarda kar- bonhidratla beslenmiş yetişkin bir insanda, 4 İdrarla atılan su miktarı Vikor T Zaman 4 Kanin osmotik basıncı İdraria atılan glikoz miktarı AH D) ve II Zaman grafiklerindeki değişimlerden hangileri gözlenebilir?" Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki se- çeneklerden hangisini işaretlerse soruyu doğru ce- vaplamış olur? A) Yalnız I Yalnız III B) Yalnız II Zaman E) II ve III OAT ABHIT C
4. Aşağıdakilerden hangisi insanda oksijenin
alınmasını veya taşınmasını kolaylaştırıcı bir
özellik değildir?
A) Soluk borusu yüzeyinin tek katlı epitelle örtülü
olması
B) Akciğerlerin gaz değişim yüzeyinin geniş ol-
ması
C) Alveollerin kılcal damarlarla sarılı olması
D) Alveollerin tek katlı yassı epitelden oluşması
E) Olgun alyuvarların çekirdeksiz olması
Biyoloji
Solunum Gazlarının Taşınması
4. Aşağıdakilerden hangisi insanda oksijenin alınmasını veya taşınmasını kolaylaştırıcı bir özellik değildir? A) Soluk borusu yüzeyinin tek katlı epitelle örtülü olması B) Akciğerlerin gaz değişim yüzeyinin geniş ol- ması C) Alveollerin kılcal damarlarla sarılı olması D) Alveollerin tek katlı yassı epitelden oluşması E) Olgun alyuvarların çekirdeksiz olması
O
6.
Bazal metabolizma, canlıdaki minimum metabo-
lizma hızı olarak kabul edilecek olursa;
1. Bakterilerde endospor
II Zaman
II. Kuru tohum
III. Yaprak döken ağaç (kış mevsimi)
durumlarından hangileri bazal metabolizma du-
rumuna örnek oluşturur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
I, II ve III
Biyoloji
Canlıların Temel Bileşenleri
O 6. Bazal metabolizma, canlıdaki minimum metabo- lizma hızı olarak kabul edilecek olursa; 1. Bakterilerde endospor II Zaman II. Kuru tohum III. Yaprak döken ağaç (kış mevsimi) durumlarından hangileri bazal metabolizma du- rumuna örnek oluşturur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III I, II ve III
billoso Disp ehtnes un AVC slemels nsligeY VI
10. Bakteri DNA'sı (X) ile ökaryot hücrede bulunan DNA (Y)
aşağıda şematize edilmiştir. slo no
saudise onablifest
ulo eilhe
SALOUS
Bakteri DNA'SI
(X)
DNA
Kromatin
Çekirdek
Histon proteini
Ökaryot DNA'sı
()
Şekillerdeki X ve Y DNA'ları ile ilgili;
1. Prokaryot hücrelerde DNA sitoplazmada bulunur.
II. Ökaryot hücrede yer alan DNA histon proteini ile
çevrilidir.
B) II ve IV
D) I, II ve III
M. X ile gösterilen DNA'nın eşlenme hızı, Y ile gösteri-
len DNA'nın eşlenme hizından daha yavaştır.
X ve Y ile gösterilen DNA'ların nükleotit çeşitleri bir-
birinden farklıdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
USY TA
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
Biyoloji
DNA Replikasyonu
billoso Disp ehtnes un AVC slemels nsligeY VI 10. Bakteri DNA'sı (X) ile ökaryot hücrede bulunan DNA (Y) aşağıda şematize edilmiştir. slo no saudise onablifest ulo eilhe SALOUS Bakteri DNA'SI (X) DNA Kromatin Çekirdek Histon proteini Ökaryot DNA'sı () Şekillerdeki X ve Y DNA'ları ile ilgili; 1. Prokaryot hücrelerde DNA sitoplazmada bulunur. II. Ökaryot hücrede yer alan DNA histon proteini ile çevrilidir. B) II ve IV D) I, II ve III M. X ile gösterilen DNA'nın eşlenme hızı, Y ile gösteri- len DNA'nın eşlenme hizından daha yavaştır. X ve Y ile gösterilen DNA'ların nükleotit çeşitleri bir- birinden farklıdır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) I ve II USY TA C) III ve IV E) I, II, III ve IV
26. Aşağıdaki şekilde pankreasın ince bağırsağa bağlan- 6 28.
dığı wirsung kanalı gösterilmiştir.
Wirsung kanalı
Anladım
Buna göre wirsyng kanalının içinde aşağıdaki
enzimlerden hangisi bulunmaz?
A) Tripsinojen
B) Kimotripsinojen C) Lipaz
Amilaz
Sukraz
S
A
A
A
Biyoloji
Besinlerin Kimyasal Sindirimi ve Emilimi
26. Aşağıdaki şekilde pankreasın ince bağırsağa bağlan- 6 28. dığı wirsung kanalı gösterilmiştir. Wirsung kanalı Anladım Buna göre wirsyng kanalının içinde aşağıdaki enzimlerden hangisi bulunmaz? A) Tripsinojen B) Kimotripsinojen C) Lipaz Amilaz Sukraz S A A A
9.
Saprofit bakteriler ile ototrof bakterilerde aşağıdaki
özelliklerden hangisi ortaktır?
A) Inorganik maddelerden organik madde üretme
B) Hücre dışına enzim salgılama
C) Aktif taşıma yapma
D) Çok hücreli olma X
E) Klorofil bulundurma X
Biyoloji
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
9. Saprofit bakteriler ile ototrof bakterilerde aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? A) Inorganik maddelerden organik madde üretme B) Hücre dışına enzim salgılama C) Aktif taşıma yapma D) Çok hücreli olma X E) Klorofil bulundurma X
6. Hayvansal bir hücrede;
1. Hücre zarından, çekirdek, Golgi, endoplazmik
retikulum zarlarından meydana gelen tek katlı
sityish penal
Hul nezara sahip organeldir.
II. Oksijenli solunum reaksiyonlarıyla ATP sen-
tezler
III. Endoplazmik retikulumdan gelen karbonhid-
rat, yağ ve proteinleri; glikolipit, glikoprotein
ve lipoprotein gibi moleküllere dönüştürerek
bir zarla çevreleyip salgılanacak duruma ge-
tirir.
IV. Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluş-
turur ve kromozomların kutuplara hareketini
sağlar.
özelliklerine sahip organellerden hangi iki-
sinin diğerlerine göre sayıca daha az olma-
si beklenir?
A) I ve II
(B) I ve III
D) II ve III
qilone!
C) I ve IV
E) II ve IV
Biyoloji
Hücre Teorisi
6. Hayvansal bir hücrede; 1. Hücre zarından, çekirdek, Golgi, endoplazmik retikulum zarlarından meydana gelen tek katlı sityish penal Hul nezara sahip organeldir. II. Oksijenli solunum reaksiyonlarıyla ATP sen- tezler III. Endoplazmik retikulumdan gelen karbonhid- rat, yağ ve proteinleri; glikolipit, glikoprotein ve lipoprotein gibi moleküllere dönüştürerek bir zarla çevreleyip salgılanacak duruma ge- tirir. IV. Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluş- turur ve kromozomların kutuplara hareketini sağlar. özelliklerine sahip organellerden hangi iki- sinin diğerlerine göre sayıca daha az olma- si beklenir? A) I ve II (B) I ve III D) II ve III qilone! C) I ve IV E) II ve IV
4
4
Id
2.3.3
36
S
SaBC,
IV. ABC
5. Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik bir karakte-
ri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösteril-
miştir.
S
genotipli spermlerden hangileri ile döllenirse
oluşacak yavrularda tum karakterler baskın feno-
tipli olur?
A) Yalnız
1
1
L
BI ve II
D) II ve IV E) III ve TV
C) II ve fil
7
(10)
12
da a
Buna göre numaralı bireylerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
19
A) 2 ve 4'ün genotipleri aynıdır.
B) 5, 6 ve 7 numaralı bireyler 1'den aynı özellikteki
geni almıştır.
C) 4 ve 10 farklı genotiplerde olabilir.
D) 8 ve 9 homozigot genotiplidir.
E) 3 ve 12'nin genotipleri aynıdır.
3.1 3.1
9.1
6. AaBb x AaBb çaprazlanması çok sayıda yapılması-
na rağmen yavrulardaki fenotip oranının 3:1 olduğu
gözlenmiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasına;
Dollikdorinin avni kromozom üzerindeki
MAL BİYOLOJİ
Biyoloji
Kalıtımın Genel İlkeleri
4 4 Id 2.3.3 36 S SaBC, IV. ABC 5. Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik bir karakte- ri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösteril- miştir. S genotipli spermlerden hangileri ile döllenirse oluşacak yavrularda tum karakterler baskın feno- tipli olur? A) Yalnız 1 1 L BI ve II D) II ve IV E) III ve TV C) II ve fil 7 (10) 12 da a Buna göre numaralı bireylerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? 19 A) 2 ve 4'ün genotipleri aynıdır. B) 5, 6 ve 7 numaralı bireyler 1'den aynı özellikteki geni almıştır. C) 4 ve 10 farklı genotiplerde olabilir. D) 8 ve 9 homozigot genotiplidir. E) 3 ve 12'nin genotipleri aynıdır. 3.1 3.1 9.1 6. AaBb x AaBb çaprazlanması çok sayıda yapılması- na rağmen yavrulardaki fenotip oranının 3:1 olduğu gözlenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasına; Dollikdorinin avni kromozom üzerindeki MAL BİYOLOJİ
AYT DENEME SINAVI - 2
33. İnsanlarda iskelet sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır?
A) Kemik ve kıkırdak olmak üzere iki çeşit bağ dokudan
meydana gelir.
BEksen iskeletinde baş ve gövde iskeleti ile omuz ve
kalça kemerleri bulunur.
C) Embriyonik dönemde iskelet sisteminin büyük kısmı
hiyalin kıkırdak yapıdadır.
D) Omurgayı oluşturan omurlar arasında yarı oynar ve
oynamaz eklem bulunur.
E) Kemiklerin dış yüzeylerinde bol miktarda kan damarı
ve sinir içeren periost bulunur.
Biyoloji
İskelet Sistemi
AYT DENEME SINAVI - 2 33. İnsanlarda iskelet sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar- dan hangisi yanlıştır? A) Kemik ve kıkırdak olmak üzere iki çeşit bağ dokudan meydana gelir. BEksen iskeletinde baş ve gövde iskeleti ile omuz ve kalça kemerleri bulunur. C) Embriyonik dönemde iskelet sisteminin büyük kısmı hiyalin kıkırdak yapıdadır. D) Omurgayı oluşturan omurlar arasında yarı oynar ve oynamaz eklem bulunur. E) Kemiklerin dış yüzeylerinde bol miktarda kan damarı ve sinir içeren periost bulunur.
1. F. Griffith ve O. Avery tarafından biri kapsülsüz diğeri
kapsüllü olan iki farklı bakteri kullanılarak yapılan dene-
yin aşamaları ve sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
Kapsülsüz
bakteri
Kapsüllü
bakteri
Isıtılarak
öldürülmüş
kapsülü
bakteri
A) I
Fare yaşar. Fare ölür.
Isıtılarak öldürülmüş
kapsüllü bakteri ile
kapsüllü bakteri
karışımı
Fare yaşar.
Fare ölür.
Buna göre;
Kapsüllü bakteriler farelerde hastalığa neden olur.
41. Oü kapsüllü bakterilerde denatüre hâle gelmemiş
DNA parçaları bulunabilir.
H. Kapsülsüz bakteriler transformasyon ile kapsüllü
olma özelliğini kazanmıştır
IV. Yapılan çalışmalar DNA'nın canlılardaki özellikleri
belirleyen kalıtım maddesi olduğunu gösterir. +
V. Konjugasyon olayı gerçekleştiren kapsülsüz bakte-
riler yeni kalıtsal özelliklere sahip olur.+
yorumlarından hangisi yanlış olur?
C) III
D) IV
E) V
Biyoloji
Nükleik Asitler
1. F. Griffith ve O. Avery tarafından biri kapsülsüz diğeri kapsüllü olan iki farklı bakteri kullanılarak yapılan dene- yin aşamaları ve sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Kapsülsüz bakteri Kapsüllü bakteri Isıtılarak öldürülmüş kapsülü bakteri A) I Fare yaşar. Fare ölür. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri ile kapsüllü bakteri karışımı Fare yaşar. Fare ölür. Buna göre; Kapsüllü bakteriler farelerde hastalığa neden olur. 41. Oü kapsüllü bakterilerde denatüre hâle gelmemiş DNA parçaları bulunabilir. H. Kapsülsüz bakteriler transformasyon ile kapsüllü olma özelliğini kazanmıştır IV. Yapılan çalışmalar DNA'nın canlılardaki özellikleri belirleyen kalıtım maddesi olduğunu gösterir. + V. Konjugasyon olayı gerçekleştiren kapsülsüz bakte- riler yeni kalıtsal özelliklere sahip olur.+ yorumlarından hangisi yanlış olur? C) III D) IV E) V
ma
5. Aşağıdaki şekilde insanda üreme şematize edilmiştir.
KJ)
Majes
majes
Sperm
Yumurta
D) I ve II
pollenme
Zigot
Buna göre,
y numaralı olay sırasında krossing over kesinlikle ger-
çekleşir.
II. Il numaralı olay sırasında kardeş kromatitlerin ayrılma-
si gözlenir.
III. III numaralı olay ile kromozom sayısı sabit kalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
193
Biyoloji
Mayoz Bölünme
ma 5. Aşağıdaki şekilde insanda üreme şematize edilmiştir. KJ) Majes majes Sperm Yumurta D) I ve II pollenme Zigot Buna göre, y numaralı olay sırasında krossing over kesinlikle ger- çekleşir. II. Il numaralı olay sırasında kardeş kromatitlerin ayrılma- si gözlenir. III. III numaralı olay ile kromozom sayısı sabit kalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III 193
B
B
Fen Bilimleri
B
19. Bölünebilen bitki hücrelerinin hücre döngüsünün sito-
kinez evresinde, golgi aygıtından ayrılan keseciklerin
kaynaşmasında sintaksin proteini görev alır.
Buna göre bölünebilen bir bitki hücresinde sintak-
sin sentezinden sorumlu genin mutasyona uğra-
ması, bitki hücresinin aşağıdakilerden hangisini
oluşturması engelleyebilir?
A) Çekirdek zarı B) iğ ipliği enerC) Kromozom
D) Ara plak
E) Kinetokor
Biyoloji
Mitoz Bölünme
B B Fen Bilimleri B 19. Bölünebilen bitki hücrelerinin hücre döngüsünün sito- kinez evresinde, golgi aygıtından ayrılan keseciklerin kaynaşmasında sintaksin proteini görev alır. Buna göre bölünebilen bir bitki hücresinde sintak- sin sentezinden sorumlu genin mutasyona uğra- ması, bitki hücresinin aşağıdakilerden hangisini oluşturması engelleyebilir? A) Çekirdek zarı B) iğ ipliği enerC) Kromozom D) Ara plak E) Kinetokor