Ortaokul İnkılap Tarihi Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5. Osmanlı'nın 19. yy.da dağılmanın önüne geçmek
için yaptığı bazı çalışmalar tabloda gösterilmiştir.
Tanzimat
Fermanı
Yayınlanan bu ferman ile Müslü-
man ve azınlıkların hakları yasal
güvence altına alındı.
Avrupalıların isteği üzerine ya-
yınlanan bu ferman ile azınlıklar
geniş haklar elde ettiler.
Islahat
Fermanı
I. Meşrutiyet
Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da
olsa yönetime katılmıştır.
Halkın seçtiği kişilerden oluşan
bir meclistir.
Mebusan
Meclisi
Tabloda verilen bilgilere bakarak aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
A) Fransız İhtilali'nin neden olduğu ulusçu isyan-
ların önüne geçilmek istenmiştir.
B) Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Osmanlı Dev-
leti'nin dağılması önlenmiştir.
C) Ulus egemenliği anlayışı benimsenmiştir.
D) Hukuk devleti anlayışı için çalışmalar yapılmıştır
.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
5. Osmanlı'nın 19. yy.da dağılmanın önüne geçmek için yaptığı bazı çalışmalar tabloda gösterilmiştir. Tanzimat Fermanı Yayınlanan bu ferman ile Müslü- man ve azınlıkların hakları yasal güvence altına alındı. Avrupalıların isteği üzerine ya- yınlanan bu ferman ile azınlıklar geniş haklar elde ettiler. Islahat Fermanı I. Meşrutiyet Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da olsa yönetime katılmıştır. Halkın seçtiği kişilerden oluşan bir meclistir. Mebusan Meclisi Tabloda verilen bilgilere bakarak aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? A) Fransız İhtilali'nin neden olduğu ulusçu isyan- ların önüne geçilmek istenmiştir. B) Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Osmanlı Dev- leti'nin dağılması önlenmiştir. C) Ulus egemenliği anlayışı benimsenmiştir. D) Hukuk devleti anlayışı için çalışmalar yapılmıştır .
B B B B B B
28. I. Bu gelişme ile milliyetçilik akimi ile adalet, eşitlik,
Özgürlük, insan haklan ve demokrasi gibi kay-
ramlar tüm dünyaya duyurulmuştur.
II. XV. yüzyılda Avrupalıların Hindistan'a gitmenin
yollarını araması, dünyanın bilinmeyen yerlerinin
bulunmasıdır.
III. Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinden
sonra akıl ve bilim rehberliğinde birçok bilimsel
hareketin yaşandığı dönemdir.
IV. XVI. yüzyıl başlarında Avrupa'da bilim, sanat ve
edebiyat alanında yaşanan yenilik hareketidir.
Yukarıdaki verilen bilgilerle sıklardaki kavramları
eşleştirdiğimizde hangi şık doğru olur?
1
II
III
IV
A) Rönesans Aydınlanma Fransız Cografi
Çagi
Ihtilali Keşifler
B) Aydınlanma Fransız Rönesans Coğrafi
Çaği
Ihtilali
Keşifler
C) Fransız Coğrafi Aydınlanma Rönesans
ihtilali Keşifler Cagi
DCoğrafi Aydınlanma Rönesans Fransız
Keşifler Çagi
ihtilali
29
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
B B B B B B 28. I. Bu gelişme ile milliyetçilik akimi ile adalet, eşitlik, Özgürlük, insan haklan ve demokrasi gibi kay- ramlar tüm dünyaya duyurulmuştur. II. XV. yüzyılda Avrupalıların Hindistan'a gitmenin yollarını araması, dünyanın bilinmeyen yerlerinin bulunmasıdır. III. Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra akıl ve bilim rehberliğinde birçok bilimsel hareketin yaşandığı dönemdir. IV. XVI. yüzyıl başlarında Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanında yaşanan yenilik hareketidir. Yukarıdaki verilen bilgilerle sıklardaki kavramları eşleştirdiğimizde hangi şık doğru olur? 1 II III IV A) Rönesans Aydınlanma Fransız Cografi Çagi Ihtilali Keşifler B) Aydınlanma Fransız Rönesans Coğrafi Çaği Ihtilali Keşifler C) Fransız Coğrafi Aydınlanma Rönesans ihtilali Keşifler Cagi DCoğrafi Aydınlanma Rönesans Fransız Keşifler Çagi ihtilali 29
12. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen,
I. Uluslararası saat sistemine geçilmesi
II. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
III. Uluslararası ölçü birimlerini kabul edilmesi
inkılaplarından hangileri, Avrupa ile yeni Türk
Devleti arasındaki farklı uygulamaların gide-
rilmesi amacına yöneliktir?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız 11
D) I, II ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
12. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen, I. Uluslararası saat sistemine geçilmesi II. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması III. Uluslararası ölçü birimlerini kabul edilmesi inkılaplarından hangileri, Avrupa ile yeni Türk Devleti arasındaki farklı uygulamaların gide- rilmesi amacına yöneliktir? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız 11 D) I, II ve III
Ödev
Berkay Yayincilik
Ahmet, yaptığı bir araştırmada kimya sek:
töründe Türkiye'nin üretim için kullandığı
ham madde ihtiyacı ile ilgili aşağıdaki bilgi-
ye ulaşmıştır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı 2013 verilerine
göre, kimya sektöründe üretim için kul-
lanılan ham maddenin % 70'i ithal edil-
mektedir, % 30'u ise yerli üretimle karşi-
lanmaktadir.
Bu bilgiye göre;
I. Türkiye kimya sektöründe üretim için
ham madde ihtiyacının bir kısmını yeri
:
üretimle karşılayabilmektedir,
II. Türkiye kimya sektöründe ham madde
açısından büyük oranda dışa bağımlıdır
,
III. Türkiye'deki kimya sektörü ham madde
açısından yerli üretime bağımlı değildir
.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I ve III
B) Il ve III
D) I, II ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Ödev Berkay Yayincilik Ahmet, yaptığı bir araştırmada kimya sek: töründe Türkiye'nin üretim için kullandığı ham madde ihtiyacı ile ilgili aşağıdaki bilgi- ye ulaşmıştır. T.C. Ekonomi Bakanlığı 2013 verilerine göre, kimya sektöründe üretim için kul- lanılan ham maddenin % 70'i ithal edil- mektedir, % 30'u ise yerli üretimle karşi- lanmaktadir. Bu bilgiye göre; I. Türkiye kimya sektöründe üretim için ham madde ihtiyacının bir kısmını yeri : üretimle karşılayabilmektedir, II. Türkiye kimya sektöründe ham madde açısından büyük oranda dışa bağımlıdır , III. Türkiye'deki kimya sektörü ham madde açısından yerli üretime bağımlı değildir . ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II C) I ve III B) Il ve III D) I, II ve III
5.
Antalya ilinin mevsimden mevsime nafusun
da değişiklik görülmektedir. Bunun nedeni
faaliyetleridir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ta-
mamlanmalıdır?
A) turizm
C) sanayi
B) tanm
D) madencilik
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
5. Antalya ilinin mevsimden mevsime nafusun da değişiklik görülmektedir. Bunun nedeni faaliyetleridir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ta- mamlanmalıdır? A) turizm C) sanayi B) tanm D) madencilik
4.
8. SINIF / SÖZEL
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
B
İtilaf Devletleri 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıklanan Misakımillî kararlarını beklentilerine aykırı buldular ve bu kararları
geri alması için Mebusan Meclisine baskı yaptılar. Maraş Zeytun'da meydana gelen olayları bahane eden İngilizlerin
Osmanlı Devleti'ne yaptığı baskılar sonucunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti istifa etti (3 Mart 1920). Yeni hükûmet Salih
Paşa tarafından kuruldu. Baskı ve tehditlerini giderek arttıran İtilaf Devletleri, 150 Türk aydınını tutukladı ve bir gün
sonra İstanbul'u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920).
Bu bilgide İtilaf Devletlerinin;
I. milli egemenlik,
II. manda ve himaye,
III. ülke bütünlüğü
anlayışlarından hangilerine aykırı davrandıkları savunulabilir?
C) II ve III
D) I, II ve III
A) I ve II
B) I ve III
ile her
landa büyük ve etkili düşünceleri olan, yaşadığı ülkenin
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
4. 8. SINIF / SÖZEL T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK B İtilaf Devletleri 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıklanan Misakımillî kararlarını beklentilerine aykırı buldular ve bu kararları geri alması için Mebusan Meclisine baskı yaptılar. Maraş Zeytun'da meydana gelen olayları bahane eden İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne yaptığı baskılar sonucunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti istifa etti (3 Mart 1920). Yeni hükûmet Salih Paşa tarafından kuruldu. Baskı ve tehditlerini giderek arttıran İtilaf Devletleri, 150 Türk aydınını tutukladı ve bir gün sonra İstanbul'u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920). Bu bilgide İtilaf Devletlerinin; I. milli egemenlik, II. manda ve himaye, III. ülke bütünlüğü anlayışlarından hangilerine aykırı davrandıkları savunulabilir? C) II ve III D) I, II ve III A) I ve II B) I ve III ile her landa büyük ve etkili düşünceleri olan, yaşadığı ülkenin
3.
"Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış,
büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait, tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi
zaferin eseridirl" Mustafa Kemal Atatürk
"Lozan Antlaşması'nın gerçek karakterini ve yüksek değerini Sevr Antlaşması ile kıyaslamakla anlamayı
başarınız: Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir; Lozan ise hür bir ulus sifatı ile
Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmesinin
sonucu olan uluslararası bir antlaşmadır." Afet İnan
"Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip dev-
letlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır." Lord Kinross
Buna göre Lozan Antlaşması ile ilgili,
1. Uluslararası alanda yankı uyandırmıştır.
II. Türk Devleti lehine sonuçlanmıştır.
III. Milli Mücadele bu anlaşma ile son bulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşabiliriz?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
3. "Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait, tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zaferin eseridirl" Mustafa Kemal Atatürk "Lozan Antlaşması'nın gerçek karakterini ve yüksek değerini Sevr Antlaşması ile kıyaslamakla anlamayı başarınız: Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir; Lozan ise hür bir ulus sifatı ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmesinin sonucu olan uluslararası bir antlaşmadır." Afet İnan "Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip dev- letlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır." Lord Kinross Buna göre Lozan Antlaşması ile ilgili, 1. Uluslararası alanda yankı uyandırmıştır. II. Türk Devleti lehine sonuçlanmıştır. III. Milli Mücadele bu anlaşma ile son bulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.
0 Optik Form
10.
"Payitahta düşman askeri girmişmiş. Yunan ordusu insanlığın eşini
görmediği bir zulüm firtinası gibi içerlere kadar dayanmışmış, aynı
büyük ve asil devletin nimeti ile beslenen Rumlar, Ermeniler arkadan
vurup dururlarmış. Bahar öyle bir geliş geldi ki sanki bütün
mışmışlar ocak ayının donları, fırtınaları gibi çözülüp silinip gitti,
sanki her şey yeniden başlıyordu, tipkı 1071'deki gibi, tipki
1299'daki gibi.
Sanki Anadolu kocaman bir kovandi da oğul vermeye
hazırlanıyordu. Kısacası sallantılar, kararsızlıklar, bozgun tohumları
ve ürkeklikler eriyip gitmiş ufuk aydınlanmış, ruh doğmuştu."
Tarık Buğra'nın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa
eserinden alınan bu metinden hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Türk milleti ümidini kaybetmiştir.
C) Azınlıklar işgalcilere destek
olmaktadır.
B) İstanbul işgal altındadır.
D) Yunanlılar işgallerini ve
zulmü artırmıştır.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
0 Optik Form 10. "Payitahta düşman askeri girmişmiş. Yunan ordusu insanlığın eşini görmediği bir zulüm firtinası gibi içerlere kadar dayanmışmış, aynı büyük ve asil devletin nimeti ile beslenen Rumlar, Ermeniler arkadan vurup dururlarmış. Bahar öyle bir geliş geldi ki sanki bütün mışmışlar ocak ayının donları, fırtınaları gibi çözülüp silinip gitti, sanki her şey yeniden başlıyordu, tipkı 1071'deki gibi, tipki 1299'daki gibi. Sanki Anadolu kocaman bir kovandi da oğul vermeye hazırlanıyordu. Kısacası sallantılar, kararsızlıklar, bozgun tohumları ve ürkeklikler eriyip gitmiş ufuk aydınlanmış, ruh doğmuştu." Tarık Buğra'nın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa eserinden alınan bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türk milleti ümidini kaybetmiştir. C) Azınlıklar işgalcilere destek olmaktadır. B) İstanbul işgal altındadır. D) Yunanlılar işgallerini ve zulmü artırmıştır.
8.
10.
"Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan
doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek
gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemi-
yetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan
tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, mille-
tin ve devletin haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi
aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler."
(Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri)
Ma
ay
ce
"B
yu
ki
11
t
o
Milli Kongre
Cemiyeti
Kilikyalılar
Cemiyeti
Islam Teali
Cemiyeti
IV.
Anadolu
Kadınları
Cemiyeti
B
E
Buna göre "milletin ve devletin haklarını koruma amacına hizmet eden" cemiyetler arasında yukarıda veri-
lenlerin hangileri yer alır?
A) I, II ve III
1, Il velv
SII
, III ve IV
D1, II, III ve IV
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
8. 10. "Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemi- yetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, mille- tin ve devletin haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler." (Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri) Ma ay ce "B yu ki 11 t o Milli Kongre Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti Islam Teali Cemiyeti IV. Anadolu Kadınları Cemiyeti B E Buna göre "milletin ve devletin haklarını koruma amacına hizmet eden" cemiyetler arasında yukarıda veri- lenlerin hangileri yer alır? A) I, II ve III 1, Il velv SII , III ve IV D1, II, III ve IV
24. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri San
Remo şehrinde bir konferans topladılar. Konferans
sonunda bir antlaşma taslağı hazırlayıp Osmanlı
yönetimine sundular. Osmanlı yöneticileri, çok ağır
şartlar taşıyan bu antlaşmayı başlangıçta reddet-
seler de artan baskılar sonucu imzalamak zorunda
kaldılar. BMM Hükümeti ise Sevr Antlaşmasını tani-
madığını belirtmiş ayrıca imzalayanları da vatan ha-
ini ilan etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Yunan ordusu
Ankara'ya doğru harekete geçmiştir.
Buna göre Yunan saldırısının siyasi hedefi ile ilgili;
I. BMM'nin savaş yanlısı olduğunu dünyaya duyur-
mak
II. BMM Hükümeti'nin otoritesini arttırmak
III. Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe girmesini sağla-
mak
durumlarından öncelikle hangisi söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Demokratikleşme Çabaları
24. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri San Remo şehrinde bir konferans topladılar. Konferans sonunda bir antlaşma taslağı hazırlayıp Osmanlı yönetimine sundular. Osmanlı yöneticileri, çok ağır şartlar taşıyan bu antlaşmayı başlangıçta reddet- seler de artan baskılar sonucu imzalamak zorunda kaldılar. BMM Hükümeti ise Sevr Antlaşmasını tani- madığını belirtmiş ayrıca imzalayanları da vatan ha- ini ilan etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Yunan ordusu Ankara'ya doğru harekete geçmiştir. Buna göre Yunan saldırısının siyasi hedefi ile ilgili; I. BMM'nin savaş yanlısı olduğunu dünyaya duyur- mak II. BMM Hükümeti'nin otoritesini arttırmak III. Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe girmesini sağla- mak durumlarından öncelikle hangisi söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
Eski kurumların ortadan kaldırılarak yerlerine modern kurumların oluşturulmasını amare
...Dini, mezhebi, irki, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan, herkes Türk'tür ifadesine yere
6.........
ilkedir.
Etkinlik -2
Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise "D" yanlış ise "Y" olarak değerlendirip yanlig
nin doğrusunu verilen boşluğa yazınız.
Atatürk İlkeleri, Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuş ve milli bir nitelik taşımıştır.
O
O
Bir milletin maddi ve manevi güçlerinin tümüne Milli Güç Unsurları denir.
Atatürkçülük; Dogmatiği, Taassubu, Bağnazlığı, Statikliği, Statukoyu ve Skolastiği savunur
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Eski kurumların ortadan kaldırılarak yerlerine modern kurumların oluşturulmasını amare ...Dini, mezhebi, irki, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan, herkes Türk'tür ifadesine yere 6......... ilkedir. Etkinlik -2 Aşağıda verilen ifadeleri doğru ise "D" yanlış ise "Y" olarak değerlendirip yanlig nin doğrusunu verilen boşluğa yazınız. Atatürk İlkeleri, Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuş ve milli bir nitelik taşımıştır. O O Bir milletin maddi ve manevi güçlerinin tümüne Milli Güç Unsurları denir. Atatürkçülük; Dogmatiği, Taassubu, Bağnazlığı, Statikliği, Statukoyu ve Skolastiği savunur
3 all %26 Ó 15:24
bittiği-
n yok
düşü-
Milli Mücadele hareketinin son bulmasına
Itilaf Devletlerinin ateşkes teklifinde
bulunmasına
DY Türk milletinin silahlı direnişe geçmesine
rumu
api-
ulos
pları
kara
8. "Düşman ordusuyla aramızda büyük bir
açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip
toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabil-
sin.Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar
çekilmek doğru olur. Düşman bizi takip eder-
se kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve
yeniden menzil hatları kurmaya mecbur ola-
cak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak."
dır.
nra
lat-
un
ns
e-
tr
Mustafa Kemal Atatürk
i-
Mustafa Kemal'in Kütahya-Eskişehir
Savaşı sırasında verdiği bu emir;
1.) Ordunun daha fazla kayıp vermesini
engelleme,
II. Taarruz harekâtını başlatma,
III. Savaş alanını genişletme
amaçlarından hangilerini gerçekleştir-
meye yöneliktir?
A Yalnız I.
C) I ve III.
Yalnız II.-
H ve tt.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
3 all %26 Ó 15:24 bittiği- n yok düşü- Milli Mücadele hareketinin son bulmasına Itilaf Devletlerinin ateşkes teklifinde bulunmasına DY Türk milletinin silahlı direnişe geçmesine rumu api- ulos pları kara 8. "Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabil- sin.Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek doğru olur. Düşman bizi takip eder- se kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur ola- cak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak." dır. nra lat- un ns e- tr Mustafa Kemal Atatürk i- Mustafa Kemal'in Kütahya-Eskişehir Savaşı sırasında verdiği bu emir; 1.) Ordunun daha fazla kayıp vermesini engelleme, II. Taarruz harekâtını başlatma, III. Savaş alanını genişletme amaçlarından hangilerini gerçekleştir- meye yöneliktir? A Yalnız I. C) I ve III. Yalnız II.- H ve tt.
2.
5. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır:
bütunne
envé
Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sıyasi, adli ve mali sınırla-
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. pe
malar kaldırılmalıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Kapitülasyonlara karşıçıkılmıştır.
B) Turk yurdunun sınırları belirlenmiştir.
CUlusat egemenliğe vurgu yapılmıştır.
DBatı Trakya'nın geleceği, halkın iradesine birakılmıştır.
6.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
2. 5. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır: bütunne envé Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sıyasi, adli ve mali sınırla- Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür. Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. pe malar kaldırılmalıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kapitülasyonlara karşıçıkılmıştır. B) Turk yurdunun sınırları belirlenmiştir. CUlusat egemenliğe vurgu yapılmıştır. DBatı Trakya'nın geleceği, halkın iradesine birakılmıştır. 6.
433 maddeden oluşan Sevr Antlaşması'nın önemli mad-
delerinden bazıları şunlardır.
Istanbul ve çevresi ile Anadolu'nun bir bölümü Os-
manlı Devleti'nde kalacak fakat azınlıkların hakları
gözetilmezse Istanbul, Türklerin elinden alınacak.
Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak,
uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek,
bu komisyonda Türk üye bulunmayacak.
Osmanlı ordusu, jandarma gücü dahil 50 bin yedi
yüz askerle sınırlı olacak. Osmanlı kara kuvveti, gö-
nüllü olarak askere yazılanlardan oluşturulacak.
Kapitūlasyonlardan bütün devletler yararlanacak.
Osmanlı kaynaklarını korumak ve artırmak için mali
bir komisyon kurulacak, bu komisyon Osmanlı büt-
çesini kontrol edecek.
Kazı izni ancak arkeolojide yeterli deneyim sahibi
olan kişilere verilecek. Osmanlı Hükümeti, bu izin-
leri verirken hiçbir milletin bilginlerini geçerli bir se-
bep olmaksızın kazı yapmaktan yoksun bırakma-
yacak.
Buna göre itilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'yla
Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini kul-
lanmasını engellemeyi amaçladığı söylenemez?
O Ekonomik haklarını
O Halifelik yetkilerini
O Kültür varlıklarını koruma haklarını
O Boğazlar üzerindeki yetkilerini
O 5. seçenek
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
433 maddeden oluşan Sevr Antlaşması'nın önemli mad- delerinden bazıları şunlardır. Istanbul ve çevresi ile Anadolu'nun bir bölümü Os- manlı Devleti'nde kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse Istanbul, Türklerin elinden alınacak. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, bu komisyonda Türk üye bulunmayacak. Osmanlı ordusu, jandarma gücü dahil 50 bin yedi yüz askerle sınırlı olacak. Osmanlı kara kuvveti, gö- nüllü olarak askere yazılanlardan oluşturulacak. Kapitūlasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Osmanlı kaynaklarını korumak ve artırmak için mali bir komisyon kurulacak, bu komisyon Osmanlı büt- çesini kontrol edecek. Kazı izni ancak arkeolojide yeterli deneyim sahibi olan kişilere verilecek. Osmanlı Hükümeti, bu izin- leri verirken hiçbir milletin bilginlerini geçerli bir se- bep olmaksızın kazı yapmaktan yoksun bırakma- yacak. Buna göre itilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini kul- lanmasını engellemeyi amaçladığı söylenemez? O Ekonomik haklarını O Halifelik yetkilerini O Kültür varlıklarını koruma haklarını O Boğazlar üzerindeki yetkilerini O 5. seçenek
yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti dağılma
surecine girdi. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önle-
meye yönelik ortaya atılan fikir akımları ve özellikleri
şunlardır:
Fikir
Akımları
Özellikleri
Osmanlı sınırları içinde yaşayan
tüm milletleri Osmanlı milleti adı
Osmanlıcılık altında bir araya getirerek devletin
dağılmasını önlemeyi amaçlayan
fikir akımıdır.
Müslüman milletlerin Osmanlı ha-
lifesinin liderliğinde tek bir çatı
altında birleştirilmesini amaçlayan
fikir akımıdır.
İslamcılık
Bütün Türkleri Osmanlı Devleti
çatısında bir bayrak altında top-
lamayı amaçlayan fikir akımıdır.
Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın
bilim, teknik ve yönetim anlayışI-
ni alması gerektiğini savunan fikir
akımıdır.
Türkçülük
Batıcılık
Tablodaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki.
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
AOsmanlıcılık fikir akımı devletin bütünlüğünü
sağlamayı hedeflemiştir.V
BY Türkçülük fikir akımının, Osmanlıcılık fikir akı-
mindan farkı, tek bir millet üzerinden kurtuluş
çaresi aramasıdır.
Batıcılık, Batı'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne
aktararak geriye gidişi durdurmayı amaçlamak-
tadır.
slamcılık, devlet ve toplum düzeninde dinden
ziyade millet temelini esas almaktad
2. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karış-
amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. BL
lon hazıları şunlardır:
masını engellemek ve devletin dağılmasını önlemel
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti dağılma surecine girdi. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önle- meye yönelik ortaya atılan fikir akımları ve özellikleri şunlardır: Fikir Akımları Özellikleri Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm milletleri Osmanlı milleti adı Osmanlıcılık altında bir araya getirerek devletin dağılmasını önlemeyi amaçlayan fikir akımıdır. Müslüman milletlerin Osmanlı ha- lifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleştirilmesini amaçlayan fikir akımıdır. İslamcılık Bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısında bir bayrak altında top- lamayı amaçlayan fikir akımıdır. Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın bilim, teknik ve yönetim anlayışI- ni alması gerektiğini savunan fikir akımıdır. Türkçülük Batıcılık Tablodaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki. yargılardan hangisine ulaşılamaz? AOsmanlıcılık fikir akımı devletin bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir.V BY Türkçülük fikir akımının, Osmanlıcılık fikir akı- mindan farkı, tek bir millet üzerinden kurtuluş çaresi aramasıdır. Batıcılık, Batı'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne aktararak geriye gidişi durdurmayı amaçlamak- tadır. slamcılık, devlet ve toplum düzeninde dinden ziyade millet temelini esas almaktad 2. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karış- amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. BL lon hazıları şunlardır: masını engellemek ve devletin dağılmasını önlemel
T.C. İNKILAP TARİHİ VE A
1. italya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge-
lişén sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içe-
risine girdi. Coğrafi konumunun yakınlığı ve Os-
manlı Devleti'nin zayıflığı nedeniyle Osmanlı'nın
Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a
saldırdı. Trablusgarp't savunabilmek için Mustafa
Kemal'in de içinde bulunduğu bazı gönüllü subay-
lar halkı örgütleyerek, Derne, Tobruk, Bingazi gibi
kentlerde italyanlara karşı başarılı savunma savaş-
ları yaptı. Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nede-
niyle binbaşılığa yükseltildi. Ancak Balkan Savaş-
larının başlaması üzerine Osmanlı Devleti ile italya
arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Böylelikle Os-
manlı, Trablusgarp'ı kaybetti.
3. Os
ort
Bu
Yu
sa
Ya
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A italya sömürge elde edebilmek için Trablusgarp'a
göz dikmiştir.
B Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşki-
latçılık yönü ön plana çıkmıştır.
Osmanlı, Balkan Savaşlarında ağır bir yenilgiye
uğramıştır.
D) Trablusgarp Savaşı sonucunda, Osmanlı Kuzey
Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Yönetim Biçimleri
T.C. İNKILAP TARİHİ VE A 1. italya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge- lişén sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içe- risine girdi. Coğrafi konumunun yakınlığı ve Os- manlı Devleti'nin zayıflığı nedeniyle Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Trablusgarp't savunabilmek için Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu bazı gönüllü subay- lar halkı örgütleyerek, Derne, Tobruk, Bingazi gibi kentlerde italyanlara karşı başarılı savunma savaş- ları yaptı. Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nede- niyle binbaşılığa yükseltildi. Ancak Balkan Savaş- larının başlaması üzerine Osmanlı Devleti ile italya arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Böylelikle Os- manlı, Trablusgarp'ı kaybetti. 3. Os ort Bu Yu sa Ya Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A italya sömürge elde edebilmek için Trablusgarp'a göz dikmiştir. B Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşki- latçılık yönü ön plana çıkmıştır. Osmanlı, Balkan Savaşlarında ağır bir yenilgiye uğramıştır. D) Trablusgarp Savaşı sonucunda, Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir.