Sosyal Yapı Soruları

AYT/Sosyal Bilimler-2
30. Bilgi, bilim ve teknoloji yönünden gelişmiş toplumlar dünya
ticaretinde her zaman diğer toplumların önüne çıkmaktadır.
Sanayi malı üretenler ise bilgi teknolojisine dayalı üretim ya-
panları takip etmekte yani onlardan sonra gelmektedir. Bilgi
teknolojisine dayalı ürünler ile sanayi ürünlerinin fiyatları kar-
şılaştırıldığında bilgisayar, uydu, metro, gemi, savaş uçağı ve
yolcu uçağı gibi ileri teknoloji gerektiren ürünler yüksek fiyatla
satılırken çimento, demir çelik, penye ve otomobil gibi sanayi
ürünleri oldukça düşük fiyatlarla alıcı bulmaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Toplumlara en çok para getiren alan sanayi ve bilgi tekno-
lojisidir.
B) Bilgi teknolojisi sanayi teknolojisinden daha kârlı bir iştir.
6) Sanayileşmiş ülkeler sanayileşmemiş ülkelerden daha
güçlüdür.
D) Sanayi ve teknolojide ileri olmak, gelişmenin en önemli öl-
çütleridir.
E) Demokratik yönden gelişmiş toplumlar sanayi ve teknolojik
yönden de gelişmiştir.
Felsefe
Sosyal Yapı
AYT/Sosyal Bilimler-2 30. Bilgi, bilim ve teknoloji yönünden gelişmiş toplumlar dünya ticaretinde her zaman diğer toplumların önüne çıkmaktadır. Sanayi malı üretenler ise bilgi teknolojisine dayalı üretim ya- panları takip etmekte yani onlardan sonra gelmektedir. Bilgi teknolojisine dayalı ürünler ile sanayi ürünlerinin fiyatları kar- şılaştırıldığında bilgisayar, uydu, metro, gemi, savaş uçağı ve yolcu uçağı gibi ileri teknoloji gerektiren ürünler yüksek fiyatla satılırken çimento, demir çelik, penye ve otomobil gibi sanayi ürünleri oldukça düşük fiyatlarla alıcı bulmaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Toplumlara en çok para getiren alan sanayi ve bilgi tekno- lojisidir. B) Bilgi teknolojisi sanayi teknolojisinden daha kârlı bir iştir. 6) Sanayileşmiş ülkeler sanayileşmemiş ülkelerden daha güçlüdür. D) Sanayi ve teknolojide ileri olmak, gelişmenin en önemli öl- çütleridir. E) Demokratik yönden gelişmiş toplumlar sanayi ve teknolojik yönden de gelişmiştir.
31. • Küçük gruplar: Az sayıda üyenin ve yüz yüze
ilişkinin olduğu gruplardır. Aile, seyahat grupları,
oyun grupları gibi.
Büyük gruplar: Üye sayısının fazla olduğu,
üyelerinin birbirini tanımadığı, ilişkilerin daha si-
nırlı ve resmi olduğu gruplardır. Şehir, millet gibi.
Buna göre grupların küçük ve büyük olarak ay-
rılmasındaki temel ölçüt aşağıdakilerden hangi-
sidir?
ilişki bicimleri
B) Bireylerin gruba katılışları
C) Grubun kuruluşları
B) Grubun sürekliliği
E) Grubun üye sayısı
Felsefe
Sosyal Yapı
31. • Küçük gruplar: Az sayıda üyenin ve yüz yüze ilişkinin olduğu gruplardır. Aile, seyahat grupları, oyun grupları gibi. Büyük gruplar: Üye sayısının fazla olduğu, üyelerinin birbirini tanımadığı, ilişkilerin daha si- nırlı ve resmi olduğu gruplardır. Şehir, millet gibi. Buna göre grupların küçük ve büyük olarak ay- rılmasındaki temel ölçüt aşağıdakilerden hangi- sidir? ilişki bicimleri B) Bireylerin gruba katılışları C) Grubun kuruluşları B) Grubun sürekliliği E) Grubun üye sayısı
31. Bir siyasetçi aday olduğu partiden seçime girip kazandı-
ğında milletvekili olur. Ancak sonraki seçimlerde partisinin
32
kazanamama, seçilmeme ya da hiç aday gösterilmeme ih-
timali olduğu için milletvekilistatüsünü kaybedebilir.
Parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine örnek-
tir?
A Toplumsal normların değişimine
Yasaların rasyonelliğine
Siyaset kurumunun istikrarsızlığına
Dikey hareketliliğe
E Mesleki yatay hareketliliğe
Felsefe
Sosyal Yapı
31. Bir siyasetçi aday olduğu partiden seçime girip kazandı- ğında milletvekili olur. Ancak sonraki seçimlerde partisinin 32 kazanamama, seçilmeme ya da hiç aday gösterilmeme ih- timali olduğu için milletvekilistatüsünü kaybedebilir. Parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine örnek- tir? A Toplumsal normların değişimine Yasaların rasyonelliğine Siyaset kurumunun istikrarsızlığına Dikey hareketliliğe E Mesleki yatay hareketliliğe
8 Modern toplumlarda bireylere "bin yüzlü adam"
denilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en
jyi ifade edilir?
A) Toplumsal ilişki
B) Toplumsal prestij
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal sapma
E) Toplumsal statü
bu gezigende hayat var.
Felsefe
Sosyal Yapı
8 Modern toplumlarda bireylere "bin yüzlü adam" denilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en jyi ifade edilir? A) Toplumsal ilişki B) Toplumsal prestij C) Toplumsal rol D) Toplumsal sapma E) Toplumsal statü bu gezigende hayat var.
D) Papalık arşivlerinin
E) Margos Antlaşması metninin
4. Özgürlük ve sorumluluk kavramlarını yaşam felsefesi
olarak belirleyen H. R. Giavano, 1876'da Fransa'daki
devlet düzeninden rahatsız olmuş ve yaşadığı
şehirden (Lyon'dan) kaçarak yıllarca issız bir dağda
saklanmıştır. İhtiyaçlarını karşılamak için indiği şehir
merkezinde polisler tarafından tutuklanarak yargı
önüne çıkarılmıştır. Aylarca vergi kaçırmakla suçlanan
Giavano, devletin uygulamalarını onaylamadığını ve
devlet karşıtı olduğunu belirttikten sonra hapis cezasına
çarptırılmıştır. Bu gelişme dönemin Fransız basınında
yer alınca Giavano'nun düşüncelerini benimseyen bir
kitle oluşmuştur. Böylece Giavano, âdeta sivil itaatsizliğin
sembolü haline gelmiştir.
Bu kişinin tavrı ve yaklaşımları aşağıdaki düşünce
biçimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Liberalizm
B) Anarşizm
C) Kritisizm
D) Sosyalizm
E) Materyalizm
X-3 x <6
D12X+1 x26
13. f(x)%3=
Felsefe
Sosyal Yapı
D) Papalık arşivlerinin E) Margos Antlaşması metninin 4. Özgürlük ve sorumluluk kavramlarını yaşam felsefesi olarak belirleyen H. R. Giavano, 1876'da Fransa'daki devlet düzeninden rahatsız olmuş ve yaşadığı şehirden (Lyon'dan) kaçarak yıllarca issız bir dağda saklanmıştır. İhtiyaçlarını karşılamak için indiği şehir merkezinde polisler tarafından tutuklanarak yargı önüne çıkarılmıştır. Aylarca vergi kaçırmakla suçlanan Giavano, devletin uygulamalarını onaylamadığını ve devlet karşıtı olduğunu belirttikten sonra hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu gelişme dönemin Fransız basınında yer alınca Giavano'nun düşüncelerini benimseyen bir kitle oluşmuştur. Böylece Giavano, âdeta sivil itaatsizliğin sembolü haline gelmiştir. Bu kişinin tavrı ve yaklaşımları aşağıdaki düşünce biçimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Liberalizm B) Anarşizm C) Kritisizm D) Sosyalizm E) Materyalizm X-3 x <6 D12X+1 x26 13. f(x)%3=
30. Bir toplumda yaşayan insanların bir aradalığı toplulu
mazlar. Toplulukların, bireyin içinde yer aldığı toplulu-
ğu oluşturur. Tüm topluluklar aynı şekilde adlandini
ğun niteliklerine göre farklılaştığı görülür. Bunların bir
kısmı diğer insanlarla fiziksel yakınlığı gerektirirken bir
kısmı sosyolojik bir kategori olarak düşünülür.
Buna göre;
1. Ortak bir amaç olmaksızın aynı mekanı paylaşan
insanların oluşturduğu topluluğa yığın,
II. Aralarında işbölümü ve ortak amaç bulunan in-
sanların oluşturduğu topluluğa grup,
III. Herhangi bir şeyin yanında ya da karşısında ol-
duklarını göstermek için biraraya gelmiş insanla.
ra etkin kalabalık,
- W. Ortak gelir düzeyi ve yaşam biçimini paylaşanlara
toplumsal sinif,
V. Aynı uyarıcıdan etkilendikleri halde aralarında
fiziksel uzaklık bulunan insanların topluluğuna
kategori adı verilir.
Verilen topluluk türü tanımlamalarından doğru ol:
mayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) II C) III
D) IV
EV
niñor cadava geçiniz.
Felsefe
Sosyal Yapı
30. Bir toplumda yaşayan insanların bir aradalığı toplulu mazlar. Toplulukların, bireyin içinde yer aldığı toplulu- ğu oluşturur. Tüm topluluklar aynı şekilde adlandini ğun niteliklerine göre farklılaştığı görülür. Bunların bir kısmı diğer insanlarla fiziksel yakınlığı gerektirirken bir kısmı sosyolojik bir kategori olarak düşünülür. Buna göre; 1. Ortak bir amaç olmaksızın aynı mekanı paylaşan insanların oluşturduğu topluluğa yığın, II. Aralarında işbölümü ve ortak amaç bulunan in- sanların oluşturduğu topluluğa grup, III. Herhangi bir şeyin yanında ya da karşısında ol- duklarını göstermek için biraraya gelmiş insanla. ra etkin kalabalık, - W. Ortak gelir düzeyi ve yaşam biçimini paylaşanlara toplumsal sinif, V. Aynı uyarıcıdan etkilendikleri halde aralarında fiziksel uzaklık bulunan insanların topluluğuna kategori adı verilir. Verilen topluluk türü tanımlamalarından doğru ol: mayan aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) II C) III D) IV EV niñor cadava geçiniz.
AÝT/Sosyal Bilimler - 2
29.17 Aralık 2010 yılında Tunus'ta başlayıp Mısır, Suriye,
Bahreyn ve Ürdün'e yayılan adalet talepli özgürlük is-
teyen isyanlara “Arap Baharı" adı verilmiştir.
Bu olayların çıkışıyla ilgili;
1. Aynı tür yönetim biçimlerinin yaşanıyor olması
II. Tarihsel ve kültürel ortaklıkları olan ülkeler olması
III. Mensubu oldukları "ırk"ın karakteristik özelliği ol-
masi
tespitlerinden hangileri "sosyolojik bakış"la uyu-
şur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E} Il ve II
Felsefe
Sosyal Yapı
AÝT/Sosyal Bilimler - 2 29.17 Aralık 2010 yılında Tunus'ta başlayıp Mısır, Suriye, Bahreyn ve Ürdün'e yayılan adalet talepli özgürlük is- teyen isyanlara “Arap Baharı" adı verilmiştir. Bu olayların çıkışıyla ilgili; 1. Aynı tür yönetim biçimlerinin yaşanıyor olması II. Tarihsel ve kültürel ortaklıkları olan ülkeler olması III. Mensubu oldukları "ırk"ın karakteristik özelliği ol- masi tespitlerinden hangileri "sosyolojik bakış"la uyu- şur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E} Il ve II
Sosyal Bilimler Testi
14. Nietzsche'ye göre üç tip insan vardır. İlki gerçekliği
kendi gözleriyle değil, hâkim ahlak kuralların pen-
ceresinden gören yani kendisine yapmalısın denilen
şeyleri sorgulamadan yapan sürü insanı, ikincisi
mevcut değer yargılarının sahteliğini görerek bun-
ları kullanmayan fakat bunların yerine yenilerini ko-
yamayan özgür insan, üçüncüsü ise kendi gözleriyle
gördüğü realiteyi tabii değerine uygun olarak değer-
lendiren üstün insan.
320
Düşünürün bu sınıflamasına göre;
1. kuralları olduğu gibi kabul etmesi, -
II. yeni değerler yaratabilme, V
III. mevcut değerlere karşı çıkabilme
gibi niteliklerden hangileri üstün insanı diğerle-
rinden ayırır?
A) Yalnız! B) Yalnız II ve II
DI ve III
E) I ve III
15. Bilimin işlevi edilgin bir izleyicilik değildir. Bunu imi
Felsefe
Sosyal Yapı
Sosyal Bilimler Testi 14. Nietzsche'ye göre üç tip insan vardır. İlki gerçekliği kendi gözleriyle değil, hâkim ahlak kuralların pen- ceresinden gören yani kendisine yapmalısın denilen şeyleri sorgulamadan yapan sürü insanı, ikincisi mevcut değer yargılarının sahteliğini görerek bun- ları kullanmayan fakat bunların yerine yenilerini ko- yamayan özgür insan, üçüncüsü ise kendi gözleriyle gördüğü realiteyi tabii değerine uygun olarak değer- lendiren üstün insan. 320 Düşünürün bu sınıflamasına göre; 1. kuralları olduğu gibi kabul etmesi, - II. yeni değerler yaratabilme, V III. mevcut değerlere karşı çıkabilme gibi niteliklerden hangileri üstün insanı diğerle- rinden ayırır? A) Yalnız! B) Yalnız II ve II DI ve III E) I ve III 15. Bilimin işlevi edilgin bir izleyicilik değildir. Bunu imi
24. Ahlak konusunda faydacı görüşü savunanlar insanın bir
toplum içinde yaşadığının, dolayısıyla bir insan için haz
verici olan bir şeyin bir başkasına zarar verebileceğinin
bilincindedirler. O hâlde bana haz veren bir şey, bir
başkasının acısı pahasına elde edilebilir. Bu ise bir
başkasının, benim hazzımın meydana gelmesine haklı
olarak izin vermemesi demektir. O hâlde yapılması
gereken şey, kendi dışımızdaki diğer insanları da
düşünerek herkesin faydasını gözeten bir haz verici veya
iyinin bulunmasına çalışmaktır. Başka bir deyişle ancak
başkaları için iyi olan, benim için de iyi olabilir.
Faydacı ahlak anlayışının bu parçada açıklanan
görüşlerinin temelinde, aşağıdakilerden hangisi
bulunmaktadır?
A) İnsan, çıkarına düşkün bir varlıktır.
B) İnsan, tüm eylemlerinde yalnızca kendi çıkarını
düşünür.
C) Insan, toplumsal bir varlıktır.
D) Insan, her eyleminde başka insanların da çıkarını
düşünmelidir.
E) Insana fayda sağlayan eylemler mutluluk verir.
Felsefe
Sosyal Yapı
24. Ahlak konusunda faydacı görüşü savunanlar insanın bir toplum içinde yaşadığının, dolayısıyla bir insan için haz verici olan bir şeyin bir başkasına zarar verebileceğinin bilincindedirler. O hâlde bana haz veren bir şey, bir başkasının acısı pahasına elde edilebilir. Bu ise bir başkasının, benim hazzımın meydana gelmesine haklı olarak izin vermemesi demektir. O hâlde yapılması gereken şey, kendi dışımızdaki diğer insanları da düşünerek herkesin faydasını gözeten bir haz verici veya iyinin bulunmasına çalışmaktır. Başka bir deyişle ancak başkaları için iyi olan, benim için de iyi olabilir. Faydacı ahlak anlayışının bu parçada açıklanan görüşlerinin temelinde, aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? A) İnsan, çıkarına düşkün bir varlıktır. B) İnsan, tüm eylemlerinde yalnızca kendi çıkarını düşünür. C) Insan, toplumsal bir varlıktır. D) Insan, her eyleminde başka insanların da çıkarını düşünmelidir. E) Insana fayda sağlayan eylemler mutluluk verir.
30. El ariftir gözetirler fendini,
/Dağıtırlar tuzağını, bendini.
glçaklara otur, gözet kendini,
Sakın yükseklerden uçucu olma.
nɔnån
Merzifon Türküsü'nden alınan bu dörtlük aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A Toplumsal kontrol
B) Toplumsal değer
C) Tpplumsal norm
D) Toplumsal sapma
E) Toplumsal rol
MAN
Felsefe
Sosyal Yapı
30. El ariftir gözetirler fendini, /Dağıtırlar tuzağını, bendini. glçaklara otur, gözet kendini, Sakın yükseklerden uçucu olma. nɔnån Merzifon Türküsü'nden alınan bu dörtlük aşağıdaki- lerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A Toplumsal kontrol B) Toplumsal değer C) Tpplumsal norm D) Toplumsal sapma E) Toplumsal rol MAN
1