Sanat Felsefesi Soruları

TYT - 36675875
14. Platon'da bütün sanatlar üçüncü dereceden bir yansımadir.
Hem de olanın olduğu gibi yansıması değil, olanın göründüğü
gibi yansıması. O halde sanat gerçeği yansıtmaz; bize gerçeği
vermez, gerçeğe ulaştırmaz, aksine bizi ters bir yola sokarak
gerçekten, hakikatten uzaklaştırır.
Bu parçaya dayanarak Platon'un sanat görüşü ile ilgili;
1. Sanat oyuna benzer.
II. Sanat taklittir.
III. Sanat insanın yaratıcılığıdır.
sonuçlarından hangilerine varılabilir?
A) Yalp
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve IU
Felsefe
Sanat Felsefesi
TYT - 36675875 14. Platon'da bütün sanatlar üçüncü dereceden bir yansımadir. Hem de olanın olduğu gibi yansıması değil, olanın göründüğü gibi yansıması. O halde sanat gerçeği yansıtmaz; bize gerçeği vermez, gerçeğe ulaştırmaz, aksine bizi ters bir yola sokarak gerçekten, hakikatten uzaklaştırır. Bu parçaya dayanarak Platon'un sanat görüşü ile ilgili; 1. Sanat oyuna benzer. II. Sanat taklittir. III. Sanat insanın yaratıcılığıdır. sonuçlarından hangilerine varılabilir? A) Yalp B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve IU
LİMLER TESTİ
DENEME 2
14. Bir sanat tarihçisinin bir cami ile ilgili olarak onun ne
zaman, kim tarafından, hangi uslupla, ne tür malze-
me kullanılarak ve hangi plana göre yapılmış oldu-
er
ğuna ilişkin bilgi toplamasıyla oluşan tavir, estetik bir
1-
tavır değildir.
Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi-
an
dir?
A) Estetik tavrın her türlü çıkar arayışından bağım-
siz gerçekleşmesi
n-
B) Estetik tavrın, estetik nesneye ilişkin bilgiyle şe-
killenmesi
C) Estetik tavrın temelinde duyumsal hazzın yer al-
sün-
D) Estetik tavrın, estetik öznenin amaçları doğrultu-
mlar
sunda belirginleşmesi
E) Estetik tavrın, estetik nesnenin doğasının açığa
çıkarılmasının sonucu oluşması
nasiy-
SIZ Ol-
vardir.
uluk.
kuşku-
lir.
masi
alme Yayınevi
Felsefe
Sanat Felsefesi
LİMLER TESTİ DENEME 2 14. Bir sanat tarihçisinin bir cami ile ilgili olarak onun ne zaman, kim tarafından, hangi uslupla, ne tür malze- me kullanılarak ve hangi plana göre yapılmış oldu- er ğuna ilişkin bilgi toplamasıyla oluşan tavir, estetik bir 1- tavır değildir. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi- an dir? A) Estetik tavrın her türlü çıkar arayışından bağım- siz gerçekleşmesi n- B) Estetik tavrın, estetik nesneye ilişkin bilgiyle şe- killenmesi C) Estetik tavrın temelinde duyumsal hazzın yer al- sün- D) Estetik tavrın, estetik öznenin amaçları doğrultu- mlar sunda belirginleşmesi E) Estetik tavrın, estetik nesnenin doğasının açığa çıkarılmasının sonucu oluşması nasiy- SIZ Ol- vardir. uluk. kuşku- lir. masi alme Yayınevi
15. Sanata bilgi açısından bakıldığında, her ciddi vs
büyük sanat eserinde bir düşünsel bildirinin bulun-
duğu görülür. Sanat, bu bildiriyi sanatsal bir dille,
hayal gücü ve imgelerle, öznel olarak yapar. For
sefe ise akla dayalı, kavram dilini kullanır, sanatın
varlık alanı, güzellik, yüce, hoe gibi estetik değer
lerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen
düşüncelerden biri değildir?
A) Her sanatsal eserde düşünsel bir bildiri vardır.
7. "Hepini.
olmayın
Ayette
mana a
B) Sanatçı, eserlerindeki bildiriyi sanatsal bir dille
ortaya koyar.
A) Allah
B) Ang
C) Her sanat eseri ozneldir.
D) Akla dayalı kavram dilini kullanan felsefe,
yüce, hoş gibi estetik değerleri araştırır.
C/ kura
D) DON
E) Sem
E) Felsefe, sanatın varlık alanını inceler.
-
14
Felsefe
Sanat Felsefesi
15. Sanata bilgi açısından bakıldığında, her ciddi vs büyük sanat eserinde bir düşünsel bildirinin bulun- duğu görülür. Sanat, bu bildiriyi sanatsal bir dille, hayal gücü ve imgelerle, öznel olarak yapar. For sefe ise akla dayalı, kavram dilini kullanır, sanatın varlık alanı, güzellik, yüce, hoe gibi estetik değer lerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen düşüncelerden biri değildir? A) Her sanatsal eserde düşünsel bir bildiri vardır. 7. "Hepini. olmayın Ayette mana a B) Sanatçı, eserlerindeki bildiriyi sanatsal bir dille ortaya koyar. A) Allah B) Ang C) Her sanat eseri ozneldir. D) Akla dayalı kavram dilini kullanan felsefe, yüce, hoş gibi estetik değerleri araştırır. C/ kura D) DON E) Sem E) Felsefe, sanatın varlık alanını inceler. - 14
TYT
14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik
şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve-
ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir-
de en büyük hazza ulaşmayı amaç ediniyor demektir.
Bazı durumlarda a ve haz veren davranış birlikte bu-
lunabilir. Bu durumda insan büyük hazlar için küçük
acılara katlanmalı veya büyük acılardan kaçınmak için
küçük hazlardan vazgeçmelidir. Kişi böyle davrandı-
ğında mümkün olduğunca diğer insanların mutluluğu-
nu da amaç edinmiş olur. Böylece ortaya evrensel ah-
lak yasası çıkmış olur.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ahlak yasasını her bireyin kendisi belirler.
B) İnsan için en değerli şey haz elde etmektir.
C) İnsan hazza yönelmeli, acıdan kaçınmalıdır.
D) Her insan için geçerli bir ahlak yasası mümkündür.
E) Insan davranışlarında diğer insanların da mutlulu-
ğunu esas almalıdır.
- Descartes, felsofiniu
Felsefe
Sanat Felsefesi
TYT 14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve- ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir- de en büyük hazza ulaşmayı amaç ediniyor demektir. Bazı durumlarda a ve haz veren davranış birlikte bu- lunabilir. Bu durumda insan büyük hazlar için küçük acılara katlanmalı veya büyük acılardan kaçınmak için küçük hazlardan vazgeçmelidir. Kişi böyle davrandı- ğında mümkün olduğunca diğer insanların mutluluğu- nu da amaç edinmiş olur. Böylece ortaya evrensel ah- lak yasası çıkmış olur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Ahlak yasasını her bireyin kendisi belirler. B) İnsan için en değerli şey haz elde etmektir. C) İnsan hazza yönelmeli, acıdan kaçınmalıdır. D) Her insan için geçerli bir ahlak yasası mümkündür. E) Insan davranışlarında diğer insanların da mutlulu- ğunu esas almalıdır. - Descartes, felsofiniu
karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır.
D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir.
E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır.
15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal bir edimdir, bu yüzden
dışsal, fiziksel bir olgu olarak var olamaz. Ona göre bilim
insanları bir heykeli tartabilir, bir resimde kullanılan
renklerin tonlarını sayabilir çünkü onlar için tarttıkları,
saydıkları o dış şeylerin ruhsal anlamının bir önemi
yoktur. Oysa estetikçi için tartılan, sayılan şeyler yoktur
sadece imgeler yani ruhsal edimler vardır. Bu da
sanatçının estetik yaşantısının öznel olduğu anlamına
gelir. Dolayısıyla sanat eseri de sanatçının öznel
yaşantısının dışa yansımış hâlidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?
Estetik yaşantr biriciktir.
B) Sanat eseri Kişiye özgü bir duygunun ifadesidir.
C) Sanat eseri herkeste aynı duygulara karşılık
gelmeyebilir.
D) Sanat yapıtı aklın bir dışa vurumudur.
E Sanat eseri kişisel bir yaratmadır.
Felsefe
Sanat Felsefesi
karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır. D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır. 15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal bir edimdir, bu yüzden dışsal, fiziksel bir olgu olarak var olamaz. Ona göre bilim insanları bir heykeli tartabilir, bir resimde kullanılan renklerin tonlarını sayabilir çünkü onlar için tarttıkları, saydıkları o dış şeylerin ruhsal anlamının bir önemi yoktur. Oysa estetikçi için tartılan, sayılan şeyler yoktur sadece imgeler yani ruhsal edimler vardır. Bu da sanatçının estetik yaşantısının öznel olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla sanat eseri de sanatçının öznel yaşantısının dışa yansımış hâlidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Estetik yaşantr biriciktir. B) Sanat eseri Kişiye özgü bir duygunun ifadesidir. C) Sanat eseri herkeste aynı duygulara karşılık gelmeyebilir. D) Sanat yapıtı aklın bir dışa vurumudur. E Sanat eseri kişisel bir yaratmadır.
14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her
şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak
sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir
kopyacı olarak görmek doğru değildir. O, bir şeyleri özel
olarak göstermekle, öne çıkarmakla yükümlüdür. Bu yolda
en yüksek düzeyde sanat ya da trajedi, acıma ve korku
duyguları yaratarak arınmayı sağlayacaktır.
Bu parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Plotinos
B) Croce
C) Kant
D) Schiller
E) Aristoteles
Felsefe
Sanat Felsefesi
14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir kopyacı olarak görmek doğru değildir. O, bir şeyleri özel olarak göstermekle, öne çıkarmakla yükümlüdür. Bu yolda en yüksek düzeyde sanat ya da trajedi, acıma ve korku duyguları yaratarak arınmayı sağlayacaktır. Bu parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? A) Plotinos B) Croce C) Kant D) Schiller E) Aristoteles
WW
4.
Sanat için bilim ve felsefeden farklı olarak hicbir yasa ileri sürüs
lemez, herhangi bir doğru ya da yanlış değeri yoktur. Sanatın
ortaya koyduğu şeyler bilgi türünden değil, duygu dünyasından
verilerdir. Sanat günlük dünyaya ya da olgusal alanla ait bilgiler
sunmaz.
Bu parçaya göre, sanat bilgisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine
ulaşılamaz?
A) Evrene dair bir bilgi içermediği
B) Akılcı bir bilgi olduğu
c) Öznel bir bilgi olduğu
D) Kesin sonuçlar içerdiği
E) Doğru yanlış değeri taşımadığı
Felsefe
Sanat Felsefesi
WW 4. Sanat için bilim ve felsefeden farklı olarak hicbir yasa ileri sürüs lemez, herhangi bir doğru ya da yanlış değeri yoktur. Sanatın ortaya koyduğu şeyler bilgi türünden değil, duygu dünyasından verilerdir. Sanat günlük dünyaya ya da olgusal alanla ait bilgiler sunmaz. Bu parçaya göre, sanat bilgisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Evrene dair bir bilgi içermediği B) Akılcı bir bilgi olduğu c) Öznel bir bilgi olduğu D) Kesin sonuçlar içerdiği E) Doğru yanlış değeri taşımadığı
2.
Sanat, alışılmışın dışında olan bir et-
kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe-
yi arama durumu alışıımışın dışına çık-
ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa-
natçi atışılmışın dışına çıkarken alı-
şılmamış biçimler kurmaya da dikkat
eder. Sanatçı dış dünyaya duygular-
la yönelir. Bunu yaparken de duygu ve
sezgisiyle dış dünyanın derinine iner.
Bu parçada aşağıdaki yargılardan
hangisi vurgulanmaktądır?
A) Sanatın kaynağı şadece sanatçı-
nin sezgisidir.
B) Sanatçı doğayı/kendine göre algı-
lar.
C) Sahat eseri ôzgün olma özelliğine
sahiptir.
D) Estetik nesneyi algılamak duygu-
sal derinliğe bağlıdır.
E) Estetik nesne her kişide farklı du-
rumlara neden olur.
5.
Felsefe
Sanat Felsefesi
2. Sanat, alışılmışın dışında olan bir et- kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe- yi arama durumu alışıımışın dışına çık- ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa- natçi atışılmışın dışına çıkarken alı- şılmamış biçimler kurmaya da dikkat eder. Sanatçı dış dünyaya duygular- la yönelir. Bunu yaparken de duygu ve sezgisiyle dış dünyanın derinine iner. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktądır? A) Sanatın kaynağı şadece sanatçı- nin sezgisidir. B) Sanatçı doğayı/kendine göre algı- lar. C) Sahat eseri ôzgün olma özelliğine sahiptir. D) Estetik nesneyi algılamak duygu- sal derinliğe bağlıdır. E) Estetik nesne her kişide farklı du- rumlara neden olur. 5.
Yeni bir ürün hakkında halkın dos incelerini ogrenmek için yap
lan bir araştırmada, soru formu hazırlanmış ve bu form dagila
TEST 3
AYU
4.
rak elde edilen cevaplar istatistiki olarak değerlendirilmistir.
Bu parçada kullanılan araştırma yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
Anket
Gözlem
C) Monografi
D) Görüşme
E) Sosyometri
5.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından biri
değildir?
A) Bireysel farklılıkları belirlemek
B) Toplumlar hakkında genellemelere ulaşıp ideal toplumu
tasarlamak +
C) Farklı toplumların benzerliklerini saptayıp genellemelere
ulaşmak
D) Toplumsal değişmeyle ilgili öngörü sağlamak
E) Toplumsal olayla ve olguların sebeplerini araştırmakt
-
Her toplumsal olayın nedeni başka bir toplumsal olaydır.
Bu parçada verilen yargıya dayanarak tek tek toplumsal
olayların açıklanması ne tür bir akıl yürütmedir?
- Analojik
D Demeyer
Tund
Felsefe
Sanat Felsefesi
Yeni bir ürün hakkında halkın dos incelerini ogrenmek için yap lan bir araştırmada, soru formu hazırlanmış ve bu form dagila TEST 3 AYU 4. rak elde edilen cevaplar istatistiki olarak değerlendirilmistir. Bu parçada kullanılan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Anket Gözlem C) Monografi D) Görüşme E) Sosyometri 5. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından biri değildir? A) Bireysel farklılıkları belirlemek B) Toplumlar hakkında genellemelere ulaşıp ideal toplumu tasarlamak + C) Farklı toplumların benzerliklerini saptayıp genellemelere ulaşmak D) Toplumsal değişmeyle ilgili öngörü sağlamak E) Toplumsal olayla ve olguların sebeplerini araştırmakt - Her toplumsal olayın nedeni başka bir toplumsal olaydır. Bu parçada verilen yargıya dayanarak tek tek toplumsal olayların açıklanması ne tür bir akıl yürütmedir? - Analojik D Demeyer Tund
15. Platon için güzellik, meydana gelmeyen, yok olmayan, başka
bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan sonrasız bir
ideadır. O halde doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz var-
liklar bu ideadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler.
Platon'a göre doğada güzel olarak nitelendirilen varlıkların
temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Insana hoş duygular yaşatması
B) Gerçekliğin kopyası olmaları
Pratik bir amacının olmaması
D) İnsan doğasını yansıtması
E) Sir eşinin daha olmaması
Felsefe
Sanat Felsefesi
15. Platon için güzellik, meydana gelmeyen, yok olmayan, başka bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan sonrasız bir ideadır. O halde doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz var- liklar bu ideadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler. Platon'a göre doğada güzel olarak nitelendirilen varlıkların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Insana hoş duygular yaşatması B) Gerçekliğin kopyası olmaları Pratik bir amacının olmaması D) İnsan doğasını yansıtması E) Sir eşinin daha olmaması
al
14. Kimi düşünürlere göre güzellik ve zevk duygula-
ri kişilere göre değişebilmektedir. Aynı tarz resmi
sevenler bile farklı sanatçıları ya da farklı üslupları
tercih edebilmekteler. Kimi düşünürler ise sanat
eserinin güzelliği ya da çirkinliği konusunda kişilere
göre değişmeyen ortak beğeni duygusunun oldu-
ğunu kabul ederler.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile geti-
rilmektedir?
A Güzellik ve yüce arasındaki ilişki
B) Güzelliğin doğada mi yoksa sanat eserinde mi
alduğu
C Ortak estetik yargıların olup olmadığı
) Estetik tavrin cikara dayanıp dayanmadığı
Sanat eserinin özelliklerinin neler
olduğu
** D06-1 - TYT Deneme - 6
16
luus
Felsefe
Sanat Felsefesi
al 14. Kimi düşünürlere göre güzellik ve zevk duygula- ri kişilere göre değişebilmektedir. Aynı tarz resmi sevenler bile farklı sanatçıları ya da farklı üslupları tercih edebilmekteler. Kimi düşünürler ise sanat eserinin güzelliği ya da çirkinliği konusunda kişilere göre değişmeyen ortak beğeni duygusunun oldu- ğunu kabul ederler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile geti- rilmektedir? A Güzellik ve yüce arasındaki ilişki B) Güzelliğin doğada mi yoksa sanat eserinde mi alduğu C Ortak estetik yargıların olup olmadığı ) Estetik tavrin cikara dayanıp dayanmadığı Sanat eserinin özelliklerinin neler olduğu ** D06-1 - TYT Deneme - 6 16 luus
2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle-
rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin
"Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri-
ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını vermiştir.
Picasso'nun cevabı, aşağıdaki görüşlerden han-
gisine uygundur?
A) Sanat bir oyundur.
B) Sanat, doğanın taklididir.
to
C) Sanat güzelliğiyle doğa güzelliği farklıdır.
D) Güzel olan ve gerçek olan aynı şeydir.
E) Sanat güzelliğini görmek için eğitilmiş olmak ge-
rekir.
Felsefe
Sanat Felsefesi
2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle- rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin "Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri- ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını vermiştir. Picasso'nun cevabı, aşağıdaki görüşlerden han- gisine uygundur? A) Sanat bir oyundur. B) Sanat, doğanın taklididir. to C) Sanat güzelliğiyle doğa güzelliği farklıdır. D) Güzel olan ve gerçek olan aynı şeydir. E) Sanat güzelliğini görmek için eğitilmiş olmak ge- rekir.
. "Sanatçı kimdir?" Sanatçı insandır. Ancak sanatçı-
yı diğer insanlardan ayıran çizgi, sanatçının duyma
üstünlüğü ve objeyi algılama gücüne sahip olması-
dır. İçerikten ziyade biçim ve biçimsel bakıştır. Sa-
natçının yaptığı ortaya koyduğu eser diğer insan-
larla karşılaşır. İşte bu eser, karşılaştığı insanlarda
haz yaratabiliyorsa o zaman estetik de ortaya çık-
mış demektir.
Parçaya göre sanatçıyı diğer insanlardan ayıran
özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Sanatçı toplumsal faydayı temel alır.
B) Sanatçı yaratıcı hayal gücünü kullanır.
C) Sanatçı eserlerinde doğruyu amaçlar.
D) Sanatçı kültürden etkilenir.
E) Sanatçı hayatı kolaylaştırmak ister.
Felsefe
Sanat Felsefesi
. "Sanatçı kimdir?" Sanatçı insandır. Ancak sanatçı- yı diğer insanlardan ayıran çizgi, sanatçının duyma üstünlüğü ve objeyi algılama gücüne sahip olması- dır. İçerikten ziyade biçim ve biçimsel bakıştır. Sa- natçının yaptığı ortaya koyduğu eser diğer insan- larla karşılaşır. İşte bu eser, karşılaştığı insanlarda haz yaratabiliyorsa o zaman estetik de ortaya çık- mış demektir. Parçaya göre sanatçıyı diğer insanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Sanatçı toplumsal faydayı temel alır. B) Sanatçı yaratıcı hayal gücünü kullanır. C) Sanatçı eserlerinde doğruyu amaçlar. D) Sanatçı kültürden etkilenir. E) Sanatçı hayatı kolaylaştırmak ister.
yansıtır. Platon bu türden bir sanatı ve sanatçıyı küçümser.
Gerçek sanat, insanı idealar dünyasıyla buluşturabilmelidir.
15. Platon'a göre sanatçı doğada bulunanları eserleriyle
18.
Platon'un sanatçıyı küçümsemesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçıların özgür olmaması
B) Sanatçıların taklidin taklidini yapması
C) Sanatçıların doğayı eserine birebir aktaramaması
D) Sanatçıların toplumsal koşullardan etkilenerek eserlerini
oluşturmalari
E) Sanatçıların, insanları eğitme amacı ile eserlerini
yapmalari
Felsefe
Sanat Felsefesi
yansıtır. Platon bu türden bir sanatı ve sanatçıyı küçümser. Gerçek sanat, insanı idealar dünyasıyla buluşturabilmelidir. 15. Platon'a göre sanatçı doğada bulunanları eserleriyle 18. Platon'un sanatçıyı küçümsemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanatçıların özgür olmaması B) Sanatçıların taklidin taklidini yapması C) Sanatçıların doğayı eserine birebir aktaramaması D) Sanatçıların toplumsal koşullardan etkilenerek eserlerini oluşturmalari E) Sanatçıların, insanları eğitme amacı ile eserlerini yapmalari
Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması
bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde
fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve
dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel-
liklerinin olduğu muhakkaktır. Ama bir heykeli
veya fildişi sandığı güzel olarak değerlen-
dirmemizi sağlayan değerler, onların malze-
melerinden ileri gelen değerleri değildir. Bir
sanat eserinin parçalarının veya kısımlarının
birbiriyle ilişkisi veya onun bütünsel örgütlen-
mesidir.
Parçaya göre sanat eserini özel kılan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
oo
AY Gerçekliğe kazandırdığı farklı anlamlar
B) Doğal olandan daha kusursuz olması
C) Benzersiz olması
(D) Biçimsel açıdan uyuma sahip olması
E) Bir amaç doğrultusunda yapılmaması
Felsefe
Sanat Felsefesi
Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel- liklerinin olduğu muhakkaktır. Ama bir heykeli veya fildişi sandığı güzel olarak değerlen- dirmemizi sağlayan değerler, onların malze- melerinden ileri gelen değerleri değildir. Bir sanat eserinin parçalarının veya kısımlarının birbiriyle ilişkisi veya onun bütünsel örgütlen- mesidir. Parçaya göre sanat eserini özel kılan aşa- ğıdakilerden hangisidir? oo AY Gerçekliğe kazandırdığı farklı anlamlar B) Doğal olandan daha kusursuz olması C) Benzersiz olması (D) Biçimsel açıdan uyuma sahip olması E) Bir amaç doğrultusunda yapılmaması
Aristoteles'e göre, “Form"lar, algılanabilir olan
tikel şeylerin içindedir. Öyleyse algılanabilen
şeylerin kopyalanması anlamında sanat, Pla-
ton'dakinden daha farklı bir değere sahiptir.
Gerçeğin taklidi eşyayı özel bir şekilde algi-
lamayı öğretir. Diyelim ki, bir şeyin yeni yan-
larını görürüz ya da daha önce gördüğümüz
bir şeyi yeni bir biçimde görürüz veya evvelce
görmüş ve yaşamış olduğumuz bir şeyin far-
kına varırız. Estetik algılama bu deneyimin bi-
zatihi kendisinin iyi olması (ve sadece başka
bir şey için yararlı olmaması) anlamında hem
"üretici" (sanatçı) hem de tüketici (sanatı tec-
rübe eden kişi) için keyifli bir durumdur. Ayrıca
sanatçılar sadece gerçekten var olan bir şeyi
taklit etmeye ihtiyaç hissetmezler. Olması ve
olmaması gereken bir şeyi de taklit edebilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aris-
toteles'in görüşüne uygun değildir?
A) Sanat, yaratma ürünü olduğu için estetik
bir haz verir.
B) Sanat, gerçekliğin taklidine dayanır ve
farklı olanaklara işaret eder.
C) Sanatın ahlaksal işlevi, insan eylemlerin
değerlendirmede yansıtıcı görevi vardır.
D) Sanat, hem sanatçı hem de sanat ese
karşısındaki kişi açısından keyif veren b
etkinliktir.
E) Sanat, gerçekliğin farkına varılmasınd
önemli işlevlere sahiptir.
Felsefe
Sanat Felsefesi
Aristoteles'e göre, “Form"lar, algılanabilir olan tikel şeylerin içindedir. Öyleyse algılanabilen şeylerin kopyalanması anlamında sanat, Pla- ton'dakinden daha farklı bir değere sahiptir. Gerçeğin taklidi eşyayı özel bir şekilde algi- lamayı öğretir. Diyelim ki, bir şeyin yeni yan- larını görürüz ya da daha önce gördüğümüz bir şeyi yeni bir biçimde görürüz veya evvelce görmüş ve yaşamış olduğumuz bir şeyin far- kına varırız. Estetik algılama bu deneyimin bi- zatihi kendisinin iyi olması (ve sadece başka bir şey için yararlı olmaması) anlamında hem "üretici" (sanatçı) hem de tüketici (sanatı tec- rübe eden kişi) için keyifli bir durumdur. Ayrıca sanatçılar sadece gerçekten var olan bir şeyi taklit etmeye ihtiyaç hissetmezler. Olması ve olmaması gereken bir şeyi de taklit edebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aris- toteles'in görüşüne uygun değildir? A) Sanat, yaratma ürünü olduğu için estetik bir haz verir. B) Sanat, gerçekliğin taklidine dayanır ve farklı olanaklara işaret eder. C) Sanatın ahlaksal işlevi, insan eylemlerin değerlendirmede yansıtıcı görevi vardır. D) Sanat, hem sanatçı hem de sanat ese karşısındaki kişi açısından keyif veren b etkinliktir. E) Sanat, gerçekliğin farkına varılmasınd önemli işlevlere sahiptir.