Klasik Mantık Soruları

ER TEST
2. Bir bilgi zihinde var olan bilgilere ve mantık ilkelerine
uygunsa doğrudur. Bu nedenle zihinde oluşturulan
bir yargi, bu yargıdan önce gelen diğer yargılarla
uyuşuyorsa, yani aralarında bir çelişki oluşmuyorsa
doğrudur.
Bu parçada bilginin doğruluk ölçütlerden hangisi
üzerinde durulmaktadır?
Tutarlılık
A) Apaçıklık
Tümel uzlaşım
D) Uygunluk
E) Fayda
Felsefe
Klasik Mantık
ER TEST 2. Bir bilgi zihinde var olan bilgilere ve mantık ilkelerine uygunsa doğrudur. Bu nedenle zihinde oluşturulan bir yargi, bu yargıdan önce gelen diğer yargılarla uyuşuyorsa, yani aralarında bir çelişki oluşmuyorsa doğrudur. Bu parçada bilginin doğruluk ölçütlerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Tutarlılık A) Apaçıklık Tümel uzlaşım D) Uygunluk E) Fayda
Kinan
14. "Bütün insanlar ölümlüdür."
mek
"Bazı insanlar ölümlü değildir."
eyen
Bu önermeler aşağıda yer alan düşünme ilkelerinden
hangisine örnektir?
A) Özdeşlik
gör-
ayı
ak-
B) Çelişmezlik
C) Yeter-sebep
D) Üçüncü hâlin imkânsızlığı
ut
E) Amaçlılık
Felsefe
Klasik Mantık
Kinan 14. "Bütün insanlar ölümlüdür." mek "Bazı insanlar ölümlü değildir." eyen Bu önermeler aşağıda yer alan düşünme ilkelerinden hangisine örnektir? A) Özdeşlik gör- ayı ak- B) Çelişmezlik C) Yeter-sebep D) Üçüncü hâlin imkânsızlığı ut E) Amaçlılık
32.
Aşağıdaki önermelerden hangisi belirttiği yargı sayısı
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Hava kapalıysa yağmurludur.
B) Öğrencilerin tümü çalışkandır.
C) Bazı doktorlar önlüklü ve gözlüklüdür.
D) Hayat ya güzeldir ya da güzel değildir.
E) Her insan dürüstse Ali de dürüsttür.
Felsefe
Klasik Mantık
32. Aşağıdaki önermelerden hangisi belirttiği yargı sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Hava kapalıysa yağmurludur. B) Öğrencilerin tümü çalışkandır. C) Bazı doktorlar önlüklü ve gözlüklüdür. D) Hayat ya güzeldir ya da güzel değildir. E) Her insan dürüstse Ali de dürüsttür.
TYT/Sosyal Bilimler
11. Timon'a göre nesneler kesin olarak birbirlerinden ayırt
edilemez, onlar değişme içindedir ve onlar hakkında
yargıda bulunulamaz. O, "Mutluluğa erişmek isteyen şu üç
noktayı göz önünde bulundurmalı." diyerek bu üç soruyu
aşağıdaki şekilde cevaplayıp kendi felsefesini özetler,
Nesneler nasıldır?
Söz
esi
Birbirinden ayırt edilemez (kavranamaz).
Nesneler karşısında nasıl tavır alırız?
Yargıdan kaçınırız.
Nesneler karşısında alınan tavırdan nasıl bir teorik ve
pratik sonuç çıkar?
Mutluluk
SI
Buna göre Timon'un savunduğu temel görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru bilgi mümkün değildir.
B) Bilginin temel işlevi insanın mutluluğunu sağlamaktır.
es Mutluluk, iyinin bilgisiyle elde edilebilir.
D) Duyulara değil akla güvenmek gerekir.
E) Doğru bilgiye, mevcut bilgilerden şüphe ederek
ulaşılabilir.
Felsefe
Klasik Mantık
TYT/Sosyal Bilimler 11. Timon'a göre nesneler kesin olarak birbirlerinden ayırt edilemez, onlar değişme içindedir ve onlar hakkında yargıda bulunulamaz. O, "Mutluluğa erişmek isteyen şu üç noktayı göz önünde bulundurmalı." diyerek bu üç soruyu aşağıdaki şekilde cevaplayıp kendi felsefesini özetler, Nesneler nasıldır? Söz esi Birbirinden ayırt edilemez (kavranamaz). Nesneler karşısında nasıl tavır alırız? Yargıdan kaçınırız. Nesneler karşısında alınan tavırdan nasıl bir teorik ve pratik sonuç çıkar? Mutluluk SI Buna göre Timon'un savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğru bilgi mümkün değildir. B) Bilginin temel işlevi insanın mutluluğunu sağlamaktır. es Mutluluk, iyinin bilgisiyle elde edilebilir. D) Duyulara değil akla güvenmek gerekir. E) Doğru bilgiye, mevcut bilgilerden şüphe ederek ulaşılabilir.
TYT-DENEME 3
OSYAL BİLİMLER TESTİ
11. Çok eski zamanda küçük bir kasabada Geppetto
adında bir oyuncakçı yaşar. Çocuğu olmamasın-
dan yakınan Gepetto bir gün kendine çocuğu yeri-
ne koyabileceği kukla yapmaya karar verir. Kuklayı
zihninde tasarlar ve ormana gidip kütük aramaya
başlar. Bulduğu en uygun kütüğü daha önceden ta-
sarladığı şekilde oyar ve kendine kukla bir çocuk
serler üze-
ursa, gün-
urur veya
13. Her
nel
da
li
detli bir
irilmesi
yapar. Sonra bu kukla mucizevi şekilde insana dö.
nüşür. Bir oyuncakçının elinden çıkan ve özü varo-
luşundan önce belli olan bu kukla, insan olduktan
sonra özünü özgür seçimleriyle kendi belirler.
ez?
n uzun
ger-
Bu parça aşağıdakilerden hangisini destekler
niteliktedir?
Terimlei
lara
A) Platon'un idealizmini
aalklor
B) Dewey'in pragmatizmini
CIUISIM
uş-
C) Sartre'ın egzistansiyalizmini
D) Descartes'in düalizmini
E) Locke'un empirizmini
Felsefe
Klasik Mantık
TYT-DENEME 3 OSYAL BİLİMLER TESTİ 11. Çok eski zamanda küçük bir kasabada Geppetto adında bir oyuncakçı yaşar. Çocuğu olmamasın- dan yakınan Gepetto bir gün kendine çocuğu yeri- ne koyabileceği kukla yapmaya karar verir. Kuklayı zihninde tasarlar ve ormana gidip kütük aramaya başlar. Bulduğu en uygun kütüğü daha önceden ta- sarladığı şekilde oyar ve kendine kukla bir çocuk serler üze- ursa, gün- urur veya 13. Her nel da li detli bir irilmesi yapar. Sonra bu kukla mucizevi şekilde insana dö. nüşür. Bir oyuncakçının elinden çıkan ve özü varo- luşundan önce belli olan bu kukla, insan olduktan sonra özünü özgür seçimleriyle kendi belirler. ez? n uzun ger- Bu parça aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir? Terimlei lara A) Platon'un idealizmini aalklor B) Dewey'in pragmatizmini CIUISIM uş- C) Sartre'ın egzistansiyalizmini D) Descartes'in düalizmini E) Locke'un empirizmini
E Bir toplumdă statunün uygulanışı resmi normlarca be-
lirlenir.
32. Bir önermenin nesnesine uygun olmasına bilgi doğrusu,
vargının biçimsei olarak akil ilkelerine uygun olmasına ise
mantık doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusunu
C mantık doğrusundan ayıran temel farktır?
A) Mantık doğrusu bilginin gerçeğe uygun olmasıdır.
B) Bilgi doğrusu önermenin biçimiyle ilgilidir.
C) Bilgi doğrusu yargıların içeriği ile ilgilenir.
D) Mantik doğrusu yargının dış dünyaya uygunluğuna
bakar.
E) Mantık doğrusuna.deney ve gözlemle ulaşılır.
Felsefe
Klasik Mantık
E Bir toplumdă statunün uygulanışı resmi normlarca be- lirlenir. 32. Bir önermenin nesnesine uygun olmasına bilgi doğrusu, vargının biçimsei olarak akil ilkelerine uygun olmasına ise mantık doğrusu denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusunu C mantık doğrusundan ayıran temel farktır? A) Mantık doğrusu bilginin gerçeğe uygun olmasıdır. B) Bilgi doğrusu önermenin biçimiyle ilgilidir. C) Bilgi doğrusu yargıların içeriği ile ilgilenir. D) Mantik doğrusu yargının dış dünyaya uygunluğuna bakar. E) Mantık doğrusuna.deney ve gözlemle ulaşılır.
11. "Öyle hareket et ki, bu davranışınla olabildiği kadar
büyük bir mutluluğu, olabildiği kadar küçük bir acıy-
la, olabildiği kadar çok sayıda insan için sağlayabi-
lesin."
Bu görüşler aşağıdaki özgün yaklaşımlardan
hangisine aittir?
A Descartes'ın kartezyen felsefesine
B) Bentham'ın utilitarizmine
C) Hobbes'un egoizmine
D) Hegel'in diyalektiğine
E) Kant'ın ödev ahlakına
Felsefe
Klasik Mantık
11. "Öyle hareket et ki, bu davranışınla olabildiği kadar büyük bir mutluluğu, olabildiği kadar küçük bir acıy- la, olabildiği kadar çok sayıda insan için sağlayabi- lesin." Bu görüşler aşağıdaki özgün yaklaşımlardan hangisine aittir? A Descartes'ın kartezyen felsefesine B) Bentham'ın utilitarizmine C) Hobbes'un egoizmine D) Hegel'in diyalektiğine E) Kant'ın ödev ahlakına
máší
E) Teknolojik gelişmelerin çevirmeli telefondan tuşlu te-
lefona geçişe neden olması
32. Bahçede bağlı köpeğimin havladığını duyuyor, bun-
dan bir yabancının yaklaştığını düşünüyorum. Bunlar
birer akıl yürütmedir; ne var ki zihnimden geçen bu
düşünceleri dile getirmedikçe mantıksal eleştiriye konu
yapmak olanaksızdır.
Buna göre bir düşüncenin mantığın konusu olması
için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
17/40
A) Dil aracılığıyla ifade edilmesi
B) Evrensel doğruları ifade etmesi
C) Kavramlar kümesini içinde barındırmasI
D) Bilimsel bulgularca desteklenmesi
E) Bir probleme çözüm getirmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Klasik Mantık
máší E) Teknolojik gelişmelerin çevirmeli telefondan tuşlu te- lefona geçişe neden olması 32. Bahçede bağlı köpeğimin havladığını duyuyor, bun- dan bir yabancının yaklaştığını düşünüyorum. Bunlar birer akıl yürütmedir; ne var ki zihnimden geçen bu düşünceleri dile getirmedikçe mantıksal eleştiriye konu yapmak olanaksızdır. Buna göre bir düşüncenin mantığın konusu olması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 17/40 A) Dil aracılığıyla ifade edilmesi B) Evrensel doğruları ifade etmesi C) Kavramlar kümesini içinde barındırmasI D) Bilimsel bulgularca desteklenmesi E) Bir probleme çözüm getirmesi Diğer sayfaya geçiniz.
4
32.
Canlı
nun, sa-
diği yak-
tropolün
omik ge-
değişle,
eliştiğini
rak oluş-
Bitki
Hayvan
Açık
Tohumlu
Kapal
Tohumlu
Tek
Çenekli
Çift
Çenekli
Bu tabloya göre, aşağıda verilenlerden hangisi
doğrudur?
A) Canlı kavramı, göreli türdür.
.
B) Kapalı tohumlu, hem cins hem türdür.
bilir?
C) Bitki kavramının yakın cinsi, kapalı tohumludur.
IZ III
D) Çift çenekli kavramı, üstün cinstir.
E) Hayvan kavraminin uzak cinsi, tek çeneklidir.
rapi
33.
1. Bütün şairler edebiyatçıdır.
Felsefe
Klasik Mantık
4 32. Canlı nun, sa- diği yak- tropolün omik ge- değişle, eliştiğini rak oluş- Bitki Hayvan Açık Tohumlu Kapal Tohumlu Tek Çenekli Çift Çenekli Bu tabloya göre, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Canlı kavramı, göreli türdür. . B) Kapalı tohumlu, hem cins hem türdür. bilir? C) Bitki kavramının yakın cinsi, kapalı tohumludur. IZ III D) Çift çenekli kavramı, üstün cinstir. E) Hayvan kavraminin uzak cinsi, tek çeneklidir. rapi 33. 1. Bütün şairler edebiyatçıdır.
Kronometre S
04
Deneme
14.
Descartes'ag
11. Adalet, güçsüzlerin kendilerini korumak için güçlülere
karşı kurdukları bir tuzaktır."
da doğuştan
Hegel'e gör
aklın sınırlar
Kallikles'in bu özdeyişi aşağıdakilerden hangisi ile
paralellik gösterir?
Bu iki düşünü.
A) Şüphe etmediğim tek şey, her şeyden şüphe etti-
ğimdir.
kilerden hang
B) Bilgi, insana ve içinde bulunduğu koşullara göre de-
ğişir.
C) Bilginin kaynağı duyusal algılamalardır.
A) Doğru bil
B) İnsan akl
C) Akil bilgi
D)Tüm insanların kabul edebileceği evrensel doğrular
vardır.
D) Aklın ve
lidir,
E) Doğuştan getirilen bilgi felsefe yaparak hatırlanabi-
lir.
E) Doğru
12. "Masa" kavramının herhangi bir nesnel gerçekliği yok-
tur. Bu kavram, insanların masa şeklindeki pek çok nes-
neye koydukları bir isimdir.
Bu parçada örneklendirilen Hristiyan felsefesine ne
ad verilir?
Felsefe
Klasik Mantık
Kronometre S 04 Deneme 14. Descartes'ag 11. Adalet, güçsüzlerin kendilerini korumak için güçlülere karşı kurdukları bir tuzaktır." da doğuştan Hegel'e gör aklın sınırlar Kallikles'in bu özdeyişi aşağıdakilerden hangisi ile paralellik gösterir? Bu iki düşünü. A) Şüphe etmediğim tek şey, her şeyden şüphe etti- ğimdir. kilerden hang B) Bilgi, insana ve içinde bulunduğu koşullara göre de- ğişir. C) Bilginin kaynağı duyusal algılamalardır. A) Doğru bil B) İnsan akl C) Akil bilgi D)Tüm insanların kabul edebileceği evrensel doğrular vardır. D) Aklın ve lidir, E) Doğuştan getirilen bilgi felsefe yaparak hatırlanabi- lir. E) Doğru 12. "Masa" kavramının herhangi bir nesnel gerçekliği yok- tur. Bu kavram, insanların masa şeklindeki pek çok nes- neye koydukları bir isimdir. Bu parçada örneklendirilen Hristiyan felsefesine ne ad verilir?
ara-
rine
sında içle
lann toplum
nlıklarına
tiği çaba-
33. "Hiçbir insan bitki değildir." önermesi ile "Bazı
insanlar bitki değildir." önermesi ve "Her Insan
bitkidir." önermesi ile "Bazı insanlar bitkidir." öner-
meleri birbirlerinin altığıdır.
Buna göre hangi tür önermeler arasında altıklık
ilişkisi vardır?
A) Tümel olumlu-Tümel olumsuz
Tikel olumlu-Tikel olumsuz
B) Tümel olumlu-Tikel olumsuz
Tikel olumlu-Tümel olumsuz
C) Tümel olumsuz-Tikel olumsuz
Tümel olumlu-Tikel olumlu
D) Tümel olumlu-Tikel olumsuz
Tümel olumsuz-Tikel olumlu
E) Tümel olumlu-Tekil olumlu
Tümel olumsuz-Tekil olumsuz
Felsefe
Klasik Mantık
ara- rine sında içle lann toplum nlıklarına tiği çaba- 33. "Hiçbir insan bitki değildir." önermesi ile "Bazı insanlar bitki değildir." önermesi ve "Her Insan bitkidir." önermesi ile "Bazı insanlar bitkidir." öner- meleri birbirlerinin altığıdır. Buna göre hangi tür önermeler arasında altıklık ilişkisi vardır? A) Tümel olumlu-Tümel olumsuz Tikel olumlu-Tikel olumsuz B) Tümel olumlu-Tikel olumsuz Tikel olumlu-Tümel olumsuz C) Tümel olumsuz-Tikel olumsuz Tümel olumlu-Tikel olumlu D) Tümel olumlu-Tikel olumsuz Tümel olumsuz-Tikel olumlu E) Tümel olumlu-Tekil olumlu Tümel olumsuz-Tekil olumsuz
DENEME -2
13. İnsanoğlu mademki dünyaya atılmıştır, kendi başı-
na birakılmıştır, öyleyse yaptıklarından sorumludur.
Nitekim o, kendini nasıl kurarsa öyle olacaktır.
Tasarılarına, seçmelerine, eylemlerine göre var-
lığına bir öz kazandıracaktır. Edimleriyle kendini
gerçekleştirecektir. Gerçekleştirmelidir.
Bu parçada aşağıdaki özgün görüşlerden hangi-
si ifade edilmiştir?
A) Hobbes'un egoizmi
B) Sartre'ın varoluşçuluğu
Aristippos'un hazcılığı
D) Nietzcshe'nin nihilizmi
E) Kant'ın ödev ahlakı
14. Platon'a göre, filozoflar diğer insanların sahip olduk-
ları gibi değişen şeylerin bilgisine değil, değişme-
yen şeylerin bilgisine sahiptirler. Dolayısıyla bilimin
konusunu seven ve kavrayan kişi, diğer insanlara
göre her yönden daha üstün olur ki ideal devleti
Vönotecek kisi de bu kisi vani filozof kral olacaktır.
Felsefe
Klasik Mantık
DENEME -2 13. İnsanoğlu mademki dünyaya atılmıştır, kendi başı- na birakılmıştır, öyleyse yaptıklarından sorumludur. Nitekim o, kendini nasıl kurarsa öyle olacaktır. Tasarılarına, seçmelerine, eylemlerine göre var- lığına bir öz kazandıracaktır. Edimleriyle kendini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirmelidir. Bu parçada aşağıdaki özgün görüşlerden hangi- si ifade edilmiştir? A) Hobbes'un egoizmi B) Sartre'ın varoluşçuluğu Aristippos'un hazcılığı D) Nietzcshe'nin nihilizmi E) Kant'ın ödev ahlakı 14. Platon'a göre, filozoflar diğer insanların sahip olduk- ları gibi değişen şeylerin bilgisine değil, değişme- yen şeylerin bilgisine sahiptirler. Dolayısıyla bilimin konusunu seven ve kavrayan kişi, diğer insanlara göre her yönden daha üstün olur ki ideal devleti Vönotecek kisi de bu kisi vani filozof kral olacaktır.
14. Hasta olduğumuzda doktora gitmemiz gerektiği halde,
çocukluk döneminde başımızdan geçen bir olay nede-
niyle korkup gitmekten kaçınabiliriz. Aslında bu korkunun
farkında bile değilizdir. Çünkü bilinçaltımız biz farkında
olmadan davranışımızı etkilemektedir. Bu durum, ahlaki
seçimler noktasında insanın özgür olmadığını güçlendi-
ren bir kanıttır.
Bu örnek, aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir açık-
lama niteliğindedir?
A) Determinizm
B) indeterminizm
C) Otodeterminizm
D) Liberteryanizm
E) Fatalizm
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Klasik Mantık
14. Hasta olduğumuzda doktora gitmemiz gerektiği halde, çocukluk döneminde başımızdan geçen bir olay nede- niyle korkup gitmekten kaçınabiliriz. Aslında bu korkunun farkında bile değilizdir. Çünkü bilinçaltımız biz farkında olmadan davranışımızı etkilemektedir. Bu durum, ahlaki seçimler noktasında insanın özgür olmadığını güçlendi- ren bir kanıttır. Bu örnek, aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir açık- lama niteliğindedir? A) Determinizm B) indeterminizm C) Otodeterminizm D) Liberteryanizm E) Fatalizm Diğer sayfaya geçiniz.
15. Son yüzyıllarda bilimde görülen hızlı gelişme,
bilimsel bilginin karmaşık bir şekilde ifade edil-
mesine yol açmıştır. Dolayısıyla bilimsel bilgilerin
analitik çözümlemeye ihtiyacı vardır. Söz konusu
çözümleme, sembolik mantığa dayanan bilim
mantığının görevidir. Çünkü sembolik mantık,
ki
ü
iu
ve
önermeleri sembollerle ifade eder, matematiksel
işlemlerle sonuçlara ulaşır. Bu nedenle, bilimsel
önermelere açıklık getirir.
na
k-
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki fel-
sefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir?
ru
A) Kritisizm
ğe
B) Pragmatizm
en
CPozitivizm
D) Ürün olarak bilim
esi
E) Etkinlik olarak bilim
nla-
16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
Olulları öğrencileri / mezunları
Felsefe
Klasik Mantık
15. Son yüzyıllarda bilimde görülen hızlı gelişme, bilimsel bilginin karmaşık bir şekilde ifade edil- mesine yol açmıştır. Dolayısıyla bilimsel bilgilerin analitik çözümlemeye ihtiyacı vardır. Söz konusu çözümleme, sembolik mantığa dayanan bilim mantığının görevidir. Çünkü sembolik mantık, ki ü iu ve önermeleri sembollerle ifade eder, matematiksel işlemlerle sonuçlara ulaşır. Bu nedenle, bilimsel önermelere açıklık getirir. na k- Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki fel- sefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir? ru A) Kritisizm ğe B) Pragmatizm en CPozitivizm D) Ürün olarak bilim esi E) Etkinlik olarak bilim nla- 16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve Olulları öğrencileri / mezunları
15. Bacon'a göre bilgi güçtür ve bilmek doğaya egemen ol-
maktır. Bacon'a göre tümdengelim yöntemi, öncül göre-
vi gören temel nitelikli önermelerde içerilen bir fikri sonuç
olarak ortaya koyduğu için doğa hakkında yeni bir şey
söylemeyen çözümleyici bir yöntemdir. Bu yüzden doğa
bilimleri için uygun değildir. Tümevarim yöntemi ise göz-
lem yapmak, tek tek gözlenen şeyler üzerinde düşünmek
ve sonunda tüm gözlenenleri ortak olarak ifade edebile-
cek bir genel açıklamaya varmak esasına dayanır.
Bu parçada Bacon, tümdengelim yöntemini hangi
yönden eleştirmektedir?
A) Olgular hakkında yeni bilgiler ortaya koyması
B Doğaya yeni bir açıklama getirmemesi
C) Doğaya egemen olmaya olanak sağlaması
Genelden özele gidilen bilgileri sentezlemesi v
E) Genellediği sonuçların varsayımlı olması
Felsefe
Klasik Mantık
15. Bacon'a göre bilgi güçtür ve bilmek doğaya egemen ol- maktır. Bacon'a göre tümdengelim yöntemi, öncül göre- vi gören temel nitelikli önermelerde içerilen bir fikri sonuç olarak ortaya koyduğu için doğa hakkında yeni bir şey söylemeyen çözümleyici bir yöntemdir. Bu yüzden doğa bilimleri için uygun değildir. Tümevarim yöntemi ise göz- lem yapmak, tek tek gözlenen şeyler üzerinde düşünmek ve sonunda tüm gözlenenleri ortak olarak ifade edebile- cek bir genel açıklamaya varmak esasına dayanır. Bu parçada Bacon, tümdengelim yöntemini hangi yönden eleştirmektedir? A) Olgular hakkında yeni bilgiler ortaya koyması B Doğaya yeni bir açıklama getirmemesi C) Doğaya egemen olmaya olanak sağlaması Genelden özele gidilen bilgileri sentezlemesi v E) Genellediği sonuçların varsayımlı olması
10
7.
“Bütün kuşlar kanatlıdır.” önermesi doğrudur. “Bazı
böcekler kanatlıdır.” önermesi de doğrudur. Ama
bu iki önermeden elde edilen “Bazı kuşlar böcek-
tir.” önermesi gerçeğe uygun değil ama mantıksal
açıdan doğrudur.
Buna göre mantıksal doğru aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Önermelerdeki ifadelerin, deneysel olarak kanit-
lanabilmesi
B) Akıl ilkelerine uygun biçimde akıl yürüterek, çıka-
Trimda bulunulması
eb
C) Gözlem yoluyla edinilen bilginin, akılla kanıtlan-
rasi
D) Önermelerin ifade ettiği bilgilerin, gerçek yaşa-
ma uygunluğu
E) Bilginin, nesnenin durumunu objektif olarak yan-
sitmasi
Felsefe
Klasik Mantık
10 7. “Bütün kuşlar kanatlıdır.” önermesi doğrudur. “Bazı böcekler kanatlıdır.” önermesi de doğrudur. Ama bu iki önermeden elde edilen “Bazı kuşlar böcek- tir.” önermesi gerçeğe uygun değil ama mantıksal açıdan doğrudur. Buna göre mantıksal doğru aşağıdakilerden hangisidir? A) Önermelerdeki ifadelerin, deneysel olarak kanit- lanabilmesi B) Akıl ilkelerine uygun biçimde akıl yürüterek, çıka- Trimda bulunulması eb C) Gözlem yoluyla edinilen bilginin, akılla kanıtlan- rasi D) Önermelerin ifade ettiği bilgilerin, gerçek yaşa- ma uygunluğu E) Bilginin, nesnenin durumunu objektif olarak yan- sitmasi