Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kişilik Soruları

F) Kötülük sorunu
12.
s
• Helenistik dönem felsefesinde öne çıkan unsur
felsefi okullar olmuştur. Bu okulların mensupları
için bilgelik, bir bilgi ideali olmaktan çok, bireyi
kaçınılabilecek sıkıntılardan ve sıkıntıya yol açan
aşırılıklardan kurtaran bir doğru yaşam yoludur.
I
n
• Hint felsefesinin öne çıkan sistemleri, felsefeyi
pratik bir zorunluluk olarak görürler ve yaşamın
nasıl en iyiye yöneltilebileceğini anlamak için
bunu yeşertirler. Felsefi bilgeliğin amacı, derin
görüşlülükle yönlendiren aydınlık bir yaşamdır.
Örneklendirilen dönem felsefelerinin ortak yönü,
aşağıdakilerden hangisidir?
T
n
A) Bilmek için bilme amacı taşıma
B) Evrenin kuramsal bilgisini oluşturma
C) Yaşamsal sorunlar için çözüm arama
D) Nedensellik ilkesinden yola çıkma
E) İnsanı doğanın bir parçası olarak ele alma
Diğer sayfaya geçiniz.
SHOT ON M6T
MEIZU
Felsefe
Kişilik
F) Kötülük sorunu 12. s • Helenistik dönem felsefesinde öne çıkan unsur felsefi okullar olmuştur. Bu okulların mensupları için bilgelik, bir bilgi ideali olmaktan çok, bireyi kaçınılabilecek sıkıntılardan ve sıkıntıya yol açan aşırılıklardan kurtaran bir doğru yaşam yoludur. I n • Hint felsefesinin öne çıkan sistemleri, felsefeyi pratik bir zorunluluk olarak görürler ve yaşamın nasıl en iyiye yöneltilebileceğini anlamak için bunu yeşertirler. Felsefi bilgeliğin amacı, derin görüşlülükle yönlendiren aydınlık bir yaşamdır. Örneklendirilen dönem felsefelerinin ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir? T n A) Bilmek için bilme amacı taşıma B) Evrenin kuramsal bilgisini oluşturma C) Yaşamsal sorunlar için çözüm arama D) Nedensellik ilkesinden yola çıkma E) İnsanı doğanın bir parçası olarak ele alma Diğer sayfaya geçiniz. SHOT ON M6T MEIZU
14. "Zihin, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma
sahip olmayan beyaz bir kağıt gibidir."
Bu eleştiri, aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı
yapılmıştır?
A Empirizm
B) Fenomenoloji
C) Kritisizm elestiri
Abl
D) Rasyonalizm
E) Mantıkçı pozitivizm 0 gu
UcDört
Bes
17
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Kişilik
14. "Zihin, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma sahip olmayan beyaz bir kağıt gibidir." Bu eleştiri, aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı yapılmıştır? A Empirizm B) Fenomenoloji C) Kritisizm elestiri Abl D) Rasyonalizm E) Mantıkçı pozitivizm 0 gu UcDört Bes 17 Diğer sayfaya geçiniz.
15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle
insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır
geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen,
tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat,
teknik, din, felsefe ve bilim üreten, konuşan
bir varlıktır. Bunların her biri insanın değerini
oluşturan varlık koşullarıdır. Bunlardan herhangi
birinin özselleştirilmesi bunlar arasında değer
bakımından bir hiyerarşinin olduğunu söylemek
"insan varlığı"nı gözden kaçırmak olacaktır.
Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Insanla ilgili indirgemeci yaklaşımlar
geliştirilmesi
B) Insan varlığının öznel olarak ele alınması
C) Insanın ahlaki boyutunun göz ardı edilmesi
D) insana dair görüşlerin teolojik bakıştan
kurtulamamasI
E) İnsan varlığının her durumda kendini
belirleyebileceğinin savunulması
Felsefe
Kişilik
15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen, tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat, teknik, din, felsefe ve bilim üreten, konuşan bir varlıktır. Bunların her biri insanın değerini oluşturan varlık koşullarıdır. Bunlardan herhangi birinin özselleştirilmesi bunlar arasında değer bakımından bir hiyerarşinin olduğunu söylemek "insan varlığı"nı gözden kaçırmak olacaktır. Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Insanla ilgili indirgemeci yaklaşımlar geliştirilmesi B) Insan varlığının öznel olarak ele alınması C) Insanın ahlaki boyutunun göz ardı edilmesi D) insana dair görüşlerin teolojik bakıştan kurtulamamasI E) İnsan varlığının her durumda kendini belirleyebileceğinin savunulması
21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri
nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne-
ler dünyası sürekli değişen ve yok olan nesnelerden
oluşur. İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır, ide-
alar dünyasında hiç değişme olmaz. Çünkü burdaki
varlıklar soyuttur, varolanların asıllarıdır.
Bu görüşleri savunan bir filozofun varlık görüşü
aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisidir?
A) idealizm
B) Materyalizm
c) Dualizm
D) Oluşçuluk
E) Nihilizm
Felsefe
Kişilik
21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne- ler dünyası sürekli değişen ve yok olan nesnelerden oluşur. İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır, ide- alar dünyasında hiç değişme olmaz. Çünkü burdaki varlıklar soyuttur, varolanların asıllarıdır. Bu görüşleri savunan bir filozofun varlık görüşü aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisidir? A) idealizm B) Materyalizm c) Dualizm D) Oluşçuluk E) Nihilizm
A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum
da kalmıştır.
B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir.
C) Evrene düzen ve amaç veren varlik Tann'dir.
D) Doğa yasalannı bilmek doğanın kontrol altına alınma
sini sağlar.
E) Doğaya egemen olmanın yolu felsefi düşüncelerin go-
lişimine bağlıdır.
12.
Davranışların tercihi insana aittir. Insan, akıl ve iradeyle
davranışlarını tercih eder ve eyleme geçirir. Mümkün olan
ve olmayan her şeyin takdiri Allah'a aitken eylemin iradi
bir şekilde tercihi ve davranışa dönüşmesi insana aittir.
Ancak insanın tercih ettiği ve davranışa dönüştürdüğü
şeyin kurallarının konulup yaratılması Allah'ın takdiri ile
gerçekleşir. Tedbir insandan takdir Allah'tandır. Insan,
iradesinde özgür ve sorumludur.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki İslam felsefesi ekolle-
rinden hangisinin görüşlerine uygundur?
A) Mutezile B) Cebriye
Maturidi
D) İhvan-ı safa E) Eşariye
TYT
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Felsefe
Kişilik
A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum da kalmıştır. B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir. C) Evrene düzen ve amaç veren varlik Tann'dir. D) Doğa yasalannı bilmek doğanın kontrol altına alınma sini sağlar. E) Doğaya egemen olmanın yolu felsefi düşüncelerin go- lişimine bağlıdır. 12. Davranışların tercihi insana aittir. Insan, akıl ve iradeyle davranışlarını tercih eder ve eyleme geçirir. Mümkün olan ve olmayan her şeyin takdiri Allah'a aitken eylemin iradi bir şekilde tercihi ve davranışa dönüşmesi insana aittir. Ancak insanın tercih ettiği ve davranışa dönüştürdüğü şeyin kurallarının konulup yaratılması Allah'ın takdiri ile gerçekleşir. Tedbir insandan takdir Allah'tandır. Insan, iradesinde özgür ve sorumludur. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki İslam felsefesi ekolle- rinden hangisinin görüşlerine uygundur? A) Mutezile B) Cebriye Maturidi D) İhvan-ı safa E) Eşariye TYT Diğer Sayfaya Geçiniz.
13. Her şey ama her şey değişmekte
Değişerek gerçekleniyoruz elbette
Belki kabuk değiştiriyoruz
Belki de yönümüz değişiyor
Keşfedilmeyi bekleyen sahillere
Kulaç atmaktan çekinmeyeceksin
Kabina sığmadığın an, önce
Kabını yadırgar sonra çatlatırsın
Besbelli değişim zamanın geldi
Korkma kendini aynada görünce
Bu şiirdeki ifadeler aşağıdaki ontolojik yaklaşımlardan
hangisinin görüşlerine örnek gösterilir?
A) Düalizm
B) Nihilizm
C)
Idealizm
D) Konseptualizm
E) Oluşçuluk
(1)
Felsefe
Kişilik
13. Her şey ama her şey değişmekte Değişerek gerçekleniyoruz elbette Belki kabuk değiştiriyoruz Belki de yönümüz değişiyor Keşfedilmeyi bekleyen sahillere Kulaç atmaktan çekinmeyeceksin Kabina sığmadığın an, önce Kabını yadırgar sonra çatlatırsın Besbelli değişim zamanın geldi Korkma kendini aynada görünce Bu şiirdeki ifadeler aşağıdaki ontolojik yaklaşımlardan hangisinin görüşlerine örnek gösterilir? A) Düalizm B) Nihilizm C) Idealizm D) Konseptualizm E) Oluşçuluk (1)
7
.
Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan
ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya
tez-antitez-sentez şeklinde gerçekleşen bir dinamizme
sahiptir. Her varlık ya da oluşum kendi karşıtını meyda-
na getirir ve onunla çatışarak bu iki durumu da aşan yeni
bir süreci ortaya çıkarır.
Marx bu görüşleriyle aşağıdaki 20. yy, felsefe akım-
larından hangisini savunmaktadır?
A) Fenomenoloji
B) Diyalektik materyalizm
C) Yeni ontoloji
D) Egzistansiyalizm
E) Mantıkçı pozitivizm
Felsefe
Kişilik
7 . Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya tez-antitez-sentez şeklinde gerçekleşen bir dinamizme sahiptir. Her varlık ya da oluşum kendi karşıtını meyda- na getirir ve onunla çatışarak bu iki durumu da aşan yeni bir süreci ortaya çıkarır. Marx bu görüşleriyle aşağıdaki 20. yy, felsefe akım- larından hangisini savunmaktadır? A) Fenomenoloji B) Diyalektik materyalizm C) Yeni ontoloji D) Egzistansiyalizm E) Mantıkçı pozitivizm
3
12.
İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya
indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam-
değildir. Yaratılış Destanı'ndaki şu dizeler: "Yukarıda göğe
ya'da yazılan Yaratılış Destanı'nda sezmemek mümkün
bir ad takılmışken ve aşağıda yerin hiç adı yokken bunla-
rin babası olan ilkel Apsu'dan ve anası olan karmakarışık
Tiamat'tan çıkan sular her şeyin belirleyicisiydi.”
Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Thales nezdinde başlayan Yunan felsefesinin tama-
men özgün olmadığı
B) Thales'in varlıkla ilgilenen ilk filozof olduğu
C) Felsefenin başlangıcının tartışılacak bir yanının olma-
diği
® istün olduğu
Yunan felsefesinin bütün uygarlıklardaki felsefelerden
E) Düşüncenin mitolojiden bağımsızlaştığı ölçüde felsefe
sayıldığı
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Felsefe
Kişilik
3 12. İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam- değildir. Yaratılış Destanı'ndaki şu dizeler: "Yukarıda göğe ya'da yazılan Yaratılış Destanı'nda sezmemek mümkün bir ad takılmışken ve aşağıda yerin hiç adı yokken bunla- rin babası olan ilkel Apsu'dan ve anası olan karmakarışık Tiamat'tan çıkan sular her şeyin belirleyicisiydi.” Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han- gisidir? A) Thales nezdinde başlayan Yunan felsefesinin tama- men özgün olmadığı B) Thales'in varlıkla ilgilenen ilk filozof olduğu C) Felsefenin başlangıcının tartışılacak bir yanının olma- diği ® istün olduğu Yunan felsefesinin bütün uygarlıklardaki felsefelerden E) Düşüncenin mitolojiden bağımsızlaştığı ölçüde felsefe sayıldığı Diğer Sayfaya Geçiniz.
1