Kavram Soruları

B)
C)
D)
E
13. Protagoras, farklı duyuların farklı, hatta karşıt görüş
ve izlenimler meydana getirdiğini söyler. Hasta ve
sağlıklı, aç ve tok olma, hareketli ve durgun olma
algıların niteliğini değiştirir. Böyle bir durumda doğ-
ruluğu belirleyecek bir ölçüt yoktur. Nesnel bir ölçüt
olmadığına göre her insan bilginin ölçütüdür.
Protagoras'ın bu görüşü aşağıdakilerden hangi-
sine ters düşmektedir?
A) Doğru bilgiye akil yoluyla ulaşılabilir.
B) Nesnel bir algı olmadığı için insan ölçüt alınma-
lidir.
C) Bilgi onu üreten insanın niteliklerini taşır.
D) Varlığın mutlak bilgisini elde etmek imkânsızdır.
E) Doğru bilgi insanların düşüncelerine göre biçim-
lenir.
8
Felsefe
Kavram
B) C) D) E 13. Protagoras, farklı duyuların farklı, hatta karşıt görüş ve izlenimler meydana getirdiğini söyler. Hasta ve sağlıklı, aç ve tok olma, hareketli ve durgun olma algıların niteliğini değiştirir. Böyle bir durumda doğ- ruluğu belirleyecek bir ölçüt yoktur. Nesnel bir ölçüt olmadığına göre her insan bilginin ölçütüdür. Protagoras'ın bu görüşü aşağıdakilerden hangi- sine ters düşmektedir? A) Doğru bilgiye akil yoluyla ulaşılabilir. B) Nesnel bir algı olmadığı için insan ölçüt alınma- lidir. C) Bilgi onu üreten insanın niteliklerini taşır. D) Varlığın mutlak bilgisini elde etmek imkânsızdır. E) Doğru bilgi insanların düşüncelerine göre biçim- lenir. 8
ZI
15. Mantıkçı pozitivizmin benimsediği bilim görüşü, pozitivizmin
de ileri sürdüğü tümevarim yöntemine dayanır. Günümüzde
klasik bilim görüşü olarak da bilinen bu görüşte bütün
bilimler birbirleriyle ilişkilidir. Olgular üzerinde yapılan deney
ve gözlemlerle bilim birikimsel olarak ilerler. Bilim insanının
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün (bilimsel yasa).
olguya dayanarak mantıksal ve dilsel olarak doğrulanabilir
genel bir önermedir. Bu görüş ürün odaklıdır. Felsefe
görüşlerinde ise felsefeye, bilimsel bilgi alanlarında ortaya
çıkan bilgilerin anlamlarını açığa çıkarma görevi verilmiştir.
Felsefe, onlara göre bu ilişkileri dilsel ve mantıksal açıdan
çözümlemeyle uğraşmalıdır ve metafiziksel önermeleri
içeren boş tartışmalardan kaçınmalıdır.
Buna göre klasik bilim görüşüne ilişkin aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Bilimsel bilgiler nesnel ve olgusaldır.
B) Bilim ve bilimsel bilgiler birikerek ilerler.
C) Olgusal olarak doğrulanmayan önermeler anlamsızdır.
D) Felsefe metafizikten uzak durmalı ve mantıksal
çözümlemeler yapmalıdır.
E) Bilimsel etkinliğin yöntemi tümdengelimsel yöntemdir.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Kavram
ZI 15. Mantıkçı pozitivizmin benimsediği bilim görüşü, pozitivizmin de ileri sürdüğü tümevarim yöntemine dayanır. Günümüzde klasik bilim görüşü olarak da bilinen bu görüşte bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. Olgular üzerinde yapılan deney ve gözlemlerle bilim birikimsel olarak ilerler. Bilim insanının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün (bilimsel yasa). olguya dayanarak mantıksal ve dilsel olarak doğrulanabilir genel bir önermedir. Bu görüş ürün odaklıdır. Felsefe görüşlerinde ise felsefeye, bilimsel bilgi alanlarında ortaya çıkan bilgilerin anlamlarını açığa çıkarma görevi verilmiştir. Felsefe, onlara göre bu ilişkileri dilsel ve mantıksal açıdan çözümlemeyle uğraşmalıdır ve metafiziksel önermeleri içeren boş tartışmalardan kaçınmalıdır. Buna göre klasik bilim görüşüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilimsel bilgiler nesnel ve olgusaldır. B) Bilim ve bilimsel bilgiler birikerek ilerler. C) Olgusal olarak doğrulanmayan önermeler anlamsızdır. D) Felsefe metafizikten uzak durmalı ve mantıksal çözümlemeler yapmalıdır. E) Bilimsel etkinliğin yöntemi tümdengelimsel yöntemdir. 5 Diğer sayfaya geçiniz.
20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline
bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya-
rattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. O, yarattıkları aracı-
liğiyla kendisini gösterir. Tanrı katında insan, ibadet ve
itaate muhatap varlıktır. O, tüm varlığın varoluşunun,
insani ve ahlaki değerlerin kaynağı, koruyucusu; güç,
gerçeklik ve değer bakımından en yüce varlıktır. Tan-
ri, yarattığı insanlara adaletle hükmeder.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki inanma
biçimlerinden hangisine aittir?
chod
B) Agnostisizm
C Sekularizm
A) Panteizm
D) Deizm
E) Teizm
Felsefe
Kavram
20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya- rattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. O, yarattıkları aracı- liğiyla kendisini gösterir. Tanrı katında insan, ibadet ve itaate muhatap varlıktır. O, tüm varlığın varoluşunun, insani ve ahlaki değerlerin kaynağı, koruyucusu; güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüce varlıktır. Tan- ri, yarattığı insanlara adaletle hükmeder. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir? chod B) Agnostisizm C Sekularizm A) Panteizm D) Deizm E) Teizm
uuli eserinde yazmıştır. T. More yalnız bir yazar değil aynı
Ul. Durust ve karakterli muhalefetini sonunda ölümü (idam edilmiştir) ile ödemiştir.
Etkinlik-1
1. İslam felsefesinde Farabi ile Gazali arasındaki en belirgin fark nedir?
Yazılı
2. Farabi ile İbn Sina felsefesinin temelini oluşturan zorunlu varlık ve mümkün varlık nedir
Felsefe
Kavram
uuli eserinde yazmıştır. T. More yalnız bir yazar değil aynı Ul. Durust ve karakterli muhalefetini sonunda ölümü (idam edilmiştir) ile ödemiştir. Etkinlik-1 1. İslam felsefesinde Farabi ile Gazali arasındaki en belirgin fark nedir? Yazılı 2. Farabi ile İbn Sina felsefesinin temelini oluşturan zorunlu varlık ve mümkün varlık nedir
ARBECOOL Mabod AaBbc abbcc AaB AaBbce Kobce, Agence debce Aashcol Aasboi Aogbo
Norni
Eage 1 Back 2 Konu Başh... An onge. Hanf Vurg. Vurgu
Gada
Capo Vur..
Eesti
Soru 2:
Descartes'a göre doğruluk, hiçbir kuşkuya ve
anlaşılmazlığa yer vermeden, hem bize kendisini
zorla kabul ettiren, zorunlu olarak bilincine
vardığımız hem de kendisini diğer bilgilerden
ayırdığımız bilginin özelliğidir.
Buna göre Descartes, bilginin doğruluğunu
aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?
A) Yararlı olmasına
B) Çoğunluk tarafından kabul edilmesine
C) Gerçeklikle uygunluğuna
D) Kendi içinde tutarlı olmasına
E) Açık ve seçikliğine
16
Record
Reactions
Chat
Share Screen
Participants
Felsefe
Kavram
ARBECOOL Mabod AaBbc abbcc AaB AaBbce Kobce, Agence debce Aashcol Aasboi Aogbo Norni Eage 1 Back 2 Konu Başh... An onge. Hanf Vurg. Vurgu Gada Capo Vur.. Eesti Soru 2: Descartes'a göre doğruluk, hiçbir kuşkuya ve anlaşılmazlığa yer vermeden, hem bize kendisini zorla kabul ettiren, zorunlu olarak bilincine vardığımız hem de kendisini diğer bilgilerden ayırdığımız bilginin özelliğidir. Buna göre Descartes, bilginin doğruluğunu aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır? A) Yararlı olmasına B) Çoğunluk tarafından kabul edilmesine C) Gerçeklikle uygunluğuna D) Kendi içinde tutarlı olmasına E) Açık ve seçikliğine 16 Record Reactions Chat Share Screen Participants
DO
AN
TYT
14.
12. Farabi'ye göre, örneğin “Üçgen, iç, açıları toplamı 180
derece olan üç kenarlı şekildir." tanımı, üçgen kavramının
özünü verir, ancak o kavramın var olmasını zorunlu kılmaz.
Bir şeyin özü sadece "Bu nedir?" sorusunun cevabıdır ve
şeyler özünde varlıklarını barındırmaz. “Varlığı zorunlu
varlık" olmadıkça her öz, sadece bir kavram olarak kalır ve
gerçekleşmez. Dolayısıyla üçgen vb özü veya neliği olan,
ancak gerçekliği olmayan bir kavramken insan, hayvan,
ağaç ve benzeri kavramlar ise varlığını sonradan elde etmiş
mümkün varlıklardır. Bu durumda onları varlığa getiren
bir varlık; özünde var olmayı içeren, yani var olmaması
düşünülemeyen zorunlu bir varlık olmalıdır. Tek olan bu
varlık da, var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan
Tanrı'dır.
Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A)
Tümel kavramlar gerçekliği olmayan adlardan ibarettir.
B) Tümel kavramlar, gerçekliği olmayan dilsel yapımlardan
ibarettir.
C) Tanrı dışındaki kavramlar, gerçekliği mümkün veya
gerçekliği olmayan adlardan ibarettir.
D) Tümeller, neliği ve gerçekliği olan kavramları ifade eder.
E) Tanrı kavramı, özü olan, ancak gerçekliği olmayan bir
kavramdır.
15.
13. 15-17. Yüzyıllar Galilei, F. Bacon ve Descartes gibi bilim
adamı ve düşünürlerin Skolastik dönemin bilim üzerindeki
etkisini kırdıkları yüzyıllar olmuştur. Galilei "Felsefe bu
büyük kitapta yazmaktadır; evren matematiğin dilinde ve
karakterleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik figürlerdir."
demiştir. O çalışmalarında Skolastik dogma ve otoritelere
değil, doğaya bakmıştır. Bu nedenle Galilei düşüncelerini
gözleme bağlı olarak sıkça değiştirmiştir. Galilei deneylerini
yapmak için zaman ve uzunluk standartları oluşturmuş
ve farklı gün ve yerdeki deneyleri böylece harmonit
Felsefe
Kavram
DO AN TYT 14. 12. Farabi'ye göre, örneğin “Üçgen, iç, açıları toplamı 180 derece olan üç kenarlı şekildir." tanımı, üçgen kavramının özünü verir, ancak o kavramın var olmasını zorunlu kılmaz. Bir şeyin özü sadece "Bu nedir?" sorusunun cevabıdır ve şeyler özünde varlıklarını barındırmaz. “Varlığı zorunlu varlık" olmadıkça her öz, sadece bir kavram olarak kalır ve gerçekleşmez. Dolayısıyla üçgen vb özü veya neliği olan, ancak gerçekliği olmayan bir kavramken insan, hayvan, ağaç ve benzeri kavramlar ise varlığını sonradan elde etmiş mümkün varlıklardır. Bu durumda onları varlığa getiren bir varlık; özünde var olmayı içeren, yani var olmaması düşünülemeyen zorunlu bir varlık olmalıdır. Tek olan bu varlık da, var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan Tanrı'dır. Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Tümel kavramlar gerçekliği olmayan adlardan ibarettir. B) Tümel kavramlar, gerçekliği olmayan dilsel yapımlardan ibarettir. C) Tanrı dışındaki kavramlar, gerçekliği mümkün veya gerçekliği olmayan adlardan ibarettir. D) Tümeller, neliği ve gerçekliği olan kavramları ifade eder. E) Tanrı kavramı, özü olan, ancak gerçekliği olmayan bir kavramdır. 15. 13. 15-17. Yüzyıllar Galilei, F. Bacon ve Descartes gibi bilim adamı ve düşünürlerin Skolastik dönemin bilim üzerindeki etkisini kırdıkları yüzyıllar olmuştur. Galilei "Felsefe bu büyük kitapta yazmaktadır; evren matematiğin dilinde ve karakterleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik figürlerdir." demiştir. O çalışmalarında Skolastik dogma ve otoritelere değil, doğaya bakmıştır. Bu nedenle Galilei düşüncelerini gözleme bağlı olarak sıkça değiştirmiştir. Galilei deneylerini yapmak için zaman ve uzunluk standartları oluşturmuş ve farklı gün ve yerdeki deneyleri böylece harmonit
SOSYAL BİLİMLER
23. Farabr ye gore içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var
olmmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün
Vaklardır. Mumkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden
se onların üstünde, yüce ve mükemmel olan zorunlu bir
varlık yani Tanrı'dır.
Farabi'nin anlatılan görüşieri aşağıdaki varlık anlayış-
larından hangisine uygundur?
A) Materyalizm
B) İdealizm
C Düalizm
D) Fenomenoloji
E) Dinamizm
24. "Tüm insanlar tür olarak sahip olduğu düşünme kabiliyeti
sayesinde hakikatin bilgisini.ruhunda taşır. Ancak bu bilgi-
nin açığa çıkabilmesi için doğru soruların sorulduğu bir di-
yaloga dayanan eğitim anlayışının benimsenmesi gerekir."
Asağıdakilerden hangisi narcada anlatılan görüşleri
Felsefe
Kavram
SOSYAL BİLİMLER 23. Farabr ye gore içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var olmmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün Vaklardır. Mumkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden se onların üstünde, yüce ve mükemmel olan zorunlu bir varlık yani Tanrı'dır. Farabi'nin anlatılan görüşieri aşağıdaki varlık anlayış- larından hangisine uygundur? A) Materyalizm B) İdealizm C Düalizm D) Fenomenoloji E) Dinamizm 24. "Tüm insanlar tür olarak sahip olduğu düşünme kabiliyeti sayesinde hakikatin bilgisini.ruhunda taşır. Ancak bu bilgi- nin açığa çıkabilmesi için doğru soruların sorulduğu bir di- yaloga dayanan eğitim anlayışının benimsenmesi gerekir." Asağıdakilerden hangisi narcada anlatılan görüşleri
TIK
KLASİK MANTIK
1. Aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade eden kavra-
ma genel kavram adı verilir.
5. "Su, iki
Buna göre aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır?
gelen bi
Eşya
A) Bu kalem
B) O masa
CAd
)Dağ
D) Benim otomobilim
EY Birçok ilçe
6. "Insan
ğıdak
"Serce" kavram "kus kavramının tüm özelliklerini taşıdığı
gibi, sadece kendine özgü özellikleri de taşır.
A) Ta
B) T
Bu cümlede kuş kavramının hangi özelliğinden söz
C) T
edilmektedir?
B Kaplamından
A) Anlamından
D)
D) Gergekliğinden
Cxiçleminden
F) Kimliğinden
2.
Felsefe
Kavram
TIK KLASİK MANTIK 1. Aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade eden kavra- ma genel kavram adı verilir. 5. "Su, iki Buna göre aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır? gelen bi Eşya A) Bu kalem B) O masa CAd )Dağ D) Benim otomobilim EY Birçok ilçe 6. "Insan ğıdak "Serce" kavram "kus kavramının tüm özelliklerini taşıdığı gibi, sadece kendine özgü özellikleri de taşır. A) Ta B) T Bu cümlede kuş kavramının hangi özelliğinden söz C) T edilmektedir? B Kaplamından A) Anlamından D) D) Gergekliğinden Cxiçleminden F) Kimliğinden 2.
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
3. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi-
şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme
kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnimi
doyurmam sadece kendimi koruma icgüdümden
kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana
yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da ya-
bancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir dav-
Tanıştır. Benzer şekilde "kendime yardım
etmem"
beneillik ya da açgözlülükle ilgili olabilecekken, bas-
kalarına yardım etmem her zaman ahlaki bir anlam
çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre ahtak kavramı,
kendimizin dışında, başka birisinin ya da birilerinin
olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir.
Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin
amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini
vurgulamaktadır?
A) Ölçülülük B) Mutluluk Sorumluluk
D) Fayda
E) Dinginlik
Felsefe
Kavram
SOSYAL BİLİMLER TESTİ 3. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi- şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnimi doyurmam sadece kendimi koruma icgüdümden kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da ya- bancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir dav- Tanıştır. Benzer şekilde "kendime yardım etmem" beneillik ya da açgözlülükle ilgili olabilecekken, bas- kalarına yardım etmem her zaman ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre ahtak kavramı, kendimizin dışında, başka birisinin ya da birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir. Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır? A) Ölçülülük B) Mutluluk Sorumluluk D) Fayda E) Dinginlik
14. Evrende amaçlılık konusunun merkezini Tanrı'nın
yaratımı veya tasarımıyla ilgili görüşler oluşturur.
Tanrı'nın varlığına yönelik öne sürülen fikirler evren-
de bir amacın olup olmadığına yönelik fikirlere dö-
nüşür. Tanrı'nın kabulü, varlıkların oluş ve değişimini
açıklayan sistemin oluşmasını sağlar. Tanrı inancının
olduğu bütün inanç yapılarında varlıkların temel se-
bebi olarak Tanrı ele alınır.
Parçaya göre, evrendeki amaçlılık sorunu aşağıda-
kilerden hangisi merkeze alınarak yapılmaktadır?
A) Deneysel yöntemler
B) Evrensel dönüşüm
C) Bilimin sunduğu bilgiler
D Madde ve form ilişkisi
E) Teolojik tartışmalar
Felsefe
Kavram
14. Evrende amaçlılık konusunun merkezini Tanrı'nın yaratımı veya tasarımıyla ilgili görüşler oluşturur. Tanrı'nın varlığına yönelik öne sürülen fikirler evren- de bir amacın olup olmadığına yönelik fikirlere dö- nüşür. Tanrı'nın kabulü, varlıkların oluş ve değişimini açıklayan sistemin oluşmasını sağlar. Tanrı inancının olduğu bütün inanç yapılarında varlıkların temel se- bebi olarak Tanrı ele alınır. Parçaya göre, evrendeki amaçlılık sorunu aşağıda- kilerden hangisi merkeze alınarak yapılmaktadır? A) Deneysel yöntemler B) Evrensel dönüşüm C) Bilimin sunduğu bilgiler D Madde ve form ilişkisi E) Teolojik tartışmalar
"Bugün deniz dalgalı" ifadesini alalım. Bu ifade - do-
layısıyla ona karşılık gelen düşünce - bugün deniz
gerçekten dalgalıysa, doğrudur. Bundan anlaşılıyor
ki bir ifade, bir önerme, olup biten belirttiği gibiyse,
mantıkça doğrudur.
Verilen örnek, aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden
hangisini açıklamada kullanılabilir?
A) Apaçıklık
B) Tümel uzlaşım
C) Tutarlılık
D) Yararlılık
E) Uygunluk
Felsefe
Kavram
"Bugün deniz dalgalı" ifadesini alalım. Bu ifade - do- layısıyla ona karşılık gelen düşünce - bugün deniz gerçekten dalgalıysa, doğrudur. Bundan anlaşılıyor ki bir ifade, bir önerme, olup biten belirttiği gibiyse, mantıkça doğrudur. Verilen örnek, aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisini açıklamada kullanılabilir? A) Apaçıklık B) Tümel uzlaşım C) Tutarlılık D) Yararlılık E) Uygunluk
11. Sokrates "Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir."
Platon "Bilmediklerimizi üst üste koyarsak başımız gök-
yüzüne değer."
Yukarıda verilen görüşlere uygun olan yargı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Çağımızda bilinmeyenler artık en aza inmiştir.
B) Felsefe bilinmeyenlere cevap bulur.
C) Bütün problemler bir gün çözülecektir.
D) Sorgulamak ve sürekli arayışta olmak felsefenin en
önemli özelliğidir.
E) Büyük filozoflar temel sorulara benzer yanıtlar vermiştir.
Felsefe
Kavram
11. Sokrates "Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir." Platon "Bilmediklerimizi üst üste koyarsak başımız gök- yüzüne değer." Yukarıda verilen görüşlere uygun olan yargı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Çağımızda bilinmeyenler artık en aza inmiştir. B) Felsefe bilinmeyenlere cevap bulur. C) Bütün problemler bir gün çözülecektir. D) Sorgulamak ve sürekli arayışta olmak felsefenin en önemli özelliğidir. E) Büyük filozoflar temel sorulara benzer yanıtlar vermiştir.
Bilginin kaynağı tek başına akil ya da deney olamaz. Akıl deneyden gelen veriler olmadan düşünce ya da yargı üretemez, akıl olmadan duyular bilgi ortaya
koyamaz. Öyleyse tüm bilgilerimiz deneyden ve duyumdan gelen verilerin akılda işlenmesi ile oluşur.
Bu parçada verilen görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?
A) Akılcılık
B) Eleştiri felsefesi
C) Analitik felsefe
D) Deneycilik
E) Olguculuk
Felsefe
Kavram
Bilginin kaynağı tek başına akil ya da deney olamaz. Akıl deneyden gelen veriler olmadan düşünce ya da yargı üretemez, akıl olmadan duyular bilgi ortaya koyamaz. Öyleyse tüm bilgilerimiz deneyden ve duyumdan gelen verilerin akılda işlenmesi ile oluşur. Bu parçada verilen görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? A) Akılcılık B) Eleştiri felsefesi C) Analitik felsefe D) Deneycilik E) Olguculuk
Deneme - 2
ROS
11. Özellikle modern dönem filozoflan bilimlerdeki gibi kesin
ve tartışmasız bilgiler ortaya koymayı istemişlerdir. Bi-
limin modern dönemde ürettiği bilgiler, bunların hayata
yansımaları filozoflara da çekici gelmiştir. Ancak bu çeki-
ci duruma rağmen felsefede bilimler gibi somut, kesin ve
pratik hayatta katkısı olan bilgiler üretilememiştir. Bunun
temel sebebi ise bilimlerin ve felsefenin çalıştığı alanın
tamamen birbirinden farklı oluşudur.
n
Bu parçada felsefenin araştırma alanının hangi özel-
liği vurgulanmaktadır?
- A) Olgusal olması
B) Soyut olması
C) Deneysel olması
D) Kurmaca olması
E) Determine olması
Felsefe
Kavram
Deneme - 2 ROS 11. Özellikle modern dönem filozoflan bilimlerdeki gibi kesin ve tartışmasız bilgiler ortaya koymayı istemişlerdir. Bi- limin modern dönemde ürettiği bilgiler, bunların hayata yansımaları filozoflara da çekici gelmiştir. Ancak bu çeki- ci duruma rağmen felsefede bilimler gibi somut, kesin ve pratik hayatta katkısı olan bilgiler üretilememiştir. Bunun temel sebebi ise bilimlerin ve felsefenin çalıştığı alanın tamamen birbirinden farklı oluşudur. n Bu parçada felsefenin araştırma alanının hangi özel- liği vurgulanmaktadır? - A) Olgusal olması B) Soyut olması C) Deneysel olması D) Kurmaca olması E) Determine olması
15. Nasıl ki bugüne kadar tekil olarak gördüğümüz birkaç
kuğudan yola çıkarak "tüm kuğular beyazdır" genel
prensibine ulaşamıyorsak; bugüne kadar havaya at-
tığımız birkaç taşın yere düşmesinden yola çıkarak
bundan sonra "havaya atılan tüm taşlar yere düşer"
sonucuna da varamayız.
Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ilgilidir?
A) Tümdengelim
B) Analoji
C) Hipotez
D) Tümevarim
E) Teori
Felsefe
Kavram
15. Nasıl ki bugüne kadar tekil olarak gördüğümüz birkaç kuğudan yola çıkarak "tüm kuğular beyazdır" genel prensibine ulaşamıyorsak; bugüne kadar havaya at- tığımız birkaç taşın yere düşmesinden yola çıkarak bundan sonra "havaya atılan tüm taşlar yere düşer" sonucuna da varamayız. Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A) Tümdengelim B) Analoji C) Hipotez D) Tümevarim E) Teori
A
A
A
SOSYAL BİLİMLER
HIZ DENEMESÍ
15
kavram-
lozofla-
üzerine
e denli
rol oy-
ulaşı-
konu
13. Bir eylem, bir çıkar gözetilerek yapılmışsa bu eylem ko-
şullu eylemdir ve koşullu eylemler ahlaki eylem olarak
kabul edilemezler. Buna karşılık sorumluluk duygusu
içerisinde, hiçbir çıkar gözetmeden koşulsuz buyruk ile
yapılan eylemler ahlaki eylem olarak kabul edilebilir.
Dolayısıyla, bir davranış yapılmadan önce o davranışın
amacı (niyeti) önemlidir. Niyet, karşılığı ne olursa olsun,
sadece salt iyiyi gerçekleştirmek olmalıdır. Salt iyi yasa-
ya uygun olandır.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki ahlak anlayışların-
dan hangisiyle açıklanır?
A) Epiküros'un haz ahlakı
B) Aristoteles'in mutluluk ahlakı
C) Bergson'un sezgi ahlakı
D) Kant'in ödev ahlakı
E) Sartre'in varoluşçu ahlakı
kinlik
üst-
şim
kla-
14. Hobbes, insanların doğal anlamda eşit olmalarına rağ-
Indi istek ve amaçlarına ulaşmak için birbirleriyle
Felsefe
Kavram
A A A SOSYAL BİLİMLER HIZ DENEMESÍ 15 kavram- lozofla- üzerine e denli rol oy- ulaşı- konu 13. Bir eylem, bir çıkar gözetilerek yapılmışsa bu eylem ko- şullu eylemdir ve koşullu eylemler ahlaki eylem olarak kabul edilemezler. Buna karşılık sorumluluk duygusu içerisinde, hiçbir çıkar gözetmeden koşulsuz buyruk ile yapılan eylemler ahlaki eylem olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, bir davranış yapılmadan önce o davranışın amacı (niyeti) önemlidir. Niyet, karşılığı ne olursa olsun, sadece salt iyiyi gerçekleştirmek olmalıdır. Salt iyi yasa- ya uygun olandır. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki ahlak anlayışların- dan hangisiyle açıklanır? A) Epiküros'un haz ahlakı B) Aristoteles'in mutluluk ahlakı C) Bergson'un sezgi ahlakı D) Kant'in ödev ahlakı E) Sartre'in varoluşçu ahlakı kinlik üst- şim kla- 14. Hobbes, insanların doğal anlamda eşit olmalarına rağ- Indi istek ve amaçlarına ulaşmak için birbirleriyle