Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Din Felsefesi Soruları

16. Gautama Siddhartha asıl adı iken kurtuluş ara-
yışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonun-
da ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine
"bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen
sifatlarla tanınan kişidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangi-
sine aittir?
A) Kitab-ı Cilve
B) Tien
C) Avatar
D) Kurtarıcı
E
Buddha
Felsefe
Din Felsefesi
16. Gautama Siddhartha asıl adı iken kurtuluş ara- yışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonun- da ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine "bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen sifatlarla tanınan kişidir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangi- sine aittir? A) Kitab-ı Cilve B) Tien C) Avatar D) Kurtarıcı E Buddha
6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati-
gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre
felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve
tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü-
şünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile
getirmektir.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tanrı buyruklarını akılla temellendirip anlaşılır hale
getirmek, felsefenin biricik işlevidir.
B) Felsefe, davranışların temelindeki nedenleri anlama
işlevini yüklenmiştir.
CyDin ile felsefe, aynı gerçekliği kavramaya çalışmıştır.
D) Düşünmenin düzeyini üst boyutlara ulaştırmada di-
nin işlevi önemlidir.
E) Vahiyle gelen bilgilerin temellendirilmesini ancak
dini çalışmalar Üstlenir.
ibn Ruşd'e göre telsete ile din aynı memeden süt emen
iki kardeş gibidir.
Felsefe
Din Felsefesi
6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati- gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü- şünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile getirmektir. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanrı buyruklarını akılla temellendirip anlaşılır hale getirmek, felsefenin biricik işlevidir. B) Felsefe, davranışların temelindeki nedenleri anlama işlevini yüklenmiştir. CyDin ile felsefe, aynı gerçekliği kavramaya çalışmıştır. D) Düşünmenin düzeyini üst boyutlara ulaştırmada di- nin işlevi önemlidir. E) Vahiyle gelen bilgilerin temellendirilmesini ancak dini çalışmalar Üstlenir. ibn Ruşd'e göre telsete ile din aynı memeden süt emen iki kardeş gibidir.
3. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslinda
br bütün olarak Tanrı'yı oluşturur. İnsan da Tanrı'nın bir
parçasıdır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı,
nesnelerin dışında değil, içindedir.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki din felsefesi.
yaklaşımlarından hangisine uygundur?
A) Teizm
B) Ateizm
C) Agnostisízm
D Panteizm
E) Deizm
Felsefe
Din Felsefesi
3. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslinda br bütün olarak Tanrı'yı oluşturur. İnsan da Tanrı'nın bir parçasıdır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı, nesnelerin dışında değil, içindedir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki din felsefesi. yaklaşımlarından hangisine uygundur? A) Teizm B) Ateizm C) Agnostisízm D Panteizm E) Deizm
14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup.
diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl-
masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen
olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup
olmadığını; mümkünse bunun nasıl mümkün olduğunu
kavramaya çalışır.
Bu parçaya dayanarak, din felsefesi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Geçerli
, makul bir inancın benimsenmesi için gerekli
kanıtları sunan bir disiplindir.
B) Dini inanein neyi içermesi gerektiğini belirleyen bir uğ-
raştır.
C) Dinsel inançta var olanı anlamaya yönelik bir araştir-
madır.
b) insanda sağlam bir Tanrı inancinin oluşması yönünde
araştırmalar yapar.
E) Dini inancın pratikte tasil ifade edileceğini keşfetmek
için dini alanı araştırır
.
Felsefe
Din Felsefesi
14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup. diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl- masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup olmadığını; mümkünse bunun nasıl mümkün olduğunu kavramaya çalışır. Bu parçaya dayanarak, din felsefesi ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Geçerli , makul bir inancın benimsenmesi için gerekli kanıtları sunan bir disiplindir. B) Dini inanein neyi içermesi gerektiğini belirleyen bir uğ- raştır. C) Dinsel inançta var olanı anlamaya yönelik bir araştir- madır. b) insanda sağlam bir Tanrı inancinin oluşması yönünde araştırmalar yapar. E) Dini inancın pratikte tasil ifade edileceğini keşfetmek için dini alanı araştırır .
in rasyonalizmiyle
6.
1. Dini değerleri savunması
II. Merak ve gözleme dayanması
III. Mitolojiye tepki olarak doğması
IV. Doğa üstü açıklamaları savunması
V. Sistemli, bağımsız ve kişisel olması
Prf Yayınları
Yukarıdakilerden hangileri MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felse-
fesinin karakteristik özelliklerinden değildir?
Alt vett
B) I ve IV
C) II ve TH
D) III ve V
E) IV ve V
Sokrates ahlaki doğruların olduğunu savunur. Ona göre bilgi;
ahlaklı ve erdemli olmayı getirir, kişinin bilgisizliği ise ahlaktan
yoksun davranıslar göstermesine neden olur Nna göre kimse
Felsefe
Din Felsefesi
in rasyonalizmiyle 6. 1. Dini değerleri savunması II. Merak ve gözleme dayanması III. Mitolojiye tepki olarak doğması IV. Doğa üstü açıklamaları savunması V. Sistemli, bağımsız ve kişisel olması Prf Yayınları Yukarıdakilerden hangileri MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felse- fesinin karakteristik özelliklerinden değildir? Alt vett B) I ve IV C) II ve TH D) III ve V E) IV ve V Sokrates ahlaki doğruların olduğunu savunur. Ona göre bilgi; ahlaklı ve erdemli olmayı getirir, kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranıslar göstermesine neden olur Nna göre kimse
gisi
A)
C)
10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu
nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in
temel prensibi "iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapma.
yanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi ol
masını sağlamak" olarak özetlenebilir. Taoizm'in ahlak
anlayışı üç ana noktada toplanabilir. Bunlar;
Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak.
Mütevazi olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştır.
3. in
le
m
mak.
g
Bütün canlılara karşı merhametli olmak.
y
Buna göre Taoizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?
S
A) Mutlak sükunet ve rahatlik içinde dünyaya sırt çevi-
ren bir hayat tarzına dayanmasına
B) Yaşamın temel ilkelerini oluştururken dini prensiple-
re daha az yer vermesine
C) Evrendeki zıtlıklardan hareketle insan yaşamını açık
lamaya çalışmasına
D) Bütün canlıların kendi içlerinde taşıdıkları öze göre
var olduğunu savunmasına
E) İnsanların tutkularına uygun davranışlarda bulunul
masının gerektiğine
82
Felsefe
Din Felsefesi
gisi A) C) 10. Tabizm'e göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bu nun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizm'in temel prensibi "iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapma. yanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi ol masını sağlamak" olarak özetlenebilir. Taoizm'in ahlak anlayışı üç ana noktada toplanabilir. Bunlar; Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak. Mütevazi olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştır. 3. in le m mak. g Bütün canlılara karşı merhametli olmak. y Buna göre Taoizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılabilir? S A) Mutlak sükunet ve rahatlik içinde dünyaya sırt çevi- ren bir hayat tarzına dayanmasına B) Yaşamın temel ilkelerini oluştururken dini prensiple- re daha az yer vermesine C) Evrendeki zıtlıklardan hareketle insan yaşamını açık lamaya çalışmasına D) Bütün canlıların kendi içlerinde taşıdıkları öze göre var olduğunu savunmasına E) İnsanların tutkularına uygun davranışlarda bulunul masının gerektiğine 82
DİN FELSEFESİ
TEST
7. Din felsefesi, teoloji ile karıştırılmamalıdır. Teoloji, Tan-
ri'nın varlığını, yaratılmış olanla ilişkilerini ve buyrukla-
rini kutsal kitaplara ve kutsal sayılan kaynaklara göre
açıklamaya çalışır. Din felsefesi ise dini bir fenomen
olarak yani yaşanmış bütün dinler açısından ele alır,
dinlerin temel kavramlarını akılla aydınlatmaya çalışır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi din fel-
sefesini teolojiden ayıran bir özellik değildir?
Á) Inançlara karşı nesnel olma
B) Konusunu genel olarak ele alma
C) Mantıksal tutarlılığı ölçü alma
D) Dinin doğrularını kanıtlama
E Otoritelerden bağımsız olma
Felsefe
Din Felsefesi
DİN FELSEFESİ TEST 7. Din felsefesi, teoloji ile karıştırılmamalıdır. Teoloji, Tan- ri'nın varlığını, yaratılmış olanla ilişkilerini ve buyrukla- rini kutsal kitaplara ve kutsal sayılan kaynaklara göre açıklamaya çalışır. Din felsefesi ise dini bir fenomen olarak yani yaşanmış bütün dinler açısından ele alır, dinlerin temel kavramlarını akılla aydınlatmaya çalışır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi din fel- sefesini teolojiden ayıran bir özellik değildir? Á) Inançlara karşı nesnel olma B) Konusunu genel olarak ele alma C) Mantıksal tutarlılığı ölçü alma D) Dinin doğrularını kanıtlama E Otoritelerden bağımsız olma
14. Tanrı'nın kendi ilahi özünden bütün insanlara eşit
olarak bağışladığı aklı ön plana çıkartan Razi'nin
sorduğu soru şudur: "Madem ki Allah kendi ilahi
özünden insanlara başta akıl vermiştir. O halde,
insan neden peygamberliğe veya vahye ihtiyaç
duyar?" Ona göre ne vahye ve dolayısıyla ne de
peygambere ihtiyaç vardır.
Razi'nin bu görüşleri aşağıdakilerden hangisiy-
le ifade edilir?
A) Tabiyyun
B) Dehriye
C) Batınilik
D) Meşailik
E) Işrakilik
Felsefe
Din Felsefesi
14. Tanrı'nın kendi ilahi özünden bütün insanlara eşit olarak bağışladığı aklı ön plana çıkartan Razi'nin sorduğu soru şudur: "Madem ki Allah kendi ilahi özünden insanlara başta akıl vermiştir. O halde, insan neden peygamberliğe veya vahye ihtiyaç duyar?" Ona göre ne vahye ve dolayısıyla ne de peygambere ihtiyaç vardır. Razi'nin bu görüşleri aşağıdakilerden hangisiy- le ifade edilir? A) Tabiyyun B) Dehriye C) Batınilik D) Meşailik E) Işrakilik
DENEME – 7
11. Her varlığın doğası gereği yöneldiği kendine özgü,
mükemmel bir hal vardır. Bu anlamda doğa, belir-
lenmiş bir şey değil, bir tamamlanma süreci, olanak
halinde olan şeyi (doğayı) gerçekleştirme süreci, bu
süreç sonunda o şeyin kendine özgü işlevini yerine
getirmesi ve amacına kavuşması sürecidir.
Aristoteles bu görüşlerinde varlık anlayışının
hangi öğesinden söz etmiştir?
A) Maddi neden
B) Formel neden
C) Kültürel neden
D) Fail neden
E) Ereksel neden
Felsefe
Din Felsefesi
DENEME – 7 11. Her varlığın doğası gereği yöneldiği kendine özgü, mükemmel bir hal vardır. Bu anlamda doğa, belir- lenmiş bir şey değil, bir tamamlanma süreci, olanak halinde olan şeyi (doğayı) gerçekleştirme süreci, bu süreç sonunda o şeyin kendine özgü işlevini yerine getirmesi ve amacına kavuşması sürecidir. Aristoteles bu görüşlerinde varlık anlayışının hangi öğesinden söz etmiştir? A) Maddi neden B) Formel neden C) Kültürel neden D) Fail neden E) Ereksel neden
14. Spinoza'ya göre cevher, kendi kendine var olandır
Tanrı cevherdir ve kendi başına vardır. Öteki varlık-
lar Tanrı'da vardır. Kendi başına var olan cevhere
ma felsefe
sefenin ne
11
elirli bir top-
ları felsefe
Tanrı veya doğa denilmesi aynı anlamı ifade eder.
ağu üzerine
e yapılıyor
siyaset ve
Spinoza'nın bu parçada açıklanan görüşleri
aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle paralel-
lik gösterir?
gibi kendi-
lar sormak-
A) Panenteizm
BYPanteizm
C) Deizm
D) Ateizm
angisi vur-
E) Agnostisizm
Felsefe
Din Felsefesi
14. Spinoza'ya göre cevher, kendi kendine var olandır Tanrı cevherdir ve kendi başına vardır. Öteki varlık- lar Tanrı'da vardır. Kendi başına var olan cevhere ma felsefe sefenin ne 11 elirli bir top- ları felsefe Tanrı veya doğa denilmesi aynı anlamı ifade eder. ağu üzerine e yapılıyor siyaset ve Spinoza'nın bu parçada açıklanan görüşleri aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle paralel- lik gösterir? gibi kendi- lar sormak- A) Panenteizm BYPanteizm C) Deizm D) Ateizm angisi vur- E) Agnostisizm
Voltaire, aydınların ateist olabileceğini, fakat halkın ateist
olmasını toplumun bekası ve sosyal düzen açısından teh-
ALAA
DEBİR
VINLARI
Aq
çe
pr
ar
likeli görür. Ateizm ve nihilizmin ahlaki ve sosyal kaosa yol
açacağını düşünen Voltaire, bu noktada Tanrının olmaması
durumunda bile, bir Tanrının icat edilmesi gerektiğini öne
sürer.
ti
d
(0
Bu parçadan hareketle, Voltaire hakkından aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Dini inancı sosyal ve insani gerekçelerle eleştirdiği
B) Tanrı'nın varlığını rasyonel argümanlarla kanıtladığı
9) Tanrı'nın var oluşuna pragmatik açıdan yaklaştığı
D) Laikliği esas alan düşünceler ortaya koyduğu
E) Toplumsal yaşamı akıl üzerinde temellendirdiği
Felsefe
Din Felsefesi
Voltaire, aydınların ateist olabileceğini, fakat halkın ateist olmasını toplumun bekası ve sosyal düzen açısından teh- ALAA DEBİR VINLARI Aq çe pr ar likeli görür. Ateizm ve nihilizmin ahlaki ve sosyal kaosa yol açacağını düşünen Voltaire, bu noktada Tanrının olmaması durumunda bile, bir Tanrının icat edilmesi gerektiğini öne sürer. ti d (0 Bu parçadan hareketle, Voltaire hakkından aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dini inancı sosyal ve insani gerekçelerle eleştirdiği B) Tanrı'nın varlığını rasyonel argümanlarla kanıtladığı 9) Tanrı'nın var oluşuna pragmatik açıdan yaklaştığı D) Laikliği esas alan düşünceler ortaya koyduğu E) Toplumsal yaşamı akıl üzerinde temellendirdiği
11. Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin ge-
nel özellikleri arasında yer almaz?
A) Akıl, iman, inanç gibi konular tartışılmıştır.
B) Felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır.
C) Çeviri faaliyetleri yapılmıştır.
D) Tann'nın varığı kanıtlanmaya çalışılmıştır.
E) İslam felsefesinden önceki problemler tartışıl-
mıştır.
13
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Din Felsefesi
11. Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin ge- nel özellikleri arasında yer almaz? A) Akıl, iman, inanç gibi konular tartışılmıştır. B) Felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır. C) Çeviri faaliyetleri yapılmıştır. D) Tann'nın varığı kanıtlanmaya çalışılmıştır. E) İslam felsefesinden önceki problemler tartışıl- mıştır. 13 Diğer sayfaya geçiniz.
SOSYAL E
kitapçığı
3. İnsan, güneşe, aya, yıldızlara, yağan yağmura, biten ota, ye-
tişen meyveye, büyüyen hayvana ve etrafta olan her şeye,
geceye, gündüze, toprağa, sıcağa, soğuğa, kendisinin ye-
mesine, içmesine, sindirim sistemine, nefes alıp vermesine,
yorulup dinlenmesine, öğrenmesine ve başkasına öğretme-
sine ve bütün bunlara, daha sayılamayacak birçok şeye dik-
katlice, düşünerek baksın, hepsinin bir düzen ve kanuna gö-
re meydana geldiğini görür. İşte bunları bir kanuna ve ölçü-
ye göre yapan, eden ve bir düzene koyan ancak her şeyi bi-
len, her şeye gücü yeten Tanrı olabilir.
Bu parçada savunulan görüş ile ilgili olarak aşağıdaki
yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Tanrı'nın varlığı deney ve gözlemlerle bilinebilir.
B) Evrende tesadüfe yer yoktur.
C) Evrenin varlığı Tanrı'nın varlığına bir işarettir.
D) Evrende akıllı, planlı bir tasarım vardır.
E) İnsan akıl yürüterek Tanrı'yı bilebilir.
Felsefe
Din Felsefesi
SOSYAL E kitapçığı 3. İnsan, güneşe, aya, yıldızlara, yağan yağmura, biten ota, ye- tişen meyveye, büyüyen hayvana ve etrafta olan her şeye, geceye, gündüze, toprağa, sıcağa, soğuğa, kendisinin ye- mesine, içmesine, sindirim sistemine, nefes alıp vermesine, yorulup dinlenmesine, öğrenmesine ve başkasına öğretme- sine ve bütün bunlara, daha sayılamayacak birçok şeye dik- katlice, düşünerek baksın, hepsinin bir düzen ve kanuna gö- re meydana geldiğini görür. İşte bunları bir kanuna ve ölçü- ye göre yapan, eden ve bir düzene koyan ancak her şeyi bi- len, her şeye gücü yeten Tanrı olabilir. Bu parçada savunulan görüş ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A) Tanrı'nın varlığı deney ve gözlemlerle bilinebilir. B) Evrende tesadüfe yer yoktur. C) Evrenin varlığı Tanrı'nın varlığına bir işarettir. D) Evrende akıllı, planlı bir tasarım vardır. E) İnsan akıl yürüterek Tanrı'yı bilebilir.
TYT-3
17. Bu saçma inanısa sahip olanlar Tanrı'nın varlığını
kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfat-
lanını kabul etmezler. Bunlara göre Tanrı'nın, alem-
de gözlenebilen hikmet ve inayetleri de söz konu-
su değildir. Tanrı'nın dünyaya ve evrenin işleyişine
herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Tanrı,
evreni ve varlıkları sadece yaratmakla yetinmiştir.
Ondan sonraki işleyiş, düzen ve olaylarda müdahil
olmamıştır.
Yukarıdaki parçada özellikle aşağıdakilerden
hangisi eleştirilmistir?
A) Sekülerizm akımını benimseyenler.
B) Ateist inanca sahip olan kişiler.
C) Nihilist görüş benimseyenler.
D/Agnostik düşüncede olanlar.
E) Deist inanca sahip olan kişiler.
Felsefe
Din Felsefesi
TYT-3 17. Bu saçma inanısa sahip olanlar Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfat- lanını kabul etmezler. Bunlara göre Tanrı'nın, alem- de gözlenebilen hikmet ve inayetleri de söz konu- su değildir. Tanrı'nın dünyaya ve evrenin işleyişine herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Tanrı, evreni ve varlıkları sadece yaratmakla yetinmiştir. Ondan sonraki işleyiş, düzen ve olaylarda müdahil olmamıştır. Yukarıdaki parçada özellikle aşağıdakilerden hangisi eleştirilmistir? A) Sekülerizm akımını benimseyenler. B) Ateist inanca sahip olan kişiler. C) Nihilist görüş benimseyenler. D/Agnostik düşüncede olanlar. E) Deist inanca sahip olan kişiler.
22. Tümeller, gerçek bir varoluşa sahip değil yapma şeylerdir.
Ancak soyut düşüncenin ürünü olarak ve bilimsel çalışma
içinde ortaya çıkabilirler. Çokluğun ortak olan yanı değil
onlara yüklenebilir olan isimlerdir.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi
akımlardan hangisine uygundur?
Gerel to
nole
sodce
A Nominalizmpecet
soymono
B) Skolastik felsefe teo Grul eprtiM pg
c) Konseptualizm inet verlipt modde
D) Realizm Geveuralk
E) Patristik felsefe
Erse bsden
UcDört
Bes
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Din Felsefesi
22. Tümeller, gerçek bir varoluşa sahip değil yapma şeylerdir. Ancak soyut düşüncenin ürünü olarak ve bilimsel çalışma içinde ortaya çıkabilirler. Çokluğun ortak olan yanı değil onlara yüklenebilir olan isimlerdir. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine uygundur? Gerel to nole sodce A Nominalizmpecet soymono B) Skolastik felsefe teo Grul eprtiM pg c) Konseptualizm inet verlipt modde D) Realizm Geveuralk E) Patristik felsefe Erse bsden UcDört Bes Diğer sayfaya geçiniz.
11. . Tanrı vardır, mucize yoktur.
• Akıl vardır, vahiy yoktur.
• Tanrı ayrıdır, doğa ayrıdır.
Bu görüşler, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?
A) Ateizm
C) Deizm
B) Teizm
E) Agnostisizm
D) Panteizm
Felsefe
Din Felsefesi
11. . Tanrı vardır, mucize yoktur. • Akıl vardır, vahiy yoktur. • Tanrı ayrıdır, doğa ayrıdır. Bu görüşler, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? A) Ateizm C) Deizm B) Teizm E) Agnostisizm D) Panteizm