Siyaset Felsefesi Soruları

14. Filozoflar ideal bir düzenin hangi temel ilkeyi esas alması
gerektiği konusunda çeşitli düşünceler öne sürmüşler-
dir. Bunlardan birde eşitlikçi yaklaşımdır. Bu düşünürler
insanlar arasındaki temel mücadele ve kavganın mül-
kiyet edinme, para kazanma yüzünden ortaya çıktığını
görmüşlerdir. Bu kavga ve mücadeleyi ortadan kaldır-
mak için tüm mal ve servetin devletin olması gerektiğini,
insanların bu imkanlardan eşit miktarda yararlanmasını
ve mülkiyete sahip olmamakla sosyal huzur ve mutlulu-
ğun sağlanacağını savunmuşlardır.
Parçaya göre eşitliği temel alan yaklaşım aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Teokratik model
B) Komünist model
C) Liberalist model
D Demokratik model
E) Postmodern model
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. Filozoflar ideal bir düzenin hangi temel ilkeyi esas alması gerektiği konusunda çeşitli düşünceler öne sürmüşler- dir. Bunlardan birde eşitlikçi yaklaşımdır. Bu düşünürler insanlar arasındaki temel mücadele ve kavganın mül- kiyet edinme, para kazanma yüzünden ortaya çıktığını görmüşlerdir. Bu kavga ve mücadeleyi ortadan kaldır- mak için tüm mal ve servetin devletin olması gerektiğini, insanların bu imkanlardan eşit miktarda yararlanmasını ve mülkiyete sahip olmamakla sosyal huzur ve mutlulu- ğun sağlanacağını savunmuşlardır. Parçaya göre eşitliği temel alan yaklaşım aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Teokratik model B) Komünist model C) Liberalist model D Demokratik model E) Postmodern model
Aristoteles'e göre devlet doğal düzenin devamıdır insanın
değişik ihtiyaçları vardır. Devlet bunu gerçekleştirmek için
vardır. Ona göre devlet yönetimleri tek başlarına iyi veya
kötü değildir. Ancak söz konusu amacı gerçekleştirebilme
durumuna göre iyi ya da kötü devlet vardır.

Aristoteles'in görüşlerine dayanarak devletle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumsal düzenin mümkün olmadığı
B) İnsan organizmasına benzettiği
C) Kuruluşunun temelinde yönetilenleri koruması isteği
D) İnsan yaşamının dışında bir anlam taşıdığı
E) Bireylerine erdemlilik niteliği kazandırma işlevini
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Aristoteles'e göre devlet doğal düzenin devamıdır insanın değişik ihtiyaçları vardır. Devlet bunu gerçekleştirmek için vardır. Ona göre devlet yönetimleri tek başlarına iyi veya kötü değildir. Ancak söz konusu amacı gerçekleştirebilme durumuna göre iyi ya da kötü devlet vardır. Aristoteles'in görüşlerine dayanarak devletle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Toplumsal düzenin mümkün olmadığı B) İnsan organizmasına benzettiği C) Kuruluşunun temelinde yönetilenleri koruması isteği D) İnsan yaşamının dışında bir anlam taşıdığı E) Bireylerine erdemlilik niteliği kazandırma işlevini
Egemenliğin tek kişide toplandığı sistem aşağıda-
kilerden hangisidir?
ALKapitalizm
B) Oligarşi
C) Teokratik
D) Üniter
E) Imparatorluk
(1972 – ÜSS)
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Egemenliğin tek kişide toplandığı sistem aşağıda- kilerden hangisidir? ALKapitalizm B) Oligarşi C) Teokratik D) Üniter E) Imparatorluk (1972 – ÜSS)
propagandası yapılan bir totaliter toplum portresi çiz-
2
EK
01
Deneme
15.
13. George Orwell 1984 adlı eserinde televizyon yoluyla
***
miştir. Buna göre, her bireyin yaşadığı odada bir tele-
vizyon ekranı bulunmakta ve bu şekilde bireyler sürek-
li olarak propaganda akışına maruz bırakılmaktadır. Çün-
kü amaç, bireyleri medya yoluyla sürekli olarak uyus-
turmaktır. 1984'te dünya üç bloğa ayrılmıştır: Ocania,
Eurasia ve Eastasia. Bu devletler siyasi, askeri ve eko-
nomik güç bakımından eşit oldukları için savaşı göze
alamazlar fakat aralarında hep soğuk savaş vardır. Her
devlet kendi içinde totaliter bir yönetim ve baskı meka-
nizması oluşturmuştur. Halka yoğun bir sansür uygula-
nir, casusluk sistemi vardır ve düşünmeleri, sorgulama-
ları yasaklanmış olan kişiler âdeta birer robot hâline ge-
tirilmişlerdir.
Buna göre 1984'ün karakteristik özelliği aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Geleceğe ilişkin tahminlere dayalı bir toplum düşün-
cesi olması
B) Umut vadeden bir geleceği tasarlaması
C) Bireylerin kitle iletişim araçlarıyla yoğun baskıya ma-
ruz bırakılması
D) Dünyanın eşit güçlere sahip üç bloğa ayrılması
E) Tüm sorunların kısa sürede çözümlenmesi
Felsefe
Siyaset Felsefesi
propagandası yapılan bir totaliter toplum portresi çiz- 2 EK 01 Deneme 15. 13. George Orwell 1984 adlı eserinde televizyon yoluyla *** miştir. Buna göre, her bireyin yaşadığı odada bir tele- vizyon ekranı bulunmakta ve bu şekilde bireyler sürek- li olarak propaganda akışına maruz bırakılmaktadır. Çün- kü amaç, bireyleri medya yoluyla sürekli olarak uyus- turmaktır. 1984'te dünya üç bloğa ayrılmıştır: Ocania, Eurasia ve Eastasia. Bu devletler siyasi, askeri ve eko- nomik güç bakımından eşit oldukları için savaşı göze alamazlar fakat aralarında hep soğuk savaş vardır. Her devlet kendi içinde totaliter bir yönetim ve baskı meka- nizması oluşturmuştur. Halka yoğun bir sansür uygula- nir, casusluk sistemi vardır ve düşünmeleri, sorgulama- ları yasaklanmış olan kişiler âdeta birer robot hâline ge- tirilmişlerdir. Buna göre 1984'ün karakteristik özelliği aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Geleceğe ilişkin tahminlere dayalı bir toplum düşün- cesi olması B) Umut vadeden bir geleceği tasarlaması C) Bireylerin kitle iletişim araçlarıyla yoğun baskıya ma- ruz bırakılması D) Dünyanın eşit güçlere sahip üç bloğa ayrılması E) Tüm sorunların kısa sürede çözümlenmesi
Seone
niKKAT
nunuza
TYT
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
15. Rö
13. Hobbes, insanın doğasının özünde toplumsal olduğu şek-
lindeki klasik görüşten oldukça uzaktır. Hobbes'un insan do-
ğasına ilişkin akil yürütmesinin sonucu şudur: İnsanlar güç
elde etme ve bunu artırma konusunda birbirleriyle sürekli
bir çatışma içinde bulunurlar. Bu bakımdan, insanın eylem-
lerini yönlendiren en temel eğilim ölüm korkusu ve kendini
koruma isteğidir. Her insan gücünü arttırma amacıyla baş-
kalarının gücünü engelleme ve ortadan kaldırmaya yönelik
doğal bir eğilim taşıdığından dolayı, Hobbes'un betimlediği
dünyada insan sürekli bir tehdit altındadır. Bu, onun sürek-
li bir ölüm korkusu içinde olması demektir.
de
ti c
ya
ZE
Hobbes'un bu parçadaki görüşleri 15 - 17. yüzyıl felse-
fesinin:
1 hümanizm,
II. kartezyen felsefe,
II. hukuk felsefesi
problemlerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir
A) Yalnz 1
B) Yalnız II
C) Yalnız II
P veII
E) Il ve II
> N O
nları
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Seone niKKAT nunuza TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ 15. Rö 13. Hobbes, insanın doğasının özünde toplumsal olduğu şek- lindeki klasik görüşten oldukça uzaktır. Hobbes'un insan do- ğasına ilişkin akil yürütmesinin sonucu şudur: İnsanlar güç elde etme ve bunu artırma konusunda birbirleriyle sürekli bir çatışma içinde bulunurlar. Bu bakımdan, insanın eylem- lerini yönlendiren en temel eğilim ölüm korkusu ve kendini koruma isteğidir. Her insan gücünü arttırma amacıyla baş- kalarının gücünü engelleme ve ortadan kaldırmaya yönelik doğal bir eğilim taşıdığından dolayı, Hobbes'un betimlediği dünyada insan sürekli bir tehdit altındadır. Bu, onun sürek- li bir ölüm korkusu içinde olması demektir. de ti c ya ZE Hobbes'un bu parçadaki görüşleri 15 - 17. yüzyıl felse- fesinin: 1 hümanizm, II. kartezyen felsefe, II. hukuk felsefesi problemlerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir A) Yalnz 1 B) Yalnız II C) Yalnız II P veII E) Il ve II > N O nları
Yukarıda verilen insan hakları örneklerinden
15. I. Yaşama
11. Qalışma
III. Yurttaşlık
IV Hade etme
hangileri kişisel haklardandır?
A) I ve III
B) II ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV
ve IV
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Yukarıda verilen insan hakları örneklerinden 15. I. Yaşama 11. Qalışma III. Yurttaşlık IV Hade etme hangileri kişisel haklardandır? A) I ve III B) II ve III D) Il ve IV E) III ve IV ve IV
TYT
11. MÔ 2000'lerde Gilgamış Destanı ve MỐ 8-7.yüzyıllarda Ho-
meros'un İlyada ve Odesa'Sında ve kutsal metinlerde yöne-
timlerin kaynağı ve meşruiyeti ile ilgili çeşitli pasajlar geç-
mektedir. Fârâbînin “Erdemli Şehir" eseri, Selçuklularda
Nizâmülmülk'ün ve Osmanlılarda Şeyh Edebali'nin yazı ve
tavsiyeleri esas olarak yönetimin meşruiyeti ile ilgili bulun-
maktadır. Egemenliğin kaynağı soyluluk, zenginlik, kutsal-
lik, savaşçılık, bilgelik ve adalet gibi çeşitli unsurlarda aran-
mıştır.
Parçada anlatılanlar, siyaset felsefesinde irdelenen so-
runlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A Bireyin temel hakları
B Yönetimin anlamı
eog anu
C) Doğal hukukun anlamı
D) Bürokrasinin gerekliliği
Jeney
Devletin varlık nedeni ve devlete itaatin dayanağı
Felsefe
Siyaset Felsefesi
TYT 11. MÔ 2000'lerde Gilgamış Destanı ve MỐ 8-7.yüzyıllarda Ho- meros'un İlyada ve Odesa'Sında ve kutsal metinlerde yöne- timlerin kaynağı ve meşruiyeti ile ilgili çeşitli pasajlar geç- mektedir. Fârâbînin “Erdemli Şehir" eseri, Selçuklularda Nizâmülmülk'ün ve Osmanlılarda Şeyh Edebali'nin yazı ve tavsiyeleri esas olarak yönetimin meşruiyeti ile ilgili bulun- maktadır. Egemenliğin kaynağı soyluluk, zenginlik, kutsal- lik, savaşçılık, bilgelik ve adalet gibi çeşitli unsurlarda aran- mıştır. Parçada anlatılanlar, siyaset felsefesinde irdelenen so- runlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? A Bireyin temel hakları B Yönetimin anlamı eog anu C) Doğal hukukun anlamı D) Bürokrasinin gerekliliği Jeney Devletin varlık nedeni ve devlete itaatin dayanağı
13. Toplum hayatında birey ve onun özgürlüğü e
tr. İnsan özgür bir varlıktır. Bu özgürlüğün koru-
nabilmesi için devlet küçültülmeli ve insana ahlak
alanında hiçbir baskı yapılmamalıdır. Birey özel
yaşamında tümüyle serbest olmalı ve bu alan,
devletin müdahalesinden tümüyle arındırılmalıdır.
Bu alanda bireyler istedikleri gibi düşünmekte ve
esas-
davranmakta serbesttirler.
Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki fel-
sefi akımlardan hangisine temel oluşturur?
A) Liberteryanizm
B) Fatalizm
C) Determinizm
Otodeterminizm
E) İndeterminizm
Felsefe
Siyaset Felsefesi
13. Toplum hayatında birey ve onun özgürlüğü e tr. İnsan özgür bir varlıktır. Bu özgürlüğün koru- nabilmesi için devlet küçültülmeli ve insana ahlak alanında hiçbir baskı yapılmamalıdır. Birey özel yaşamında tümüyle serbest olmalı ve bu alan, devletin müdahalesinden tümüyle arındırılmalıdır. Bu alanda bireyler istedikleri gibi düşünmekte ve esas- davranmakta serbesttirler. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki fel- sefi akımlardan hangisine temel oluşturur? A) Liberteryanizm B) Fatalizm C) Determinizm Otodeterminizm E) İndeterminizm
Felsefenin Konuları ve Temel
Soruları - XXII
Devlet, Tanrı'nın emirlerini yeryüzünde hâkim kıl-
mak için vardır.
Devlet, egemen sınıfların halki ezmesini önlemek
için vardır.
Devlet, halkın ahlaklı ve erdemli yaşamasını sağ-
lamak için vardır.
Devlet, halkın korunması ve yasal düzenin sağ-
lanması için vardır.
Bu yargılar siyaset felsefesinin hangi sorusunu
cevaplamaya yönelik olarak verilmiştir?
Al Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?
B) İktidarın kayno nedir?
Meşrutiyetin ölçı nedir?
Dt Sivil toplum işlevi nedir?
E) Devletin bireye karşı görevleri nelerdir?
Felsefe ve bilim siyaset kavramını ele alır. Fakat si-
yaset bilimi devletin işleyişini, uygulamalarını, tarihsel
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Felsefenin Konuları ve Temel Soruları - XXII Devlet, Tanrı'nın emirlerini yeryüzünde hâkim kıl- mak için vardır. Devlet, egemen sınıfların halki ezmesini önlemek için vardır. Devlet, halkın ahlaklı ve erdemli yaşamasını sağ- lamak için vardır. Devlet, halkın korunması ve yasal düzenin sağ- lanması için vardır. Bu yargılar siyaset felsefesinin hangi sorusunu cevaplamaya yönelik olarak verilmiştir? Al Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir? B) İktidarın kayno nedir? Meşrutiyetin ölçı nedir? Dt Sivil toplum işlevi nedir? E) Devletin bireye karşı görevleri nelerdir? Felsefe ve bilim siyaset kavramını ele alır. Fakat si- yaset bilimi devletin işleyişini, uygulamalarını, tarihsel
7.
Teokrasiyle yönetilen toplumda devletin kaynağı
Tanrı'dır. Böyle toplumlarda devlet, Tanrı'nın
belirlediği ilkelere göre devleti yönetiyorsa
çıkarttığı yasalar, verdiği emirler dinin kurallarına
uygunsa o iktidar meşrudur.
Bu parçaya göre, iktidarın meşru olması
onun hangi özelliğine bağlıdır?
A) Her alanda hâkim güç olmasına
B) Bireysel hakları korumasına
C) Yasalarla belirli yaptırım gücüne
D) Kendi kaynağına uygun etkinlikleri olmasına
E) Toplumun güvenlik ihtiyacını tam karşılama-
sina
Felsefe
Siyaset Felsefesi
7. Teokrasiyle yönetilen toplumda devletin kaynağı Tanrı'dır. Böyle toplumlarda devlet, Tanrı'nın belirlediği ilkelere göre devleti yönetiyorsa çıkarttığı yasalar, verdiği emirler dinin kurallarına uygunsa o iktidar meşrudur. Bu parçaya göre, iktidarın meşru olması onun hangi özelliğine bağlıdır? A) Her alanda hâkim güç olmasına B) Bireysel hakları korumasına C) Yasalarla belirli yaptırım gücüne D) Kendi kaynağına uygun etkinlikleri olmasına E) Toplumun güvenlik ihtiyacını tam karşılama- sina
11. Platon'un ideal devletinin yasası, tam bir aristokrasi-
dir, "en iyilerin", yani bilgililerin, erdemlilerin başta bu-
lunmasını isteyen bir devlet biçimidir. Bu devlette ka-
nunların konulması, topluluk hayatının düzenlenmesi
işi filozoflara, bilge kişilere verilmiştir. "Başa filozoflar
geçmez, ya da baştakiler felsefe yapmazsa insanlığın
acıları sona ermeyecektir." (Politeia). Filozofların bu-
yurduklarını pratikte yürütmek, böylece de devleti içe-
riye ve dışarıya karşı gerçekleştirmek ve yaşatmak ko-
ruyucuların ödevidir. Geniş yığına düşen ödev ise, ça-
lışmak ve itaat etmektir.
Platon'un bu parçada açıklanan görüşlerinin teme-
linde onun hangi görüşü bulunmaktadır?
(A) Toplum yönetiminin başında filozoflar olmalıdır.
B) Yönetimin temelinde ahlak ilkeleri olmalıdır.
C) Bireyler devlet yöneticilerinin buyruklarına itaat et-
melidir.
D) Kanunlar filozoflar tarafından belirlenmelidir.
E) Devletin temel görevi toplumu bilge insanlar hâline
getirmektir.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
11. Platon'un ideal devletinin yasası, tam bir aristokrasi- dir, "en iyilerin", yani bilgililerin, erdemlilerin başta bu- lunmasını isteyen bir devlet biçimidir. Bu devlette ka- nunların konulması, topluluk hayatının düzenlenmesi işi filozoflara, bilge kişilere verilmiştir. "Başa filozoflar geçmez, ya da baştakiler felsefe yapmazsa insanlığın acıları sona ermeyecektir." (Politeia). Filozofların bu- yurduklarını pratikte yürütmek, böylece de devleti içe- riye ve dışarıya karşı gerçekleştirmek ve yaşatmak ko- ruyucuların ödevidir. Geniş yığına düşen ödev ise, ça- lışmak ve itaat etmektir. Platon'un bu parçada açıklanan görüşlerinin teme- linde onun hangi görüşü bulunmaktadır? (A) Toplum yönetiminin başında filozoflar olmalıdır. B) Yönetimin temelinde ahlak ilkeleri olmalıdır. C) Bireyler devlet yöneticilerinin buyruklarına itaat et- melidir. D) Kanunlar filozoflar tarafından belirlenmelidir. E) Devletin temel görevi toplumu bilge insanlar hâline getirmektir.
14. İnsanda kendi varlığını güvenlik altında tutma duygusu
vardır. Bu duygudan dolayı insanlar bir araya gelerek
birlikte yaşama ihtiyacı hissederler. Bunun için de varlıkların
güvenlik altında bulundurmaya dair birbirlerine söz verip
anlaşırlar.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine
aittir?
A) Farabi
B) Weber
C) İbni Haldun
ots
D) Rousseau
E) Platon
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. İnsanda kendi varlığını güvenlik altında tutma duygusu vardır. Bu duygudan dolayı insanlar bir araya gelerek birlikte yaşama ihtiyacı hissederler. Bunun için de varlıkların güvenlik altında bulundurmaya dair birbirlerine söz verip anlaşırlar. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? A) Farabi B) Weber C) İbni Haldun ots D) Rousseau E) Platon
Þ4.
66.
İdeal düzen doğada kalmıştır. Devlet, doğal olma-
yan, insanın doğasına, özüne aykırı bir kurumdur.
Doğada nasıl ki; güçlü olan yaşıyor ve kendi çıkar-
larını hayata geçirmeye çalışıyorsa, toplumda da
güçlü olan egemen olmalıdır.
İdeal düzeni reddeden bu görüşler aşağıdaki-
lerden hangisinin düşünceleriyle örtüşür?
A) Sofistler B) Kapitalizm c) Sosyalizm
Đlidealizm E) Materyalizm
Felsefe
Siyaset Felsefesi
Þ4. 66. İdeal düzen doğada kalmıştır. Devlet, doğal olma- yan, insanın doğasına, özüne aykırı bir kurumdur. Doğada nasıl ki; güçlü olan yaşıyor ve kendi çıkar- larını hayata geçirmeye çalışıyorsa, toplumda da güçlü olan egemen olmalıdır. İdeal düzeni reddeden bu görüşler aşağıdaki- lerden hangisinin düşünceleriyle örtüşür? A) Sofistler B) Kapitalizm c) Sosyalizm Đlidealizm E) Materyalizm
m
maz, diyen kritisizm
im
14. Adalet, hem özgürlüğün hem de eşitliğin temel ilke
olarak bir arada kabul edilmesidir. Çünkü ne özgür-
lük ne de eşitlik tek başına toplumları ideal düzene
ulaştıramamıştır. Liberalizmin savunduğu "Birey-
sel çıkarlar toplumsal çıkarları gerçekleştirir.” ilkesi
doğrulanmamıştır. Aksine toplumu mutlu azınlık ve
yoksul çoğunluk olarak ikiye bölmüştür. Eşitliği te-
mel alan, ama özgürlüğe yer vermeyen sosyalizm
ise toplumları tatmin edememiştir. Çünkü özgürlü-
ğün olmadığı yerde eşitlik, eşit haklara sahip köleler
yaratır. Bu nedenle özgürlük ve eşitliği kapsayacak
ve ideal düzeni sağlayacak başka bir temele ihtiyaç
vardır. O temel de adalettir.
Bu anlatılanlardan hareketle, "adalet" kavramı
aşağıdakilerden hangisi gibi tanımlanmalıdır?
de A) Mülkiyetin korunmasını amaçlamaktır.
B) Herkesi kanunlar karşısında eşitlemektir.
C) Özgürlükleri öne çıkarmaktır.
D) Eşit paylaşımlarda bulunmaktır.
E) Herkese hak ettiğini vermektir.
15. Sanat, felsefe gibi genel kavramlar ortaya koymaz;
sanat tek olanı, yani benzeri olmayanı dile getirir.
Onu bütün tekliği ile kavramaya çalışır.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
m maz, diyen kritisizm im 14. Adalet, hem özgürlüğün hem de eşitliğin temel ilke olarak bir arada kabul edilmesidir. Çünkü ne özgür- lük ne de eşitlik tek başına toplumları ideal düzene ulaştıramamıştır. Liberalizmin savunduğu "Birey- sel çıkarlar toplumsal çıkarları gerçekleştirir.” ilkesi doğrulanmamıştır. Aksine toplumu mutlu azınlık ve yoksul çoğunluk olarak ikiye bölmüştür. Eşitliği te- mel alan, ama özgürlüğe yer vermeyen sosyalizm ise toplumları tatmin edememiştir. Çünkü özgürlü- ğün olmadığı yerde eşitlik, eşit haklara sahip köleler yaratır. Bu nedenle özgürlük ve eşitliği kapsayacak ve ideal düzeni sağlayacak başka bir temele ihtiyaç vardır. O temel de adalettir. Bu anlatılanlardan hareketle, "adalet" kavramı aşağıdakilerden hangisi gibi tanımlanmalıdır? de A) Mülkiyetin korunmasını amaçlamaktır. B) Herkesi kanunlar karşısında eşitlemektir. C) Özgürlükleri öne çıkarmaktır. D) Eşit paylaşımlarda bulunmaktır. E) Herkese hak ettiğini vermektir. 15. Sanat, felsefe gibi genel kavramlar ortaya koymaz; sanat tek olanı, yani benzeri olmayanı dile getirir. Onu bütün tekliği ile kavramaya çalışır.
15. Campanella'nın “Güneş Ülkesi”nde oluşturulan dev-
lette bilim ve felsefe önemlidir. Bu nedenle çalışma
saatleri kısa tutulur ve insanlara çeşitli etkinlikleri
için daha çok zaman ayrılır. “Güneş Ülkesi”nde in-
sanların evleri, aile yaşantısı ve çocukları yoktur. Her
şey ortaklaşa kullanıldığı için mülkiyet de yoktur.
Devletin belirlediği kişiler birbirleriyle yaşar. Çocuk-
lar devlet tarafından alinip yetiştirilir.
B
Campanella'nın parçada açıklanan görüşleri için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Düşünür, yaşadığı toplumdaki sorunlardan etki-
lenerek bir toplum tasarımı ortaya koymuştur.
BY Gerçekleşmesi imkânsız, hayalî bir toplum dü-
şüncesidir.
SY Devlet belirli kişilere bazı ayrıcalıklar tanır.
DY Tüm bireylerin bilim insanı olmaları teşvik etmiş-
tir.
$) Toplum hayatında bilimin belirlediği ilkeler
hâkimdir
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. Campanella'nın “Güneş Ülkesi”nde oluşturulan dev- lette bilim ve felsefe önemlidir. Bu nedenle çalışma saatleri kısa tutulur ve insanlara çeşitli etkinlikleri için daha çok zaman ayrılır. “Güneş Ülkesi”nde in- sanların evleri, aile yaşantısı ve çocukları yoktur. Her şey ortaklaşa kullanıldığı için mülkiyet de yoktur. Devletin belirlediği kişiler birbirleriyle yaşar. Çocuk- lar devlet tarafından alinip yetiştirilir. B Campanella'nın parçada açıklanan görüşleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Düşünür, yaşadığı toplumdaki sorunlardan etki- lenerek bir toplum tasarımı ortaya koymuştur. BY Gerçekleşmesi imkânsız, hayalî bir toplum dü- şüncesidir. SY Devlet belirli kişilere bazı ayrıcalıklar tanır. DY Tüm bireylerin bilim insanı olmaları teşvik etmiş- tir. $) Toplum hayatında bilimin belirlediği ilkeler hâkimdir
15. La Mettrie'ye göre insan, doğaüstü bir yaratanın yarat-
tığı ayrıcalıklı bir varlık değildir. Diğer hayvan ve bitki
türleri gibi insan türü de birdenbire meydana gelme-
miştir. İnsan bugünkü biçimini en ilkel organizmalardan
derece derece, gittikçe daha yüksek organizmaları çı-
karan "doğal evrim"e borçludur.
Bu parçada aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisi
savunulmaktadır?
A) İdealizm
B) Materyalizm
C) Düalizm
D) Plüralizm
E) Nihilizm
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. La Mettrie'ye göre insan, doğaüstü bir yaratanın yarat- tığı ayrıcalıklı bir varlık değildir. Diğer hayvan ve bitki türleri gibi insan türü de birdenbire meydana gelme- miştir. İnsan bugünkü biçimini en ilkel organizmalardan derece derece, gittikçe daha yüksek organizmaları çı- karan "doğal evrim"e borçludur. Bu parçada aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisi savunulmaktadır? A) İdealizm B) Materyalizm C) Düalizm D) Plüralizm E) Nihilizm