Siyaset Felsefesi Soruları

14. Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıkıldıkça
daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisellikten
uzak genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan
profesyonel görevliler grubudur.
Yukarıda tanımı verilen siyasi kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?
B) Bürokrasi
A) Meşruiyet
C) Sivil toplum
D) Demokrasi
E) Oligarşi
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıkıldıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisellikten uzak genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan profesyonel görevliler grubudur. Yukarıda tanımı verilen siyasi kavram aşağıdaki- lerden hangisidir? B) Bürokrasi A) Meşruiyet C) Sivil toplum D) Demokrasi E) Oligarşi
12. İnsan toplum hâlinde yaşar ve bireyler birbirlerinin eksiğini
tamamlarlar. Bu konuda en üstün mükemmellik de kentte
yaşamakla elde edilebilir. Erdem, yardımlaşmadır ancak
insanlar kötülük için de yardımlaşabilirler. Gerçek
mutluluğa ulaştıracak konularda yardımlaşan insanlar,
erdemli kenti oluştururlar. Erdemli kent, tüm organları
görevini yerine getiren bir bedene benzer. Nasıl bedende
tüm organlar, görevlerini yerine getirerek onu ayakta
tutuyorlarsa erdemli kenite de insanlar, birbirlerine yardım
ederek kenti ayakta tutar ve mutluluğu sağlarlar.
Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki
filozoflardan hangisine aittir?
A) Sokrates
B Fârâbi
C) İbn Haldun
D) Aristoteles
E) Platon
UcDort
Bes
Felsefe
Siyaset Felsefesi
12. İnsan toplum hâlinde yaşar ve bireyler birbirlerinin eksiğini tamamlarlar. Bu konuda en üstün mükemmellik de kentte yaşamakla elde edilebilir. Erdem, yardımlaşmadır ancak insanlar kötülük için de yardımlaşabilirler. Gerçek mutluluğa ulaştıracak konularda yardımlaşan insanlar, erdemli kenti oluştururlar. Erdemli kent, tüm organları görevini yerine getiren bir bedene benzer. Nasıl bedende tüm organlar, görevlerini yerine getirerek onu ayakta tutuyorlarsa erdemli kenite de insanlar, birbirlerine yardım ederek kenti ayakta tutar ve mutluluğu sağlarlar. Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? A) Sokrates B Fârâbi C) İbn Haldun D) Aristoteles E) Platon UcDort Bes
14. Montesquieu, "Yasaların Ruhu" adlı eserinde, insanın baş-
kasının hakkını yemeden, özgürce davranma yetisine
sahip olduğunu belirtir. Bu özgürlüğün korunması için, dev-
let de yasama, yürütme ve yargi güçlerinin bulunması
gerektiğini ve özgürlüğü kısıtlamamak için bunların birbir-
lerini denetlemeleri gerektiğini belirtir.
Bu parçada Montesquieu'nun dile getirdiği siyasal ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal haklar ilkesi
B) Güçler ayrılığı ilkesi
C) Bireysel haklara saygı ilkesi
D) Anayasal güvence ilkesi
E) Toplumsal kontrol ilkesi
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. Montesquieu, "Yasaların Ruhu" adlı eserinde, insanın baş- kasının hakkını yemeden, özgürce davranma yetisine sahip olduğunu belirtir. Bu özgürlüğün korunması için, dev- let de yasama, yürütme ve yargi güçlerinin bulunması gerektiğini ve özgürlüğü kısıtlamamak için bunların birbir- lerini denetlemeleri gerektiğini belirtir. Bu parçada Montesquieu'nun dile getirdiği siyasal ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal haklar ilkesi B) Güçler ayrılığı ilkesi C) Bireysel haklara saygı ilkesi D) Anayasal güvence ilkesi E) Toplumsal kontrol ilkesi
bilgi-
Orta Çağ'ın idesi, insanlığı
rensel bir devlet ideali
niş
insanlığı dinsel bir çatı altında, ev-
ovlet idealinde birleştirmekti. Yeni Ca
"eşitlik" olmuştur. Siyaset
de hep bu iki idenin ger-
čini görürüz. Günümüz siya-
ideleri ise "öza
ofesinin yakın geçmişinde hep bu iki ide
ekleştirilmeye çalışıldığını görürüz. Günü
esinin en önemli sonucu olan "demokrasi"
bu idelerin gerçekleşme sürecinin bir ürünü olarak
set felsefesinin en önem
ortaya çıkmıştır.
Parçada anlatılanlardan aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılır?
A Siyaset felsefesinin amacı devlet biçimlerini si-
nıflamaktır.
B Filozoflar her devrin sivastolavlarından etkilenir-
ler.
9 Devleti filozoflann_yönettiği toplum, mutluluga
ulaşabilir.
Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi birbirinden
51
farklı dallardır.
olyaset felsefesi, her caặda o çağın gerçeklig
Siyaset felser
den yola çıkar.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
bilgi- Orta Çağ'ın idesi, insanlığı rensel bir devlet ideali niş insanlığı dinsel bir çatı altında, ev- ovlet idealinde birleştirmekti. Yeni Ca "eşitlik" olmuştur. Siyaset de hep bu iki idenin ger- čini görürüz. Günümüz siya- ideleri ise "öza ofesinin yakın geçmişinde hep bu iki ide ekleştirilmeye çalışıldığını görürüz. Günü esinin en önemli sonucu olan "demokrasi" bu idelerin gerçekleşme sürecinin bir ürünü olarak set felsefesinin en önem ortaya çıkmıştır. Parçada anlatılanlardan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır? A Siyaset felsefesinin amacı devlet biçimlerini si- nıflamaktır. B Filozoflar her devrin sivastolavlarından etkilenir- ler. 9 Devleti filozoflann_yönettiği toplum, mutluluga ulaşabilir. Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi birbirinden 51 farklı dallardır. olyaset felsefesi, her caặda o çağın gerçeklig Siyaset felser den yola çıkar.
B
M
A
12. Farabi'ye göre insanın, maddi var oluşunu gerçekleştire-
bilmek için bir aile ve toplumsal yapı içinde ve sürekli bir
yöneten-yönetilen ilişkisi içerisinde bulunması zorunludur.
Bununla beraber insanın ahlâki özünün tam anlamıyla
tezahür edebilmesi toplumsal ve siyasal bir yaşamla müm-
kündür. İnsan ancak böylece mükemmelliğini tamamlayabi-
lir ve olabilecek yetkinlik sınırını zorlayabilir.
Farabi bu görüşlerinde aşağıdakilerden hangisini
savunmuştur?
A) İnsan için toplumsal yaşam bir zorunluluktur.
B) Toplumsal yönetim güçlü bir otoriteyle mümkündür.
C) Her toplumun kendine özgü yönetim anlayışı olmalıdır.
D) Toplumsal kurallar teokratik nitelikli olmalıdır.
E) Devlet insan organizmasının devamıdır.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
B M A 12. Farabi'ye göre insanın, maddi var oluşunu gerçekleştire- bilmek için bir aile ve toplumsal yapı içinde ve sürekli bir yöneten-yönetilen ilişkisi içerisinde bulunması zorunludur. Bununla beraber insanın ahlâki özünün tam anlamıyla tezahür edebilmesi toplumsal ve siyasal bir yaşamla müm- kündür. İnsan ancak böylece mükemmelliğini tamamlayabi- lir ve olabilecek yetkinlik sınırını zorlayabilir. Farabi bu görüşlerinde aşağıdakilerden hangisini savunmuştur? A) İnsan için toplumsal yaşam bir zorunluluktur. B) Toplumsal yönetim güçlü bir otoriteyle mümkündür. C) Her toplumun kendine özgü yönetim anlayışı olmalıdır. D) Toplumsal kurallar teokratik nitelikli olmalıdır. E) Devlet insan organizmasının devamıdır.
12. Orta Çağ'ın idesi, insanlığı dinsel bir çatı altında, eva
rensel bir devlet idealinde birleştirmekti. Yeni Çağın
ideleri ise "özgürlük" ve "eşitlik" olmuştur. Siyaset
felsefesinin yakın geçmişinde hep bu iki idenin ger-
çekleştirilmeye çalışıldığını görürüz. Günümüz siya-
set felsefesinin en önemli sonucu olan "demokrasi",
bu idelerin gerçekleşme sürecinin bir ürünü olarak
ortaya çıkmıştır.
Parçada anlatılanlardan aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılır?
A) Siyaset felsefesinin amacı devlet biçimlerini si-
niflamaktır.
B) Filozoflar her devrin siyasi olaylarından etkilenir-
ler.
C) Devleti filozofların yönettiği toplum, mutluluğa
ulaşabilir.
D) Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi birbirinden
farklı dallardır.
E) Siyaset felsefesi, her çağda o çağın gerçekliğin-
den yola çıkar.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
12. Orta Çağ'ın idesi, insanlığı dinsel bir çatı altında, eva rensel bir devlet idealinde birleştirmekti. Yeni Çağın ideleri ise "özgürlük" ve "eşitlik" olmuştur. Siyaset felsefesinin yakın geçmişinde hep bu iki idenin ger- çekleştirilmeye çalışıldığını görürüz. Günümüz siya- set felsefesinin en önemli sonucu olan "demokrasi", bu idelerin gerçekleşme sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Parçada anlatılanlardan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır? A) Siyaset felsefesinin amacı devlet biçimlerini si- niflamaktır. B) Filozoflar her devrin siyasi olaylarından etkilenir- ler. C) Devleti filozofların yönettiği toplum, mutluluğa ulaşabilir. D) Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi birbirinden farklı dallardır. E) Siyaset felsefesi, her çağda o çağın gerçekliğin- den yola çıkar.
AL BİLİMLER
5.)
Insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Fa-
lan kimse kendini başkalarının efendisi sanır fakat bu, onun
daha da köle olmasına neden olur. Bunu önlemek ise, bi-
reylerin her birinin bütün haklarıyla birlikte kendilerini söz-
leşmeyle bağladıkları yasalara uymakla mümkündür. Top-
lum sözleşmesiyle bağlanan birey, bütün varlığını genel ira-
denin emrine verir ve bütünün bölünmez bir parçası olur.
Böylelikle diğer insanların boyunduruğu altına girmekten
kurtulur; aynı zamanda her birey, bu tüzel kişilik içerisinde
‘ortak' işlevini gerçekleştirirler.
Rousseau'nun görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Devlet doğal düzenin bir devamıdır.
B) İnsan ancak devlet içinde özgür olabilir. b
C) İnsan devlet olmadan da varlığını sürdürebilir.
D) Bireylerin görevi devlete hizmet etmektir.
E insanın toplum içinde özgürlüğe erişmesi güçtür.
VENERAW
HEALTHY
WEMALA
W
A
SPADRIKSTAD KISSINI
Felsefe
Siyaset Felsefesi
AL BİLİMLER 5.) Insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Fa- lan kimse kendini başkalarının efendisi sanır fakat bu, onun daha da köle olmasına neden olur. Bunu önlemek ise, bi- reylerin her birinin bütün haklarıyla birlikte kendilerini söz- leşmeyle bağladıkları yasalara uymakla mümkündür. Top- lum sözleşmesiyle bağlanan birey, bütün varlığını genel ira- denin emrine verir ve bütünün bölünmez bir parçası olur. Böylelikle diğer insanların boyunduruğu altına girmekten kurtulur; aynı zamanda her birey, bu tüzel kişilik içerisinde ‘ortak' işlevini gerçekleştirirler. Rousseau'nun görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Devlet doğal düzenin bir devamıdır. B) İnsan ancak devlet içinde özgür olabilir. b C) İnsan devlet olmadan da varlığını sürdürebilir. D) Bireylerin görevi devlete hizmet etmektir. E insanın toplum içinde özgürlüğe erişmesi güçtür. VENERAW HEALTHY WEMALA W A SPADRIKSTAD KISSINI
12A İnsan toplum hâlinde yaşar ve bireyler birbirlerinin eksiğini
tamamlarlar. Bu konuda en üstün mükemmellik de kentte
yaşamakla elde edilebilir. Erdem, yardımlaşmadır ancak
insanlar kötülük için de yardımlaşabilirler, Gerçek
mutluluğa ulaştıracak konularda yardımlaşan insanlar,
erdemli kenti oluştururlar. Erdemli kent, tüm organları
görevini yerine getiren bir bedene benzer. Nasıl bedende
tüm organlar, görevlerini yerine getirerek onu ayakta
tutuyorlarsa erdemli kentte de insanlar, birbirlerine yardım
ederek kenti ayakta tutar ve mutluluğu sağlarlar.
Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki
filozoflardan hangisine aittir?
Sokrates
B) Fârâbî
C) İbn Haldun
D) Aristoteles
E) Platon
Felsefe
Siyaset Felsefesi
12A İnsan toplum hâlinde yaşar ve bireyler birbirlerinin eksiğini tamamlarlar. Bu konuda en üstün mükemmellik de kentte yaşamakla elde edilebilir. Erdem, yardımlaşmadır ancak insanlar kötülük için de yardımlaşabilirler, Gerçek mutluluğa ulaştıracak konularda yardımlaşan insanlar, erdemli kenti oluştururlar. Erdemli kent, tüm organları görevini yerine getiren bir bedene benzer. Nasıl bedende tüm organlar, görevlerini yerine getirerek onu ayakta tutuyorlarsa erdemli kentte de insanlar, birbirlerine yardım ederek kenti ayakta tutar ve mutluluğu sağlarlar. Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Sokrates B) Fârâbî C) İbn Haldun D) Aristoteles E) Platon
12. İnsan, Tanrı'ya karşı işlemiş olduğu asli günahtan ötü-
rü düşmüş, yani doğası itibariyle günahkar olduğun-
dan kendi kendisini doğru bir biçimde yönetme ye-
teneğinden acizdir. Kendi haline bırakılan insanlar,
her şeyi iddia edecek ve her şeye karşı çıkarak olu-
şacak vahşi özgürlük ortamı içinde bozuk tutkuları-
nin peşinden koşarak birbirlerini boğazlayacaklardır.
Bu görüşleri ileri süren bir kişi devletle ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisini savunuyor olabilir?
A) Devlet toplumsal iradenin ürünüdür.
B) Devlet mutlak bir güç değil toplumun amaçlarını
gerçekleştirmek için bir araçtır.
C) Devlet işlerinde iş bölümü devleti güçlendirir.
D) Devlet Tanrı'nın iradesidir.
E) Devlet insanları boyunduruk altına alan zorba bit
kurumdur.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
12. İnsan, Tanrı'ya karşı işlemiş olduğu asli günahtan ötü- rü düşmüş, yani doğası itibariyle günahkar olduğun- dan kendi kendisini doğru bir biçimde yönetme ye- teneğinden acizdir. Kendi haline bırakılan insanlar, her şeyi iddia edecek ve her şeye karşı çıkarak olu- şacak vahşi özgürlük ortamı içinde bozuk tutkuları- nin peşinden koşarak birbirlerini boğazlayacaklardır. Bu görüşleri ileri süren bir kişi devletle ilgili aşa- ğıdaki yargılardan hangisini savunuyor olabilir? A) Devlet toplumsal iradenin ürünüdür. B) Devlet mutlak bir güç değil toplumun amaçlarını gerçekleştirmek için bir araçtır. C) Devlet işlerinde iş bölümü devleti güçlendirir. D) Devlet Tanrı'nın iradesidir. E) Devlet insanları boyunduruk altına alan zorba bit kurumdur.
D) Analitik fels
E) Pragmatik yaklaşım
Halk her bakımdan özgür olmalı; bireylerin doğuş-
tan sahip olduğu devredilmez haklar, özellikle mül-
kiyet hakkı güvence altına alınmalıdır.
12.
Bireyin hakları toplumun haklarından üstün tutulma-
li, toplumsal hayatta bireyi üstün tutan siyaset görü-
şü egemen kılınmalıdır.
Kişi hak ve özgürlükleri, bir anayasal sistem ile ko-
runmalıdır. Haklar çiğnenirse halkın direnme hakkı
olmalıdır.
Yukarıdaki görüşleri benimseyen biri, felsefede aşa-
ğıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
A) Faşist
B) Nihilist
C) AnarşistV
D) Liberalist
E) Sosyalist
Felsefe
Siyaset Felsefesi
D) Analitik fels E) Pragmatik yaklaşım Halk her bakımdan özgür olmalı; bireylerin doğuş- tan sahip olduğu devredilmez haklar, özellikle mül- kiyet hakkı güvence altına alınmalıdır. 12. Bireyin hakları toplumun haklarından üstün tutulma- li, toplumsal hayatta bireyi üstün tutan siyaset görü- şü egemen kılınmalıdır. Kişi hak ve özgürlükleri, bir anayasal sistem ile ko- runmalıdır. Haklar çiğnenirse halkın direnme hakkı olmalıdır. Yukarıdaki görüşleri benimseyen biri, felsefede aşa- ğıdakilerden hangisiyle nitelendirilir? A) Faşist B) Nihilist C) AnarşistV D) Liberalist E) Sosyalist
14. MÖ 6. yüzyılda Batı Anadolu'da biri çıkıp, geleneksel di
şünceye karşı çıkarak her şeyin kendisinden çıktığı tek bir
şeyi araştırdı. Bu araştırmaları sonucunda ilk nedeni, il
ilkeyi su olarak belirledi. Ama onu felsefe tarihinde önem
li yapan şey ilk ilkeyi su olarak belirlemesi değildi. Onu
önemli yapan şey ilk ilkeyi mitolojide, geleneksel düşün.
cede, otoritelerin cevaplarında değil doğanın kendisinde
araması ve gözlemlerinden elde ettiği sonuçlarla akılsal
açıklamalar yapmasıydı. İşte bu kişi bugün felsefi düşün.
ceyi başlattığı için çok önemlidir.
Bu parçada "felsefi düşünceyi başlatan kişi" olarak nite-
lendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Platon
B) Thales
C) Descartes
D) Sokrates
E) Aristoteles
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. MÖ 6. yüzyılda Batı Anadolu'da biri çıkıp, geleneksel di şünceye karşı çıkarak her şeyin kendisinden çıktığı tek bir şeyi araştırdı. Bu araştırmaları sonucunda ilk nedeni, il ilkeyi su olarak belirledi. Ama onu felsefe tarihinde önem li yapan şey ilk ilkeyi su olarak belirlemesi değildi. Onu önemli yapan şey ilk ilkeyi mitolojide, geleneksel düşün. cede, otoritelerin cevaplarında değil doğanın kendisinde araması ve gözlemlerinden elde ettiği sonuçlarla akılsal açıklamalar yapmasıydı. İşte bu kişi bugün felsefi düşün. ceyi başlattığı için çok önemlidir. Bu parçada "felsefi düşünceyi başlatan kişi" olarak nite- lendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Platon B) Thales C) Descartes D) Sokrates E) Aristoteles
2.
5
• Toplumda insanların bağlandıkları yasalar,
Tanrı'nın yasaları olmalıdır.
Devletin yasaları, insanların ihtiyaçlarından
kaynaklanan yasalar olmalıdır.
Bu bilgilerdeki farklılık aşağıdakilerden han-
gisine ilişkin görüş farklılığını ortaya koy-
maktadır?
Beve
A) Egemenliğin kaynağına
B) Bürokrasinin gereğine
C) Düzenin gerekliliğine
D) Sivil toplumun önemine
E) Bireyin haklarına
dan hallk
Felsefe
Siyaset Felsefesi
2. 5 • Toplumda insanların bağlandıkları yasalar, Tanrı'nın yasaları olmalıdır. Devletin yasaları, insanların ihtiyaçlarından kaynaklanan yasalar olmalıdır. Bu bilgilerdeki farklılık aşağıdakilerden han- gisine ilişkin görüş farklılığını ortaya koy- maktadır? Beve A) Egemenliğin kaynağına B) Bürokrasinin gereğine C) Düzenin gerekliliğine D) Sivil toplumun önemine E) Bireyin haklarına dan hallk
20
SA
TYT/Sosyal Bilimler
16.-20. sorul
yasal olarak
Okulları öğ
15. Günümüzde bireylerin bireysel istek ve arzuları, ihtiyaçları
dışında devlete bağımsız bir ahlaki varlık yüklemek pek
kabul edilmemektedir. Daha açık bir ifadeyle bugün
devlet, yurttaşlar için ve yurttaşlardan dolayı vardır.
Aynı şekilde bireylerin doğal haklar diye kabul edilen
birtakım haklarının toplum tarafından bile ellerinden
alinamaz olduğu düşünülmektedir. Çağdaş anayasaların
girişlerinde her zaman bireylerin yaşama, özgürlük,
mülkiyet, çalışma, düşünme ve düşündüğünü ifade etme
gibi doğal, vazgeçilemez, devredilemez haklarına atıfta
bulunulmaktadır.
16. Insan kendi
gideceğim?
Güzel olan n
sorular sorar
bu önemli se
düşüncesini
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Birey – devlet ilişkileri dengeli bir şekilde
yürütülmelidir.
Devlet yönetiminde bireyin hak ve çıkarları giderek
daha çok önem kazanmaktadır.
C) Toplum hayatında ne bireyden ne devletten
vazgeçilebilir.
Devletin kuruluş amacı, toplumsal idealleri
gerçekleştirmektir.
Bu parçada
A) Toplum
B) Bireyir
insanı
D) İnsani
E) Toplur
Günümüzde devletin baskıcı niteliği oldukça
zayıflamıştır.
17. Nizamü'l-
Medreses
İstanbul'd
birçok bilg
matemati
verilmiştir
Ali Kusci
Felsefe
Siyaset Felsefesi
20 SA TYT/Sosyal Bilimler 16.-20. sorul yasal olarak Okulları öğ 15. Günümüzde bireylerin bireysel istek ve arzuları, ihtiyaçları dışında devlete bağımsız bir ahlaki varlık yüklemek pek kabul edilmemektedir. Daha açık bir ifadeyle bugün devlet, yurttaşlar için ve yurttaşlardan dolayı vardır. Aynı şekilde bireylerin doğal haklar diye kabul edilen birtakım haklarının toplum tarafından bile ellerinden alinamaz olduğu düşünülmektedir. Çağdaş anayasaların girişlerinde her zaman bireylerin yaşama, özgürlük, mülkiyet, çalışma, düşünme ve düşündüğünü ifade etme gibi doğal, vazgeçilemez, devredilemez haklarına atıfta bulunulmaktadır. 16. Insan kendi gideceğim? Güzel olan n sorular sorar bu önemli se düşüncesini Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Birey – devlet ilişkileri dengeli bir şekilde yürütülmelidir. Devlet yönetiminde bireyin hak ve çıkarları giderek daha çok önem kazanmaktadır. C) Toplum hayatında ne bireyden ne devletten vazgeçilebilir. Devletin kuruluş amacı, toplumsal idealleri gerçekleştirmektir. Bu parçada A) Toplum B) Bireyir insanı D) İnsani E) Toplur Günümüzde devletin baskıcı niteliği oldukça zayıflamıştır. 17. Nizamü'l- Medreses İstanbul'd birçok bilg matemati verilmiştir Ali Kusci
15. La Mettrie'ye göre insan, doğaüstü bir yaratanin yarat-
tığı ayrıcalıklı bir varlık değildir. Diğer hayvan ve bitki
türleri gibi insan türü de birdenbire meydana gelme-
miştir. İnsan bugünkü biçimini en ilkel organizmalardan
derece derece, gittikçe daha yüksek organizmaları çı-
karan "doğal evrim"e borçludur.
Bu parçada aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisi
savunulmaktadır?
A) İdealizm
B) Materyalizm
C) Düalizm
D) Plüralizm
E) Nihilizm
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. La Mettrie'ye göre insan, doğaüstü bir yaratanin yarat- tığı ayrıcalıklı bir varlık değildir. Diğer hayvan ve bitki türleri gibi insan türü de birdenbire meydana gelme- miştir. İnsan bugünkü biçimini en ilkel organizmalardan derece derece, gittikçe daha yüksek organizmaları çı- karan "doğal evrim"e borçludur. Bu parçada aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisi savunulmaktadır? A) İdealizm B) Materyalizm C) Düalizm D) Plüralizm E) Nihilizm
2.
Sosyal hayatta bireyler arası ilişkileri belirleyen
kurallar ve bunlara uyulmaması halinde uygulan-
ması gereken yaptırımlar vardır. İşte bu yaptırım-
larla toplum, düzen içinde varlığını ve gelişimini
devam ettirir.
Bu açıklamada asağıdakilerden hangisinin
önemi ifade edilmiştir?
A) Devletin varlığının
B) Bürokrasinin gerekliliğinin
C) Sivil toplumun varlığının
D) İdeal düzen arayışının
Eşitlik ve adaletin gerekliliğinin
Felsefe
Siyaset Felsefesi
2. Sosyal hayatta bireyler arası ilişkileri belirleyen kurallar ve bunlara uyulmaması halinde uygulan- ması gereken yaptırımlar vardır. İşte bu yaptırım- larla toplum, düzen içinde varlığını ve gelişimini devam ettirir. Bu açıklamada asağıdakilerden hangisinin önemi ifade edilmiştir? A) Devletin varlığının B) Bürokrasinin gerekliliğinin C) Sivil toplumun varlığının D) İdeal düzen arayışının Eşitlik ve adaletin gerekliliğinin
15. Kimi toplumlarda kral Tanrı adına toplumu yönetir ve
Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir.
Bazı toplumlarda iktidar özgür bir seçimle, yani halkın
özgür iradesiyle iş başına gelir. Kimi toplumlarda ise
iktidar, toplumda bozulan düzeni tekrar sağlamak için
yapılan bir ihtilalle ortaya çıkabilir, faşist yönetimlerde
olduğu gibi.
Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki felsefe
problemlerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
A Devletin kaynağının ne olduğu
B) Devletin işlevlerinin neler olduğu
C) Birey-devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiği
D) Egemenliği kullanma şekillerinin neler olduğu
E Bireyin temel haklarının neler olduğu
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. Kimi toplumlarda kral Tanrı adına toplumu yönetir ve Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir. Bazı toplumlarda iktidar özgür bir seçimle, yani halkın özgür iradesiyle iş başına gelir. Kimi toplumlarda ise iktidar, toplumda bozulan düzeni tekrar sağlamak için yapılan bir ihtilalle ortaya çıkabilir, faşist yönetimlerde olduğu gibi. Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki felsefe problemlerinden en çok hangisiyle ilgilidir? A Devletin kaynağının ne olduğu B) Devletin işlevlerinin neler olduğu C) Birey-devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiği D) Egemenliği kullanma şekillerinin neler olduğu E Bireyin temel haklarının neler olduğu