Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Siyaset Felsefesi Soruları

34. Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı
doğal durumda insanlar arasında saf bir eşitlik var-
dır. Bedensel olarak güçlü ve hızlı düşünen bir in-
sanla, zayıf ve yavaş düşünen insan arasındaki fark,
birinin diğerine üstünlük iddiasını doğrulayacak ka-
dar fazla değildir. Çünkü bedensel ve zihinsel olarak
zayıf olan kişi, yeteri kadar insanla veya bir hile ile
güçlü olanı öldürmeye yetecek kadar güçlü sayılır.
Bu doğal eşitlik güçlü, zayıf herkesin ölüm korkusu
yaşamasına ve diğer insanlara karşı güvensizlik
hissetmesine neden olur. Bu güvensizliğin sonucu
ise herkesin herkese karşı daimî bir savaş hâlinde
olmasıdır. Bunu engellemek için insanlar kendi ara-
larında yaptıkları bir sözleşme ile bazı haklarını dev-
lete devrederler.
Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu par-
çaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
too
A) İnsanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme
yaparlar.
B insanlar doğuştan eşit oldukları için bir otoriteye
ihtiyaç duyarlar.
C) Toplumsal yaşama geçişle insanlar arasındaki
eşitlik güvensizliğe neden olur.
D) Devlet kendi başına bir amaç değil, barışı sağla-
mak için bir araçtır.
E) Devlet insanlar arasındaki sözleşmenin sonucu-
sözleşm
dur.
Felsefe
Siyaset Felsefesi
34. Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı doğal durumda insanlar arasında saf bir eşitlik var- dır. Bedensel olarak güçlü ve hızlı düşünen bir in- sanla, zayıf ve yavaş düşünen insan arasındaki fark, birinin diğerine üstünlük iddiasını doğrulayacak ka- dar fazla değildir. Çünkü bedensel ve zihinsel olarak zayıf olan kişi, yeteri kadar insanla veya bir hile ile güçlü olanı öldürmeye yetecek kadar güçlü sayılır. Bu doğal eşitlik güçlü, zayıf herkesin ölüm korkusu yaşamasına ve diğer insanlara karşı güvensizlik hissetmesine neden olur. Bu güvensizliğin sonucu ise herkesin herkese karşı daimî bir savaş hâlinde olmasıdır. Bunu engellemek için insanlar kendi ara- larında yaptıkları bir sözleşme ile bazı haklarını dev- lete devrederler. Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu par- çaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? too A) İnsanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme yaparlar. B insanlar doğuştan eşit oldukları için bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. C) Toplumsal yaşama geçişle insanlar arasındaki eşitlik güvensizliğe neden olur. D) Devlet kendi başına bir amaç değil, barışı sağla- mak için bir araçtır. E) Devlet insanlar arasındaki sözleşmenin sonucu- sözleşm dur.
1.
11. "Her iktidar bozar; mutlak iktidar, mutlaka bozar" diyen
Lord Acton, devlet yönetiminde neyin önemine işa-
ret etmektedir?
A) Devletin meşru ilkelere dayanmasına
B Demokrasinin önemine
C) Aristokratik yönetim biçimine
D Kuvvetler ayrılığı ilkesinin var olmasına
E) Monarşik yöneticilerin devleti yönetmesi gerektiğine
Felsefe
Siyaset Felsefesi
1. 11. "Her iktidar bozar; mutlak iktidar, mutlaka bozar" diyen Lord Acton, devlet yönetiminde neyin önemine işa- ret etmektedir? A) Devletin meşru ilkelere dayanmasına B Demokrasinin önemine C) Aristokratik yönetim biçimine D Kuvvetler ayrılığı ilkesinin var olmasına E) Monarşik yöneticilerin devleti yönetmesi gerektiğine
görlig agağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
20. yüzyilda "yeni ontoloji" olarak ortaya gikan bu
B) H. Bergson
E) T. Kuhn
C) K. Marx
NJ.P.Bartre
D) N. Hartman
17.
16. J. Locke'a göre, yasama organi halk tarafından seçilmiş
temsilcilerden meydana gelir. Yürütme organi temsilci-
ler meclisinden seçilir. Yürütme organi, yasama organi
tarafından çıkarılmış olan yasalara göre hareket eder.
Meclisin çıkardığı yasaya açıkça aykırı düşmeyen bir filli
yürütme organi cezalandıramaz. Yürütmenin verdiği ce-
zanın aynı zamanda tarafsız bir yargı organı tarafından
gözden geçirilmesi gerekir. Yürütme organı, yasama or-
ganı veya halk tarafından kendisine verilen görevin si-
nırları dışına çıktığı hissedildiğinde yasama organı veya
halk tarafından görevinden uzaklaştırılır.
J. Locke'un parçada yer verilen düşünceleri, siyaset
felsefesinin hangi temel sorunu ile ilgilidir?
A) İktidarın kaynağı ve meşruiyeti
B) Egemenliğin kullanılma biçimleri
C) Siyasetin etikle ilişkisi
D) Siyaset felsefesinin işlevi
E) Temel insan hakları
Felsefe
Siyaset Felsefesi
görlig agağıdaki filozoflardan hangisine aittir? 20. yüzyilda "yeni ontoloji" olarak ortaya gikan bu B) H. Bergson E) T. Kuhn C) K. Marx NJ.P.Bartre D) N. Hartman 17. 16. J. Locke'a göre, yasama organi halk tarafından seçilmiş temsilcilerden meydana gelir. Yürütme organi temsilci- ler meclisinden seçilir. Yürütme organi, yasama organi tarafından çıkarılmış olan yasalara göre hareket eder. Meclisin çıkardığı yasaya açıkça aykırı düşmeyen bir filli yürütme organi cezalandıramaz. Yürütmenin verdiği ce- zanın aynı zamanda tarafsız bir yargı organı tarafından gözden geçirilmesi gerekir. Yürütme organı, yasama or- ganı veya halk tarafından kendisine verilen görevin si- nırları dışına çıktığı hissedildiğinde yasama organı veya halk tarafından görevinden uzaklaştırılır. J. Locke'un parçada yer verilen düşünceleri, siyaset felsefesinin hangi temel sorunu ile ilgilidir? A) İktidarın kaynağı ve meşruiyeti B) Egemenliğin kullanılma biçimleri C) Siyasetin etikle ilişkisi D) Siyaset felsefesinin işlevi E) Temel insan hakları
aşır?
v
12. Machiavelli'nin siyaset anlayışının temelinde "erdem" ve
"şans-yazgı" kavramları bulunur. Onun erdem dediği şey,
kendi gücüne dayanarak devleti yöneten kişilerin
nitelikleridir. Erdem hem ileri görüşlülük hem de siyasal
merhametsizliktir. İtalyan birliğini sağlamak için fikir üreten
Machiavelli, şansı veya yazgıyı dizginlemek isteyen
yöneticinin zamana ayak uydurmakla erdemini ortaya
koyabileceğini söyler. Bunun için yönetici uygun araçlar
seçmeli, gerektiğinde yasayı da gücü de kullanabilmelidir.
Bu noktada yönetici bazen aslan olmalı, bazen tilki. Bazen
açıkça saldırmalı, bazen kendini gizlemelidir.
e
Bu parçaya dayanarak Machiavelli ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Yöneticilerin ahlaktan uzaklaşmasını hor gördüğü
③
Devlet yönetiminde esnek bir ahlaki tutum benimsediği
C) Yöneticilerin ahlaki olgunluğuna önem verdiği
D) Devleti ahlaki düşüncenin gerçekleşme aracı olarak
gördüğü
E) Bireylerin erdemli olabilecekleri toplumsal bir düzen
tasarladığı
Felsefe
Siyaset Felsefesi
aşır? v 12. Machiavelli'nin siyaset anlayışının temelinde "erdem" ve "şans-yazgı" kavramları bulunur. Onun erdem dediği şey, kendi gücüne dayanarak devleti yöneten kişilerin nitelikleridir. Erdem hem ileri görüşlülük hem de siyasal merhametsizliktir. İtalyan birliğini sağlamak için fikir üreten Machiavelli, şansı veya yazgıyı dizginlemek isteyen yöneticinin zamana ayak uydurmakla erdemini ortaya koyabileceğini söyler. Bunun için yönetici uygun araçlar seçmeli, gerektiğinde yasayı da gücü de kullanabilmelidir. Bu noktada yönetici bazen aslan olmalı, bazen tilki. Bazen açıkça saldırmalı, bazen kendini gizlemelidir. e Bu parçaya dayanarak Machiavelli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A) Yöneticilerin ahlaktan uzaklaşmasını hor gördüğü ③ Devlet yönetiminde esnek bir ahlaki tutum benimsediği C) Yöneticilerin ahlaki olgunluğuna önem verdiği D) Devleti ahlaki düşüncenin gerçekleşme aracı olarak gördüğü E) Bireylerin erdemli olabilecekleri toplumsal bir düzen tasarladığı
E)
14. İnsan doğasının devlet ve toplumsal kurumlar tarafından
bozulduğunu, insanların devlet düzeni olmadan da adil
ve uyumlu bir biçimde yaşayabileceğini ileri süren siva
aykırıdır. Toplumsal kötülüklerin temeli, insanların özgür
sal görüştür. Bu görüse göre otorite ya da devlet doğaya
olmamalarından kaynaklanu Bu nedenle insan özgür
ğünü sınırlayan değer, kurum ve her türlü düzen yıkılma
lidir.
Bu parçada açıklanan siyasal görüş aşağıdakilerden
B) Sosyalizm
hangisidir?
C) Kapitalizm
A) Liberalizm
D) Anarsizm
E) Faşizm
Felsefe
Siyaset Felsefesi
E) 14. İnsan doğasının devlet ve toplumsal kurumlar tarafından bozulduğunu, insanların devlet düzeni olmadan da adil ve uyumlu bir biçimde yaşayabileceğini ileri süren siva aykırıdır. Toplumsal kötülüklerin temeli, insanların özgür sal görüştür. Bu görüse göre otorite ya da devlet doğaya olmamalarından kaynaklanu Bu nedenle insan özgür ğünü sınırlayan değer, kurum ve her türlü düzen yıkılma lidir. Bu parçada açıklanan siyasal görüş aşağıdakilerden B) Sosyalizm hangisidir? C) Kapitalizm A) Liberalizm D) Anarsizm E) Faşizm
B
B B B B
DENEME SINAVI - 5
13. 1
11. Toplum, insanların birbirine ihtiyaç duymalarından
doğar. Güvenlik kaygıları nedeniyle kabileler ara-
sinda yoğun bir mücadele yaşanır ve bunun sonu-
cunda bir kabilenin galibiyetiyle devlet meydana
gelir. Devleti yönetenler, toplumun faydası için ha-
reket eder. Topluma karşı zulüm, devletin varlığını
tehlikeye sokar. Devletin hüküm süresi canlı bir or-
ganizmaya benzer. Devletler doğar, gelişir ve ölür,
yani yıkılır. Yıkılan her devletin yerine bir başka dev-
let kurulur.
Bu parçada devlet hakkında görüşüne yer verilen
İslam filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
B) Farabi
A) El Kindi
Ton Haldun
D) Gazali
Coston
E) Eşar'i
12. Doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik arasında ör-
Felsefe
Siyaset Felsefesi
B B B B B DENEME SINAVI - 5 13. 1 11. Toplum, insanların birbirine ihtiyaç duymalarından doğar. Güvenlik kaygıları nedeniyle kabileler ara- sinda yoğun bir mücadele yaşanır ve bunun sonu- cunda bir kabilenin galibiyetiyle devlet meydana gelir. Devleti yönetenler, toplumun faydası için ha- reket eder. Topluma karşı zulüm, devletin varlığını tehlikeye sokar. Devletin hüküm süresi canlı bir or- ganizmaya benzer. Devletler doğar, gelişir ve ölür, yani yıkılır. Yıkılan her devletin yerine bir başka dev- let kurulur. Bu parçada devlet hakkında görüşüne yer verilen İslam filozofu aşağıdakilerden hangisidir? B) Farabi A) El Kindi Ton Haldun D) Gazali Coston E) Eşar'i 12. Doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik arasında ör-
4.
"Filozoflar, kral ya da şimdi önder dediklerimiz, gerçekten
filozof olmadıkça böylece aynı insanda devlet gücüyle akıl
gücü birleşmedikçe kesin bir yasayla herkese yalnız kendi
yapacağı iş verilmedikçe devletlerin başı dertten kurtula-
maz."
Platon bu parçada açıklanan görüşleriyle aşağıdakiler-
den hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır?
A) Felsefe-siyaset
B Akil-bilim
C) Bilim-felsefe
D) Bilim-sanat
E) Siyaset-sanat
Felsefe
Siyaset Felsefesi
4. "Filozoflar, kral ya da şimdi önder dediklerimiz, gerçekten filozof olmadıkça böylece aynı insanda devlet gücüyle akıl gücü birleşmedikçe kesin bir yasayla herkese yalnız kendi yapacağı iş verilmedikçe devletlerin başı dertten kurtula- maz." Platon bu parçada açıklanan görüşleriyle aşağıdakiler- den hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Felsefe-siyaset B Akil-bilim C) Bilim-felsefe D) Bilim-sanat E) Siyaset-sanat
E)
21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki
görüşleri dikkate alındığında devleti
yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması
gerekir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesi-
nin koşuludur?
A) Topluluğun erke itaat etmesi
B) Yöneticilerin filozof olması
C) Yurttaşların eğitimden geçmesi
D) İnsanın toplumsal yaşama uyumu
E) İnsanların seçkin bir zümre
tarafından yönetilmesi
Felsefe
Siyaset Felsefesi
E) 21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki görüşleri dikkate alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesi- nin koşuludur? A) Topluluğun erke itaat etmesi B) Yöneticilerin filozof olması C) Yurttaşların eğitimden geçmesi D) İnsanın toplumsal yaşama uyumu E) İnsanların seçkin bir zümre tarafından yönetilmesi
-4. Aristoteles'in devlet felsefesi, ahlak anlayışıyla sıkı si-
kiya bağlıdır. Onun için insan her şeyden önce, sosyal
bir varlıktır. Erdem, bu doğal yatkınlıktan ortaya çıkar.
Bir devletteki koşullar da insandaki bu özelliği ortaya çı-
karacak şekilde düzenlenmelidir. İnsan, ahlaki yönden
gelişimini devlet düzeni içinde yaşamasına borçludur.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
sine uiaşılabilir?
A) Insan ahlaki olgunluğa ancak devlet düzeni içinde
ulaşabilir.
B) Insan mutlu bir yaşayışa ancak kendini gerçekleştir-
diğinde ulaşabilir.
C) Insan en yüksek ahlaki olgunluk düzeyine aklını kui-
lanarak ulaşabilir.
D) Ahlaki olgunluğa ulaşmak için insanın yaratılışındaki
kabiliyetlerini geliştirmesi gerekir.
E) Devletin tek görevi, ekonomik yeterliliğe ulaştırmak-
Felsefe
Siyaset Felsefesi
-4. Aristoteles'in devlet felsefesi, ahlak anlayışıyla sıkı si- kiya bağlıdır. Onun için insan her şeyden önce, sosyal bir varlıktır. Erdem, bu doğal yatkınlıktan ortaya çıkar. Bir devletteki koşullar da insandaki bu özelliği ortaya çı- karacak şekilde düzenlenmelidir. İnsan, ahlaki yönden gelişimini devlet düzeni içinde yaşamasına borçludur. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangi- sine uiaşılabilir? A) Insan ahlaki olgunluğa ancak devlet düzeni içinde ulaşabilir. B) Insan mutlu bir yaşayışa ancak kendini gerçekleştir- diğinde ulaşabilir. C) Insan en yüksek ahlaki olgunluk düzeyine aklını kui- lanarak ulaşabilir. D) Ahlaki olgunluğa ulaşmak için insanın yaratılışındaki kabiliyetlerini geliştirmesi gerekir. E) Devletin tek görevi, ekonomik yeterliliğe ulaştırmak-
değerlen-
Örnek - 1 (TYT - 2020):
gi ve gö-
:
final Sayısal dergisi
rlemeye
ni yete-
Geleceğin geçmişe benzeyeceği varsayımı her-
hangi geçerli bir argümana dayandırılamaz. Tama-
men alışkanlıktan kaynaklanır. Her şeyin geçmişte
olduğu gibi davranacağını varsaymak için yeterli
gerekçemiz yok. Evet, bir sonraki oturuşumda bu
sandalyenin beni taşıyacağına, bırakmam halinde
bu kalemin düşeceğine inanıyorum. Ancak şaşırtıcı
bir gerçek daha var ki, oda sandalyenin kırılacağını,
kalemin havada yükseleceğini varsaymam içinde
bir o kadar sebebim var.
Mantıkçı pozitivizmin bu parçada eleştirilen bi-
limsel yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümevarım - doğrulanabilirlik
B) Tümevarim - yanlışlanabilirlik
ciler ku-
urlarını
ırmak
gere-
C) Analoji - yanlışlanabilirlik
D) Tümdengelim - yanlışlanabilirlik
E) Tümdengelim - doğrulanabilirlik
eme
Felsefe
Siyaset Felsefesi
değerlen- Örnek - 1 (TYT - 2020): gi ve gö- : final Sayısal dergisi rlemeye ni yete- Geleceğin geçmişe benzeyeceği varsayımı her- hangi geçerli bir argümana dayandırılamaz. Tama- men alışkanlıktan kaynaklanır. Her şeyin geçmişte olduğu gibi davranacağını varsaymak için yeterli gerekçemiz yok. Evet, bir sonraki oturuşumda bu sandalyenin beni taşıyacağına, bırakmam halinde bu kalemin düşeceğine inanıyorum. Ancak şaşırtıcı bir gerçek daha var ki, oda sandalyenin kırılacağını, kalemin havada yükseleceğini varsaymam içinde bir o kadar sebebim var. Mantıkçı pozitivizmin bu parçada eleştirilen bi- limsel yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümevarım - doğrulanabilirlik B) Tümevarim - yanlışlanabilirlik ciler ku- urlarını ırmak gere- C) Analoji - yanlışlanabilirlik D) Tümdengelim - yanlışlanabilirlik E) Tümdengelim - doğrulanabilirlik eme
12. Hem devlet hem de ona dayalı kurum ve oluşumlar doğa-
da kendiliğinden bulunmadığı ve insan eliyle gerçekleşti-
ği için ideal olamazlar. Bu yüzden yapay kurumların var-
tiği gereksizdir. Kölelik de devlet kurumu gibi insanın bu-
luşudur ve ortadan kaldırılmalıdır.
Sofist düşünürlere ait bu yaklaşımdan hareketle aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
AP Kendiliğinden olanın iyi olduğu
B) Yapay kurumların değersiz olduğu
c) ideal bir devlet tasarımının gereksiz olduğu
D) Kölelik kurumunun devlet kavramı ile bağlantılı olduğu
E) Devletin doğal hayatın vazgeçilmez kurumu olduğu
Felsefe
Siyaset Felsefesi
12. Hem devlet hem de ona dayalı kurum ve oluşumlar doğa- da kendiliğinden bulunmadığı ve insan eliyle gerçekleşti- ği için ideal olamazlar. Bu yüzden yapay kurumların var- tiği gereksizdir. Kölelik de devlet kurumu gibi insanın bu- luşudur ve ortadan kaldırılmalıdır. Sofist düşünürlere ait bu yaklaşımdan hareketle aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? AP Kendiliğinden olanın iyi olduğu B) Yapay kurumların değersiz olduğu c) ideal bir devlet tasarımının gereksiz olduğu D) Kölelik kurumunun devlet kavramı ile bağlantılı olduğu E) Devletin doğal hayatın vazgeçilmez kurumu olduğu
3. j. Locke toplumsal sözleşmeyi; hem devleti sözleşmeyle
meydana getiren bireylerin hem de bu bireylerin özgür-
lüklerini ve haklarını teslim ettikleri egemenin uyması
gereken bir unsur olarak belirlemiştir. Toplumsal sözleş-
meyle bireylerin özgürlüklerini ve haklarını onlar adına
kendinde toplayan siyasi otorite gücünü Tanrı'dan ya da
korunma güdüsünden değil ortak iradeden alır. Bu yüz-
den de siyasi otorite toplumsal sözleşmeye uymak zorun-
dadır.
J. Locke'un bu görüşleri siyaset felsefesinin hangi
problemiyle ilişkilidir?
A) İktidarın kaynağı nedir?
B) Bürokrasi gerekli midir?
C) Sivil toplumun anlamı nedir?
D) ideal bir düzen var mıdır?
E) Bireylerin temel hakları nelerdir?
Felsefe
Siyaset Felsefesi
3. j. Locke toplumsal sözleşmeyi; hem devleti sözleşmeyle meydana getiren bireylerin hem de bu bireylerin özgür- lüklerini ve haklarını teslim ettikleri egemenin uyması gereken bir unsur olarak belirlemiştir. Toplumsal sözleş- meyle bireylerin özgürlüklerini ve haklarını onlar adına kendinde toplayan siyasi otorite gücünü Tanrı'dan ya da korunma güdüsünden değil ortak iradeden alır. Bu yüz- den de siyasi otorite toplumsal sözleşmeye uymak zorun- dadır. J. Locke'un bu görüşleri siyaset felsefesinin hangi problemiyle ilişkilidir? A) İktidarın kaynağı nedir? B) Bürokrasi gerekli midir? C) Sivil toplumun anlamı nedir? D) ideal bir düzen var mıdır? E) Bireylerin temel hakları nelerdir?
15.
6. DENEME
13.
Siyasi ve diğer güçlerin baskısından kurtul-
muş toplumdur. Mesrutiset
Siyasi sınırları tespit edilmiş, egemenliğe sa-
hip en büyük siyasi kurumdur. Devlet
Devleti belli ilke ve amaçlara göre idare et-
mektedir. Yönetim
- Hukuk kurallarına, kanunlara uygun olma Burduosi
Yukarıda verilen siyaset felsefesindeki kav-
ram tanımlarını aşağıdakilerle eşleştirdiği-
mizde hangi şık dışarda kalır?
A) Meşruiyet
B
B) Bürokrasi
C) Yönetim
D) Sivil Toplum
E) Devlet
Felsefe
Siyaset Felsefesi
15. 6. DENEME 13. Siyasi ve diğer güçlerin baskısından kurtul- muş toplumdur. Mesrutiset Siyasi sınırları tespit edilmiş, egemenliğe sa- hip en büyük siyasi kurumdur. Devlet Devleti belli ilke ve amaçlara göre idare et- mektedir. Yönetim - Hukuk kurallarına, kanunlara uygun olma Burduosi Yukarıda verilen siyaset felsefesindeki kav- ram tanımlarını aşağıdakilerle eşleştirdiği- mizde hangi şık dışarda kalır? A) Meşruiyet B B) Bürokrasi C) Yönetim D) Sivil Toplum E) Devlet
11.
Bergson'a göre sezgi, gerçeği bilme yetisidir. Gerçeği
doğrudan doğruya kavratacak olan sezgiden başka hiçbir
yol yoktur. Çünkü gerçek, maddesel değil, ruhsal doğa, eş
deyişle yaşamdır. Yaşam, evrenin kuruluşuyla başlamıştır
ve maddenin tüm engellerine karşın yolunu açarak, onun
durgunluğunu alt edip kimi yerde onu kimildatarak akip
gitmektedir.
Bu görüşler bilgi felsefesinde aşağıdaki yaklaşımlar-
dan hangisine aittir?
A) Entüisyonizm
B) Kritisizm
C) Empirizm
D) Rasyonalizm
E) Rölativizm
Felsefe
Siyaset Felsefesi
11. Bergson'a göre sezgi, gerçeği bilme yetisidir. Gerçeği doğrudan doğruya kavratacak olan sezgiden başka hiçbir yol yoktur. Çünkü gerçek, maddesel değil, ruhsal doğa, eş deyişle yaşamdır. Yaşam, evrenin kuruluşuyla başlamıştır ve maddenin tüm engellerine karşın yolunu açarak, onun durgunluğunu alt edip kimi yerde onu kimildatarak akip gitmektedir. Bu görüşler bilgi felsefesinde aşağıdaki yaklaşımlar- dan hangisine aittir? A) Entüisyonizm B) Kritisizm C) Empirizm D) Rasyonalizm E) Rölativizm
34. Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı doğal
durumda insanlar arasında saf bir eşitlik vardır.
Bedensel olarak güçlo ve hızlı düşünen bir insanla, zayıf
ve yavaş düşünen insan arasındaki fark, birinin diğerine
üstünlük iddiasını doğrulayacak kadar fazla değildir.
Çünkü bedensel ve zihinsel olarak zayıf olan kişi, yeteri
kadar insanla veya bir hile ile güçlü olanı öldürmeye
yetecek kadar güçlü sayılır. Bu doğal eşitlik güçlo, zayıf
herkesin ölüm korkusu yaşamasına ve diğer insanlara
karşı güvensizlik hissetmesine neden olur. Bu
güvensizliğin sonucu ise herkesin herkese karşı daimi
bir savaş hâlinde olmasıdır. Bunu engellemek için
insanlar kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile bazı
Chaklarını devlete devrederler.
Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu parçaya
dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Al insanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme
yaparlar.
B) İnsanlar doğuştan eşit oldukları için bir otoriteye
ihtiyaç duyarlar.
C) Toplumsal yaşama geçişle insanlar arasındaki
eşitlik güvensizliğe neden olur.
Devlet kendi başına bir amaç değil, barışı sağlamak
için bir araçtır.
EX Devlet insanlar arasındaki sözleşmenin sonucudur.
iğer sayfaya geçiniz.
22
Felsefe
Siyaset Felsefesi
34. Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı doğal durumda insanlar arasında saf bir eşitlik vardır. Bedensel olarak güçlo ve hızlı düşünen bir insanla, zayıf ve yavaş düşünen insan arasındaki fark, birinin diğerine üstünlük iddiasını doğrulayacak kadar fazla değildir. Çünkü bedensel ve zihinsel olarak zayıf olan kişi, yeteri kadar insanla veya bir hile ile güçlü olanı öldürmeye yetecek kadar güçlü sayılır. Bu doğal eşitlik güçlo, zayıf herkesin ölüm korkusu yaşamasına ve diğer insanlara karşı güvensizlik hissetmesine neden olur. Bu güvensizliğin sonucu ise herkesin herkese karşı daimi bir savaş hâlinde olmasıdır. Bunu engellemek için insanlar kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile bazı Chaklarını devlete devrederler. Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Al insanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme yaparlar. B) İnsanlar doğuştan eşit oldukları için bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. C) Toplumsal yaşama geçişle insanlar arasındaki eşitlik güvensizliğe neden olur. Devlet kendi başına bir amaç değil, barışı sağlamak için bir araçtır. EX Devlet insanlar arasındaki sözleşmenin sonucudur. iğer sayfaya geçiniz. 22
18.
15. Platon'a göre, siyasi ve toplumsal yaşamın kaynağı in-
san doğasındadır. İktidar toplumu içten ve dıştan gele-
cek tehlikelere karşı korumak ihtiyacından doğmuştur.
Bu parçadan hareketle, Platon'un siyaset anlayışı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Devlet kişilerin bir araya gelerek sonradan oluştur-
duğu yapay bir kurumdur.
8) Devletin doğal bir kurum olduğu
C) İktidarın kaynağın Tanrı olduğu
D) En iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğu
E) ideal devlet düzeninin olamayacağı
Felsefe
Siyaset Felsefesi
18. 15. Platon'a göre, siyasi ve toplumsal yaşamın kaynağı in- san doğasındadır. İktidar toplumu içten ve dıştan gele- cek tehlikelere karşı korumak ihtiyacından doğmuştur. Bu parçadan hareketle, Platon'un siyaset anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Devlet kişilerin bir araya gelerek sonradan oluştur- duğu yapay bir kurumdur. 8) Devletin doğal bir kurum olduğu C) İktidarın kaynağın Tanrı olduğu D) En iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğu E) ideal devlet düzeninin olamayacağı