Ortaokul Türkçe Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı
diğerlerinden farklıdır?
A) Kendini korumanın uygun bir yolu yoktu.
B) Küçük çocuğun içindeki kitap okuma sevgisi ar-
tıyordu.
C) Renkli vazo, mağazadaki en güzel ve en göste-
rişli objeydi.
D) Yeni heyecanlarla doğan güneş, yine içimizi ısı-
tıyordu.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı diğerlerinden farklıdır? A) Kendini korumanın uygun bir yolu yoktu. B) Küçük çocuğun içindeki kitap okuma sevgisi ar- tıyordu. C) Renkli vazo, mağazadaki en güzel ve en göste- rişli objeydi. D) Yeni heyecanlarla doğan güneş, yine içimizi ısı- tıyordu.
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgulanan
öge temel ögelerden biridir?
A) Bazen hayatımı büyük bir hikaye olarak düşünü-
yorum.
B) Mıknatıs gibi çekerdim toplumun dışında yaşa-
mayı seçmiş Robinson Crusoe'ları.
C) Rengini bilmediğim bir umudum oldu hep.
D) Görünüşte hiçbir anlam ifade etmeyen eylemle-
rimiz birike birike yerinden kımıldamayan davra-
nışlara dönüşür.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgulanan öge temel ögelerden biridir? A) Bazen hayatımı büyük bir hikaye olarak düşünü- yorum. B) Mıknatıs gibi çekerdim toplumun dışında yaşa- mayı seçmiş Robinson Crusoe'ları. C) Rengini bilmediğim bir umudum oldu hep. D) Görünüşte hiçbir anlam ifade etmeyen eylemle- rimiz birike birike yerinden kımıldamayan davra- nışlara dönüşür.
4. (1) Köpekler insanların yüz ifadelerini anlamada
oldukça başarılıdır. (II)Ancak burun çıkıntısı uzun
olan köpek cinsleri insanların yüz ifadelerini gör-
mekte zorlanabilir. (III)Farklı burun yapılarına sa-
hip yaklaşık 600 köpekle yapılan bir araştırmada,
orta ve uzun burun çıkıntılı köpeklerin %71'inin sık-
lıkla başlarını yana yatırdıkları bildirildi. (IV) Daha
kısa burun çıkıntılı ya da daha düz bir yüze sahip
köpeklerin de %52'sinin benzer durumlarda başla-
rını yatırması, bu hareketin tetiklenmesinde farklı
etkenlerin de söz konusu olabileceğini işaret ediyor.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede vurgu yüklemin kendisidir.
B) II. cümlede yer tamlayıcısına yer verilmiştir.
C) III. cümlenin yüklemi bir söz öbeğidir.
D) IV. cümlenin öge sıralanışı "özne- nesne-yük-
lem" dir.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
4. (1) Köpekler insanların yüz ifadelerini anlamada oldukça başarılıdır. (II)Ancak burun çıkıntısı uzun olan köpek cinsleri insanların yüz ifadelerini gör- mekte zorlanabilir. (III)Farklı burun yapılarına sa- hip yaklaşık 600 köpekle yapılan bir araştırmada, orta ve uzun burun çıkıntılı köpeklerin %71'inin sık- lıkla başlarını yana yatırdıkları bildirildi. (IV) Daha kısa burun çıkıntılı ya da daha düz bir yüze sahip köpeklerin de %52'sinin benzer durumlarda başla- rını yatırması, bu hareketin tetiklenmesinde farklı etkenlerin de söz konusu olabileceğini işaret ediyor. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede vurgu yüklemin kendisidir. B) II. cümlede yer tamlayıcısına yer verilmiştir. C) III. cümlenin yüklemi bir söz öbeğidir. D) IV. cümlenin öge sıralanışı "özne- nesne-yük- lem" dir.
6. Cümlenin ögeleri bulunurken dikkat edilmesi gere-
ken noktalardan birisi de söz öbekleridir. Söz öbeği
birden fazla sözcükten oluşur ve tek bir anlamı ifa-
de eden sözcüklerdir. Deyimler, tamlamalar, ikile-
meler, eylemsilerin oluşturduğu yapılar, söz öbeği-
dir. Bu sözcük toplulukları cümlede tek bir öge olur
ve kesinlikle parçalanmaz.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yüklem bir söz öbeğinden oluşmamıştır?
A) Kar, hava 0 derecenin altına indiğinde bulutlar-
dan buz kristalleri biçiminde düşen yağış biçimi-
dir.
B) Bu, çok haksız bir suçlamadır.
C) Çiçekler, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bağdır.
D) Yeryüzündeki çocuklar sevgiyle büyüdüğü za-
man mutluluk oluşur.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
6. Cümlenin ögeleri bulunurken dikkat edilmesi gere- ken noktalardan birisi de söz öbekleridir. Söz öbeği birden fazla sözcükten oluşur ve tek bir anlamı ifa- de eden sözcüklerdir. Deyimler, tamlamalar, ikile- meler, eylemsilerin oluşturduğu yapılar, söz öbeği- dir. Bu sözcük toplulukları cümlede tek bir öge olur ve kesinlikle parçalanmaz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yüklem bir söz öbeğinden oluşmamıştır? A) Kar, hava 0 derecenin altına indiğinde bulutlar- dan buz kristalleri biçiminde düşen yağış biçimi- dir. B) Bu, çok haksız bir suçlamadır. C) Çiçekler, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bağdır. D) Yeryüzündeki çocuklar sevgiyle büyüdüğü za- man mutluluk oluşur.
7. Ben; evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi
oralı hissederim. (1)Başka bir yere de ihtiyaç duy-
mam. (II)Bu; insanın kendine bir dünya yaratabil-
me, kendini oyalayabilme yeteneği ile ilgili bir şey.
(III)Sıkılmak ne demekmiş? ... (IV)Sıkılmak denen
duygunun son derece lüks bir duygu olduğunu dü-
şünüyorum bugünkü şartlar altında.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge dizili-
şiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş-
tur.
B) II. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
C) III. cümle özne, belirtisiz nesne ve yüklemden
oluşmuştur.
D) IV. cümle özne, belirtili nesne, yüklem ve dolaylı
tümleçten oluşmuştur.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
7. Ben; evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi oralı hissederim. (1)Başka bir yere de ihtiyaç duy- mam. (II)Bu; insanın kendine bir dünya yaratabil- me, kendini oyalayabilme yeteneği ile ilgili bir şey. (III)Sıkılmak ne demekmiş? ... (IV)Sıkılmak denen duygunun son derece lüks bir duygu olduğunu dü- şünüyorum bugünkü şartlar altında. Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge dizili- şiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş- tur. B) II. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. C) III. cümle özne, belirtisiz nesne ve yüklemden oluşmuştur. D) IV. cümle özne, belirtili nesne, yüklem ve dolaylı tümleçten oluşmuştur.
20. (1) Tanzimat Dönemi, gerek tarihi gerek edebi an-
lamda önemli gelişmelerin olduğu bir dönemdir.
(II) Bu dönemde yazılan edebi eserlerin içeriği dö-
nemin anlayışı doğrultusunda ilerleme kaydetmiştir.
(III) Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairler; va-
tani konularda sade dille eserlerini kaleme almışlar-
dır. (IV) Eserlerde bu konular daha çok tercih edil-
miştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde zarf tamlayıcısına yer verilmemiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
20. (1) Tanzimat Dönemi, gerek tarihi gerek edebi an- lamda önemli gelişmelerin olduğu bir dönemdir. (II) Bu dönemde yazılan edebi eserlerin içeriği dö- nemin anlayışı doğrultusunda ilerleme kaydetmiştir. (III) Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairler; va- tani konularda sade dille eserlerini kaleme almışlar- dır. (IV) Eserlerde bu konular daha çok tercih edil- miştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde zarf tamlayıcısına yer verilmemiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV.
16. Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Ör-
neğin "Hakan, kalemi kırdı." cümlesinde "Hakan"
öznesinin yaptığı kırma işinden etkilenen öge
"kalem"dir. Dolayısıyla "kalemi" sözcüğü, bu cüm-
lede nesne görevinde kullanılmıştır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde altı çizili bölüm nesne değildir?
A) Sakin sakin yürürken etraftaki evleri meraklı
gözlerle inceliyordu.
B) 2024 Yaz Olimpiyatları Fransa'nın başkenti
Paris'te yapılacak.
C) Koridorda nöbet tutan öğretmen, yere düşen öğ-
renciyi kaldırdı.
D) Eserlerinde genellikle aile bireylerinin ekonomik
sıkıntılarını anlatır.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
16. Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Ör- neğin "Hakan, kalemi kırdı." cümlesinde "Hakan" öznesinin yaptığı kırma işinden etkilenen öge "kalem"dir. Dolayısıyla "kalemi" sözcüğü, bu cüm- lede nesne görevinde kullanılmıştır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde altı çizili bölüm nesne değildir? A) Sakin sakin yürürken etraftaki evleri meraklı gözlerle inceliyordu. B) 2024 Yaz Olimpiyatları Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. C) Koridorda nöbet tutan öğretmen, yere düşen öğ- renciyi kaldırdı. D) Eserlerinde genellikle aile bireylerinin ekonomik sıkıntılarını anlatır.
9. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne
de yüklem de değildir?
A) Yapıtlarınızla kimlere sesleniyorsunuz?
Daha çok ilk gençlik çağında olanlara.
-
B) Mektubu aldığınızda sizi şaşırtan neydi?
- Onun düşünceleriydi.
C) İnsana neler mutluluk verebilir?
- Hayatın içindeki bütün güzellikler
D) Çevrenizde kültürel etkinlikleri kimler takip ediyor?
Kültür dünyasının içinde olan birkaç yazar ve
şair.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
9. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir? A) Yapıtlarınızla kimlere sesleniyorsunuz? Daha çok ilk gençlik çağında olanlara. - B) Mektubu aldığınızda sizi şaşırtan neydi? - Onun düşünceleriydi. C) İnsana neler mutluluk verebilir? - Hayatın içindeki bütün güzellikler D) Çevrenizde kültürel etkinlikleri kimler takip ediyor? Kültür dünyasının içinde olan birkaç yazar ve şair.
19. Şiirin ana temasını, uzun bir kışın bitmeyen günleri
içinde acılara uğrayan kişilerin bastırılmış istekleri
ve örtülü hevesleri oluşturur.
Yukarıdaki altı çizili bölüm, cümlenin hangi öge-
sidir?
A) Özne
B) Nesne
C) Yer tamlayıcısı
D) Zarf Tamlayıcısı
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
19. Şiirin ana temasını, uzun bir kışın bitmeyen günleri içinde acılara uğrayan kişilerin bastırılmış istekleri ve örtülü hevesleri oluşturur. Yukarıdaki altı çizili bölüm, cümlenin hangi öge- sidir? A) Özne B) Nesne C) Yer tamlayıcısı D) Zarf Tamlayıcısı
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik
temel cümlenin öznesi durumundadır?
A) Komedya, tragedyanın seyirci üzerindeki geri-
limini biraz olsun dağıtmak amacıyla tragedya-
dan sonra ortaya çıkan bir tiyatro türüdür
B) Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin
Herkes Biliyor adlı filmi, güçlü ve kalabalık oyun-
cu kadrosuyla göz kamaştırıyor.
C) Peyami Safa'nın Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
adlı eseri, dünyamıza mistik ve metafizik kabul-
lerle bakmayı teklif eden bir romandır.
D) Çağının bütün bilgilerini, akıl ve gözlem süzge-
cinden geçirerek bir ansiklopedi yazmak isteyen
Lucretius, bunu şiirin ve hayal gücünün etkileyici
havasıyla pekiştirmiştir.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi durumundadır? A) Komedya, tragedyanın seyirci üzerindeki geri- limini biraz olsun dağıtmak amacıyla tragedya- dan sonra ortaya çıkan bir tiyatro türüdür B) Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Herkes Biliyor adlı filmi, güçlü ve kalabalık oyun- cu kadrosuyla göz kamaştırıyor. C) Peyami Safa'nın Matmazel Noraliya'nın Koltuğu adlı eseri, dünyamıza mistik ve metafizik kabul- lerle bakmayı teklif eden bir romandır. D) Çağının bütün bilgilerini, akıl ve gözlem süzge- cinden geçirerek bir ansiklopedi yazmak isteyen Lucretius, bunu şiirin ve hayal gücünün etkileyici havasıyla pekiştirmiştir.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış
ayrılmıştır?
A) Siyah, parlak elbisesi / akşam vakti / parıl paril /
görünüyordu.
B) Sevdiğim romanların birinde / sevilmek /sözcü-
ğünün altının çizildiğini / fark ettim.
C) Hastane odasına girdiğinde / onu / yaşlı bir has-
ta bakıcı / karşıladı.
D) İstanbul'da başlayan sergi / şehrin sosyal haya-
tını/ iyiden iyiye / değiştirdi.
Ortaokul Türkçe
Paragrafın Anlam Özellikleri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? A) Siyah, parlak elbisesi / akşam vakti / parıl paril / görünüyordu. B) Sevdiğim romanların birinde / sevilmek /sözcü- ğünün altının çizildiğini / fark ettim. C) Hastane odasına girdiğinde / onu / yaşlı bir has- ta bakıcı / karşıladı. D) İstanbul'da başlayan sergi / şehrin sosyal haya- tını/ iyiden iyiye / değiştirdi.
18. Aşağıdakilerin hangisinde, cümlenin ögesi ol-
mayan bir ara söz kullanılmıştır?
A) Bu zor mesleğe, gazeteciliğe, çok genç yaşta
gönül verdim.
B) Doğayı, insanlığın yarınını, iyi korumamız gere-
kiyor.
C) Kendisine yapılan yardımları, nedense, azimsa-
mıştı.
D) Dile saygı, yurtseverliğin ve insan olmanın bir
gereğidir.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
18. Aşağıdakilerin hangisinde, cümlenin ögesi ol- mayan bir ara söz kullanılmıştır? A) Bu zor mesleğe, gazeteciliğe, çok genç yaşta gönül verdim. B) Doğayı, insanlığın yarınını, iyi korumamız gere- kiyor. C) Kendisine yapılan yardımları, nedense, azimsa- mıştı. D) Dile saygı, yurtseverliğin ve insan olmanın bir gereğidir.
14. (1) Ceyda Hanım, uzaktan eğitim sürecinde kullan-
mak için yeni bir bilgisayar almıştır. (2) Öğrencileri
için faklı tarzda etkinlikler hazırlamak isteyen Cey-
da Hanım, bilgisayarına pek çok program indirmiş-
tir. (3) Bu indirmeleri güvenli sitelerden yapmadığı
için bilgisayarına virüs bulaşmıştır. (4) Bu sorunun
garanti kapsamında çözülmesi için servise başvur-
muştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de yüklem bir söz grubundan oluşmuştur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
14. (1) Ceyda Hanım, uzaktan eğitim sürecinde kullan- mak için yeni bir bilgisayar almıştır. (2) Öğrencileri için faklı tarzda etkinlikler hazırlamak isteyen Cey- da Hanım, bilgisayarına pek çok program indirmiş- tir. (3) Bu indirmeleri güvenli sitelerden yapmadığı için bilgisayarına virüs bulaşmıştır. (4) Bu sorunun garanti kapsamında çözülmesi için servise başvur- muştur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin- de yüklem bir söz grubundan oluşmuştur? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
4. Doğadaki bazı canlıların vücutlarının ortasından dikey olarak hayali bir çizgi çekildiğinde vücutları bire bir aynı olacak şe-
kilde ikiye bölünür. Bunun sonucunda tıpkı bir ayna yansıması gibi iki eş parça elde edilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?
B)
C)
A)
D)
ÜNİTE 3
Ortaokul Türkçe
Paragraf
4. Doğadaki bazı canlıların vücutlarının ortasından dikey olarak hayali bir çizgi çekildiğinde vücutları bire bir aynı olacak şe- kilde ikiye bölünür. Bunun sonucunda tıpkı bir ayna yansıması gibi iki eş parça elde edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? B) C) A) D) ÜNİTE 3
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve
yüklemden oluşmaktadır?
A) Bu, ağlamasına engel olan bir mimikti.
B) Kirli, sarı bloklardan oluşan bakımsız bir mahal-
leye geldik.
C) Adalar milli park ilan edildiği için betonarme bina
veya çelik yapı bulunmuyor.
D) Belki de edebiyatçılık, bir anlama uğraşına da-
yanıyordu.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır? A) Bu, ağlamasına engel olan bir mimikti. B) Kirli, sarı bloklardan oluşan bakımsız bir mahal- leye geldik. C) Adalar milli park ilan edildiği için betonarme bina veya çelik yapı bulunmuyor. D) Belki de edebiyatçılık, bir anlama uğraşına da- yanıyordu.
15. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan ancak yük-
lemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne de-
nir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinin öznesi gizlidir?
A) Ben seni düşünüyorum seni
Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi
B) Kalbim
Dün tezgâhtan çıkmış bir su sayacı gibi
C) Biliyor musun
Seni nice sevdiğimi?
Üstüne titrediğimi?
D) Günümüz ekmeğimiz türkümüz
Çoluğumuz çocuğumuz
Binalar yan yana yükselip gidiyor
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
15. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan ancak yük- lemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne de- nir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi- sinin öznesi gizlidir? A) Ben seni düşünüyorum seni Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi B) Kalbim Dün tezgâhtan çıkmış bir su sayacı gibi C) Biliyor musun Seni nice sevdiğimi? Üstüne titrediğimi? D) Günümüz ekmeğimiz türkümüz Çoluğumuz çocuğumuz Binalar yan yana yükselip gidiyor