Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal İlişkiler Soruları

7-1
J
Y
Grafik: Denemelerdeki Doğru Sayıları
Doğru Sayısı
2 =3+
ID
+
18
16
14
-10
123
010
8642
6
1.
$
-.Z.
7
7
7
L
7
1
2. 3.
7
4.
35
uloa!
12+2
OD luy
020 24
Ece
Efe 100 104
D
7p 14
Deneme
C) 4,3
7653
34 16
14 x
1=34
Yukarıdaki grafikte iki arkadaşın girdikleri 20
soruluk dört denemede matematikten yaptık-
ları doğru sayıları verilmiştir. Ece ve Efe dene-
melerdeki tüm matematik sorularını cevapla-
mışlardır.
3 yanlış 1 doğruyu götürdüğüne göre Ece
ve Efe'nin bu dört denemedeki net sayıları
arasındaki fark kaçtır?
A) 5,3
B) 5
D) 4
ORTA
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
7-1 J Y Grafik: Denemelerdeki Doğru Sayıları Doğru Sayısı 2 =3+ ID + 18 16 14 -10 123 010 8642 6 1. $ -.Z. 7 7 7 L 7 1 2. 3. 7 4. 35 uloa! 12+2 OD luy 020 24 Ece Efe 100 104 D 7p 14 Deneme C) 4,3 7653 34 16 14 x 1=34 Yukarıdaki grafikte iki arkadaşın girdikleri 20 soruluk dört denemede matematikten yaptık- ları doğru sayıları verilmiştir. Ece ve Efe dene- melerdeki tüm matematik sorularını cevapla- mışlardır. 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğüne göre Ece ve Efe'nin bu dört denemedeki net sayıları arasındaki fark kaçtır? A) 5,3 B) 5 D) 4 ORTA
Simige minnelingob
19. A(0, -2) noktasından
geçen ve eğimi olan
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
XS
A) x + 2y + 4 = 0
C) x - 2y -4 = 0
B) x - 2y + 4 = 0
D) x + 2y -4 = 0
-1. (x-0) = 3+2
16
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
Simige minnelingob 19. A(0, -2) noktasından geçen ve eğimi olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- dir? XS A) x + 2y + 4 = 0 C) x - 2y -4 = 0 B) x - 2y + 4 = 0 D) x + 2y -4 = 0 -1. (x-0) = 3+2 16
te plaatio
im sağın-
n koordi-
) (63)
3)
son ple
?
2. Koordinatları C(2, 3) olan noktanın 1 birim solun-
da, 2 birim yukarısında bulunan noktanın koordi-
natları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1, 1) B) (0, 2)
C) (1,5)
Çözüm:
D) (0,5)
F
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
te plaatio im sağın- n koordi- ) (63) 3) son ple ? 2. Koordinatları C(2, 3) olan noktanın 1 birim solun- da, 2 birim yukarısında bulunan noktanın koordi- natları aşağıdakilerden hangisidir? A) (1, 1) B) (0, 2) C) (1,5) Çözüm: D) (0,5) F
7) Selin, uzunluğu (2a-8) cm olan bir kağıt şeridi
aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi keserek eş
parçalara ayırabilmektedir.
Örnek
2+2
(a²-4) cm
X-258
(2a + 4) (2a + 4)
cm
cm
&
(2a²-8) cm
...
(2a-4) (2a-4) (2a-4)
cm
cm
cm
A) a-3
(a²-4) cm-
(2a² - 8) cm
B) 2
(2a + 4) (2a + 4)
cm
cm
X
(2a²-8) cm
Selin, (3a²-12) cm uzunluğundaki bir kağıt şe-
ridi yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi keserek
eş parçalara ayırmıştır.
3a²9a +3
2+99
3²+
(2a-4)(2a-4)
cm
Bu açıklamaya göre, kesim sayısı aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?
&
cm
() a +1
D) a 2
2
23 a ²-12 9+2.3986
a-3.39+2-3.3a+4 3 3 ²
22.
a+1-39-
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
7) Selin, uzunluğu (2a-8) cm olan bir kağıt şeridi aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi keserek eş parçalara ayırabilmektedir. Örnek 2+2 (a²-4) cm X-258 (2a + 4) (2a + 4) cm cm & (2a²-8) cm ... (2a-4) (2a-4) (2a-4) cm cm cm A) a-3 (a²-4) cm- (2a² - 8) cm B) 2 (2a + 4) (2a + 4) cm cm X (2a²-8) cm Selin, (3a²-12) cm uzunluğundaki bir kağıt şe- ridi yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi keserek eş parçalara ayırmıştır. 3a²9a +3 2+99 3²+ (2a-4)(2a-4) cm Bu açıklamaya göre, kesim sayısı aşağıdaki- lerden hangisi olamaz? & cm () a +1 D) a 2 2 23 a ²-12 9+2.3986 a-3.39+2-3.3a+4 3 3 ² 22. a+1-39-
üç
p-
r?
12. Dilara, her gün bir önceki günden 5 soru daha fazla
çözerek ödevindeki soruları 3 günde bitiriyor.
Dilara çözdüğü soru sayısını artırmasaydı ödevini 6
günde bitirebilecekti.
Buna göre, Dilara'nın ödevinde kaç soru vardır?
A) 60
C) 30
D) 24
B) 42
X
(3x +15), 3 +16) y aus
13. Babası ile Fron'i
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
üç p- r? 12. Dilara, her gün bir önceki günden 5 soru daha fazla çözerek ödevindeki soruları 3 günde bitiriyor. Dilara çözdüğü soru sayısını artırmasaydı ödevini 6 günde bitirebilecekti. Buna göre, Dilara'nın ödevinde kaç soru vardır? A) 60 C) 30 D) 24 B) 42 X (3x +15), 3 +16) y aus 13. Babası ile Fron'i
oranı
e'nin
4=36
ni
-
ARI
5. Bir siniftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğ-
rencilerin sayısına oranı 5 'tür.
3
Sınıfta 32 öğrençi olduğuna göre kız öğrenci sa-
yısı kaçtır?
163-(18)
Bu iki sayının toplamı 121 olduğuna göre bü-
yük sayı kaçtır?
6 11 1
6. İki sayının oranı 6'tir.
5
7. SINIF MATEMATİK ATÖLYEM 149
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
oranı e'nin 4=36 ni - ARI 5. Bir siniftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğ- rencilerin sayısına oranı 5 'tür. 3 Sınıfta 32 öğrençi olduğuna göre kız öğrenci sa- yısı kaçtır? 163-(18) Bu iki sayının toplamı 121 olduğuna göre bü- yük sayı kaçtır? 6 11 1 6. İki sayının oranı 6'tir. 5 7. SINIF MATEMATİK ATÖLYEM 149
22. Aşağıdaki tabloda bir müzik kursuna kayıtlı öğrenci
sayıları verilmiştir.
Müzik Aleti
Gitar
Mandolin
Keman
Piyano
Kız
A) 36
25
B) 30
15
12
Bu kursa gitar bölümünden kayıtlı erkeklerin sayısı,
mandolin bölümüne kayıtlı kızların sayısının 3 katına
eşittir.
Erkek
Kurslara kayıtlı toplam kız ve erkek sayıları eşit
olduğuna göre, gitar bölümüne kayıtlı kaç erkek
vardır?
10
15
7
C) 24
D) 10
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
22. Aşağıdaki tabloda bir müzik kursuna kayıtlı öğrenci sayıları verilmiştir. Müzik Aleti Gitar Mandolin Keman Piyano Kız A) 36 25 B) 30 15 12 Bu kursa gitar bölümünden kayıtlı erkeklerin sayısı, mandolin bölümüne kayıtlı kızların sayısının 3 katına eşittir. Erkek Kurslara kayıtlı toplam kız ve erkek sayıları eşit olduğuna göre, gitar bölümüne kayıtlı kaç erkek vardır? 10 15 7 C) 24 D) 10
1. Mehmet pilav yapmak için annesini aradığında
annes in in pilav için verdiği tarifte 4 bardak pirince
karşılık 6 bardak su koymasını istemiştir.
Mehmet bu tarife göre 1 bardak pirinç için kaç
bardak su koymalıdır?
A) 1
B) 1,2
C) 1,25
D) 1,5
5. Tahi
ay ra
Ko
ya
ih
F
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
1. Mehmet pilav yapmak için annesini aradığında annes in in pilav için verdiği tarifte 4 bardak pirince karşılık 6 bardak su koymasını istemiştir. Mehmet bu tarife göre 1 bardak pirinç için kaç bardak su koymalıdır? A) 1 B) 1,2 C) 1,25 D) 1,5 5. Tahi ay ra Ko ya ih F
5. Tuna 8 m uzunluğundaki bir teli kullanarak kare
şeklinde bir dörtgen oluşturmaya çalışmıştır. An-
cak oluşturduğu dörtgenin kenar uzunlukları a
ğıdaki gibi olmuştur.
aşa-
|AB|
|BC|
|CD|
IDA|
2,01
1,85
2,24
1,9
Tuna'nın oluşturduğu dörtgenin kenar uzun-
luklarının küçükten büyüğe sıralaması aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
A) |DA| < |BC| < |AB| < |CD|
B) |DA| < |BC| < |CD| < |AB|
C) |BC| < |DA| < |AB| < |CD|
D) |BC| < |DA| < |CD| < |AB|
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
5. Tuna 8 m uzunluğundaki bir teli kullanarak kare şeklinde bir dörtgen oluşturmaya çalışmıştır. An- cak oluşturduğu dörtgenin kenar uzunlukları a ğıdaki gibi olmuştur. aşa- |AB| |BC| |CD| IDA| 2,01 1,85 2,24 1,9 Tuna'nın oluşturduğu dörtgenin kenar uzun- luklarının küçükten büyüğe sıralaması aşağı- dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? A) |DA| < |BC| < |AB| < |CD| B) |DA| < |BC| < |CD| < |AB| C) |BC| < |DA| < |AB| < |CD| D) |BC| < |DA| < |CD| < |AB|
8.
Test 3
CEBİRSEL İFADELER - CEBİRSEL İFADELERDE ÇARPMA
7. (4-7m) = K - Rm
Yukarıdaki eşitliğe göre K + R'nin değeri aşağı-
dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 69
B) 70
C) 74
A
D) 77
28 - 47m = K-Rm
(17x + 5) cm
B
6 cm
D
C
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanını
cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakil
hangisinde doğru verilmiştir?
A) 102x+30
C) 23x + 30
B) 92x + 3x
D) 23x + 11
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
8. Test 3 CEBİRSEL İFADELER - CEBİRSEL İFADELERDE ÇARPMA 7. (4-7m) = K - Rm Yukarıdaki eşitliğe göre K + R'nin değeri aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 69 B) 70 C) 74 A D) 77 28 - 47m = K-Rm (17x + 5) cm B 6 cm D C Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanını cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakil hangisinde doğru verilmiştir? A) 102x+30 C) 23x + 30 B) 92x + 3x D) 23x + 11
7
SINIF
A
ÜNİTE - 3
CEBİRSEL İFADELER ve DENKLEMLER
Deposu tamamen dolu olarak sabit hızla A şehrinden yola çıkan bir araç sırasıyla önce B şehrine sonra da C
şehrine gitmiştir. B ve C şehirlerine ulaştığında aracın depo göstergeleri aşağıdaki gibidir.
(2x+150) km
A ŞEHRİ
B
B
C
4x-20
Şehirler arasındaki uzaklıklar yandaki tabloda
gösterilmiştir.
6x +130
Buna göre A ile C şehirleri arasındaki uzaklık kaç km'dir? (Araç yol boyunca her kilometrede aynı miktarda
yakıt tüketmektedir.)
A) 1480
(4x-20) km
30
B) 1500
2x+50
8 ŞEHRİ
11x
0
SKOR
(1)
C) 1520
r
C ŞEHRİ
D) 1600
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
7 SINIF A ÜNİTE - 3 CEBİRSEL İFADELER ve DENKLEMLER Deposu tamamen dolu olarak sabit hızla A şehrinden yola çıkan bir araç sırasıyla önce B şehrine sonra da C şehrine gitmiştir. B ve C şehirlerine ulaştığında aracın depo göstergeleri aşağıdaki gibidir. (2x+150) km A ŞEHRİ B B C 4x-20 Şehirler arasındaki uzaklıklar yandaki tabloda gösterilmiştir. 6x +130 Buna göre A ile C şehirleri arasındaki uzaklık kaç km'dir? (Araç yol boyunca her kilometrede aynı miktarda yakıt tüketmektedir.) A) 1480 (4x-20) km 30 B) 1500 2x+50 8 ŞEHRİ 11x 0 SKOR (1) C) 1520 r C ŞEHRİ D) 1600
Elinde sadece sarı, mavi ve kırmızı boyalar bulunan
bir ressam bu boyaları karıştırarak farklı renklerde
boyalar elde edecektir. Ressam;
31
369
usg
Sarı ve kırmızı renkli boyaları sırasıyla 4 ve 5 ile
doğru orantılı olacak biçimde karıştırarak turun-
cu renk boya, 54
99
39) const
usgre
Kırmızı ve mavi renkli boyaları sırasıyla 5 ve 6
ile doğru orantılı olacak biçimde karıştırarak mor
renk boya elde etmiştir.
Eşit miktarda turuncu ve mor renk boya elde eden
bu ressam, toplam 54 gram mavi boya kullanmıştır.
Buna göre ressam toplam kaç gram turuncu ve
mor renk elde etmiştir?
B) 99
A) 90
54 = 66
k = 9gr
C) 180
D) 198
7. Sınıf Matematik
Yüzdeler
63
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
Elinde sadece sarı, mavi ve kırmızı boyalar bulunan bir ressam bu boyaları karıştırarak farklı renklerde boyalar elde edecektir. Ressam; 31 369 usg Sarı ve kırmızı renkli boyaları sırasıyla 4 ve 5 ile doğru orantılı olacak biçimde karıştırarak turun- cu renk boya, 54 99 39) const usgre Kırmızı ve mavi renkli boyaları sırasıyla 5 ve 6 ile doğru orantılı olacak biçimde karıştırarak mor renk boya elde etmiştir. Eşit miktarda turuncu ve mor renk boya elde eden bu ressam, toplam 54 gram mavi boya kullanmıştır. Buna göre ressam toplam kaç gram turuncu ve mor renk elde etmiştir? B) 99 A) 90 54 = 66 k = 9gr C) 180 D) 198 7. Sınıf Matematik Yüzdeler 63
4) Aşağıda verilen doğrusal denklemleri
inceleyerek, yanındaki kutucuğa,
. Eğer eksenlere paralel ise 1
. Orjinden geçiyorsa 2
Eksenleri kesiyorsa 3 yazınız.
6x + y = 1
O....... 3x - 4y = 0
O.........
O.......
.........
X
X
KAAPELKET
2
6
N
3
wwwww
www
wwwww
hàng xu g
Y_Y-2
wwwwwww
y - 2
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
4) Aşağıda verilen doğrusal denklemleri inceleyerek, yanındaki kutucuğa, . Eğer eksenlere paralel ise 1 . Orjinden geçiyorsa 2 Eksenleri kesiyorsa 3 yazınız. 6x + y = 1 O....... 3x - 4y = 0 O......... O....... ......... X X KAAPELKET 2 6 N 3 wwwww www wwwww hàng xu g Y_Y-2 wwwwwww y - 2
Alıştırm
1. Aşağıdaki grafiklerden hangilerinin birer doğrusal ilişki gösterdiğini açıklayınız.
b.
C.
3+
2+
1+
-4-3-2-10
-1+
-2+
-3+
y
3+
R
T
1+
0
-4-3-2-11
+
1234
-2+
-3+
-4-
1234
-X
Ç.
4-
2+
1+
-4-3-2-1
-1+
-2+
to No
1234
2
1-
0
-1+
-2+
-4-3-2-1
1
234
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
Alıştırm 1. Aşağıdaki grafiklerden hangilerinin birer doğrusal ilişki gösterdiğini açıklayınız. b. C. 3+ 2+ 1+ -4-3-2-10 -1+ -2+ -3+ y 3+ R T 1+ 0 -4-3-2-11 + 1234 -2+ -3+ -4- 1234 -X Ç. 4- 2+ 1+ -4-3-2-1 -1+ -2+ to No 1234 2 1- 0 -1+ -2+ -4-3-2-1 1 234
unan ilişki
15
Fl
3.3
Cal
15
X
Aşağıdaki grafiklerden hangisi (2,0) noktasından
geçmez?
x=-2
A) x+y = 2 x=-2 y B) 2y+x=2 X=-4y
_03x-y=6 y
y-x=2
3x=by x=2
A(-1,4) noktası koordinat düzleminde kaçıncı bölge-
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
unan ilişki 15 Fl 3.3 Cal 15 X Aşağıdaki grafiklerden hangisi (2,0) noktasından geçmez? x=-2 A) x+y = 2 x=-2 y B) 2y+x=2 X=-4y _03x-y=6 y y-x=2 3x=by x=2 A(-1,4) noktası koordinat düzleminde kaçıncı bölge-
A) 3¹
11. Aşağıdaki çizgi grafiği başlangıçta hareketsiz olan
ve aynı yönde harekete başlayan iki araç arasın-
daki mesafenin zamana göre değişimini göster-
mektedir.
ZHOSBTCS432T
12
11
10
Uzaklık (km)
012 3
B) 312
4
5 6 7
Süre (saat)
3
Bu iki araç sürekli hareket halinde olduğuna
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 0-2 saat içinde öndeki araç daha hızlı hare-
ket etmiştir.
Prf Yayınları
B) 2-3 saat içerisinde arkadaki araç daha yavaş
hareket etmiştir.
12. E
C) 3-4 saat içinde araçlar aynı hızla hareket et-
miştir.
D) 5-6 saat içerisinde iki aracın hızları arasında-
ki fark artmaktadır.
IC
28
17
20
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
A) 3¹ 11. Aşağıdaki çizgi grafiği başlangıçta hareketsiz olan ve aynı yönde harekete başlayan iki araç arasın- daki mesafenin zamana göre değişimini göster- mektedir. ZHOSBTCS432T 12 11 10 Uzaklık (km) 012 3 B) 312 4 5 6 7 Süre (saat) 3 Bu iki araç sürekli hareket halinde olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 0-2 saat içinde öndeki araç daha hızlı hare- ket etmiştir. Prf Yayınları B) 2-3 saat içerisinde arkadaki araç daha yavaş hareket etmiştir. 12. E C) 3-4 saat içinde araçlar aynı hızla hareket et- miştir. D) 5-6 saat içerisinde iki aracın hızları arasında- ki fark artmaktadır. IC 28 17 20