17. Yüzyıl Islahatları Soruları

3
15. Rusya'nın, Kırım Savaşı'nı ilan etmesinde;
1. Kudüs'te ayrıcalıklar elde etmek,
II. Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldır-
mak,
III. Osmanlı'daki ortodoksları himaye etmek
amaçlarından hangileri dini nitelik taşır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
11. SINIF
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
3 15. Rusya'nın, Kırım Savaşı'nı ilan etmesinde; 1. Kudüs'te ayrıcalıklar elde etmek, II. Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldır- mak, III. Osmanlı'daki ortodoksları himaye etmek amaçlarından hangileri dini nitelik taşır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III 11. SINIF
donanma oluşturması
Rusya'nin Balkanlara yönelmesi
in Almanya'dan toprak talep etmesi
E Alman imparatorluğunun kurulmas
10- "Harb- Umumi" kavramı aşağıdakilerden hangisi
için kullanılmaktadır?
A-93 Harbi
B- Kuruluş Savaş
C- Balkan Savaş
D-Trablusgarp Savaş
11- Milli Mücadele sürecinde oluşturul
E- Birinci Dünya Savaşı
Ali Fuat
Heyeti'nin
Komutanlığı'na
hangiri
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
donanma oluşturması Rusya'nin Balkanlara yönelmesi in Almanya'dan toprak talep etmesi E Alman imparatorluğunun kurulmas 10- "Harb- Umumi" kavramı aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır? A-93 Harbi B- Kuruluş Savaş C- Balkan Savaş D-Trablusgarp Savaş 11- Milli Mücadele sürecinde oluşturul E- Birinci Dünya Savaşı Ali Fuat Heyeti'nin Komutanlığı'na hangiri
da Avrupa ve Osmanlı
4. Aşağıdaki ıslahatlardan hangisinin Lale Devri'nde
gerçekleştirildiği söylenemez?
nim
2
A) Barok tarzı saray ve köşkler yapılması
Çiçek aşısı uygulamasının başlatılması
C) Kâğıt ve çini fabrikalarının açılması
Matbaanin kurulması
Ordunun Batı örnek alınarak yeniden yapılandırıl-
ması
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
da Avrupa ve Osmanlı 4. Aşağıdaki ıslahatlardan hangisinin Lale Devri'nde gerçekleştirildiği söylenemez? nim 2 A) Barok tarzı saray ve köşkler yapılması Çiçek aşısı uygulamasının başlatılması C) Kâğıt ve çini fabrikalarının açılması Matbaanin kurulması Ordunun Batı örnek alınarak yeniden yapılandırıl- ması
olaydan
-k değil;
sadece
gisinin
erekir.
5. Osmanlı Devleti'nde uygulanan devşirme sistemi ile yetiştirilen kişiler
ilmiye sınıfına giremez. İlmiye sınıfı mensuplarının kesinlikle Türk
ve Müslüman kökenli olması gerekmekteydi.
Buna göre, aşağıdaki Osmanlı divan üyelerinden hangisinin
devşirme kökenli olduğu söylenemez?
A) Defterdar
B) Nişancı
D) Reisülküttap
C) Sadrazam
E) Kazasker
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
olaydan -k değil; sadece gisinin erekir. 5. Osmanlı Devleti'nde uygulanan devşirme sistemi ile yetiştirilen kişiler ilmiye sınıfına giremez. İlmiye sınıfı mensuplarının kesinlikle Türk ve Müslüman kökenli olması gerekmekteydi. Buna göre, aşağıdaki Osmanlı divan üyelerinden hangisinin devşirme kökenli olduğu söylenemez? A) Defterdar B) Nişancı D) Reisülküttap C) Sadrazam E) Kazasker
7. 1. Bursa Ulu Cami
II. Edirne Üç Şerefeli Cami
III. Selimiye Cami
Yukarıda verilenlerden hangileri "Erken Dönem"
Osmanlı mimari eserleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve Il
E) I, II ve ill
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
7. 1. Bursa Ulu Cami II. Edirne Üç Şerefeli Cami III. Selimiye Cami Yukarıda verilenlerden hangileri "Erken Dönem" Osmanlı mimari eserleri arasında gösterilebilir? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve Il E) I, II ve ill
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Soru 11
Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisi
açılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
A) İbrahim Müteferrika Dönemi'nde
B) Ahmet Cevdet Paşa Dönemi'nde
C) Osman Hamdi Bey Dönemi'nde
D) Şeker Ahmet Paşa Dönemi'nde
E) Amasyalı Yakut Dönemi'nde
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Soru 11 Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisi açılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? A) İbrahim Müteferrika Dönemi'nde B) Ahmet Cevdet Paşa Dönemi'nde C) Osman Hamdi Bey Dönemi'nde D) Şeker Ahmet Paşa Dönemi'nde E) Amasyalı Yakut Dönemi'nde
KAZANI
görülen yeniçeri isyanlarının ne-
dakilerden hangisinin yer aldığı
akçe ile ödenmesi
laşması
hinda ödenmemesi
masi
damlarının yeniçerileri çıkar-
SI
TARİH
TEST
2
10. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl Osmanlı Devle
ti'nde yaşanan gelişmelere örnek gösterilemez?
A) Fetih hareketlerinin devam etmesi
B) Planlı ve programlı ıslahatlar yapılması
C) Dayiha ve raporların hazırlanması mologiy
D) Erşediyet sisteminin başlatılması
E) Bütçe açıklarının kapatılmaya çalışılması
Salldele
lions nebanche
TEST
3
1. I. Ver
II. ilti:
III. S
anuble
Yuk
ali (
ma:
A)
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
KAZANI görülen yeniçeri isyanlarının ne- dakilerden hangisinin yer aldığı akçe ile ödenmesi laşması hinda ödenmemesi masi damlarının yeniçerileri çıkar- SI TARİH TEST 2 10. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl Osmanlı Devle ti'nde yaşanan gelişmelere örnek gösterilemez? A) Fetih hareketlerinin devam etmesi B) Planlı ve programlı ıslahatlar yapılması C) Dayiha ve raporların hazırlanması mologiy D) Erşediyet sisteminin başlatılması E) Bütçe açıklarının kapatılmaya çalışılması Salldele lions nebanche TEST 3 1. I. Ver II. ilti: III. S anuble Yuk ali ( ma: A)
13
7.
BENIM HOCAM
AYT-TARİH Soru Bankası
Osmanlı Devleti'nde, 1718 Pasarofça Antlaşması'yla başla-
yıp 1730'da Patrona Halil İsyanı'yla sona eren döneme Lale
Devri denir.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden
biridir?
A) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina usulünün uygulama-
ya konulması
BY Avrupa'daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt
dışına elçiler gönderilmesi
C) Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekayi nin
çıkarılması
D) Baytar (veteriner) mektebi açılması
E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi
(2011 - LYS)
10. I. İspanya'da si
II. İsveç Kralı X
III. Avusturya ve
Yukarıdakilerde
masıyla gelişe
neden olmuştu
A) Yalnız I
D) E
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
13 7. BENIM HOCAM AYT-TARİH Soru Bankası Osmanlı Devleti'nde, 1718 Pasarofça Antlaşması'yla başla- yıp 1730'da Patrona Halil İsyanı'yla sona eren döneme Lale Devri denir. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biridir? A) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina usulünün uygulama- ya konulması BY Avrupa'daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi C) Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekayi nin çıkarılması D) Baytar (veteriner) mektebi açılması E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi (2011 - LYS) 10. I. İspanya'da si II. İsveç Kralı X III. Avusturya ve Yukarıdakilerde masıyla gelişe neden olmuştu A) Yalnız I D) E
yaşanan
uştur?
rafından
cmesinin
16. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı De
leti'nde islahat yapan devlet adamlarından biri değildir?
B) III. Selim
D) 1.Ahmet
A) IV.Murat
C) II.Osman
E) Köprülüler
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
yaşanan uştur? rafından cmesinin 16. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı De leti'nde islahat yapan devlet adamlarından biri değildir? B) III. Selim D) 1.Ahmet A) IV.Murat C) II.Osman E) Köprülüler
TYT Kamp Seti
10 GÜNDE
8. İran'ın kuzey doğusunda Karahanlı ve Gazneliler ara-
sındaki topraklarda yaşayan Selçuklu Türklerini, Ana-
dolu'yu yurt edinme politikasına yönelten etkenler ara-
sında;
Anadolu'ya hâkim olan Bizans'ın siyasi ve askeri yön-
den zayıf olması,
İslam dünyasını Haçlı Seferleri'ne karşı koruma isteği,
Anadolu'nun nüfus yoğunluğu az ve/Türklerin
tarzına uygun bir coğrafya olması
yaşam
ve Türklerin yaşam
8.
unsurlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
cy've 11
ll
D) I vell
E) I ve III
SOSYAL BİLİMLER TARİH Testi
●
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
TYT Kamp Seti 10 GÜNDE 8. İran'ın kuzey doğusunda Karahanlı ve Gazneliler ara- sındaki topraklarda yaşayan Selçuklu Türklerini, Ana- dolu'yu yurt edinme politikasına yönelten etkenler ara- sında; Anadolu'ya hâkim olan Bizans'ın siyasi ve askeri yön- den zayıf olması, İslam dünyasını Haçlı Seferleri'ne karşı koruma isteği, Anadolu'nun nüfus yoğunluğu az ve/Türklerin tarzına uygun bir coğrafya olması yaşam ve Türklerin yaşam 8. unsurlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III cy've 11 ll D) I vell E) I ve III SOSYAL BİLİMLER TARİH Testi ●
128
11. Kanuni'nin Bağdat'ı fethinden sonra padişaha kaside-
ler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler
karşılığında maaşla ödüllendirilmiştir. Maaşını ala-
mayinca en önemli eserlerinden biri olacak Şikâyetnâ-
me'yi yazmıştır.
Bu bilgi, aşağıdaki Divan şairlerinden hangisine
aittir?
A) Baki
D) Nefi
B) Fuzuli
E) Hoca Dehhani
C) Nabi
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
128 11. Kanuni'nin Bağdat'ı fethinden sonra padişaha kaside- ler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında maaşla ödüllendirilmiştir. Maaşını ala- mayinca en önemli eserlerinden biri olacak Şikâyetnâ- me'yi yazmıştır. Bu bilgi, aşağıdaki Divan şairlerinden hangisine aittir? A) Baki D) Nefi B) Fuzuli E) Hoca Dehhani C) Nabi
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyetin Kabulü ve İlk Türk İslam
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuk
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Dünya Gücü Osmanlı
Osmanlı Medeniyeti
TARİH
52. Osmanlı Devlet yönetiminde İslam hukuku ile birlikte eski
Türk gelenekleri ve fethedilen yerlerdeki uygulamaları içine
alan örfi hükümler de etkili olmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
AYönetimde teokratik bir anlayış vardır.
B Halkın devlete uyum sağlaması kolaylaştırılmıştır.
Ulusçuluk anlayışı egemendir.
D) Hukuk birliği yoktur.
EX Hoşgörüye dayanan yönetim anlayışı vardır.
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
İslam Medeniyetinin Doğuşu Türklerin İslamiyetin Kabulü ve İlk Türk İslam Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuk Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Dünya Gücü Osmanlı Osmanlı Medeniyeti TARİH 52. Osmanlı Devlet yönetiminde İslam hukuku ile birlikte eski Türk gelenekleri ve fethedilen yerlerdeki uygulamaları içine alan örfi hükümler de etkili olmuştur. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? AYönetimde teokratik bir anlayış vardır. B Halkın devlete uyum sağlaması kolaylaştırılmıştır. Ulusçuluk anlayışı egemendir. D) Hukuk birliği yoktur. EX Hoşgörüye dayanan yönetim anlayışı vardır.
XVI. yüzyılda Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, iki
ülke hükümdarının ömrü ile sınırlı tutulmuştur. Fakat,
I. Mahmud döneminde 1740 yılında Fransa'ya verilen
kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinin
doğru olduğu savunulamaz?
A) Kapitülasyonların başlangıçta şartlı olarak verildiği
B) Antlaşmanın zaman içerisinde değişikliğe uğradığı
C) I. Mahmud'dan sonra kapitülasyonlara son verildiği
D) XVIII. yüzyılda yapılan değişiklikle antlaşmanın tek
taraflı iptal edilebilme imkanının devre dışı bırakıl-
dığı
E) I. Mahmud döneminde Fransa'ya verilen kapitülas-
yonlar içeriğinde değişikliğe gidildiğinin
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
XVI. yüzyılda Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, iki ülke hükümdarının ömrü ile sınırlı tutulmuştur. Fakat, I. Mahmud döneminde 1740 yılında Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz? A) Kapitülasyonların başlangıçta şartlı olarak verildiği B) Antlaşmanın zaman içerisinde değişikliğe uğradığı C) I. Mahmud'dan sonra kapitülasyonlara son verildiği D) XVIII. yüzyılda yapılan değişiklikle antlaşmanın tek taraflı iptal edilebilme imkanının devre dışı bırakıl- dığı E) I. Mahmud döneminde Fransa'ya verilen kapitülas- yonlar içeriğinde değişikliğe gidildiğinin
10. Coğrafi Keşifler sonrası "üzerinde güneş batmayan utke"
teriminin kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ingiltere
11.
B) Rusya
D) Hollanda
C) Fransa
E) spanya
O
Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyetinin zayıflama-
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
10. Coğrafi Keşifler sonrası "üzerinde güneş batmayan utke" teriminin kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Ingiltere 11. B) Rusya D) Hollanda C) Fransa E) spanya O Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyetinin zayıflama-
AYT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLE
29. Osmanlı Devleti'nde IV. Murat Dönemi'nde yönetim
deneyimi olan kişilerin ıslahat layihaları ve risaleleri
hazırlamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir?
A) Avrupalı devletlerle diplomatik ilişkilerin geliştiril-
meye çalışıldığının
B) Kanun üstünlüğü ilkesinin savunulduğunun
C) Yeniçeri Ocağının kaldırıldığının
D) Devletin kötü gidişatının nedenlerinin tesbiti ve çö-
züm yolları ile ilgili çalışmalar yapıldığının
E) Islahatlarla Osmanlı yönetim biçiminin değiştirilmek
istendiğinin
31.
LL
r
C
r
F
C
E
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLE 29. Osmanlı Devleti'nde IV. Murat Dönemi'nde yönetim deneyimi olan kişilerin ıslahat layihaları ve risaleleri hazırlamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesi- dir? A) Avrupalı devletlerle diplomatik ilişkilerin geliştiril- meye çalışıldığının B) Kanun üstünlüğü ilkesinin savunulduğunun C) Yeniçeri Ocağının kaldırıldığının D) Devletin kötü gidişatının nedenlerinin tesbiti ve çö- züm yolları ile ilgili çalışmalar yapıldığının E) Islahatlarla Osmanlı yönetim biçiminin değiştirilmek istendiğinin 31. LL r C r F C E
Hristiyanlara inanç serbestliği tan
ması;
Hristiyan birliğini parçalamak,
II. Ortodoksların Osmanlı egemen
ğini tanımasını sağlamak,
III. Ortodoksları asimile edere
inançlarını değiştirmek,
amaçlarından hangilerini gerçekle
cirmeye yöneliktir?
Yalnız I
C) Yalnız III
BY Yalnız II
I ve II
FX Ive !!!
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
Hristiyanlara inanç serbestliği tan ması; Hristiyan birliğini parçalamak, II. Ortodoksların Osmanlı egemen ğini tanımasını sağlamak, III. Ortodoksları asimile edere inançlarını değiştirmek, amaçlarından hangilerini gerçekle cirmeye yöneliktir? Yalnız I C) Yalnız III BY Yalnız II I ve II FX Ive !!!