Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller Soruları

8. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi ve Endü-
lüs Emevi devletlerinin ortak özelliklerin-
den biridir?
A) Moğollar tarafından yıkılmaları
B) İspanya'da hakimiyet kurmaları
Türkler için ordugâh şehirleri kurmaları
D) Devlet teşkilatında İranlılara görev verme-
leri
E) Fetihlerden çok bilimsel ve kültürel faali-
yetlere öncelik vermeleri
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
8. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi ve Endü- lüs Emevi devletlerinin ortak özelliklerin- den biridir? A) Moğollar tarafından yıkılmaları B) İspanya'da hakimiyet kurmaları Türkler için ordugâh şehirleri kurmaları D) Devlet teşkilatında İranlılara görev verme- leri E) Fetihlerden çok bilimsel ve kültürel faali- yetlere öncelik vermeleri
BİLİYOR MUSUNUZ?
Müslümanların Anadolu'ya gaza seferleri Emeviler zamanında
başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir. Fakat Anadolu
fethedilememiştir. Bunda IX. yüzyılda Bizans'ın, doğudaki uç
bölgelerinde Müslümanların uygulamalarına benzer şekilde
teşkilatlar kurması ve buralara Balkanlardan getirdiği Şama-
nist ve Hristiyan Türkleri yerleştirmesi etkili olmuştur.
illi folculdu akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulma-
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
BİLİYOR MUSUNUZ? Müslümanların Anadolu'ya gaza seferleri Emeviler zamanında başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir. Fakat Anadolu fethedilememiştir. Bunda IX. yüzyılda Bizans'ın, doğudaki uç bölgelerinde Müslümanların uygulamalarına benzer şekilde teşkilatlar kurması ve buralara Balkanlardan getirdiği Şama- nist ve Hristiyan Türkleri yerleştirmesi etkili olmuştur. illi folculdu akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulma-
6.
Abbasiler Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden hangisi-
nin daha sonra gerçekleştiği söylenebilir?
A) Beytü'l-hikmenin kurulması
B) İstanbul'un kuşatılması
C) Moğol istilasının yaşanması
D) Tercümeler devrinin yaşanması
E) Bağdat'ın başkent yapılması
attua
40
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
6. Abbasiler Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden hangisi- nin daha sonra gerçekleştiği söylenebilir? A) Beytü'l-hikmenin kurulması B) İstanbul'un kuşatılması C) Moğol istilasının yaşanması D) Tercümeler devrinin yaşanması E) Bağdat'ın başkent yapılması attua 40
2.
Abbasi Halifesi Mansur yeni bir şehir kurup burayı baş-
kent hâline getirmek istediğini danışmanına söylediğinde
danışmanı bu şehrin kurulacağı yer ile ilgili şu tavsiyeler-
de bulunmuştur; "Efendim, şehri, Dicle kıyısına kurmada
fayda görüyorum Zira mallar oraya hem kara hem de ne-
hir yoluyla gelebilir. Azerbaycan ve Rum diyarından mal-
Tar rahatça ulaşır Ordunun yerleşimine de uygundur."
Bağdat şehrinin kuruluşu ile ilgili bu görüşlerini dile
getiren danışmanın bir şehir kurulurken,
Vaskeri,
Wiktisadi,
III. jeopolitik,
IV. demografik
unsurlardan hangilerinin göz önünde bulundurulması
gerektiğini belirttiği söylenebilir?
A) Yalnızl
D) II ve IV
BI ve ll
C) I, II ve III
E) I, IMI ve IV
***
eis
Yayınlar
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
2. Abbasi Halifesi Mansur yeni bir şehir kurup burayı baş- kent hâline getirmek istediğini danışmanına söylediğinde danışmanı bu şehrin kurulacağı yer ile ilgili şu tavsiyeler- de bulunmuştur; "Efendim, şehri, Dicle kıyısına kurmada fayda görüyorum Zira mallar oraya hem kara hem de ne- hir yoluyla gelebilir. Azerbaycan ve Rum diyarından mal- Tar rahatça ulaşır Ordunun yerleşimine de uygundur." Bağdat şehrinin kuruluşu ile ilgili bu görüşlerini dile getiren danışmanın bir şehir kurulurken, Vaskeri, Wiktisadi, III. jeopolitik, IV. demografik unsurlardan hangilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirttiği söylenebilir? A) Yalnızl D) II ve IV BI ve ll C) I, II ve III E) I, IMI ve IV *** eis Yayınlar
A
11. Sınıf
4. . XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Safevi Devle
arasında imzalanan son antlaşmadır.
Günümüzdeki Türk-İran sınırının temeli bu antlas
ma ile atılmıştır.
Bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerder
hangisidir?
A) Ferhat Paşa Antlaşması
B) Nasuh Paşa Antlaşması
C) Serav Antlaşması
Kasr-ı Şirin Antlaşması
E) Amasya Antlaşması
●
DIN YAYIN
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
A 11. Sınıf 4. . XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Safevi Devle arasında imzalanan son antlaşmadır. Günümüzdeki Türk-İran sınırının temeli bu antlas ma ile atılmıştır. Bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerder hangisidir? A) Ferhat Paşa Antlaşması B) Nasuh Paşa Antlaşması C) Serav Antlaşması Kasr-ı Şirin Antlaşması E) Amasya Antlaşması ● DIN YAYIN
gerçekleştirm
12. İslam tarihinde, Emeviler katı bir Arap milli-
yetçiliği politikası izlerken Abbasiler bir üm-
met devleti olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin bu
yöndeki uygulamalarından birisi değildir?
A) Önemli askeri görevlere Türk komutanla-
rin getirilmesi
B) Mezhep birliğinin sağlanması
C) Bütün Müslümanlara eşit davranılması
D) Türk ve İranlı bilginlere medreselerde gö-
rev verilmesi
E) Avasım şehirlerine Türklerin yerleştiril-
mesi
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
gerçekleştirm 12. İslam tarihinde, Emeviler katı bir Arap milli- yetçiliği politikası izlerken Abbasiler bir üm- met devleti olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin bu yöndeki uygulamalarından birisi değildir? A) Önemli askeri görevlere Türk komutanla- rin getirilmesi B) Mezhep birliğinin sağlanması C) Bütün Müslümanlara eşit davranılması D) Türk ve İranlı bilginlere medreselerde gö- rev verilmesi E) Avasım şehirlerine Türklerin yerleştiril- mesi
a edilen Mos- 10.
an hangisine
MURAT YAYINLARI
I. Salname
II. Layiha
III. Surname
Yukarıdakilerden hangilerl XVII. yüzyıl islahatla-
rının uygulanmasına yönelik hazırlanan belge-
lerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız il
2. DENEME
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Gene
Gene
13. II.
aşa
A)
B)
C)
D)
E)
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
a edilen Mos- 10. an hangisine MURAT YAYINLARI I. Salname II. Layiha III. Surname Yukarıdakilerden hangilerl XVII. yüzyıl islahatla- rının uygulanmasına yönelik hazırlanan belge- lerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız il 2. DENEME D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III Gene Gene 13. II. aşa A) B) C) D) E)
DİLİ VE EDEBİYATI
L BİLİMLER-1 TESTİ
m ti-
ez?
29. Abbasiler Dönemi "İslamın Altın Çağı" olarak adlandırılır.
Bu dönemde eski Yunan, Süryani, Hint, Iran gibi medeni
yetlere ait eserler Arapça'ya tercüme edilmiştir. Özellikle
Bağdat'ta kurulan ve "Beytül Hikme" adı verilen kütüpha
ne bu faaliyetlerin merkezi olmuştur. Avasım, Abbasiler
Devleti zamanında özellikle Bizans Devleti sınırında
kurulan şehirlerdir. Bu şehirlere genelde savaşçı özel-
likleri dikkate alınarak Türkler yerleştirilmiştir. Avasim
şehrinin günümüzde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş
çevresinde kurulduğu bilinmektedir. Siyasi ve idari açıdan
gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kendilerinden sonraki pek
çok İslâm devletinin kurumsal yapısında kalıcı bir etki
bırakan Abbâsîler, Emevîler'den tevarüs ettikleri ku-
rumların bir kısmını geliştirerek bir kısmına ise yenilerini
ekleyerek devleti daha merkezî ve bürokratik bir yapıya
kavuşturmuşlardır. Bu yöndeki çabaların en önemlisi
kuşkusuz İslâm tarihinde resmî bir kurum olarak ilk defa
vezirlik müessesesinin tesis edilmesidir.
Abbasilerin bu gelişmeleriyle aşağıdakilerden han-
gisini amaçladığı söylenemez?
A) Devletin kolay yönetilmesini
B) Sınırların güvenlik altına alınmasını
C) İslam kültür ve medeniyetini geliştirmesini
D) Saltanat sistemine geçilmesini
E) Bilim alanında çalışmalar yapılmasını
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
DİLİ VE EDEBİYATI L BİLİMLER-1 TESTİ m ti- ez? 29. Abbasiler Dönemi "İslamın Altın Çağı" olarak adlandırılır. Bu dönemde eski Yunan, Süryani, Hint, Iran gibi medeni yetlere ait eserler Arapça'ya tercüme edilmiştir. Özellikle Bağdat'ta kurulan ve "Beytül Hikme" adı verilen kütüpha ne bu faaliyetlerin merkezi olmuştur. Avasım, Abbasiler Devleti zamanında özellikle Bizans Devleti sınırında kurulan şehirlerdir. Bu şehirlere genelde savaşçı özel- likleri dikkate alınarak Türkler yerleştirilmiştir. Avasim şehrinin günümüzde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde kurulduğu bilinmektedir. Siyasi ve idari açıdan gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kendilerinden sonraki pek çok İslâm devletinin kurumsal yapısında kalıcı bir etki bırakan Abbâsîler, Emevîler'den tevarüs ettikleri ku- rumların bir kısmını geliştirerek bir kısmına ise yenilerini ekleyerek devleti daha merkezî ve bürokratik bir yapıya kavuşturmuşlardır. Bu yöndeki çabaların en önemlisi kuşkusuz İslâm tarihinde resmî bir kurum olarak ilk defa vezirlik müessesesinin tesis edilmesidir. Abbasilerin bu gelişmeleriyle aşağıdakilerden han- gisini amaçladığı söylenemez? A) Devletin kolay yönetilmesini B) Sınırların güvenlik altına alınmasını C) İslam kültür ve medeniyetini geliştirmesini D) Saltanat sistemine geçilmesini E) Bilim alanında çalışmalar yapılmasını
9.
Osmanlı Devleti taşra idaresinde yer alan imtiyazlı eyalet-
6.
lerin,
İç işlerinde serbesttirler.
II. Savaşlarda asker göndermezler.
III. Merkezi idareye vergi verirler.
IV. İdareciler halk tarafından seçilir.
özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir?
A) I ve II
By ₁
B) ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Atatü
le ifa
aya
re,
tasa
zar
Lo
At
A
B
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
9. Osmanlı Devleti taşra idaresinde yer alan imtiyazlı eyalet- 6. lerin, İç işlerinde serbesttirler. II. Savaşlarda asker göndermezler. III. Merkezi idareye vergi verirler. IV. İdareciler halk tarafından seçilir. özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir? A) I ve II By ₁ B) ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV Diğer sayfaya geçiniz. Atatü le ifa aya re, tasa zar Lo At A B
3. Aşağıdaki
gelişmelerden hangisi
Abbasiler döneminde
hoşgörülü bir politika
izlendiğinin göstergesidir
A) Emevi ailesinin
devlet merkezinden
uzaklaştırılması
B) Ümmet anlayışı ile
hareket etmeleri
C) Kültürel faaliyetlere
önem verilmesi
D) Dar'ül Hikme'nin
kurulması
E) Tevaif-i Mülük
Devletlerinin ortaya çıkması
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Abbasiler döneminde hoşgörülü bir politika izlendiğinin göstergesidir A) Emevi ailesinin devlet merkezinden uzaklaştırılması B) Ümmet anlayışı ile hareket etmeleri C) Kültürel faaliyetlere önem verilmesi D) Dar'ül Hikme'nin kurulması E) Tevaif-i Mülük Devletlerinin ortaya çıkması
10)
1. Abbasiler döneminde
meydana gelen;
I. Türklere ve İranlılara
devlet kademelerinde görev
verilmesi,
II. Bilimsel çalışmalara
önem verilmesi,
III. Arap olanların
üstünlüğü anlayışının terk
edilmesi
gelişmelerinden hangileri
mevali politikasından
vazgecildiğinin
göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
SH
(PE
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
10) 1. Abbasiler döneminde meydana gelen; I. Türklere ve İranlılara devlet kademelerinde görev verilmesi, II. Bilimsel çalışmalara önem verilmesi, III. Arap olanların üstünlüğü anlayışının terk edilmesi gelişmelerinden hangileri mevali politikasından vazgecildiğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III SH (PE
5. Aşağıda Maden Devri'ne ait bazı özellikler verilmiş-
tir.
• Şehir devletleri kurulmuştur.
• Tekerlek ve atlı arabalar kullanılmıştır.
• Araç ve gereçlere damga ve mühürler vurul-
muştur.
Buna göre;
1. kültürel etkileşimin kolaylaştığına
II. özel mülkiyetin varlığına,
III. siyasi örgütlenmenin başladığına
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
6.1. ilk mezarların yapılması
II. Kadeş Antlaşması'nın imzalanması
Yalnız III
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
5. Aşağıda Maden Devri'ne ait bazı özellikler verilmiş- tir. • Şehir devletleri kurulmuştur. • Tekerlek ve atlı arabalar kullanılmıştır. • Araç ve gereçlere damga ve mühürler vurul- muştur. Buna göre; 1. kültürel etkileşimin kolaylaştığına II. özel mülkiyetin varlığına, III. siyasi örgütlenmenin başladığına yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III 6.1. ilk mezarların yapılması II. Kadeş Antlaşması'nın imzalanması Yalnız III
an kısmına işaretleyiniz.
Diyarbakır, Mardin gibi büyük merkezlerde ilim a
Sedat:
rden
deki
nında gelişmeler yaşanmıştır.
gi-
Bayram: Cezerî gibi ilim adamları ön planda tutulmuştur.
Bu diyalogda sözü edilen Anadolu beyliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Artuklular
B) Mengücekliler
C) Danişmentliler
D) Saltuklular
E) Ahlatşahlar
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
an kısmına işaretleyiniz. Diyarbakır, Mardin gibi büyük merkezlerde ilim a Sedat: rden deki nında gelişmeler yaşanmıştır. gi- Bayram: Cezerî gibi ilim adamları ön planda tutulmuştur. Bu diyalogda sözü edilen Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Artuklular B) Mengücekliler C) Danişmentliler D) Saltuklular E) Ahlatşahlar
18. Müslümanlar dinî bilimlerle doğa bilimlerinin öğretimine ve bu
alanlarda yapılan araştırmalara büyük bir önem vermişler ve
bu amaçla eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Bunların ilki, Ab-
basî halifeleri Harun Reşid ve Me'mun dönemlerinde açılmış,
sonraki dönemlerde bu uygulama devam etmiştir. Söz konusu
halifelerin açtığı bu eğitim kurumunda sadece öğrenci eğitimi
yapılmamış, aynı zamanda çok büyük bir kütüphane oluşturul-
muş, tüm bilim alanlarında derinlemesine inceleme ve araştır-
malar gerçekleştirilmiştir.
Bu parçada aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin üze-
rinde durulmuştur?
A) Daru'l-hadis
B) Beytü'l-hikme
C) Mektep
D) Daru'l-kurra
E) Medrese
15
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
18. Müslümanlar dinî bilimlerle doğa bilimlerinin öğretimine ve bu alanlarda yapılan araştırmalara büyük bir önem vermişler ve bu amaçla eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Bunların ilki, Ab- basî halifeleri Harun Reşid ve Me'mun dönemlerinde açılmış, sonraki dönemlerde bu uygulama devam etmiştir. Söz konusu halifelerin açtığı bu eğitim kurumunda sadece öğrenci eğitimi yapılmamış, aynı zamanda çok büyük bir kütüphane oluşturul- muş, tüm bilim alanlarında derinlemesine inceleme ve araştır- malar gerçekleştirilmiştir. Bu parçada aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin üze- rinde durulmuştur? A) Daru'l-hadis B) Beytü'l-hikme C) Mektep D) Daru'l-kurra E) Medrese 15
27. Abbasi Dönemi'nde Büveyhoğulları, Tolunoğulları,
İnşitler, Fatimiler ve Eyyubiler gibi "Tevaif-ül Mülük" adı
verilen küçük İslam devletlerinin ortaya çıkması, İslam
dünyasında birden çok liderin ortaya çıkmasına ortam
hazırlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak İslam dünyası hakkında
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Halifelik makamı, dini yetkilerini bu liderlere vermek
zorunda kalmıştır.
B) Hoşgörülü bir ortam oluşmuştur.
CHislam coğrafyasında ekonomik refah seviyesi
yükşelmiştir.
D) İslam coğrafyasında siyasi birlik bozulmuştur.
E Cihat anlayışı ile hareket edilmesi terk edilmiştir.
30.
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
27. Abbasi Dönemi'nde Büveyhoğulları, Tolunoğulları, İnşitler, Fatimiler ve Eyyubiler gibi "Tevaif-ül Mülük" adı verilen küçük İslam devletlerinin ortaya çıkması, İslam dünyasında birden çok liderin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Bu bilgilere bakılarak İslam dünyası hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Halifelik makamı, dini yetkilerini bu liderlere vermek zorunda kalmıştır. B) Hoşgörülü bir ortam oluşmuştur. CHislam coğrafyasında ekonomik refah seviyesi yükşelmiştir. D) İslam coğrafyasında siyasi birlik bozulmuştur. E Cihat anlayışı ile hareket edilmesi terk edilmiştir. 30.
B
B
ens
28. Aşağıdakilerden hangisi, Mekkeli müşriklerin İslami-
yete karşı çıkmaları sonucu gerçekleşmiş olaylar-
dan biri değildir?
A) Uhud Savaşı
B) Hendek Savaşı
g
Hicret Olayı
D) Bedir Savaşı
E) Mute Savaşı
B
B
B
31. Aşa
gö
B)
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
B B ens 28. Aşağıdakilerden hangisi, Mekkeli müşriklerin İslami- yete karşı çıkmaları sonucu gerçekleşmiş olaylar- dan biri değildir? A) Uhud Savaşı B) Hendek Savaşı g Hicret Olayı D) Bedir Savaşı E) Mute Savaşı B B B 31. Aşa gö B)