Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Soruları

5.
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok
çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele-
ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan-
tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri
Ocağı'nın neden oldukları yer alır.
Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama-
nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış
olamaz?
A) Orhan Bey
B) I. Murat
C) Çelebi Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Kanuni Sultan Süleyman
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
5. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele- ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan- tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri Ocağı'nın neden oldukları yer alır. Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama- nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış olamaz? A) Orhan Bey B) I. Murat C) Çelebi Mehmet D) Fatih Sultan Mehmet E) Kanuni Sultan Süleyman
6.
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde Bizanslılarla Koyun-
hisar ve Maltepe (Palekanon) savaşlarını yaparak Marmara
Denizi'nin güneyinde ve doğusunda ilerleme sağlamıştır.
Bu savaşların aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya
çıkardığı savunulamaz?
A) Bizanslıların Anadolu yönündeki direnişinin kırılması
B) Kocaeli Yarımadası'nın fethinin tamamlanması
C) Bilecik, Mudanya ve İnegöl'ün fethedilmesi
D) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması
E) Bizans kuvvetlerine üstünlük sağlanması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
6. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde Bizanslılarla Koyun- hisar ve Maltepe (Palekanon) savaşlarını yaparak Marmara Denizi'nin güneyinde ve doğusunda ilerleme sağlamıştır. Bu savaşların aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı savunulamaz? A) Bizanslıların Anadolu yönündeki direnişinin kırılması B) Kocaeli Yarımadası'nın fethinin tamamlanması C) Bilecik, Mudanya ve İnegöl'ün fethedilmesi D) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması E) Bizans kuvvetlerine üstünlük sağlanması
4.
Osmanlı Devleti'nde padişahların ele geçirdiği bölgele-
rin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde yanlış
verilmiştir?
Isesy A)
B)
Hasd patvi
C)
D)
E)
Padişah
Orhan Bey
II. Mehmet
I. Selim
I. Süleyman
II. Selim
stri
naligay
Bölge
Çimpe Kalesi
Kırım
1 03
Mısır
Macaristan
Girit
118
lebnhoso
idrisi vest-
coue
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
4. Osmanlı Devleti'nde padişahların ele geçirdiği bölgele- rin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? Isesy A) B) Hasd patvi C) D) E) Padişah Orhan Bey II. Mehmet I. Selim I. Süleyman II. Selim stri naligay Bölge Çimpe Kalesi Kırım 1 03 Mısır Macaristan Girit 118 lebnhoso idrisi vest- coue
1.
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Orhan Bey Dönemi'nde İznik'te ilk medrese açılmış, divan
örgütü kurulmuş, yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu
kurulmuştur. Ayrıca ilk adli örgüt kurulmuş, şehirlerin yö-
netiminde kadılar ve sübaşılar görevlendirilmiştir.
Buna göre,
1. Teşkilatlanma çalışmalarına başlanmıştır.
II. Devletin askerî ve adli teşkilatlanması tamamlanmıştır.
III. Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
1. Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Orhan Bey Dönemi'nde İznik'te ilk medrese açılmış, divan örgütü kurulmuş, yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Ayrıca ilk adli örgüt kurulmuş, şehirlerin yö- netiminde kadılar ve sübaşılar görevlendirilmiştir. Buna göre, 1. Teşkilatlanma çalışmalarına başlanmıştır. II. Devletin askerî ve adli teşkilatlanması tamamlanmıştır. III. Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
EST
7.
32
Osman Bey Dönemi'nde görülen gelişmelerden bazıları
şunlardır:
Beylikten Devlete
1. Koyunhisar Savaşı'nın yapılması,
II. Bizans yönünde fetihlerin genişlemesi,
III. ilk Osmanlı parasının bastırılması
Bu gelişmelerden hangilerinin cihat anlayışı doğrultu-
sunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
alled oE) II ve III
C) I ve II
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
EST 7. 32 Osman Bey Dönemi'nde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır: Beylikten Devlete 1. Koyunhisar Savaşı'nın yapılması, II. Bizans yönünde fetihlerin genişlemesi, III. ilk Osmanlı parasının bastırılması Bu gelişmelerden hangilerinin cihat anlayışı doğrultu- sunda gerçekleştirildiği söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II alled oE) II ve III C) I ve II
Osman Bey Dönemi'nde alınmak istenen İznik ve Bursa
bazı dönemlerde kuşatılmasına rağmen Orhan Bey
Dönemi'nde fethedilmiştir. Dönem dönem yapılan kuşat-
malar neticesinde Bursa on, İznik ise otuz yıl sonra fethe-
dilebilmiştir.
Bu bilgilere bakıldığında Osmanlı Devleti için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?
A) Fetihlerin gelişigüzel yapıldığı
B) Askerî gücünü zamanla artırdığı
C) Monarşik idare tarzıyla yönetildiği
D) Rumeli fetihlerine daha çok önem verildiği
E) Anadolu beylikleri ve Bizans ittifakları ile uğraştığı
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Osman Bey Dönemi'nde alınmak istenen İznik ve Bursa bazı dönemlerde kuşatılmasına rağmen Orhan Bey Dönemi'nde fethedilmiştir. Dönem dönem yapılan kuşat- malar neticesinde Bursa on, İznik ise otuz yıl sonra fethe- dilebilmiştir. Bu bilgilere bakıldığında Osmanlı Devleti için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? A) Fetihlerin gelişigüzel yapıldığı B) Askerî gücünü zamanla artırdığı C) Monarşik idare tarzıyla yönetildiği D) Rumeli fetihlerine daha çok önem verildiği E) Anadolu beylikleri ve Bizans ittifakları ile uğraştığı
4.
1345 yılında Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafın-
dan alınmasından sonra Ece Yakup, Gazi Fazıl, Hacı İlbe-
yi ve Evrenos Bey gibi tecrübeli Karesi komutanları Os-
manlı hizmetine girmiş ve Karesi donanması da Rumeli'ye
geçişte önemli görevler üstlenmiştir. Çimpe Kalesi'nin alın-
masından sonra Osmanlı orduları Malkara, Bolayır ve
Tekirdağ'a kadar olan bölgeleri ele geçirmişlerdir.
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti beyliklerle iyi geçinme politikasını terk
etmiştir.
II. Doğudan gelen Türkmenlere yeni yerleşim alanları açıl-
mıştır.
III. Çimpe Kalesi, Rumeli fetihleri için üs olarak kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
4) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
4. 1345 yılında Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafın- dan alınmasından sonra Ece Yakup, Gazi Fazıl, Hacı İlbe- yi ve Evrenos Bey gibi tecrübeli Karesi komutanları Os- manlı hizmetine girmiş ve Karesi donanması da Rumeli'ye geçişte önemli görevler üstlenmiştir. Çimpe Kalesi'nin alın- masından sonra Osmanlı orduları Malkara, Bolayır ve Tekirdağ'a kadar olan bölgeleri ele geçirmişlerdir. Buna göre, I. Osmanlı Devleti beyliklerle iyi geçinme politikasını terk etmiştir. II. Doğudan gelen Türkmenlere yeni yerleşim alanları açıl- mıştır. III. Çimpe Kalesi, Rumeli fetihleri için üs olarak kullanılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II 4) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
3.
I. Murat Dönemi'nde Osmanlı Devleti; Karamanoğulları, Ay-
dinoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerinden yardım ala-
rak Haçlıları 1. Kosova Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır.
Buna göre Anadolu Beylikleri ile ilgili;
I. Osmanoğulları'nın Balkanlardaki ilerleyişine destek ol-
dukları,
II. Hristiyan birliğine karşı Müslümanlara destek verdikleri,
III. Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girdikleri
durumlarından hangileri söylenebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
6
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
3. I. Murat Dönemi'nde Osmanlı Devleti; Karamanoğulları, Ay- dinoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerinden yardım ala- rak Haçlıları 1. Kosova Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır. Buna göre Anadolu Beylikleri ile ilgili; I. Osmanoğulları'nın Balkanlardaki ilerleyişine destek ol- dukları, II. Hristiyan birliğine karşı Müslümanlara destek verdikleri, III. Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girdikleri durumlarından hangileri söylenebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III 6
9-E
A) Memlükler
D) Altınordu
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kurulduğu sı-
rada Yakın Doğu ve Avrupa'da bulunan siyasi güçler-
den biri değildir?
10-C
11-D
D) II ve III
B) Safeviler
12-C
B) I ve II
E) İlhanlılar
13
dan katkısı
E) I, II ve III
C) Venedik
C
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
9-E A) Memlükler D) Altınordu 14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kurulduğu sı- rada Yakın Doğu ve Avrupa'da bulunan siyasi güçler- den biri değildir? 10-C 11-D D) II ve III B) Safeviler 12-C B) I ve II E) İlhanlılar 13 dan katkısı E) I, II ve III C) Venedik C
9.
Küçük bir uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı
Devleti'nin güçlü ve merkezî bir yapıya kavuşmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Devletin doğudan gelen Türkmen nüfusuyla beslenmesi
B) Fethedilen bölgelerde iskân siyasetinin uygulanması
C) Gayrimüslim halka adaletli ve hoşgörülü davranılması
D) Gaza ve cihat anlayışıyla fetihlerde bulunulması
E) Timur İmparatorluğu ile Ankara Savaşı'nın yapılması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
9. Küçük bir uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı Devleti'nin güçlü ve merkezî bir yapıya kavuşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A) Devletin doğudan gelen Türkmen nüfusuyla beslenmesi B) Fethedilen bölgelerde iskân siyasetinin uygulanması C) Gayrimüslim halka adaletli ve hoşgörülü davranılması D) Gaza ve cihat anlayışıyla fetihlerde bulunulması E) Timur İmparatorluğu ile Ankara Savaşı'nın yapılması
EST
31
Bey
8. Eski Türk devletlerinde "Ülke, hanedanın ortak malıdır."
anlayışı benimsendiği için zayıf bir merkezî yapı ortaya
çıkmıştır.
• Osmanlı Devleti'nde ise bu anlayış benimsenmemiş ve
devlet uzun ömürlü olmuştur.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olması
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Geleneksel yönetim anlayışını değiştirmesiyle
B) Türk devletlerinin veraset sistemiyle
C) Askerî yapısının güçlü olmasıyla
D) Ekonomik gelişmelerin artmasıyla
E) Taht kavgalarının yaşanmamış olmasıyla
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
EST 31 Bey 8. Eski Türk devletlerinde "Ülke, hanedanın ortak malıdır." anlayışı benimsendiği için zayıf bir merkezî yapı ortaya çıkmıştır. • Osmanlı Devleti'nde ise bu anlayış benimsenmemiş ve devlet uzun ömürlü olmuştur. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Geleneksel yönetim anlayışını değiştirmesiyle B) Türk devletlerinin veraset sistemiyle C) Askerî yapısının güçlü olmasıyla D) Ekonomik gelişmelerin artmasıyla E) Taht kavgalarının yaşanmamış olmasıyla
1.
Beyli
II. Murat, Anadolu'daki Türk beylikleriyle yoğun bir müca-
dele verdiği için Balkanlarda savunmaya yönelik bir politi-
ka izlemiştir.
Bu durum;
Fetret Dönemi'nin yaşanması,
II. öncelikle Anadolu siyasal birliğinin sağlanmaya çalışıl-
ması,
III. Osmanlı yöneticilerinin hümanist kişiliğe sahip olması
nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
1. Beyli II. Murat, Anadolu'daki Türk beylikleriyle yoğun bir müca- dele verdiği için Balkanlarda savunmaya yönelik bir politi- ka izlemiştir. Bu durum; Fetret Dönemi'nin yaşanması, II. öncelikle Anadolu siyasal birliğinin sağlanmaya çalışıl- ması, III. Osmanlı yöneticilerinin hümanist kişiliğe sahip olması nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
7. 1. Timar sisteminin uygulanması
II. İskân siyasetinin izlenmesi
III. Halkın dinî yaşantılarına karışılmaması
Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki uygulamalarından han-
gileri, Balkanlar'da yapılan fetihlerin kalıcı olmasını sağ-
lamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
7. 1. Timar sisteminin uygulanması II. İskân siyasetinin izlenmesi III. Halkın dinî yaşantılarına karışılmaması Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki uygulamalarından han- gileri, Balkanlar'da yapılan fetihlerin kalıcı olmasını sağ- lamıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
6.
İkinci Murat Dönemi'nde;
1. Edirne - Segedin Antlaşması'nın yapılması,
II. Düzmece Mustafa İsyanı'nın bastırılması,
III. Anadolu beyliklerinin itaat altına alınması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde diplo-
matik gelişmelerin yaşandığının kanıtıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
6. İkinci Murat Dönemi'nde; 1. Edirne - Segedin Antlaşması'nın yapılması, II. Düzmece Mustafa İsyanı'nın bastırılması, III. Anadolu beyliklerinin itaat altına alınması gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde diplo- matik gelişmelerin yaşandığının kanıtıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
2.
Osman Bey Dönemi'nde sık sık başkent değişikliği yapıl-
mıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik durumun güçlenmesi
B) Emperyalist bir siyaset izlenmesi
C) İmar çalışmalarının artması
D) Fetih alanlarına yakın olma düşüncesi
E) Beyliklerle mücadele etme düşüncesi
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
2. Osman Bey Dönemi'nde sık sık başkent değişikliği yapıl- mıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik durumun güçlenmesi B) Emperyalist bir siyaset izlenmesi C) İmar çalışmalarının artması D) Fetih alanlarına yakın olma düşüncesi E) Beyliklerle mücadele etme düşüncesi
Osmanlı Devleti'nin denizlerde güçlenerek
Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Mora'yı
topraklarına katması aşağıdaki devletlerden
hangisiyle karşı karşıya gelmesine sebep ol-
muştur?
A) Bizans İmparatorluğu
C) Ceneviz
E) Venedik
B) Arnavutluk
D) Macaristan
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Osmanlı Devleti'nin denizlerde güçlenerek Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Mora'yı topraklarına katması aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya gelmesine sebep ol- muştur? A) Bizans İmparatorluğu C) Ceneviz E) Venedik B) Arnavutluk D) Macaristan