Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İlk Çağ Soruları

enleme
750'de
elerde
dulları,
-ri ko-
= için
=tir.
;
uğu,
nem
des-
bi-
k
1.
TEST 1
Kültür, bir millete ait maddi ve manevi
değerler bütünüdür. Bu değerler göç,
savaş, ticaret gibi yollarla dünyanın
farklı bölgelerine taşınmış ve kültürler
arası etkileşim meydana gelmiştir.
kh
Buna göre, İlk Çağ uygarlıklarına
ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi
kültürler arası etkileşime örnek gös-
terilemez?
A) Hitit ile Mısır uygarlığı arasında
imzalanan Kadeş Barış Antlaşması
B) Mısırlıların firavunlar için piramitler,
halk için labirent adı verilen mezar-
lar yapması
CYM
CV Mezopatamya uygarlıklarının ortak
dilinin Akadça olması
D) Fenikelilerin denizaşırı seferler
yaparak koloniler kurması
4.
E) Lidyalıların, Sardes'tan başlayarak
Mezopatamya'ya kadar uzanan
Kral Yolu'nu yapması
5.
1.
11.
III.
Yuka
lerd
gile
A)
C)
M
Tarih
İlk Çağ
enleme 750'de elerde dulları, -ri ko- = için =tir. ; uğu, nem des- bi- k 1. TEST 1 Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu değerler göç, savaş, ticaret gibi yollarla dünyanın farklı bölgelerine taşınmış ve kültürler arası etkileşim meydana gelmiştir. kh Buna göre, İlk Çağ uygarlıklarına ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi kültürler arası etkileşime örnek gös- terilemez? A) Hitit ile Mısır uygarlığı arasında imzalanan Kadeş Barış Antlaşması B) Mısırlıların firavunlar için piramitler, halk için labirent adı verilen mezar- lar yapması CYM CV Mezopatamya uygarlıklarının ortak dilinin Akadça olması D) Fenikelilerin denizaşırı seferler yaparak koloniler kurması 4. E) Lidyalıların, Sardes'tan başlayarak Mezopatamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapması 5. 1. 11. III. Yuka lerd gile A) C) M
ANTRENMAN
TESTI
Orta Çağ'da Dün
Sümerlerde hür vatandaşlar vergi ödemek zorundayken Urkagina, sosyal adaletsizliği önlemek için bir-
çok vergiyi kaldırmıştır. Güçlü bir yapıya sahip olan Roma'da ise tarımdan elde edilen fazla ürünün vergi-
lendirilmesiyle oluşan kaynaklar; orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslemiştir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak;
1. Uygulamalar zamanla toplumsal huzursuzluk meydana getirmiştir.
II. Bazı devletler toplanan vergileri askeri amaç için kullanmıştır.
III. Sümerlerin uygulamaları Romalıları etkilemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Ünite - 3
D) I ve II
E) I, II ve III
SINAVA HAZIF
TESTI
1. Bizans İmpa
ürünlerin Av
tiği yollar üz
hiptir. İpek
Türklerle itt
Buna göre
koruma d
A) Asker
2. Sasani
Tarih
İlk Çağ
ANTRENMAN TESTI Orta Çağ'da Dün Sümerlerde hür vatandaşlar vergi ödemek zorundayken Urkagina, sosyal adaletsizliği önlemek için bir- çok vergiyi kaldırmıştır. Güçlü bir yapıya sahip olan Roma'da ise tarımdan elde edilen fazla ürünün vergi- lendirilmesiyle oluşan kaynaklar; orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslemiştir. Yalnız bu bilgilere dayanarak; 1. Uygulamalar zamanla toplumsal huzursuzluk meydana getirmiştir. II. Bazı devletler toplanan vergileri askeri amaç için kullanmıştır. III. Sümerlerin uygulamaları Romalıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Ünite - 3 D) I ve II E) I, II ve III SINAVA HAZIF TESTI 1. Bizans İmpa ürünlerin Av tiği yollar üz hiptir. İpek Türklerle itt Buna göre koruma d A) Asker 2. Sasani
3.
İlk Çağ toplumlarından Sümer, Hitit,
Hint, Lidya uygarlıklarının kuruldu-
ğu yerlerin ortak özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?
A) İklimin elverişli olması
B) Yaz yağışlarının bol olması
C) Su kaynaklarının bol olması
D) Tarım alanlarının geniş olması
istila ve saldırılara açık olması
Tarih
İlk Çağ
3. İlk Çağ toplumlarından Sümer, Hitit, Hint, Lidya uygarlıklarının kuruldu- ğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile- mez? A) İklimin elverişli olması B) Yaz yağışlarının bol olması C) Su kaynaklarının bol olması D) Tarım alanlarının geniş olması istila ve saldırılara açık olması
ığı
6.
1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses'in orduları, Hitit
ordularını kendi toprağı olan Suriye'de bulup yok etmek
için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak
sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zor-
lamıştır.
Paragrafta bulunan bilgilerde "tarih" biliminin aşağıdaki
özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Yer - Surige
C) Sebep
B) Zaman
D) Sonuç -
E) Belgelere dayalı olma
Tarih
İlk Çağ
ığı 6. 1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses'in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye'de bulup yok etmek için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zor- lamıştır. Paragrafta bulunan bilgilerde "tarih" biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir? A) Yer - Surige C) Sebep B) Zaman D) Sonuç - E) Belgelere dayalı olma
6. Papirüsün Mısır'da, parşömenin Bergama'da, kâğıdın
Çin'de bulunup yaygınlaşmış olmasıyla aşağıdakiler-
den hangisi arasında ilişki kurulamaz?
A) Yazıyı kaydetme amacıyla farklı nesnelerden yararlanıl-
ması
B) Mısır ve Bergama'da İlk Çağ'ın en büyük kütüphaneleri-
nin kurulması
C) Mısırlılar ile Bergamalıların yazım malzemesi rekabeti-
ne girmesi
Siyasi yapıda site ve nom gibi örgütlenmelerin ortaya
çıkması
Mısır, Bergama ve Çin'de canlı bir kültür hayatının ol-
masi
Tarih
İlk Çağ
6. Papirüsün Mısır'da, parşömenin Bergama'da, kâğıdın Çin'de bulunup yaygınlaşmış olmasıyla aşağıdakiler- den hangisi arasında ilişki kurulamaz? A) Yazıyı kaydetme amacıyla farklı nesnelerden yararlanıl- ması B) Mısır ve Bergama'da İlk Çağ'ın en büyük kütüphaneleri- nin kurulması C) Mısırlılar ile Bergamalıların yazım malzemesi rekabeti- ne girmesi Siyasi yapıda site ve nom gibi örgütlenmelerin ortaya çıkması Mısır, Bergama ve Çin'de canlı bir kültür hayatının ol- masi
2.
●
Sasanilerde hükümdarın Tanrı Ahuramazda adına dün-
yaya iyiliği yaymakla görevli olduğuna,
Moğollarda Cengiz Han soyunun Gök Tanrı tarafından
ülkeyi yönetmek için seçildiğine,
Bizans'ta imparatorların Tanrı'nın iradesiyle göreve gel-
diğine inanılmıştır.
Bu örneklere bakılarak Orta Çağ devletleriyle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Farklı inançlara saygılı bir yönetimin uygulandığına
B) (Federal devlet yapısının benimsendiğine
Din adamlarının desteğini alan ailelerin yönetimi ele ge-
çirebildiğine
yasal egemenliğin dinî inançlar üzerinden meşrulaştı-
rıldığına
E Halkın örf ve adetlerinin yönetimde belirleyici olduğuna
15
3.
Hz. Öm
leri üze
olmaya
alinan P
ötürü de
Bu bilg
Mú
11 Ord
IIMús
yargılan
A) Yalpr
Tarih
İlk Çağ
2. ● Sasanilerde hükümdarın Tanrı Ahuramazda adına dün- yaya iyiliği yaymakla görevli olduğuna, Moğollarda Cengiz Han soyunun Gök Tanrı tarafından ülkeyi yönetmek için seçildiğine, Bizans'ta imparatorların Tanrı'nın iradesiyle göreve gel- diğine inanılmıştır. Bu örneklere bakılarak Orta Çağ devletleriyle ilgili aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Farklı inançlara saygılı bir yönetimin uygulandığına B) (Federal devlet yapısının benimsendiğine Din adamlarının desteğini alan ailelerin yönetimi ele ge- çirebildiğine yasal egemenliğin dinî inançlar üzerinden meşrulaştı- rıldığına E Halkın örf ve adetlerinin yönetimde belirleyici olduğuna 15 3. Hz. Öm leri üze olmaya alinan P ötürü de Bu bilg Mú 11 Ord IIMús yargılan A) Yalpr
9. İlk Çağ'da Yunanlar, siyasi birlik kuramamış, birbirin-
den bağımsız, polis adı verilen kent devletleri halinde
yaşamışlardır.
Bu durum,
I. Yunanların bilim ve teknolojide gelişememeleri,
II. Yunanların çok tanrılı bir dine inanmaları,
III. Perslerin, Batı Anadolu'daki Yunan devletlerini ele
geçirmeleri
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnızl
D) I ve ll
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Çağ
9. İlk Çağ'da Yunanlar, siyasi birlik kuramamış, birbirin- den bağımsız, polis adı verilen kent devletleri halinde yaşamışlardır. Bu durum, I. Yunanların bilim ve teknolojide gelişememeleri, II. Yunanların çok tanrılı bir dine inanmaları, III. Perslerin, Batı Anadolu'daki Yunan devletlerini ele geçirmeleri sonuçlarından hangilerine yol açmıştır? A) Yalnızl D) I ve ll B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
inden dev-
uk babası-
mi çağına
bir köleye
yanında
ışlardır.
r.
ihtiyaç
4.
TEST TYT
6
Hitit ceza hukukunda yer alan "Eğer bir kişi kralın hükmüne
karşı gelirse onun evi harap edilir." kanun maddesi;
1. Hititlerde kolektif ceza sistemi uygulanmıştır. X
Th
Hititlerde özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir.
III. Hitit ceza kanunları Mezopotamya ceza kanunlarından
etkilenmiştir.
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
Yalnız 1 &
BYalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
İlk Çağ
inden dev- uk babası- mi çağına bir köleye yanında ışlardır. r. ihtiyaç 4. TEST TYT 6 Hitit ceza hukukunda yer alan "Eğer bir kişi kralın hükmüne karşı gelirse onun evi harap edilir." kanun maddesi; 1. Hititlerde kolektif ceza sistemi uygulanmıştır. X Th Hititlerde özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir. III. Hitit ceza kanunları Mezopotamya ceza kanunlarından etkilenmiştir. yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Yalnız 1 & BYalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
2. İlk Çağ'da Doğu ile Batı kültürle-
kaynaşmasında;
rinin
I uluslararası ticaret,
II göçler,
III. Büyük İskender'in Asya seferi
durumlarından hangilerinin etkili
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
İlk Çağ
2. İlk Çağ'da Doğu ile Batı kültürle- kaynaşmasında; rinin I uluslararası ticaret, II göçler, III. Büyük İskender'in Asya seferi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I C) I ve III B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
10. İlk Çağlarda Persler kurmuş olduk-
ları satraplık adındaki eyalet sistemi
ile çok geniş toprakları yönetmişler
ve kendinden sonraki devletleri de
etkilemişlerdir.
Buna göre;
I. İskender,
II. Roma,
III. Akad
imparatorluklarından hangileri
Perslerin yönetimlerinden etki-
lenmişlerdir?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
İlk Çağ
10. İlk Çağlarda Persler kurmuş olduk- ları satraplık adındaki eyalet sistemi ile çok geniş toprakları yönetmişler ve kendinden sonraki devletleri de etkilemişlerdir. Buna göre; I. İskender, II. Roma, III. Akad imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etki- lenmişlerdir? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
7. İstediği hayat şartlarına ulaşmak is-
teyen insanoğlu geçmişten günümüze
yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiş-
tir. İklimdeki değişikliklere bağlı ge-
çim sıkıntısının yaşanmaya başlanması,
politik değişiklikler, inanç gruplarının
baskı altına alınması gibi gelişmeler
insanların yeni yerler aramasında et-
kili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
İlk Çağ toplumlarında görülen göç
hareketlerinin nedenleri arasında
gösterilemez?
A Sosyal
B) Dinî
C) Siyasi
D) Ticari
E) Coğrafi
Tarih
İlk Çağ
7. İstediği hayat şartlarına ulaşmak is- teyen insanoğlu geçmişten günümüze yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiş- tir. İklimdeki değişikliklere bağlı ge- çim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi gelişmeler insanların yeni yerler aramasında et- kili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında gösterilemez? A Sosyal B) Dinî C) Siyasi D) Ticari E) Coğrafi
dir.
Sosyal Bilimler
• İyonlar
Asurlar
● Fenikeliler
GN
SA
Yukarıdaki ilk Çağ toplumlarının ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu'da kurulmuş olmaları
B) Özgür düşüncenin gelişmiş olması
C) Denizcilik alanında ilerlemiş olmaları
D) Yazılı kanunlarının olması
E) Kolonicilik faaliyeti göstermeleri
Tarih
İlk Çağ
dir. Sosyal Bilimler • İyonlar Asurlar ● Fenikeliler GN SA Yukarıdaki ilk Çağ toplumlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu'da kurulmuş olmaları B) Özgür düşüncenin gelişmiş olması C) Denizcilik alanında ilerlemiş olmaları D) Yazılı kanunlarının olması E) Kolonicilik faaliyeti göstermeleri
8.
Sümerlerde tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve
satın alınan her türlü ticari mal, bu tapınaklardaki rahiplerce
kil tabletler üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilmiştir. Bu
resim ve işaretler zamanla hecelere dönüşmüş ve bilinen ilk
yazının icat edilmesini sağlamıştır.
Buna göre, Sümerlerde,
1. tapınakların çok fonksiyonlu olarak kullanıldığı,
II. dinsel inanışların kültürel gelişime katkıda bulunduğu,
III. eşitliği esas alan bir hukuksal düzen oluşturulduğu
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve Il
Prf Yayınları
Tarih
İlk Çağ
8. Sümerlerde tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve satın alınan her türlü ticari mal, bu tapınaklardaki rahiplerce kil tabletler üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilmiştir. Bu resim ve işaretler zamanla hecelere dönüşmüş ve bilinen ilk yazının icat edilmesini sağlamıştır. Buna göre, Sümerlerde, 1. tapınakların çok fonksiyonlu olarak kullanıldığı, II. dinsel inanışların kültürel gelişime katkıda bulunduğu, III. eşitliği esas alan bir hukuksal düzen oluşturulduğu çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve Il Prf Yayınları
9. Persler, her ulusu kendi içinde serbest bırakan bir yapı oluş-
turmuşlardır. Krallar, Ahura Mazda'nın vekilleri sayılmış, krallık
babadan oğula geçmeye başlamıştır. Kralların yetkileri sınırsız
olmakla birlikte devlet işlerinde yedi büyük Pers ailesinin
fertlerinden oluşan bir danışma kurulu da bulunmuştur.
Buna göre, Pers İmparatorluğu'nda,
1. Teokratik bir yönetim anlayışını uygulamışlardır.
II. Federatif bir devlet yapılanması benimsenmiştir.
III. Krallara istediği yasayı çıkarma yetkisi verilmiştir.
durumlarından hangileri görülmektedir?
A) Yalnız Ir
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
(C) I ve II
Tarih
İlk Çağ
9. Persler, her ulusu kendi içinde serbest bırakan bir yapı oluş- turmuşlardır. Krallar, Ahura Mazda'nın vekilleri sayılmış, krallık babadan oğula geçmeye başlamıştır. Kralların yetkileri sınırsız olmakla birlikte devlet işlerinde yedi büyük Pers ailesinin fertlerinden oluşan bir danışma kurulu da bulunmuştur. Buna göre, Pers İmparatorluğu'nda, 1. Teokratik bir yönetim anlayışını uygulamışlardır. II. Federatif bir devlet yapılanması benimsenmiştir. III. Krallara istediği yasayı çıkarma yetkisi verilmiştir. durumlarından hangileri görülmektedir? A) Yalnız Ir D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III (C) I ve II
gey vid nexoud teaches obripi ibnel usuli ed a
6. Hititlerin ilk dönemlerinde görülen,
1. ülke yönetimiyle ilgili kararların feodal prenslerin katılımıyla
toplanan Pankuş meclisinde alınması,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş
sırasında devlete asker yetiştirmesi,
Winsanlık tarihinin bilinen ilk medeni kanununun hazırlanması
SIMEO VAŽny tibetal mell
durumlarından hangilerinin mutlakiyete dayalı bir yönetim
biçiminin oluşmasına engel olduğu savunulabilir?
(A) Yalnız I
ev D) I ve II
B) Yalnız II
llev E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Çağ
gey vid nexoud teaches obripi ibnel usuli ed a 6. Hititlerin ilk dönemlerinde görülen, 1. ülke yönetimiyle ilgili kararların feodal prenslerin katılımıyla toplanan Pankuş meclisinde alınması, II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş sırasında devlete asker yetiştirmesi, Winsanlık tarihinin bilinen ilk medeni kanununun hazırlanması SIMEO VAŽny tibetal mell durumlarından hangilerinin mutlakiyete dayalı bir yönetim biçiminin oluşmasına engel olduğu savunulabilir? (A) Yalnız I ev D) I ve II B) Yalnız II llev E) II ve III C) Yalnız III
9.
Hitit İmparatorluğu'nda "Yeni Devlet Dönemi" olarak adlandı-
rilan ve ülke topraklarının büyük bölümünün devlet mülkiyeti
altına alındığı dönemde, soylu prenslerin oluşturduğu “Pan-
kuş" meclisi de yasama organı olma özelliğini kaybederek
bir danışma meclisine dönüşmüştür.
olvim
Bu değişikliğin Hitit İmparatorluğu'nda, söp nu
1. merkeziyetçi devlet yapısı,
II. mutlakiyete dayalı yönetim biçimi,
III. tarıma dayalı ülke ekonomisi
olgularından hangilerinin güçlenmesine neden olduğu
söylenebilir?
Tilldalunuves ugublo.
A) Yalnızl
Ils B) Yalnız II
201
yixium #
11
P) I ve Il
Lan C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
İlk Çağ
9. Hitit İmparatorluğu'nda "Yeni Devlet Dönemi" olarak adlandı- rilan ve ülke topraklarının büyük bölümünün devlet mülkiyeti altına alındığı dönemde, soylu prenslerin oluşturduğu “Pan- kuş" meclisi de yasama organı olma özelliğini kaybederek bir danışma meclisine dönüşmüştür. olvim Bu değişikliğin Hitit İmparatorluğu'nda, söp nu 1. merkeziyetçi devlet yapısı, II. mutlakiyete dayalı yönetim biçimi, III. tarıma dayalı ülke ekonomisi olgularından hangilerinin güçlenmesine neden olduğu söylenebilir? Tilldalunuves ugublo. A) Yalnızl Ils B) Yalnız II 201 yixium # 11 P) I ve Il Lan C) Yalnız III E) I, II ve III