Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Soruları

1.
Osmanlı Devleti'nde XVIII. yy.da yeniçerilerin dev-
let yönetiminde etkinliklerini artırmaları;
1. saray masraflarının kısıtlanması,
II. merkezî otoritenin bozulması,
III. malikâne sisteminin uygulanması
gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
1. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yy.da yeniçerilerin dev- let yönetiminde etkinliklerini artırmaları; 1. saray masraflarının kısıtlanması, II. merkezî otoritenin bozulması, III. malikâne sisteminin uygulanması gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
42. - Farsçada "dış" anlamına gelir.
-
-
Adalet kasrı, mutfak erzak odalarının yer aldığı bö-
lümdür.
Padişaha hizmet eden görevliler burada yer alır.
Yukarıda sözü edilen saray bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Enderun
Ler Babüsselam
B) Harem
Birun
LEDivan-ı Hümayun
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
42. - Farsçada "dış" anlamına gelir. - - Adalet kasrı, mutfak erzak odalarının yer aldığı bö- lümdür. Padişaha hizmet eden görevliler burada yer alır. Yukarıda sözü edilen saray bölümü aşağıdakilerden hangisidir? A) Enderun Ler Babüsselam B) Harem Birun LEDivan-ı Hümayun
AYDIN YAYINLARI
5. Osmanlı Devleti'nde uygulanan toprak sistemi dik-
kate alındığında toprağın miri, mülk ve vakıf arazile-
ri olmak üzere üçe ayrıldığı görülür.
Bu bilgiye göre, Osmanlı toprak sistemi ile ilgili,
1. Gelirlerin bir bölümü sosyal yardımlaşmaya ay-
rılmıştır.
Toprağın mülkiyeti büyük ölçüde devlete aittir.
H. Reayaya mülkiyet hakkı tanınmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) U ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
AYDIN YAYINLARI 5. Osmanlı Devleti'nde uygulanan toprak sistemi dik- kate alındığında toprağın miri, mülk ve vakıf arazile- ri olmak üzere üçe ayrıldığı görülür. Bu bilgiye göre, Osmanlı toprak sistemi ile ilgili, 1. Gelirlerin bir bölümü sosyal yardımlaşmaya ay- rılmıştır. Toprağın mülkiyeti büyük ölçüde devlete aittir. H. Reayaya mülkiyet hakkı tanınmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) U ve III C) I ve II E) I, II ve III
14. İltizam Sistemi; belirli bir merkeze uzak bölgenin vergi
toplama haklarının geçici olarak devlet tarafından mülte-
zimlere açık artırma ile kiraya verilmesidir. Malikane siste-
minin iltizam sisteminden farkı ise ömür boyu verilmesidir.
Osmanlı Devleti'nde İltizam sisteminin yaygınlaşma
nedenleri arasında,
1. Timar Sisteminin bozulması,
II. Merkeze uzak bölgelerde otoritenin zayıflamaya
başlaması,
III. Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısının gücünün
azalması
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
14. İltizam Sistemi; belirli bir merkeze uzak bölgenin vergi toplama haklarının geçici olarak devlet tarafından mülte- zimlere açık artırma ile kiraya verilmesidir. Malikane siste- minin iltizam sisteminden farkı ise ömür boyu verilmesidir. Osmanlı Devleti'nde İltizam sisteminin yaygınlaşma nedenleri arasında, 1. Timar Sisteminin bozulması, II. Merkeze uzak bölgelerde otoritenin zayıflamaya başlaması, III. Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısının gücünün azalması durumlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
27. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı
Devleti'nin bir iç meselesi olan Şehzade Cem
Olayı'nın bir dış sorun hâline gelmesine yol
açmıştır?
A) Veraset sistemindeki değişiklik
B) Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması
C) Bayezid'in devlet erkânı tarafından desteklenmesi
D) Cem Sultan'ın II. Bayezid'e karşı ayaklanması
E) Akkoyunlu-Osmanlı çekişmesinin yaşanması
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin
Rumeli'de takip ettiği iskân politikasının amacı ve
özellikleri arasında yer almaz?
A) Rumeli'de yapılan fetihlerde kalıcılık sağlamak
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
27. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bir iç meselesi olan Şehzade Cem Olayı'nın bir dış sorun hâline gelmesine yol açmıştır? A) Veraset sistemindeki değişiklik B) Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması C) Bayezid'in devlet erkânı tarafından desteklenmesi D) Cem Sultan'ın II. Bayezid'e karşı ayaklanması E) Akkoyunlu-Osmanlı çekişmesinin yaşanması Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de takip ettiği iskân politikasının amacı ve özellikleri arasında yer almaz? A) Rumeli'de yapılan fetihlerde kalıcılık sağlamak
8.
Osmanlı Devleti'nde
Kültür ve Uygarlık - I
TEST-21
7.
Aşağıdaki padişahın kullanmış olduğu unvanlar-
dan hangisi farklı bir dönemde ilk kez kullanılmış-
tır?
A) Gazi
B) Sultan
6
C) Halife
D) Hüdavendigar Solank
E) Bey
I. II. Mehmet
11. Aşağ
özell
A)
B)
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
8. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık - I TEST-21 7. Aşağıdaki padişahın kullanmış olduğu unvanlar- dan hangisi farklı bir dönemde ilk kez kullanılmış- tır? A) Gazi B) Sultan 6 C) Halife D) Hüdavendigar Solank E) Bey I. II. Mehmet 11. Aşağ özell A) B)
6.
Osmanlı Devleti'nin ordu teşkilatında, sınır bölgelerinde, düş-
man memleketlere ani baskınlar düzenleyerek, yıpratma ha-
rekâtında bulunan süvari birlikleridir.
Bu tanımlama aşağıdaki birliklerden hangisiyle ilgili olabi-
lir?
A) Akıncılar
B) Azaplar
C) Müsellemler
D) Humbaracılar
E) Yeniçeriler
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
6. Osmanlı Devleti'nin ordu teşkilatında, sınır bölgelerinde, düş- man memleketlere ani baskınlar düzenleyerek, yıpratma ha- rekâtında bulunan süvari birlikleridir. Bu tanımlama aşağıdaki birliklerden hangisiyle ilgili olabi- lir? A) Akıncılar B) Azaplar C) Müsellemler D) Humbaracılar E) Yeniçeriler
Deneme-3
27. Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi güçlü tutmak
için aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden
hangial gösterilemez?
A) Kanunların mutlaka padişahın emri olarak
çıkanılması
Fethedilen yerlerin komutanlara ikta olarak
verilmesi.
C) Şehzadeler için haremden evlenme usulünün
uygulanması
D) Devletin bekası için padişahlara kendi kardeşlerini
öldürme izninin verilmesi
E) Mülk ve servetin veraset yoluyla yönetici ailelerin
elinde toplanmasının engellenmesi
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Deneme-3 27. Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi güçlü tutmak için aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden hangial gösterilemez? A) Kanunların mutlaka padişahın emri olarak çıkanılması Fethedilen yerlerin komutanlara ikta olarak verilmesi. C) Şehzadeler için haremden evlenme usulünün uygulanması D) Devletin bekası için padişahlara kendi kardeşlerini öldürme izninin verilmesi E) Mülk ve servetin veraset yoluyla yönetici ailelerin elinde toplanmasının engellenmesi
Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir sü-
reyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına
vermiştir. Tımar sahipleri devletin toprağını en verimli şe-
kilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak
zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp ver-
gilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) Osmanlı Devleti toprak sistemiyle, askeri sistemi kay-
naştırmıştır. V
B) Timar sahibi olabilmek için belirli şartlara sahip olmak
gereklidir. V
C) Timar arazisi timar sahibine belirli bir süreyle verilirdi.
D) Devşirme usulüne dayalı olarak oluşturulmuştur.
E) Timar sahiplerinin hem devlete hem de askerlerine
karşı sorumluluğu vardır.
en ve
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir sü- reyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir. Tımar sahipleri devletin toprağını en verimli şe- kilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp ver- gilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- maz? A) Osmanlı Devleti toprak sistemiyle, askeri sistemi kay- naştırmıştır. V B) Timar sahibi olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gereklidir. V C) Timar arazisi timar sahibine belirli bir süreyle verilirdi. D) Devşirme usulüne dayalı olarak oluşturulmuştur. E) Timar sahiplerinin hem devlete hem de askerlerine karşı sorumluluğu vardır. en ve
1.
Durum: İslamiyetten önce Türklerde savaştan
dönenlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı,
dini ve milli günlerin hep birlikte kutlandığı şölen-
ler yapılmıştır.
II. Durum: İslam öncesi Arabistan'da Mekke'yi
ziyarete gelen Arapların alışveriş yapıp, eğlen-
celer ve spor karşılaşmaları düzenledikleri büyük
panayırlar kurulmuştur.
Her iki durumun aşağıdakilerden hangisini sağlama-
ya yönelik olduğu savunulabilir?
A) Toplumsal kaynaşmayı
B) İnanç özgürlüğünü
C) Yerleşik hayata geçişi
D) Savunma ihtiyacını
E) Dinsel birliği
26.
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
1. Durum: İslamiyetten önce Türklerde savaştan dönenlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini ve milli günlerin hep birlikte kutlandığı şölen- ler yapılmıştır. II. Durum: İslam öncesi Arabistan'da Mekke'yi ziyarete gelen Arapların alışveriş yapıp, eğlen- celer ve spor karşılaşmaları düzenledikleri büyük panayırlar kurulmuştur. Her iki durumun aşağıdakilerden hangisini sağlama- ya yönelik olduğu savunulabilir? A) Toplumsal kaynaşmayı B) İnanç özgürlüğünü C) Yerleşik hayata geçişi D) Savunma ihtiyacını E) Dinsel birliği 26.
14) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri
kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
A) Pusulanın kullanılması
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
C) Kralların gemicileri desteklemesi
D) Kâğıt ve matbaanin kullanılması
E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi
15) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet
işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organi
olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir?
A) Divan toplantılarının belli günlerde yapılması
B) Yaptığı işlere göre çeşitli adlar alması
C) Divanda büyük davaların görülmesi
D) Divanın gerekli görülen yerde toplanması
E) Divanı Hümayun'a padişahın başkanlık etmesi
16) 1. Timar sistemi
II. Devşirme sistemi
III. İltizam sistemi
Devlet yönetiminde uygulanan yukarıdaki
sistemlerden hangileri Osmanlı askeri
bulunmuştur?
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
14) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir? A) Pusulanın kullanılması B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi C) Kralların gemicileri desteklemesi D) Kâğıt ve matbaanin kullanılması E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi 15) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organi olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir? A) Divan toplantılarının belli günlerde yapılması B) Yaptığı işlere göre çeşitli adlar alması C) Divanda büyük davaların görülmesi D) Divanın gerekli görülen yerde toplanması E) Divanı Hümayun'a padişahın başkanlık etmesi 16) 1. Timar sistemi II. Devşirme sistemi III. İltizam sistemi Devlet yönetiminde uygulanan yukarıdaki sistemlerden hangileri Osmanlı askeri bulunmuştur?
16.Divan-ı Hümayunla ilgili aşağı
da verilen bilgilerden hangisi doğ
ru değildir.
a) İlk kez Orhan bey döneminde
kurulmuştur.
b)Yönetimle ilgili her türlü konu
görüşülmüştür.
c)En yüksek mahkeme görevini de
görmüştür.
d) Azınlık temsilcilerine de yer ve
rilmiştir.
e) Fatih Sultan Mehmet dönemine"
kadar padişahın başkanlığında top
lanmıştır.
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
16.Divan-ı Hümayunla ilgili aşağı da verilen bilgilerden hangisi doğ ru değildir. a) İlk kez Orhan bey döneminde kurulmuştur. b)Yönetimle ilgili her türlü konu görüşülmüştür. c)En yüksek mahkeme görevini de görmüştür. d) Azınlık temsilcilerine de yer ve rilmiştir. e) Fatih Sultan Mehmet dönemine" kadar padişahın başkanlığında top lanmıştır.
4. Türk-İslam devletlerindeki bazı uygulama ve davranışlar
hâkimiyetin sembolik göstergeleridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu göstergelerden biri
olarak değerlendirilemez?
B) Para bastırmak
A) Kurultayı toplamak
C) Hutbe okutmak
D) Kılıç kullanmak
E) Elçileri kabul etmek
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
4. Türk-İslam devletlerindeki bazı uygulama ve davranışlar hâkimiyetin sembolik göstergeleridir. Aşağıdakilerden hangisi bu göstergelerden biri olarak değerlendirilemez? B) Para bastırmak A) Kurultayı toplamak C) Hutbe okutmak D) Kılıç kullanmak E) Elçileri kabul etmek
3.
Aşağıdakilerden hangisi, veziriazamın (sadra-
zam) özelliklerinden biri değildir?
A) Padişahın mutlak vekilidir.
B) Padişahın mührünü taşır.
C)
II. Mehmet'ten itibaren Divanıhümayun'un
başkanlığını yapmaya başlamıştır.
D)
Divanihümayun'daki davalara bakmıştır.
E)
Padişahın katılmadığı seferlerde "Serdar-ı Ek-
rem" unvanı ile görev yapmıştır.
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
3. Aşağıdakilerden hangisi, veziriazamın (sadra- zam) özelliklerinden biri değildir? A) Padişahın mutlak vekilidir. B) Padişahın mührünü taşır. C) II. Mehmet'ten itibaren Divanıhümayun'un başkanlığını yapmaya başlamıştır. D) Divanihümayun'daki davalara bakmıştır. E) Padişahın katılmadığı seferlerde "Serdar-ı Ek- rem" unvanı ile görev yapmıştır.
4. Osmanlı'da ilk zamanlarda veraset sisteminde "ülke hane-
Grant kayou
danın ortak malıdır" anlayışı geçerliydi.
CV #1
I. Murat veraset sistemini "ülke padişah ve oğullarının
malıdır" şeklinde değiştirmiştir.
nestal
M. otoriterin
XVII. yüzyılda ise tahta yaşça en büyük ve en akıllı şeh-
zadenin geçmesi kararlaştırılmıştır. Ever
W
Avatar
ened
Verilen bilgilere göre Osmanlı Devletinin veraset siste-
minde değişikliğe gitmesinin;
1. taht kavgalarını engelleme, +
II. demokrasi rejimini egemen kılma, +
III. daha modern yönetim yapısı oluşturma
(3
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik oldu-
ğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
councy
in lading
I,II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
4. Osmanlı'da ilk zamanlarda veraset sisteminde "ülke hane- Grant kayou danın ortak malıdır" anlayışı geçerliydi. CV #1 I. Murat veraset sistemini "ülke padişah ve oğullarının malıdır" şeklinde değiştirmiştir. nestal M. otoriterin XVII. yüzyılda ise tahta yaşça en büyük ve en akıllı şeh- zadenin geçmesi kararlaştırılmıştır. Ever W Avatar ened Verilen bilgilere göre Osmanlı Devletinin veraset siste- minde değişikliğe gitmesinin; 1. taht kavgalarını engelleme, + II. demokrasi rejimini egemen kılma, + III. daha modern yönetim yapısı oluşturma (3 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik oldu- ğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III councy in lading I,II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
Ne olduğu?
Topkapı Sarayı
Farsça dış, harici anlamına gelmektedir.
'dan
Topkapı Sarayı'nın ana kapısı olan.....
girilen bölümdür.
Saray muhafızları ve çalışanlarının bulunduğu bölümdür.
Sarayın hastanesi, ahırlar, erzak odaları, bostanlar ve atış
talim alanları gibi bölümler burada yer almaktadır.
Enderun Hanen
Farsça sarayın iç kısmı anlamına gelir.
İlk defa II. Murat döneminde Edirne sarayında kurulmuş,
Fatih döneminde Topkapı Sarayında da inşa ettirilmiştir.
Devlet tarafından devşirilen gayrimüslim çocuklardan zeki
ve gösterişli olanlar buraya gönderilir ve devlet adamı ola-
rak yetiştirilirdi.
ISTEK DEFTER
Birun
·
72
Ku
de
Bu
SI
ta
Tarih
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Ne olduğu? Topkapı Sarayı Farsça dış, harici anlamına gelmektedir. 'dan Topkapı Sarayı'nın ana kapısı olan..... girilen bölümdür. Saray muhafızları ve çalışanlarının bulunduğu bölümdür. Sarayın hastanesi, ahırlar, erzak odaları, bostanlar ve atış talim alanları gibi bölümler burada yer almaktadır. Enderun Hanen Farsça sarayın iç kısmı anlamına gelir. İlk defa II. Murat döneminde Edirne sarayında kurulmuş, Fatih döneminde Topkapı Sarayında da inşa ettirilmiştir. Devlet tarafından devşirilen gayrimüslim çocuklardan zeki ve gösterişli olanlar buraya gönderilir ve devlet adamı ola- rak yetiştirilirdi. ISTEK DEFTER Birun · 72 Ku de Bu SI ta