Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler Soruları

1.
"Enver Paşa'nın en büyük yanılgısı olarak görülen Osmanlı
Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasının, aslında döne-
min koşulları iyi okunduğunda bir tercih değil mecburiyet
olduğu görülür." diyen bir tarihçi bu iddiasına I. Dünya
Savaşı'ndan önce görülen,
O Reval Görüşmeleri sırasında İngiltere'nin, Boğazlar ve
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Rusya'ya verileceğini vadet-
mesi,
II. İngiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin Orta Do-
ğu'daki topraklarında yaşayan halkları ayaklandırmak
için yerel güçlerle iş birliği yapması,
HI Enver Paşa'nın Rusların elinde bulunan Kars, Arda-
han, Batum ve Türkistan'ı alarak Turancılık idealini
gerçekleştirmek istemesi
durumlarından hangilerini kanıt gösterebilir?
Yalnız I
D) I've III
B) Yalnız II
You
EII ve III
C) I ve Il
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
1. "Enver Paşa'nın en büyük yanılgısı olarak görülen Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasının, aslında döne- min koşulları iyi okunduğunda bir tercih değil mecburiyet olduğu görülür." diyen bir tarihçi bu iddiasına I. Dünya Savaşı'ndan önce görülen, O Reval Görüşmeleri sırasında İngiltere'nin, Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin Rusya'ya verileceğini vadet- mesi, II. İngiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin Orta Do- ğu'daki topraklarında yaşayan halkları ayaklandırmak için yerel güçlerle iş birliği yapması, HI Enver Paşa'nın Rusların elinde bulunan Kars, Arda- han, Batum ve Türkistan'ı alarak Turancılık idealini gerçekleştirmek istemesi durumlarından hangilerini kanıt gösterebilir? Yalnız I D) I've III B) Yalnız II You EII ve III C) I ve Il
I Devle-
e çalışan
örgütler
ya çalış-
geçmişte
zimli oldu-
T.
C) Yalnız III
6. II. Balkan Savaşı'ndan sonraki süreçte Osmanlı Devlet
artık bir sınırı kalmadığı hâlde Sırbistan ile de antlaşma
imzalamış ve 1914 tarihli bu antlaşmaya Sırbistan'da ya
şayan Türklerin haklarıyla ilgili hükümler koydurmuştur.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sırbistan ile 1914'te
antlaşma imzalamasında aşağıdakilerden özellikle
telhangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Dış Türkler sorununun
BYBalkan muhacirleri meselesinin
Gayrimüslim azınlıklar konusunun
DYBalkanlar'da çeşitli devletler olmasının
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da hâlâ topraklarının bulun
masının
D)
E) İ
10. Os
m
p
it
A
C
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
I Devle- e çalışan örgütler ya çalış- geçmişte zimli oldu- T. C) Yalnız III 6. II. Balkan Savaşı'ndan sonraki süreçte Osmanlı Devlet artık bir sınırı kalmadığı hâlde Sırbistan ile de antlaşma imzalamış ve 1914 tarihli bu antlaşmaya Sırbistan'da ya şayan Türklerin haklarıyla ilgili hükümler koydurmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sırbistan ile 1914'te antlaşma imzalamasında aşağıdakilerden özellikle telhangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Dış Türkler sorununun BYBalkan muhacirleri meselesinin Gayrimüslim azınlıklar konusunun DYBalkanlar'da çeşitli devletler olmasının E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da hâlâ topraklarının bulun masının D) E) İ 10. Os m p it A C
Anlaşma
Devletleri
Ingiltere
Fransa
Italya
Romanya
Yunanistan
Cihan Harbi (1914-1918)
Tarafsız
Devletler
A) Portekiz'in
C) Bulgaristan'ın
Ispanya
Portekiz
Norveç
Uzlaşma
Devletleri
I. Dünya Savaşı'nda bazı devletlerin konumlarıyla
ilgili bu tabloda aşağıdaki devletlerden hangisinin
yeri yanlış belirtilmiştir?
E) Norveç'in
Almanya
Avusturya
Bulgaristan
B) İtalya'nın
D) Romanya'nın
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
Anlaşma Devletleri Ingiltere Fransa Italya Romanya Yunanistan Cihan Harbi (1914-1918) Tarafsız Devletler A) Portekiz'in C) Bulgaristan'ın Ispanya Portekiz Norveç Uzlaşma Devletleri I. Dünya Savaşı'nda bazı devletlerin konumlarıyla ilgili bu tabloda aşağıdaki devletlerden hangisinin yeri yanlış belirtilmiştir? E) Norveç'in Almanya Avusturya Bulgaristan B) İtalya'nın D) Romanya'nın
ÖSYM NE SORDU?
2019 - AYT
1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci
Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır.
B) Osmanlı ordusu Irak'ta bir İngiliz birliğini esir almıştır.
C) Kafkas Cephesi'nde Ruslarla mücadele edilmiştir.
D) Savaş başladığında padişah VI. Mehmet Vahdettin'dir.
E) Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır.
ÇÖZÜM
1
||
ya
A
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
ÖSYM NE SORDU? 2019 - AYT 1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır. B) Osmanlı ordusu Irak'ta bir İngiliz birliğini esir almıştır. C) Kafkas Cephesi'nde Ruslarla mücadele edilmiştir. D) Savaş başladığında padişah VI. Mehmet Vahdettin'dir. E) Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır. ÇÖZÜM 1 || ya A
4.
I. Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisinde I.'de verilen II.'ye ortam hazırlamamıştır?
1
Bolşevik İhtilali
B Kut'ül Amare
Zaferi
Şerif Hüseyin'in
İsyanı
Milliyetçilik akımı
E ABD'nin savaşa
girmesi
||
Çarlık Rusya'sının yıkılması
Kars, Ardahan ve Batum'un
geri alınması
Ümmetçilik anlayışının önem
kaybetmesi
edium TE
Çok uluslu imparatorlukların
yıkılması
I. Dünya Savaşı'nın bitişinin
hızlanması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
4. I. Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde I.'de verilen II.'ye ortam hazırlamamıştır? 1 Bolşevik İhtilali B Kut'ül Amare Zaferi Şerif Hüseyin'in İsyanı Milliyetçilik akımı E ABD'nin savaşa girmesi || Çarlık Rusya'sının yıkılması Kars, Ardahan ve Batum'un geri alınması Ümmetçilik anlayışının önem kaybetmesi edium TE Çok uluslu imparatorlukların yıkılması I. Dünya Savaşı'nın bitişinin hızlanması
6.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda "Hicaz, Asir, Yemen, Su-
riye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletleri'nin ku-
mandanlıklarına teslim olunacaktır. Trablus ve Bingazi'de-
ki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim
olacaktır. Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdin-
de kalacaktır." maddesine yer verilmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndaki maddeye bakıldı-
ğında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu'nun işgali sırasında oluşabilecek askerî dire-
niş engellenmek istenmiştir.
8.
B) Kitlesel direniş hareketlerinde bölgeler arasındaki ha-
berleşme kesilmek istenmiştir.
C) Wilson İlkeleri'ndeki devletler arası eşitlik prensibine
uyulmamıştır.
D) Kafkasya'daki Osmanlı Devleti'nin varlığına son veril-
mek istenmiştir.
M
E) Bölgedeki Ermeni ve Gürcü Devletlerine destek veril-
miştir.
m
E
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
6. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda "Hicaz, Asir, Yemen, Su- riye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletleri'nin ku- mandanlıklarına teslim olunacaktır. Trablus ve Bingazi'de- ki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır. Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdin- de kalacaktır." maddesine yer verilmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndaki maddeye bakıldı- ğında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Anadolu'nun işgali sırasında oluşabilecek askerî dire- niş engellenmek istenmiştir. 8. B) Kitlesel direniş hareketlerinde bölgeler arasındaki ha- berleşme kesilmek istenmiştir. C) Wilson İlkeleri'ndeki devletler arası eşitlik prensibine uyulmamıştır. D) Kafkasya'daki Osmanlı Devleti'nin varlığına son veril- mek istenmiştir. M E) Bölgedeki Ermeni ve Gürcü Devletlerine destek veril- miştir. m E
13.
Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilanından saltanatın
kaldırılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde
Istanbul'da yirmi dört hükümet kurulmuştur.
(2014-KPSS)
Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti'nin sözü edilen dö-
nemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kanunuesasi'nin yürürlükten kaldırıldığı
B) Padişahların sıklıkla değiştiği
Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu
D) Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı
E) Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı
Tarihin Kara Kutusu
PewDiens
(2019-AYT)
104
-
Bakırköy
Osmanl
uygulamala
dığı savun
A) Yaban-
B) Yaban
C) Alt ya
D) Tarım
ması
E) Yerli
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
13. Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde Istanbul'da yirmi dört hükümet kurulmuştur. (2014-KPSS) Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti'nin sözü edilen dö- nemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kanunuesasi'nin yürürlükten kaldırıldığı B) Padişahların sıklıkla değiştiği Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu D) Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı E) Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı Tarihin Kara Kutusu PewDiens (2019-AYT) 104 - Bakırköy Osmanl uygulamala dığı savun A) Yaban- B) Yaban C) Alt ya D) Tarım ması E) Yerli
4. İngiltere ve Fransa, I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve
İstanbul boğazlarını ele geçirerek;
• İstanbul'u ele geçirip Osmanlı Devleti'ni saf dışı bi-
rakmayı,
Rusya'ya yardım ulaştırıp çarlık rejimini güçlendir-
meyi,
Almanların hareket alanını daraltmayı
amaçlamıştır.
Bu bilgilerden hareketle İtilaf Devletlerinin amaçları
için yapılacak en genel yorum aşağıdakilerden han-
gisidir?
●
A) Osmanlı-Rusya arasındaki sorunları çözmek iste-
mişlerdir.
B) Osmanlı Devleti'nin askerî gücünden çekinmişlerdir.
C) Savaşı kısa sürede sonlandırmak istemişlerdir.
D) Kalıcı barışı sağlamaya çalışmışlardır.
E Sınırları milliyetçilik ilkesine göre düzenlemek iste-
mişlerdir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
4. İngiltere ve Fransa, I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve İstanbul boğazlarını ele geçirerek; • İstanbul'u ele geçirip Osmanlı Devleti'ni saf dışı bi- rakmayı, Rusya'ya yardım ulaştırıp çarlık rejimini güçlendir- meyi, Almanların hareket alanını daraltmayı amaçlamıştır. Bu bilgilerden hareketle İtilaf Devletlerinin amaçları için yapılacak en genel yorum aşağıdakilerden han- gisidir? ● A) Osmanlı-Rusya arasındaki sorunları çözmek iste- mişlerdir. B) Osmanlı Devleti'nin askerî gücünden çekinmişlerdir. C) Savaşı kısa sürede sonlandırmak istemişlerdir. D) Kalıcı barışı sağlamaya çalışmışlardır. E Sınırları milliyetçilik ilkesine göre düzenlemek iste- mişlerdir.
Wilson İlkeleri;
1.
Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlanması,
II. Ateşkes anlaşmalarının kolayca imzalanması,
III. Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini artırmaları,
IV. Manda ve himaye düşüncesinin önem kazanması,
V. Milliyetçilik düşüncesinin önemini yitirmesi
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkin rol
oynamamıştır?
A) Yalnız III
B) Yalnız V
D) I, II ve IV
C) III ve V
E) I, II ve V
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
Wilson İlkeleri; 1. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlanması, II. Ateşkes anlaşmalarının kolayca imzalanması, III. Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini artırmaları, IV. Manda ve himaye düşüncesinin önem kazanması, V. Milliyetçilik düşüncesinin önemini yitirmesi gelişmelerinden hangileri üzerinde etkin rol oynamamıştır? A) Yalnız III B) Yalnız V D) I, II ve IV C) III ve V E) I, II ve V
9.
(116)
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlığını
ilan etmiştir. Bu durum İtilâf Devletleri'nce olumlu karşılan-
mış ve Osmanlı Devleti'ne bu konuda destek vermek ama-
cıyla kapitülâsyonların bir kısmından vazgeçme sözü ver-
meleri gündeme getirilmiştir.
Bu duruma göre İtilâf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin
tarafsız kalmasını istemeleri aşağıdaki nedenlerden han-
gisine dayandığı söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin askerî yönden güçlü olması
B) Osmanlı ekonomisinin güçlü olması -
Osmanlı Devleti'nin geniş bir coğrafyada savaşa katılma-
sının planlarını bozacağı endişesi,
Ditilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü-
nü sürdürmek istemeleri
E) Osmanlı Devleti'nin İslâm dünyası üzerindeki etkisinden
çekinmeleri
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
9. (116) Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlığını ilan etmiştir. Bu durum İtilâf Devletleri'nce olumlu karşılan- mış ve Osmanlı Devleti'ne bu konuda destek vermek ama- cıyla kapitülâsyonların bir kısmından vazgeçme sözü ver- meleri gündeme getirilmiştir. Bu duruma göre İtilâf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını istemeleri aşağıdaki nedenlerden han- gisine dayandığı söylenebilir? A) Osmanlı Devleti'nin askerî yönden güçlü olması B) Osmanlı ekonomisinin güçlü olması - Osmanlı Devleti'nin geniş bir coğrafyada savaşa katılma- sının planlarını bozacağı endişesi, Ditilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü- nü sürdürmek istemeleri E) Osmanlı Devleti'nin İslâm dünyası üzerindeki etkisinden çekinmeleri
40)
Osmanlı Devleti,
1. Yavuz,
II. Midilli,
Ill. Ertuğrul
gemilerinden hangilerinin Rus Ilman-
larını topa tutmasıyla I. Dünya Sava-
şı'na girmiştir? (2004)
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) , Il ve Ill
B) Yalnız II
D) Ive ll
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
40) Osmanlı Devleti, 1. Yavuz, II. Midilli, Ill. Ertuğrul gemilerinden hangilerinin Rus Ilman- larını topa tutmasıyla I. Dünya Sava- şı'na girmiştir? (2004) A) Yalnız I C) Yalnız III E) , Il ve Ill B) Yalnız II D) Ive ll
16)
Mustafa Kemal'in komutanlığını
yaptığı,
1. Derne,
II.
Anafartalar,
III. Conkbayırı
savaşlarından hangilerinin kazanıl-
ması İstanbul'un işgalini önlemiştir?
(2006)
A) Yalnızl
B)
C)
D)
E)
Yalnız Il
Yalnız III
Ive.lll
Il ve Ill
2
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
16) Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı, 1. Derne, II. Anafartalar, III. Conkbayırı savaşlarından hangilerinin kazanıl- ması İstanbul'un işgalini önlemiştir? (2006) A) Yalnızl B) C) D) E) Yalnız Il Yalnız III Ive.lll Il ve Ill 2
"in
tti-
en
I'nı
ndav
da y
16. I. Dünya Savaşı'nda, halifenin "cihat" ilan etmesi-
ne rağmen Arapların İngilizlerle iş birliğine gir-
mesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Milliyetçiliğin ön plana çıktığının
B) İngilizlerle Almanların görüş birliğinde olduğunun
C) Uluslararası bloklaşmalara verilen önemin gide-
rek arttığının
D) Arapların savaşa katılmak istemediklerinin
E) Arapların azınlık olmak istediklerinin
AD
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
"in tti- en I'nı ndav da y 16. I. Dünya Savaşı'nda, halifenin "cihat" ilan etmesi- ne rağmen Arapların İngilizlerle iş birliğine gir- mesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Milliyetçiliğin ön plana çıktığının B) İngilizlerle Almanların görüş birliğinde olduğunun C) Uluslararası bloklaşmalara verilen önemin gide- rek arttığının D) Arapların savaşa katılmak istemediklerinin E) Arapların azınlık olmak istediklerinin AD
14. I. Temsil Heyetinin Ankara'ya gelmesi
II. İstanbul ile ilk kez iletişimin kesilmesi
III. Bilecik Görüşmeleri'nin yapılması
Bu gelişmelerin oluş sıralaması aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III
D) III, I, II
B) II, I, III
E) III, II, I
C) II, III, I
ADEM
N
i
N
i
Y AY-NC
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
14. I. Temsil Heyetinin Ankara'ya gelmesi II. İstanbul ile ilk kez iletişimin kesilmesi III. Bilecik Görüşmeleri'nin yapılması Bu gelişmelerin oluş sıralaması aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A) I, II, III D) III, I, II B) II, I, III E) III, II, I C) II, III, I ADEM N i N i Y AY-NC
7
2. 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesi'nde Osmanlı
birliklerinin yaşadığı başarısızlık, Ittifak Devletlerinin Ira
üzerinden Hindistan'a ulaşma umutlarını yok etmesine
rağmen Osmanlı Devleti'nin önemli sayılabilecek
ölçüdeki Rus kuvvetini üstüne çekmesi, Doğu Avrupa'da
Almanya'yı rahatlatmıştır.
Bu gelişmelerden hareketle,
1. Ittifak bloğunun Hazar Havzası'ndaki girişimi
başarısız olmuştur.
II. Osmanlıların Kafkas Harekâtı'ndan müttefikleri
yararlanmıştır.
III. Almanların Rusya'ya yönelik hedefleri değişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
7 2. 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesi'nde Osmanlı birliklerinin yaşadığı başarısızlık, Ittifak Devletlerinin Ira üzerinden Hindistan'a ulaşma umutlarını yok etmesine rağmen Osmanlı Devleti'nin önemli sayılabilecek ölçüdeki Rus kuvvetini üstüne çekmesi, Doğu Avrupa'da Almanya'yı rahatlatmıştır. Bu gelişmelerden hareketle, 1. Ittifak bloğunun Hazar Havzası'ndaki girişimi başarısız olmuştur. II. Osmanlıların Kafkas Harekâtı'ndan müttefikleri yararlanmıştır. III. Almanların Rusya'ya yönelik hedefleri değişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve II
Wilson ilkeleri'nde; 'Uluslar kendi geleceğini belirle-
mede karar hakkına sahip olacaktır. hükmü yer al-
miştir.
Her milletin kendi kaderini belirleme hakkının
olması en fazla aşağıdaki devletlerden hangisi-
ni olumsuz etkiler?
A) Ingiltere
C) ABD
E) Rusya
B) Fransa
D) Osmanlı
II. Polonya
Yugoslavya
IV. Litvanya
V. Macaristan
1. Dünya Save
devletlerden
hiptir?
A) I ve II
D
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
Wilson ilkeleri'nde; 'Uluslar kendi geleceğini belirle- mede karar hakkına sahip olacaktır. hükmü yer al- miştir. Her milletin kendi kaderini belirleme hakkının olması en fazla aşağıdaki devletlerden hangisi- ni olumsuz etkiler? A) Ingiltere C) ABD E) Rusya B) Fransa D) Osmanlı II. Polonya Yugoslavya IV. Litvanya V. Macaristan 1. Dünya Save devletlerden hiptir? A) I ve II D