Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler Soruları

22. Yeni Türk devletinde meclis hükümeti
sisteminden kabine sistemini geçiş
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Cumhuriyet'in ilanı
B) TBMM'nin açılması
C) 1921 Anayasası'nın benimsenmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Halifeliğin kaldırılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
22. Yeni Türk devletinde meclis hükümeti sisteminden kabine sistemini geçiş aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Cumhuriyet'in ilanı B) TBMM'nin açılması C) 1921 Anayasası'nın benimsenmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Halifeliğin kaldırılması
5.
Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırka-
sı’nın kurulması üzerine, "Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem-
leket işlerini münakaşa edelim; bizim meclisimizde iki parti
olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni
ülkelerin parlamentolarina benzemeliyiz." demiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Çok partili siyasi yaşama geçmeyi
B) Demokratik sistemi geliştirmeyi ✓
C) Totaliter bir rejim kurmayı
D) Çoğulcu anlayışı yerleştirmeyi
E) Yürütme erkinin denetlenmesini sağlamayı
7.
90
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
5. Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırka- sı’nın kurulması üzerine, "Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem- leket işlerini münakaşa edelim; bizim meclisimizde iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarina benzemeliyiz." demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Çok partili siyasi yaşama geçmeyi B) Demokratik sistemi geliştirmeyi ✓ C) Totaliter bir rejim kurmayı D) Çoğulcu anlayışı yerleştirmeyi E) Yürütme erkinin denetlenmesini sağlamayı 7. 90
Yeni Türk Devleti'nin 1923-1925 yılları arasında yaptı-
ğı inkılap hareketleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle
ilişkilendirilemez?
A) Milliyetçilik
C) Laiklik
E) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
D) Devletçilik
(2012-KPSS)
LL
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Yeni Türk Devleti'nin 1923-1925 yılları arasında yaptı- ğı inkılap hareketleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilemez? A) Milliyetçilik C) Laiklik E) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık D) Devletçilik (2012-KPSS) LL
A 28
A) Kita sahanlığı
B) Ege adalarının silahlandırılması
C) FIR Hattı
D) Kibris
E) Nüfus mübadelesi
26. Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllardan itibaren
Türkiye'yle Yunanistan arasında sorun olan hu- N
suslardan birisi değildir?
AYINEVI
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
A 28 A) Kita sahanlığı B) Ege adalarının silahlandırılması C) FIR Hattı D) Kibris E) Nüfus mübadelesi 26. Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'yle Yunanistan arasında sorun olan hu- N suslardan birisi değildir? AYINEVI
Üretim Değişkenleri
El Emeğine Dayalı Üretim
---
Küçük el tezgâhları, atölyeler
PODO
Usta-çırak ilişkisi
A
Zanaatkârların kendi ürettikleri
el aletleri
Ülke içinde mal ve hizmet arzı-
nın bol, kaliteli ve ucuz olmasını
sağlamak
Bu tabloda üretim değişkenlerinden hangisi ile ilgili her-
hangi bir bilgiye yer verilmemiştir?
A) Üretimn Aletleri +
B) Çalışma Disiplini
C) Üretim Organizasyonu
D) Üretim Hızı ve Miktarı.
E) Çalışma Ortamı
1
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Üretim Değişkenleri El Emeğine Dayalı Üretim --- Küçük el tezgâhları, atölyeler PODO Usta-çırak ilişkisi A Zanaatkârların kendi ürettikleri el aletleri Ülke içinde mal ve hizmet arzı- nın bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamak Bu tabloda üretim değişkenlerinden hangisi ile ilgili her- hangi bir bilgiye yer verilmemiştir? A) Üretimn Aletleri + B) Çalışma Disiplini C) Üretim Organizasyonu D) Üretim Hızı ve Miktarı. E) Çalışma Ortamı 1
A
A
TYT/ Sosyal Bilimler
5. Aşağıda, Mustafa Kemal'in çeşitli dönemlere ait resmî bel-
gelerde kullandığı imzalarına ait görseller verilmiştir.
dige
Hem
Gaz 14
1921
1928
KAtaturk
1934
Bu görsellerde verilen imzalardaki değişim, aşağıdaki
yargılardan hangisine kanıt gösterilemez?
A) I. TBMM Dönemi'ndeki resmî yazışmalarda Arap alfa-
besi kullanılmıştır.
B) 1921-1934 yılları arasında önemli bir kültürel değişim
yaşanmıştır.
C) Cumhuriyetin ilanıyla Arap harflerinin kullanılması ya-
saklanmıştır.
D) 1928'de Yeni Türk harfleri kabul edilerek resmî belge-
lerde kullanılmaya başlanmıştır.
E) 1934'te Soyadı Kanunu çıkarılarak yürürlüğe konulmuş-
tur.
mrk z YAYINLARI
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
A A TYT/ Sosyal Bilimler 5. Aşağıda, Mustafa Kemal'in çeşitli dönemlere ait resmî bel- gelerde kullandığı imzalarına ait görseller verilmiştir. dige Hem Gaz 14 1921 1928 KAtaturk 1934 Bu görsellerde verilen imzalardaki değişim, aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt gösterilemez? A) I. TBMM Dönemi'ndeki resmî yazışmalarda Arap alfa- besi kullanılmıştır. B) 1921-1934 yılları arasında önemli bir kültürel değişim yaşanmıştır. C) Cumhuriyetin ilanıyla Arap harflerinin kullanılması ya- saklanmıştır. D) 1928'de Yeni Türk harfleri kabul edilerek resmî belge- lerde kullanılmaya başlanmıştır. E) 1934'te Soyadı Kanunu çıkarılarak yürürlüğe konulmuş- tur. mrk z YAYINLARI
31. Mustafa Kemal "Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve
uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışma-
ya mecburuz." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda;
1. yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
II. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin açılması,
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
çalışmalarından hangilerinin yapıldığı söylene-
mez?
C) Ive ll
B) Yalnız III
A) Yalnız I
ve III
E) Il ve Ill
in
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
31. Mustafa Kemal "Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışma- ya mecburuz." demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda; 1. yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, II. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin açılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması çalışmalarından hangilerinin yapıldığı söylene- mez? C) Ive ll B) Yalnız III A) Yalnız I ve III E) Il ve Ill in
lk kez Erzurum Kongresinde alinan Misak-ı Milli Kararla-
n'nin gerçekleştirilmesi için defalarca ant içilmesine rağ-
men gelişen olaylanın etkisiyle Misak-ı Milli'de yer alan
bazı topraklardan vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'den verilen ilk
tavizdir?
Batum
B) Hatay
C) İzmir
D) Batı Trakya
E) Musul
V
Moskoro
ora aut
Feis
Yenion
*******
34. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bu-
nalımı'na karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler arasında
gösterilemez?
A) Yerli malı kullanımı özendirildi.
B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu.
C) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.
Mefen
D) Fransa'ya ödenmesi gereken dis borclar ertelendi.
E) Yeni politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuri-
yet Fırkası kuruldu.
35. Bir
yer
kis
mi
G
Ö:
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
lk kez Erzurum Kongresinde alinan Misak-ı Milli Kararla- n'nin gerçekleştirilmesi için defalarca ant içilmesine rağ- men gelişen olaylanın etkisiyle Misak-ı Milli'de yer alan bazı topraklardan vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir? Batum B) Hatay C) İzmir D) Batı Trakya E) Musul V Moskoro ora aut Feis Yenion ******* 34. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bu- nalımı'na karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler arasında gösterilemez? A) Yerli malı kullanımı özendirildi. B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. C) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Mefen D) Fransa'ya ödenmesi gereken dis borclar ertelendi. E) Yeni politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuri- yet Fırkası kuruldu. 35. Bir yer kis mi G Ö:
Şeyh Sait, padişahlığı ve hilafeti geri getireceği savi ve din elden
gidiyor sloganıyla etrafına insanlar toplayarak isyan etti.
Kısa zamanda doğu illerine yayılan bu isyanı bastırmak
amacıyla TBMM,
1. seferberlik ilan edilmesi,
II., Huzur ve Güvenliği Sağlama Yasası'nın çıkarılması,
II. ordunun ihtiyaçları için halktan yardım talep edilmesi
tutumlarından hangilerini benimsemiş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Şeyh Sait, padişahlığı ve hilafeti geri getireceği savi ve din elden gidiyor sloganıyla etrafına insanlar toplayarak isyan etti. Kısa zamanda doğu illerine yayılan bu isyanı bastırmak amacıyla TBMM, 1. seferberlik ilan edilmesi, II., Huzur ve Güvenliği Sağlama Yasası'nın çıkarılması, II. ordunun ihtiyaçları için halktan yardım talep edilmesi tutumlarından hangilerini benimsemiş olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
34. Yeni Türk Devleti'nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ka-
bul etmesi dış politikada aşağıdaki devletlerden han-
gisiyle ilişkilerinde sorun ortaya çıkarmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Sovyet Rusya E) Almanya
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
34. Yeni Türk Devleti'nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ka- bul etmesi dış politikada aşağıdaki devletlerden han- gisiyle ilişkilerinde sorun ortaya çıkarmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Sovyet Rusya E) Almanya
MAESTRO
33. Şekerimiz bir topak, veriyoruz
Yemeyiveririz.
Tuzumuz bir tutam, veriyoruz.
Tuz ekmeyiz aşımıza.
Bir avuç pirincimiz, veriyoruz saklamıştık düğüne.
Çorbalarımız da az. Veriyoruz, veriyoruz.
Asker çorbasız olmaz.
Zor bulduk gazımız az
Geceleri o dağlık tepelik haritalara
Lambasız bakılmaz.
Veriyoruz gaz yağını.
Ve yoksul gecelerin mumlarını
Dikiyoruz istasyonları
Askerler geçip gidecek trenlerde
Demiryolları ışıksız olmaz.
Ceyhun Atuf Kansu
Bu dizeler, Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden han-
gisinin uygulanmasıyla ilgilidir?
A) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun
B) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin
C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın
E) Teşkilat-ı Esasiye'nin
35.
Belirt
• Can
lund
Ben
orta
. Bir
ola
Aşağı
açıkla
A) Biy
36. In
ra
lik
S
n
ic
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
MAESTRO 33. Şekerimiz bir topak, veriyoruz Yemeyiveririz. Tuzumuz bir tutam, veriyoruz. Tuz ekmeyiz aşımıza. Bir avuç pirincimiz, veriyoruz saklamıştık düğüne. Çorbalarımız da az. Veriyoruz, veriyoruz. Asker çorbasız olmaz. Zor bulduk gazımız az Geceleri o dağlık tepelik haritalara Lambasız bakılmaz. Veriyoruz gaz yağını. Ve yoksul gecelerin mumlarını Dikiyoruz istasyonları Askerler geçip gidecek trenlerde Demiryolları ışıksız olmaz. Ceyhun Atuf Kansu Bu dizeler, Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden han- gisinin uygulanmasıyla ilgilidir? A) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun B) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın E) Teşkilat-ı Esasiye'nin 35. Belirt • Can lund Ben orta . Bir ola Aşağı açıkla A) Biy 36. In ra lik S n ic
L
umasi
9. Atatürk Dönemi'nde eğitim alanında yapılan in-
kılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?
A) Medreselerin kapatılması
BÜniversite Reformu'nun yapılması
C) Millet Mektepleri'nin açılması
D) Tevhiditedrisat Kanunu'nun çıkarılması
E) Köy Enstitüleri'nin açılması
19
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
L umasi 9. Atatürk Dönemi'nde eğitim alanında yapılan in- kılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer al- maz? A) Medreselerin kapatılması BÜniversite Reformu'nun yapılması C) Millet Mektepleri'nin açılması D) Tevhiditedrisat Kanunu'nun çıkarılması E) Köy Enstitüleri'nin açılması 19
azılmış ilk
ranlığı ay-
lere saygı
insanları
yönetici-
eri hangi
ir Han
nut
35. "Vatan ve Hürriyet şairi olarak bilinir. Mustafa Kemal
Atatürk şiirlerini ezbere bildiği bu Türk aydınından "Türk
ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses" olarak bahset-
miştir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği Türk aydını
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Abhülhak Hamit Tarhan
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
azılmış ilk ranlığı ay- lere saygı insanları yönetici- eri hangi ir Han nut 35. "Vatan ve Hürriyet şairi olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk şiirlerini ezbere bildiği bu Türk aydınından "Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses" olarak bahset- miştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği Türk aydını aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ziya Gökalp D) Mehmet Emin Yurdakul E) Abhülhak Hamit Tarhan
final de
X
25. MÖ 3000 yılında Mısır'da tahta geçen Kral
Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini
ortadan kaldırarak Mısır'a tamamen hâkim
olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek
Tanrı Kral Dönemi'ni başlatmıştır.
GEN
Buna göre Mısır Uygarlığıyla ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Siyasi birliğin kurulamadığı
By Dini gücün tek elde birleştiği
C Katı bir monarşinin hakim olduğu
D Feodal bir yapılanmanın hakim stauğu
E) Mumyacılığın Krat Menes ile birlikte başla-
dığı
AYT Deneme Sınavı
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
final de X 25. MÖ 3000 yılında Mısır'da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır'a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemi'ni başlatmıştır. GEN Buna göre Mısır Uygarlığıyla ilgili aşağıda- kilerden hangisine ulaşılamaz? A) Siyasi birliğin kurulamadığı By Dini gücün tek elde birleştiği C Katı bir monarşinin hakim olduğu D Feodal bir yapılanmanın hakim stauğu E) Mumyacılığın Krat Menes ile birlikte başla- dığı AYT Deneme Sınavı
S4) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.(20P)
a. Milli Mücadele Dönemi'nin ilk zaferi Güney cephesinde kazanılmıştır. ( )
)
b. Sevr Antlaşması'na göre Adana, Urfa, Antep İtalyanlara bırakılmıştır. ( )
C. Kurtuluş Savaşı döneminde Moskova'ya gönderilen büyükelçimiz Ali Fuat Cebesoy'dur. ( )
d. Doğu Cephesi'nde savaş Ermeniler ile imzalanan Kars Antlaşması sonucu sona ermiştir. ( )
e. Kurtuluş Savaşı döneminde İstiklal Madalyası alan tek ilçemiz İnebolu'dur. ( )
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
S4) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.(20P) a. Milli Mücadele Dönemi'nin ilk zaferi Güney cephesinde kazanılmıştır. ( ) ) b. Sevr Antlaşması'na göre Adana, Urfa, Antep İtalyanlara bırakılmıştır. ( ) C. Kurtuluş Savaşı döneminde Moskova'ya gönderilen büyükelçimiz Ali Fuat Cebesoy'dur. ( ) d. Doğu Cephesi'nde savaş Ermeniler ile imzalanan Kars Antlaşması sonucu sona ermiştir. ( ) e. Kurtuluş Savaşı döneminde İstiklal Madalyası alan tek ilçemiz İnebolu'dur. ( )
1.
Cumhuriyet Halk Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Firkası
T Serbest Cumhuriyet Firkası
NV. Demokrat Parti
Yukarıdaki partilerden hangileri Cumhuri-
yet Dönemi'nde kurulmamıştır?
A) Yalnız! B) Yalnız IV C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1. Cumhuriyet Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Firkası T Serbest Cumhuriyet Firkası NV. Demokrat Parti Yukarıdaki partilerden hangileri Cumhuri- yet Dönemi'nde kurulmamıştır? A) Yalnız! B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III