Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler Soruları

4. 1. Coğrafi yapı
II. Hayat ve geçim tarzı
III. Soy dayanışması
IV. Silahlı güç
Yukarıdakilerden hangileri, İlk Çağ'da görülen si-
yasi gücün maddi temel ve kaynakları arasında
yer alır?
A) I vell
D) I, ve IV
BN ve IV
GIG
C) II e III
(E) I, III ve IV 88
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
4. 1. Coğrafi yapı II. Hayat ve geçim tarzı III. Soy dayanışması IV. Silahlı güç Yukarıdakilerden hangileri, İlk Çağ'da görülen si- yasi gücün maddi temel ve kaynakları arasında yer alır? A) I vell D) I, ve IV BN ve IV GIG C) II e III (E) I, III ve IV 88
1.2. ANADOLU'YA TÜRK GÖÇLERİ
HAZIRLIK
1. XI. yüzyılda Anadolu'ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.
2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya "Türkiye" denmesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz.
1040 Dar
resmen kuru
bir plan da
yönelikti.
T
Pasinler S
üsleri ele
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
1.2. ANADOLU'YA TÜRK GÖÇLERİ HAZIRLIK 1. XI. yüzyılda Anadolu'ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız. 2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya "Türkiye" denmesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz. 1040 Dar resmen kuru bir plan da yönelikti. T Pasinler S üsleri ele
8.
Aşağıdaki beyliklerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti'nde uygulanan "Fethedilen bölge fethede-
nin malıdır." anlayışı ile kurulmamıştır?
A) Danişmetliler
B) Sökmenliler
C) İsfendiyaroğulları
D) Dilmaçoğulları
E) Tanrıvermişoğulları
silik
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
8. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan "Fethedilen bölge fethede- nin malıdır." anlayışı ile kurulmamıştır? A) Danişmetliler B) Sökmenliler C) İsfendiyaroğulları D) Dilmaçoğulları E) Tanrıvermişoğulları silik
B BENIM HOCAM
Tanım: Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve
yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların
Halfsebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif ola-
frak ele alan sosyal bir bilimdir.
uğrul
laşma
asinda Durum: Tuğrul Bey Dönemi'nde Mısır'da egemenliğini sür-
düren Fâtimiler ve Bağdat'ta bulunan Şii Büveyhoğulları,
Abbasilere yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Abbasi
halifesi, Tuğrul Bey'e bir mektup yazarak halifeliğin Fâtimi
er ve Büveyhoğullarının baskısından kurtarılmasını istemiştir.
Bunun üzerine harekete geçen Tuğrul Bey, Bağdat'a girerek
Büveyhoğullarının varlığına son vermiştir.
7.
Buna göre, tarihin tanımında yer alan özelliklerin hangi-
sine durum kısmında yer verilmemiştir? X
Yer
B) Zaman
I T
Dy Sonuç
I domi
Neden
E) İnsan ilişkileri
bit.
5 N0000
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
B BENIM HOCAM Tanım: Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların Halfsebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif ola- frak ele alan sosyal bir bilimdir. uğrul laşma asinda Durum: Tuğrul Bey Dönemi'nde Mısır'da egemenliğini sür- düren Fâtimiler ve Bağdat'ta bulunan Şii Büveyhoğulları, Abbasilere yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Abbasi halifesi, Tuğrul Bey'e bir mektup yazarak halifeliğin Fâtimi er ve Büveyhoğullarının baskısından kurtarılmasını istemiştir. Bunun üzerine harekete geçen Tuğrul Bey, Bağdat'a girerek Büveyhoğullarının varlığına son vermiştir. 7. Buna göre, tarihin tanımında yer alan özelliklerin hangi- sine durum kısmında yer verilmemiştir? X Yer B) Zaman I T Dy Sonuç I domi Neden E) İnsan ilişkileri bit. 5 N0000
3. 1. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi ama-
cıyla kullanılmıştır.
II. Ay yılı esasına dayanan bu takvimde bir yıl 354 gündür.
III. 1839'dan itibaren mart ayı, mali yılbaşı olarak kabul
edilmiştir.
IV. Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır.
V. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte kullanılmaya
başlanmıştır.
Verilen bilgilerden hangilerinin Rûmî takvime ait oldu-
ğu söylenemez?
A) I ve II
D) Il ve V
B) I ve IV
E) Ill ve V
C) II ve III
19
5.
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
3. 1. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi ama- cıyla kullanılmıştır. II. Ay yılı esasına dayanan bu takvimde bir yıl 354 gündür. III. 1839'dan itibaren mart ayı, mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir. IV. Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır. V. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Verilen bilgilerden hangilerinin Rûmî takvime ait oldu- ğu söylenemez? A) I ve II D) Il ve V B) I ve IV E) Ill ve V C) II ve III 19 5.
12. Tarihçilerin Kutbu" adlı eserde Halil inalcık Dil-Tarih Coğ
rafya Fakültesinde ilk seminer ödeviyle ilgili hocası Fuad
Köprülü'nün Timur'u anlatış şekline karşı çıkmış ve onun-
la Timur konusunda tartışmıştır. Kendisi, Timur'u Osman-
li Devleti'ne verdiği zarardan ötürü kötü olarak tanımla-
mış; hocası da bu konuda detaylı bir akademik çalışma
hazırlamasını istemiştir.
Bu bilgilere bakıldığında Halil İnalcık için;
1. tarihî gerçekleri çarpıttığı,
II. duygularının tesirinde kaldığı,
III. bazı olayları objektif olarak yorumlayamadığı
gibi yorumlardan hangileri yapılamaz?
A Yalnız !
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
12. Tarihçilerin Kutbu" adlı eserde Halil inalcık Dil-Tarih Coğ rafya Fakültesinde ilk seminer ödeviyle ilgili hocası Fuad Köprülü'nün Timur'u anlatış şekline karşı çıkmış ve onun- la Timur konusunda tartışmıştır. Kendisi, Timur'u Osman- li Devleti'ne verdiği zarardan ötürü kötü olarak tanımla- mış; hocası da bu konuda detaylı bir akademik çalışma hazırlamasını istemiştir. Bu bilgilere bakıldığında Halil İnalcık için; 1. tarihî gerçekleri çarpıttığı, II. duygularının tesirinde kaldığı, III. bazı olayları objektif olarak yorumlayamadığı gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? A Yalnız ! D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
2.
Selçuklulara karşı Karahanlılar ve Gazneliler 1025 Maveraünne-
hir Görüşmelerinde iş birliği yapmıştır. Bu görüşmelerin ardın-
dan Gazneli Mahmut'un davetine katılan Selçuklu Sultanı Arslan
Yabgu, Gazneli Mahmut tarafından Kalincar Kalesi'ne hapsedil-
miş, Selçukluların başına Selçuk Bey'in diğer oğlu Musa Yabgu
geçmiştir.
Bu bilgilere göre;
1. klasik Türk veraset sisteminin Selçuklularda sürdürüldüğü,
II. Türk toplulukları arasında siyasi çatışmalar yaşandığı,
III. Gaznelilerin, Selçukluların siyasi varlığına son verdiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. Selçuklulara karşı Karahanlılar ve Gazneliler 1025 Maveraünne- hir Görüşmelerinde iş birliği yapmıştır. Bu görüşmelerin ardın- dan Gazneli Mahmut'un davetine katılan Selçuklu Sultanı Arslan Yabgu, Gazneli Mahmut tarafından Kalincar Kalesi'ne hapsedil- miş, Selçukluların başına Selçuk Bey'in diğer oğlu Musa Yabgu geçmiştir. Bu bilgilere göre; 1. klasik Türk veraset sisteminin Selçuklularda sürdürüldüğü, II. Türk toplulukları arasında siyasi çatışmalar yaşandığı, III. Gaznelilerin, Selçukluların siyasi varlığına son verdiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
12. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye
ortam hazırladığı söylenemez?
A) I. Haçlı Seferi
B) Miryokefalon
Savaşı
C) Yassı Çimen
Savaşı
D) Baba İshak
Ayaklanması
E) Kösedağ Savaşı
11
İznik'in Bizans'a terk
edilmesi
Bizans'ın Anadolu'daki
tüm topraklarını
yitirmesi
Anadolu'nun Moğol
istilasına açık hale
gelmesi
Türkiye Selçuklu
Devleti'nin güç
kaybetmesi
Türkiye Şelçuklu
Devleti'nin Moğol
hakimiyetine girmesi
✓
***
OXO
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
12. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez? A) I. Haçlı Seferi B) Miryokefalon Savaşı C) Yassı Çimen Savaşı D) Baba İshak Ayaklanması E) Kösedağ Savaşı 11 İznik'in Bizans'a terk edilmesi Bizans'ın Anadolu'daki tüm topraklarını yitirmesi Anadolu'nun Moğol istilasına açık hale gelmesi Türkiye Selçuklu Devleti'nin güç kaybetmesi Türkiye Şelçuklu Devleti'nin Moğol hakimiyetine girmesi ✓ *** OXO
2. XI. yüzyılda Bâtinilik düşüncesini temellendiren Hasan
Sabbah'a göre "Allah aklın ve düşüncenin gücü ile de-
ğil, imanın rehberliğiyle bulunabilir. Akıl, dini açıklama-
ya yetmez." Hasan Sabbah bu düşünceleriyle etki al-
tına aldığı insanlara cenneti vadetmiş ve bu mutluluğu
dünyada tatmaları için onlara her emrini yaptırmıştır. Bu
durum öyle tehlikeli hål almış ki Hasan Sabbah'ın mü-
ritleri Abbasi ve Selçuklu devlet adamlarına suikastlar
düzenlemeye başlamıştır.
Bu bilgilere göre Hasan Sabbah ile ilgili,
Aslam inancını siyasi çıkarlarına göre kullanmıştır.
theanların sorgulama yetisini ellerinden almıştır.
püşüncelerine Abbasi ve Selçuklu devlet adamları
destek olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalniz
B) Yalmz II
D) Il ve III
C) I ve II
E) I ve III
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. XI. yüzyılda Bâtinilik düşüncesini temellendiren Hasan Sabbah'a göre "Allah aklın ve düşüncenin gücü ile de- ğil, imanın rehberliğiyle bulunabilir. Akıl, dini açıklama- ya yetmez." Hasan Sabbah bu düşünceleriyle etki al- tına aldığı insanlara cenneti vadetmiş ve bu mutluluğu dünyada tatmaları için onlara her emrini yaptırmıştır. Bu durum öyle tehlikeli hål almış ki Hasan Sabbah'ın mü- ritleri Abbasi ve Selçuklu devlet adamlarına suikastlar düzenlemeye başlamıştır. Bu bilgilere göre Hasan Sabbah ile ilgili, Aslam inancını siyasi çıkarlarına göre kullanmıştır. theanların sorgulama yetisini ellerinden almıştır. püşüncelerine Abbasi ve Selçuklu devlet adamları destek olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalniz B) Yalmz II D) Il ve III C) I ve II E) I ve III
2. 963 yılında bugünkü Afganistan topraklarında ortaya çı-
kan Gazne Devleti, en geniş sınırlarına Gazneli Mahmut ile
ulaşmıştır. Gazneli Mahmut, Karahanlılar ile anlaşarak Sa-
manoğulları Devleti'ne son vermiştir. Diğer yandan Abbasi
halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak on-
dan sultan unvanını almıştır. Hindistan'a yaptığı 17 seferle
de İslamiyet'in bu ülkede yayılmasını sağlamıştır.
Bu bilgiye dayanarak Gazneliler ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
Gelirlerini artırdıkları X
B) Islamiyet'e hizmet ettikleri
C) Sosyal kurumlar oluşturdukları
D) Hâkimiyet alanlarını genişlettikleri L
E) Samanoğulları Devleti'yle sorun yaşadıkları
5.
Buna gor
1. Yargı
II. İdari
III. Bulu
durumla
alnız
Sa
ne
. TB
Ar
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. 963 yılında bugünkü Afganistan topraklarında ortaya çı- kan Gazne Devleti, en geniş sınırlarına Gazneli Mahmut ile ulaşmıştır. Gazneli Mahmut, Karahanlılar ile anlaşarak Sa- manoğulları Devleti'ne son vermiştir. Diğer yandan Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak on- dan sultan unvanını almıştır. Hindistan'a yaptığı 17 seferle de İslamiyet'in bu ülkede yayılmasını sağlamıştır. Bu bilgiye dayanarak Gazneliler ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? Gelirlerini artırdıkları X B) Islamiyet'e hizmet ettikleri C) Sosyal kurumlar oluşturdukları D) Hâkimiyet alanlarını genişlettikleri L E) Samanoğulları Devleti'yle sorun yaşadıkları 5. Buna gor 1. Yargı II. İdari III. Bulu durumla alnız Sa ne . TB Ar
le
4.
1048 yılında Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti'nin
yaptığı Pasinler Savaşı sonucunda bir antlaşma imza-
landı.
Bu antlaşmaya göre Bizans,
İstanbul'daki camiyi tamir ettirip ibadete açacak,
Tuğrul Bey adına hutbe okutacaktır.
●
●
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Bizans'ın siyasi varlığının sona erdiğine
B) İstanbul'un İslam şehri hâline geldiğine
PA
C) Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırlarının genişlediği-
gebnim ne
D) Bizans'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi üstün-
lüğünü kabul ettiğine
E) İslam dünyasının koruyuculuğunun Büyük Selçuk-
lu Devleti'ne geçtiğined ne
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
le 4. 1048 yılında Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı Pasinler Savaşı sonucunda bir antlaşma imza- landı. Bu antlaşmaya göre Bizans, İstanbul'daki camiyi tamir ettirip ibadete açacak, Tuğrul Bey adına hutbe okutacaktır. ● ● Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- bilir? A) Bizans'ın siyasi varlığının sona erdiğine B) İstanbul'un İslam şehri hâline geldiğine PA C) Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırlarının genişlediği- gebnim ne D) Bizans'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi üstün- lüğünü kabul ettiğine E) İslam dünyasının koruyuculuğunun Büyük Selçuk- lu Devleti'ne geçtiğined ne
Osmanlı Devleti'nde timar sistemi-
nin bozulması;
1 Celâll Isyanları'nın çıkması,
454
II. tarım üretiminin azalması,
III. köylülerin topraklarını terk etmesi
gelişmelerinden hangilerinin üze-(
rinde etkili olmuştur?
A) Yalnız
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
Osmanlı Devleti'nde timar sistemi- nin bozulması; 1 Celâll Isyanları'nın çıkması, 454 II. tarım üretiminin azalması, III. köylülerin topraklarını terk etmesi gelişmelerinden hangilerinin üze-( rinde etkili olmuştur? A) Yalnız C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III
2. Müslüman tüccarlar, kuzey ülkeleriyle İslam ülkeleri ara-
sındaki transit ticarete aracılık eden İtil Bulgarlarına İs-
lam dinini götürmeyi başarmışlardır. Bulgar hükümdarı
İl-teber Almuş Müslüman tüccarlar vasıtasıyla İslamiyet'i
tanımış ve devletin resmî dini olarak kabul etmiştir. Bul-
garlar, X. yüzyıldan itibaren bütün din ve inançlarını terk
ederek topluca İslam dinine girmeye başlamışlardır. Türk-
ler, İslamiyet'i bir zorlama sonucunda değil kendi arzu-
larıyla kabul etmişlerdir. Önce tek tek, sonra gruplar ve
kitleler hâlinde İslamiyet'e giren Türkler, kendilerini İslam
Devleti'nin hizmetine sunmuşlardır.
Bu bilgilerden yararlanarak,
1. İslam dünyasının koruyuculuğunun Türklere geçtiği,
II. Müslüman tüccarlarla İtil Bulgarları arasında etkileşi-
min olduğu,
III. Türklerin İslamiyet'e kazandırılmasında davetin etkili
olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve II
A) Yalnız 1
alnız 1
D) II ve
E) I, II ve III
C) ve III
15
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
2. Müslüman tüccarlar, kuzey ülkeleriyle İslam ülkeleri ara- sındaki transit ticarete aracılık eden İtil Bulgarlarına İs- lam dinini götürmeyi başarmışlardır. Bulgar hükümdarı İl-teber Almuş Müslüman tüccarlar vasıtasıyla İslamiyet'i tanımış ve devletin resmî dini olarak kabul etmiştir. Bul- garlar, X. yüzyıldan itibaren bütün din ve inançlarını terk ederek topluca İslam dinine girmeye başlamışlardır. Türk- ler, İslamiyet'i bir zorlama sonucunda değil kendi arzu- larıyla kabul etmişlerdir. Önce tek tek, sonra gruplar ve kitleler hâlinde İslamiyet'e giren Türkler, kendilerini İslam Devleti'nin hizmetine sunmuşlardır. Bu bilgilerden yararlanarak, 1. İslam dünyasının koruyuculuğunun Türklere geçtiği, II. Müslüman tüccarlarla İtil Bulgarları arasında etkileşi- min olduğu, III. Türklerin İslamiyet'e kazandırılmasında davetin etkili olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) I ve II A) Yalnız 1 alnız 1 D) II ve E) I, II ve III C) ve III 15
19. Toplumunahiak ve karakterini geliştirmek.
amacıyla olaylar ve kişilerden ilgi çekecek
-r şekilde soz eden tarih çeşidi aşağıdakiler-
in den hangisidir?
AVSosyal Tarih
B) Öğretici (Pragmatik) Tarih
Neden - Nasılcı Tarih
D) Siyasi Tarih
E) Hikayeci Tarih
650 670 18
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
19. Toplumunahiak ve karakterini geliştirmek. amacıyla olaylar ve kişilerden ilgi çekecek -r şekilde soz eden tarih çeşidi aşağıdakiler- in den hangisidir? AVSosyal Tarih B) Öğretici (Pragmatik) Tarih Neden - Nasılcı Tarih D) Siyasi Tarih E) Hikayeci Tarih 650 670 18
Ju
7
SI
ve
Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi
islahatlar yapılırken belli çevrelerin tepkisi dikkate
alınmıştır." yargısını doğrulamaktadır?
A) Genç yaşta tahta çıkan padişahlara, annelerinin de
destek olması
B) Denk bütçe hazırlanırken saray masraflarının
kesilmesi
C) Yeni kurulan matbaada dinî kitapların basımının
yasaklanması
D) Batıya gönderilen elçilerden siyasi ve kültürel
konularda gözlem yapmalarının istenmesi
E) Tulumbacı Ocağı'nın görevlilerinin yeniçerilerden
seçilmesi
C
in and
6. Çok küçük vasta tahta gocen IV Murat'a gözdağı vermek
elhe
8. İstanbul Is
çıkarılan is
de halk ka
Bu bilgiy
olarak as
A Yeni
uyul
B) Tim
sipa
Yer
ma
D) De
ad:
kul
Ye
sa
E)
E)
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
Ju 7 SI ve Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi islahatlar yapılırken belli çevrelerin tepkisi dikkate alınmıştır." yargısını doğrulamaktadır? A) Genç yaşta tahta çıkan padişahlara, annelerinin de destek olması B) Denk bütçe hazırlanırken saray masraflarının kesilmesi C) Yeni kurulan matbaada dinî kitapların basımının yasaklanması D) Batıya gönderilen elçilerden siyasi ve kültürel konularda gözlem yapmalarının istenmesi E) Tulumbacı Ocağı'nın görevlilerinin yeniçerilerden seçilmesi C in and 6. Çok küçük vasta tahta gocen IV Murat'a gözdağı vermek elhe 8. İstanbul Is çıkarılan is de halk ka Bu bilgiy olarak as A Yeni uyul B) Tim sipa Yer ma D) De ad: kul Ye sa E) E)
3. İslam dünyasında,
- Hz. Ömer döneminde, düzenli ordunun kurulması,
-
Hz. Osman döneminde, Suriye sahillerinde donanmanın
oluşturulması,
- Emeviler döneminde, İspanya'nın fethedilmesi
- Abbasiler döneminde, Samarra şehri kurularak buraya
Türk askerlerin yerleştirilmesi
gibi durumlar değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Türklerin yönetimi ele geçirdiğine
B) İslam Devleti'nin gelişip güçlendiğine
C) Devlet örgütlenmesinin gerçekleştiğine
D) İslam kültürünün yeni kültürlerle tanıştığına
E) İslamiyet'in Avrupa kıtasına taşındığına
Tarih
Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
3. İslam dünyasında, - Hz. Ömer döneminde, düzenli ordunun kurulması, - Hz. Osman döneminde, Suriye sahillerinde donanmanın oluşturulması, - Emeviler döneminde, İspanya'nın fethedilmesi - Abbasiler döneminde, Samarra şehri kurularak buraya Türk askerlerin yerleştirilmesi gibi durumlar değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türklerin yönetimi ele geçirdiğine B) İslam Devleti'nin gelişip güçlendiğine C) Devlet örgütlenmesinin gerçekleştiğine D) İslam kültürünün yeni kültürlerle tanıştığına E) İslamiyet'in Avrupa kıtasına taşındığına