Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Soruları

Fransız kralları, Orta Çağ'da vassal denilen derebeylerini,
topladıkları meclislerde bir araya getirmiş ve onların görüş-
lerini almışlardır. Derebeylerinden vergi ve asker toplama
konusunda destek alınmıştır. Zamanla bu meclislere bur-
juvalar da katılmaya başlamış ve Etajenaro denilen genel
meclislerin temelleri atılmıştır.
Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine varılamaz?
A) Feodalite düzeni Orta Çağ'da etkili olmuştur.
B) Derebeylerinden, kamu hizmetlerinin gördürülmesi ko-
nusunda yardım alınmıştır.
C) Burjuva ve vassalların yönetim toplantılarına katılmaları
demokratik sistemin temellerini atmıştır.
Fransa'da Orta Çağ'dan itibaren cumhuriyet rejimine
geçilmiştir.
E) Krallar, yönetimleri altındaki yerel ve iktisadi güç unsur-
larının denetimine yönelik düzenlemeler yapmışlardır.
L
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Fransız kralları, Orta Çağ'da vassal denilen derebeylerini, topladıkları meclislerde bir araya getirmiş ve onların görüş- lerini almışlardır. Derebeylerinden vergi ve asker toplama konusunda destek alınmıştır. Zamanla bu meclislere bur- juvalar da katılmaya başlamış ve Etajenaro denilen genel meclislerin temelleri atılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Feodalite düzeni Orta Çağ'da etkili olmuştur. B) Derebeylerinden, kamu hizmetlerinin gördürülmesi ko- nusunda yardım alınmıştır. C) Burjuva ve vassalların yönetim toplantılarına katılmaları demokratik sistemin temellerini atmıştır. Fransa'da Orta Çağ'dan itibaren cumhuriyet rejimine geçilmiştir. E) Krallar, yönetimleri altındaki yerel ve iktisadi güç unsur- larının denetimine yönelik düzenlemeler yapmışlardır. L
3. İhtilalden sonra Fransa'da 1791'de anayasa ilan edilmiş,
daha sonra Fransa'da sırasıyla; "Yasama Meclisi Döne-
mi", "Konvansiyon Meclisi Dönemi" ve "Direktuvar Dönemi"
yaşanmıştır. 1799 tarihinde ise bir general olan Napole-
on, yönetimi devralarak kendisini imparator ilan etmiş ve
Fransa'da düzeni sağlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini destekle-
mektedir?
A) Demokrasi ve eşitlik kısa sürede Avrupa'da yayılmıştır.
B) Fransa, XIX. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devleti ol-
muştur.
C) ihtilal, Fransa'da beklenilen sonuçları doğurmamıştır.
DY Avrupalı devletler, ihtilalin yaydığı fikirleri benimsemiş-
lerdir.
E) Fransızlar, millî devlet fikrini uygulamaya koymuşlardır.
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
3. İhtilalden sonra Fransa'da 1791'de anayasa ilan edilmiş, daha sonra Fransa'da sırasıyla; "Yasama Meclisi Döne- mi", "Konvansiyon Meclisi Dönemi" ve "Direktuvar Dönemi" yaşanmıştır. 1799 tarihinde ise bir general olan Napole- on, yönetimi devralarak kendisini imparator ilan etmiş ve Fransa'da düzeni sağlamıştır. Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini destekle- mektedir? A) Demokrasi ve eşitlik kısa sürede Avrupa'da yayılmıştır. B) Fransa, XIX. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devleti ol- muştur. C) ihtilal, Fransa'da beklenilen sonuçları doğurmamıştır. DY Avrupalı devletler, ihtilalin yaydığı fikirleri benimsemiş- lerdir. E) Fransızlar, millî devlet fikrini uygulamaya koymuşlardır.
11.
Devrinin âlimleri kendisine "Muallim-i Salis Üçüncü
Öğretmen" unvanı verdi.
Aristo'nun "Fiziko" eserini Arapçaya çevirdi.
III. Ahmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüpha-
nede görevlendirildi.
Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından
biridir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Naima Efendi
D) Yanyalı Esad Efendi
E) İbrahim Müteferrika
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
11. Devrinin âlimleri kendisine "Muallim-i Salis Üçüncü Öğretmen" unvanı verdi. Aristo'nun "Fiziko" eserini Arapçaya çevirdi. III. Ahmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüpha- nede görevlendirildi. Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Katip Çelebi B) Evliya Çelebi C) Naima Efendi D) Yanyalı Esad Efendi E) İbrahim Müteferrika
12. Tarih Öğretmeni Deniz Hanım, öğrencilerine yönelerek
"1847'de, Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Beytül-Lahim
denilen yerdeki gümüş yıldızın kaybolması Ortodoks-
lar ve Katolikler arasında gerginliğe sebep olmuş, Os-
manlı Devleti'ni de dolaylı olarak savaş ortamına sü-
rüklemiştir." cümlesini kurmuş ve tahtaya anlatacağı
konunun başlığını yazmıştır.
Deniz Öğretmen'in tahtaya yazdığı konu başlığı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kırım Harbi
B) Doksan Üç Harbi
C) Boğazlar Meselesi
D) Ermeni Sorunu
E) Rusya ve Panslavizm Siyaseti
MI
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
12. Tarih Öğretmeni Deniz Hanım, öğrencilerine yönelerek "1847'de, Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Beytül-Lahim denilen yerdeki gümüş yıldızın kaybolması Ortodoks- lar ve Katolikler arasında gerginliğe sebep olmuş, Os- manlı Devleti'ni de dolaylı olarak savaş ortamına sü- rüklemiştir." cümlesini kurmuş ve tahtaya anlatacağı konunun başlığını yazmıştır. Deniz Öğretmen'in tahtaya yazdığı konu başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kırım Harbi B) Doksan Üç Harbi C) Boğazlar Meselesi D) Ermeni Sorunu E) Rusya ve Panslavizm Siyaseti MI
5. 1999 Gölcük Depremi'nin neden olduğu;
1. birçok insanın hayatını kaybetmesi,
II. bazı yerleşim yerlerinin boşalması,
III. yeni depremleri tetiklemesi
durumlarından hangileri tarih biliminin inceleme
konusu içinde değerlendirilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız
-E) I, II ve
C) Yalnız III
99
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
5. 1999 Gölcük Depremi'nin neden olduğu; 1. birçok insanın hayatını kaybetmesi, II. bazı yerleşim yerlerinin boşalması, III. yeni depremleri tetiklemesi durumlarından hangileri tarih biliminin inceleme konusu içinde değerlendirilebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız -E) I, II ve C) Yalnız III 99
8.
Osmanlı Devleti'nde II. (Genç) Osman Dönemi'n-
de aşağıdakilerden hangisi meydana gelmemiş-
tir?
A) Başkentin Anadolu'ya taşınmasının planlanması
B) Hükümdarın saray dışından evlilik yapması
C) Islahat girişimlerinde bulunulması
D) Ulufe alım satımının yasaklanması
E) Şeyhülislamın bazı yetkilerinin kısıtlanması
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
8. Osmanlı Devleti'nde II. (Genç) Osman Dönemi'n- de aşağıdakilerden hangisi meydana gelmemiş- tir? A) Başkentin Anadolu'ya taşınmasının planlanması B) Hükümdarın saray dışından evlilik yapması C) Islahat girişimlerinde bulunulması D) Ulufe alım satımının yasaklanması E) Şeyhülislamın bazı yetkilerinin kısıtlanması
IT Tarih
da Osmanlı Devleti
Olay-
kiler-
nucu
er
stemi
02
27. İstanbul'daki Yeni Cami ve Mısır Çarşısı aşağı-
daki Osmanlı padişahlarından hangisinin döne-
minde inşa edilmiştir?
A) I. Ahmet
C) IV. Murat
B) II. Osman
D) II. Süleyman IV. Mehmet
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
IT Tarih da Osmanlı Devleti Olay- kiler- nucu er stemi 02 27. İstanbul'daki Yeni Cami ve Mısır Çarşısı aşağı- daki Osmanlı padişahlarından hangisinin döne- minde inşa edilmiştir? A) I. Ahmet C) IV. Murat B) II. Osman D) II. Süleyman IV. Mehmet
2. IV. Murat Dönemi'nde devletin kötü
gidişatının nedenlerini ortaya koymak
için Düsturü'l Amel li İslahi'l Halel adlı
eseri yazan bilim insanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Kâtip Çelebi
C) Koçi Bey
D) Gelibolulu Mustafa Ali
E) Matrakçı Nasuh
3. IV. Murat Dönemi'nde yaşanan geliş-
meler arasında aşağıdakilerden hangi-
si ver almaz?
0
n ve Bağdat seferlerinin düzen-
esi
Ay
altınlar
films
S dağıtma
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
2. IV. Murat Dönemi'nde devletin kötü gidişatının nedenlerini ortaya koymak için Düsturü'l Amel li İslahi'l Halel adlı eseri yazan bilim insanı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Evliya Çelebi B) Kâtip Çelebi C) Koçi Bey D) Gelibolulu Mustafa Ali E) Matrakçı Nasuh 3. IV. Murat Dönemi'nde yaşanan geliş- meler arasında aşağıdakilerden hangi- si ver almaz? 0 n ve Bağdat seferlerinin düzen- esi Ay altınlar films S dağıtma
5
4.
Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkinda ilan edi-
len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde
eşit olacağını, can, mal ve namus güvenliğinin devlet ta-
rafından sağlanacağını" açıklamış ve bu kararlara uyaca-
ğına dair ant içmiştir.
Padişahın bu tutumu doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisinin ortaya çıkması beklenemez?
AYönetim alanında islahatların yapılması
B) Batılılaşma hareketlerinin hız kazanması
CT Insan hakları alanında gelişmelerin yaşanması
D) Ayanların hukuksal varlığının kabul edilmesi
E) Demokratikleşme çabalarının artması
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
5 4. Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkinda ilan edi- len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde eşit olacağını, can, mal ve namus güvenliğinin devlet ta- rafından sağlanacağını" açıklamış ve bu kararlara uyaca- ğına dair ant içmiştir. Padişahın bu tutumu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez? AYönetim alanında islahatların yapılması B) Batılılaşma hareketlerinin hız kazanması CT Insan hakları alanında gelişmelerin yaşanması D) Ayanların hukuksal varlığının kabul edilmesi E) Demokratikleşme çabalarının artması
3.
I. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerinin kurulması
II. Milliyetçilik akımının yayılması
III. Balkan Savaşları'nın başlaması
XIX. yüzyılda Avrupa'daki siyasi yapının ve güç
dengelerinin değişmesinde yukarıdaki gelişmelerden
hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve I
>
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
3. I. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerinin kurulması II. Milliyetçilik akımının yayılması III. Balkan Savaşları'nın başlaması XIX. yüzyılda Avrupa'daki siyasi yapının ve güç dengelerinin değişmesinde yukarıdaki gelişmelerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve I >
2.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne kitlesel göçler olmuştur.
Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim
halklardan insanlar Osmanlı Devleti'ne göç etmiştir.
Aşağıdaki topluluklardan hangileri Osmanlı Devleti'ne
Avrupa'dan göç etmemiştir?
A) Çek-Tatar
B) Leh - Çek
C) Macar - Çerkez
D) Tatar - Çerkez
E) Çek - Macar
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
2. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne kitlesel göçler olmuştur. Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim halklardan insanlar Osmanlı Devleti'ne göç etmiştir. Aşağıdaki topluluklardan hangileri Osmanlı Devleti'ne Avrupa'dan göç etmemiştir? A) Çek-Tatar B) Leh - Çek C) Macar - Çerkez D) Tatar - Çerkez E) Çek - Macar
00
00
25. XIX. yüzyılda Osmanlı devlet adamları
tarafından da benimsenen Osmanlıcılık
politikasıyla aşağıdakilerden hangisinin
amaçlandığı söylenebilir?
A) Kapitülasyonların sürekliliğini sağlamak
B) Gümrük gelirlerini yükseltmek
C) Türkçülüğü öne çıkarmak
D) İmparatorluğun dağılmasını önlemek
E) Padişahın yetkilerini artırmak
00
28. İslamiy
I. E
11.
III.
özellil
korun
A) Ya
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
00 00 25. XIX. yüzyılda Osmanlı devlet adamları tarafından da benimsenen Osmanlıcılık politikasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? A) Kapitülasyonların sürekliliğini sağlamak B) Gümrük gelirlerini yükseltmek C) Türkçülüğü öne çıkarmak D) İmparatorluğun dağılmasını önlemek E) Padişahın yetkilerini artırmak 00 28. İslamiy I. E 11. III. özellil korun A) Ya
SOSYAL BILIMLER
DENEME SINAVI TYT
5.
Fransız İhtilali sonucunda yayılan milliyetçilik akımının
etkisiyle Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlık uluslar
Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı Devleti'nden
bazı haklar talep ederek isyanlar çıkarmışlardır. Osmanlı
Devleti de azınlık isyanlarını engellemek ve devletin parça-
lanmasının önüne geçmek için "Osmanlıcılık" fikir akımını
benimseyerek sınırları içindeki halk arasında din, dil ve
irk ayrımı gözetmeden herkese eşit davranmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık fikir akımı
çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini gerçekleş-
tirmemiştir?
A) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermani
B) Tanzimat Fermanı
D) Halepa Fermanı
E) Kanun-i Esasi-
6.
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
SOSYAL BILIMLER DENEME SINAVI TYT 5. Fransız İhtilali sonucunda yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlık uluslar Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı Devleti'nden bazı haklar talep ederek isyanlar çıkarmışlardır. Osmanlı Devleti de azınlık isyanlarını engellemek ve devletin parça- lanmasının önüne geçmek için "Osmanlıcılık" fikir akımını benimseyerek sınırları içindeki halk arasında din, dil ve irk ayrımı gözetmeden herkese eşit davranmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık fikir akımı çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini gerçekleş- tirmemiştir? A) Sened-i İttifak C) Islahat Fermani B) Tanzimat Fermanı D) Halepa Fermanı E) Kanun-i Esasi- 6.
7.
●
Eyaletlerde bulunan asker sayısının azalması
Devlet hazinesinin doğrudan gelirlerinin art-
ması
●
Devletin taşradaki otoritesinin zayıflaması
Verilen bilgilerin ortaya çıkmasına neden olan ge-
lişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması +
B) Veraset sisteminin değiştirilmesi
C) XIX. yüzyıl itibariyle rejim değişikliğinin yaşanması
D) Beşik ulemalığı sisteminin yaygınlaşması
E) Timar arazilerinin iltizam sistemine dönüştürülmesi
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
7. ● Eyaletlerde bulunan asker sayısının azalması Devlet hazinesinin doğrudan gelirlerinin art- ması ● Devletin taşradaki otoritesinin zayıflaması Verilen bilgilerin ortaya çıkmasına neden olan ge- lişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması + B) Veraset sisteminin değiştirilmesi C) XIX. yüzyıl itibariyle rejim değişikliğinin yaşanması D) Beşik ulemalığı sisteminin yaygınlaşması E) Timar arazilerinin iltizam sistemine dönüştürülmesi
6
+31
14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesindeki amaçlardan biri değildir?
A Halkın bir kısım haklarını genişletmek
B) Müslüman ve gayrimüslim toplumları kaynaştırmak
Yeni bir ordu kurarak Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmak
DYAvrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek
E) Ayrım yapılmaksızın bütün Osmanlı vatandaşlarının can, mal ve namus güvencesini sağlamak
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
6 +31 14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesindeki amaçlardan biri değildir? A Halkın bir kısım haklarını genişletmek B) Müslüman ve gayrimüslim toplumları kaynaştırmak Yeni bir ordu kurarak Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmak DYAvrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek E) Ayrım yapılmaksızın bütün Osmanlı vatandaşlarının can, mal ve namus güvencesini sağlamak
BENİM HOCAM BENİM BASARIM BENIM HOCAM BENIM BAŞARIM BENRA HOGAM BERM
176
C
12. Fransız İhtilali'nin, Osmanlı devlet dü-
zeninde;
1. anayasa,
II. sanat,
III. rejim
alanlarının hangilerinde önemli deği-
şikliklere neden olduğu söylenilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
BENİM HOCAM BENİM BASARIM BENIM HOCAM BENIM BAŞARIM BENRA HOGAM BERM 176 C 12. Fransız İhtilali'nin, Osmanlı devlet dü- zeninde; 1. anayasa, II. sanat, III. rejim alanlarının hangilerinde önemli deği- şikliklere neden olduğu söylenilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III