İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

17. Yüzyıl İsyanları Soruları

10. Orhan Bey Dönemi'nde başkent olan Bursa, I. Murat Dö-
neminde yerini Edirne'ye bırakmıştır.
Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınması, Osmanlı
Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin benimsendiği-
ni göstermektedir?
A) Batı yönlü fetihleri hızlandırmak
B) Rumeli'de siyasi birliği sağlamak
C) Haçlı saldırılarını sonlandırmak
D) Bizans'la diplomatik ilişkileri geliştirmek
E) Teşkilatlanma çalışmalarını başlatmak
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
10. Orhan Bey Dönemi'nde başkent olan Bursa, I. Murat Dö- neminde yerini Edirne'ye bırakmıştır. Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınması, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin benimsendiği- ni göstermektedir? A) Batı yönlü fetihleri hızlandırmak B) Rumeli'de siyasi birliği sağlamak C) Haçlı saldırılarını sonlandırmak D) Bizans'la diplomatik ilişkileri geliştirmek E) Teşkilatlanma çalışmalarını başlatmak
26. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde askerî teşkilatlanma
ordu millet anlayışına dayanmaktaydı. Bu anlayışa göre
eli silah tutan her Türk asker sayılır ve mücadelelere ka-
tılırdı.
Bu durumun Türk devletlerinde;
I. millet olma bilinci
II. vatan sevgisi,
III. toplumsal sinif
bilinci✓
özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasını sağladı-
ğı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Confor
E) I, II ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
26. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde askerî teşkilatlanma ordu millet anlayışına dayanmaktaydı. Bu anlayışa göre eli silah tutan her Türk asker sayılır ve mücadelelere ka- tılırdı. Bu durumun Türk devletlerinde; I. millet olma bilinci II. vatan sevgisi, III. toplumsal sinif bilinci✓ özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasını sağladı- ğı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Confor E) I, II ve III
2.
"Hunlar piyade olarak dövüşmeye hiç alışkın değillerdi.
Bir defa eyere oturduktan sonra küçük ve çirkin ama yo-
rulmak bilmeyen, yıldırım gibi giden atlarına sanki yapışık
kalırlardı. Savaşlarda korkunç çığlıklar atarak düşmanın
üzerine çullanırlar. Bir direnme ile karşılaşınca hemen
dağılırlar ama kısa zaman sonra aynı süratle gelerek ön-
lerine çıkan her şeyi delip geçerler. Buna rağmen güç-
lendirilmiş bir yeri kuşatıp merdivenlerle ele geçirme sa-
natını bilmezler. Ancak demir kadar sert ve öldürücü sivri
kemikten uçlu oklarını şaşılacak kadar uzak mesafelere
atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi."
Romalı tarihçi Ammianus'un verdiği bu bilgiye göre
Hun Türkleri ile ilgili;
I. yaya olarak savaştıklarında savaşı hep kaybettikleri,
II. savaş meydanlarında mükemmel at bindikleri,
III. kararlı bir savunma karşısında çok zayiat verdikleri,
IV. silahları olağanüstü bir başarıyla kullanabildikleri
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
D) II, III ve IV
TYT-4 KIRMIZICERİ
inandığı
B) II ve IV
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
eis
Yoynian
4.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
2. "Hunlar piyade olarak dövüşmeye hiç alışkın değillerdi. Bir defa eyere oturduktan sonra küçük ve çirkin ama yo- rulmak bilmeyen, yıldırım gibi giden atlarına sanki yapışık kalırlardı. Savaşlarda korkunç çığlıklar atarak düşmanın üzerine çullanırlar. Bir direnme ile karşılaşınca hemen dağılırlar ama kısa zaman sonra aynı süratle gelerek ön- lerine çıkan her şeyi delip geçerler. Buna rağmen güç- lendirilmiş bir yeri kuşatıp merdivenlerle ele geçirme sa- natını bilmezler. Ancak demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını şaşılacak kadar uzak mesafelere atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi." Romalı tarihçi Ammianus'un verdiği bu bilgiye göre Hun Türkleri ile ilgili; I. yaya olarak savaştıklarında savaşı hep kaybettikleri, II. savaş meydanlarında mükemmel at bindikleri, III. kararlı bir savunma karşısında çok zayiat verdikleri, IV. silahları olağanüstü bir başarıyla kullanabildikleri yorumlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II D) II, III ve IV TYT-4 KIRMIZICERİ inandığı B) II ve IV C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV eis Yoynian 4.
3.
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı
Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa-
ğıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır?
A) Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla sağlanan Osmanlı-
Rusya ittifakının sarsılması
B) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale geti-
rilmesi
C) Rusya'nın Osmanlı aleyhine politikalarını artırması
D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprak bütünlüğün-
den yana olması
E) İngiltere'nin, 1853'te Rusya'dan gelen Osmanlı top-
raklarını paylaşma teklifini reddetmesi
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
3. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa- ğıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır? A) Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla sağlanan Osmanlı- Rusya ittifakının sarsılması B) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale geti- rilmesi C) Rusya'nın Osmanlı aleyhine politikalarını artırması D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprak bütünlüğün- den yana olması E) İngiltere'nin, 1853'te Rusya'dan gelen Osmanlı top- raklarını paylaşma teklifini reddetmesi
11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin
isyanlan ve istekleri doğrultusunda bazı devlet adamları
görevden alınmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,
1. devletin saygınlığının azalması,
II. köklü islahatlara duyulan ihtiyacın artması,
III. benzer nitelikli isyanların çıkması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I, II ve III
E) Yalnız II
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin isyanlan ve istekleri doğrultusunda bazı devlet adamları görevden alınmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde, 1. devletin saygınlığının azalması, II. köklü islahatlara duyulan ihtiyacın artması, III. benzer nitelikli isyanların çıkması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I, II ve III E) Yalnız II
3. Viyana Kongresi'nde mutlak krallıklarla yönetilen Avru-
palı devletler, Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akı-
mına karşı birlikte hareket etme kararı almışlardır.
Aşağıdaki devletlerden hangisi bu kararın alınmasın-
da söz sahibi değildir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Avusturya-Macaristan
D) Osmanlı Devleti
E) Rusya
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
3. Viyana Kongresi'nde mutlak krallıklarla yönetilen Avru- palı devletler, Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akı- mına karşı birlikte hareket etme kararı almışlardır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu kararın alınmasın- da söz sahibi değildir? A) Fransa B) İngiltere C) Avusturya-Macaristan D) Osmanlı Devleti E) Rusya
1856 Paris Antlaşması'nın,
Osmanlı Devleti Avrupa devletleri konseyine kabul edile-
cek ve Avrupa devletleri hukukundan yararlanacak
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı
Avrupa devletlerinin ortak garantisi altında olacak
Karadeniz tarafsız hale getirilecek, Osmanlı Devleti ve
Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurma-
yacak maddelerinden hangilerinin kazandığı bir savaşın
ardından Osmanlı Devleti'nin yenilmiş bir devlet gibi mu-
amele gördüğünün kanıtı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DYT ve III
Il ve I
Yalnız III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
1856 Paris Antlaşması'nın, Osmanlı Devleti Avrupa devletleri konseyine kabul edile- cek ve Avrupa devletleri hukukundan yararlanacak Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altında olacak Karadeniz tarafsız hale getirilecek, Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurma- yacak maddelerinden hangilerinin kazandığı bir savaşın ardından Osmanlı Devleti'nin yenilmiş bir devlet gibi mu- amele gördüğünün kanıtı olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II DYT ve III Il ve I Yalnız III
1.
Osmanlı Devleti, Portekizlilere karşı Hint Denizi'ne
1538, 1551, 1552 ve 1553 yıllarında dört ayrı sefer
düzenledi. Bu seferlerde istenen başarı elde edile-
medi.
Bu sonucun yaşanmasında,
1. doğal sınırlarına ulaşması,
II. Hint Deniz Seferlerine gereken önemin veril-
memesi,
III. Gücerat sultanlarının Osmanlı donanmasına
yardım etmemesi,
IV. akçenin değer kaybetmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve III
E) I, II ve IV
C) Ive III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
1. Osmanlı Devleti, Portekizlilere karşı Hint Denizi'ne 1538, 1551, 1552 ve 1553 yıllarında dört ayrı sefer düzenledi. Bu seferlerde istenen başarı elde edile- medi. Bu sonucun yaşanmasında, 1. doğal sınırlarına ulaşması, II. Hint Deniz Seferlerine gereken önemin veril- memesi, III. Gücerat sultanlarının Osmanlı donanmasına yardım etmemesi, IV. akçenin değer kaybetmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III E) I, II ve IV C) Ive III
Saffet Efen-
BMM tarafın-
caldırılmıştır.
ulabilir?
C) I ve II
28. Fatih Sultan Mehmet'in;
Pildsh
#levi
A) Yalnız I
I. Venediklilere ticari imtiyazlar tanıma,
II. İstanbul'a Ortodoks patriği tayin etme,
III. Rum soyluların çocuklarına idari görevler verme
faaliyetlerinden hangilerinin Hristiyan dünyasının birleş-
mesini engelleme amacına yönelik olduğu savunulabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
B
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
Saffet Efen- BMM tarafın- caldırılmıştır. ulabilir? C) I ve II 28. Fatih Sultan Mehmet'in; Pildsh #levi A) Yalnız I I. Venediklilere ticari imtiyazlar tanıma, II. İstanbul'a Ortodoks patriği tayin etme, III. Rum soyluların çocuklarına idari görevler verme faaliyetlerinden hangilerinin Hristiyan dünyasının birleş- mesini engelleme amacına yönelik olduğu savunulabilir? B) Yalnız II D) I ve II B E) I, II ve III C) Yalnız III
7.
II. Dünya Savaşı sürecinde Şükrü Saraçoğlu'nun
kurduğu ikinci hükûmet döneminde kabul edilen
toprak mahsulleri vergisi, Osmanlı Devleti'nin ver-
gi sisteminde yer alan aşağıdaki vergilerden han-
gisine benzetilebilir?
Aşar
A²
D) Cizye
B) Ağnam
E) Arus
C) Ağıl
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
7. II. Dünya Savaşı sürecinde Şükrü Saraçoğlu'nun kurduğu ikinci hükûmet döneminde kabul edilen toprak mahsulleri vergisi, Osmanlı Devleti'nin ver- gi sisteminde yer alan aşağıdaki vergilerden han- gisine benzetilebilir? Aşar A² D) Cizye B) Ağnam E) Arus C) Ağıl
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi içi
Hz. Muhammed'e Peygamberlik görevinin bil-
dirilmesi: İslamiyet'in yayılması
1. 1.
II. Malazgirt Savaşı'nın yapılması: Anadolu'nun
Türkleşmesi
III. Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanma-
SI: Skolastik düşüncenin zayıflaması
IV. Ankara Savaşı'nın yapılması: Yıldırım Bayezit'in
esir düşmesi
V. Cumhuriyet'in ilanı: Türkiye'nin çağdaşlaşması
Yukarıda olay ve sonrasında ortaya çıkan olgulara
örnekler verilmiştir.
Buna göre verilen olay-olgu eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
Vie
U
C) III
D) IV E) V
3.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi içi Hz. Muhammed'e Peygamberlik görevinin bil- dirilmesi: İslamiyet'in yayılması 1. 1. II. Malazgirt Savaşı'nın yapılması: Anadolu'nun Türkleşmesi III. Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanma- SI: Skolastik düşüncenin zayıflaması IV. Ankara Savaşı'nın yapılması: Yıldırım Bayezit'in esir düşmesi V. Cumhuriyet'in ilanı: Türkiye'nin çağdaşlaşması Yukarıda olay ve sonrasında ortaya çıkan olgulara örnekler verilmiştir. Buna göre verilen olay-olgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II Vie U C) III D) IV E) V 3.
yapan
prum-
ika-
un
A
İKS - 2
D) Suriye
31. I. Dünya Savaşı'nda Orta Asya Türklerinin, Turancılık
fikri merkezinde Osmanlı Devleti ile birleştirilmesi
amacıyla açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak
B) Çanakkale C) Kafkas
E) Kanal
A
tarmens last
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
yapan prum- ika- un A İKS - 2 D) Suriye 31. I. Dünya Savaşı'nda Orta Asya Türklerinin, Turancılık fikri merkezinde Osmanlı Devleti ile birleştirilmesi amacıyla açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Irak B) Çanakkale C) Kafkas E) Kanal A tarmens last
rarlar
ledil-
likesir
BÇukurova bölgesinin Fransız ve Ermenilere ve-
rilmesine karşı Ali Fuat Paşa'nın girişimiyle ku-
rulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Kongre
B) İzmir Müdafaa-i Hukuk
C) Kilikyalılar
D) Trakya-Paşaeli Heyet-i Osmaniye
E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
rarlar ledil- likesir BÇukurova bölgesinin Fransız ve Ermenilere ve- rilmesine karşı Ali Fuat Paşa'nın girişimiyle ku- rulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli Kongre B) İzmir Müdafaa-i Hukuk C) Kilikyalılar D) Trakya-Paşaeli Heyet-i Osmaniye E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye
1. Orhan Gazi, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır
Han'ın ölümüne kadar Gaziler Sultani unvanı ile ye-
tinmiş, Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü üzerine sui-
tan unvanını kullanmaya başlamıştır.
Bu bilgilere göre;
1. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde, İlhanlıların
hakimiyetini tanımıştır.
II. Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü İlhanlıların ha-
kimiyetini sarsmıştır.
III. Osmanlı Devleti, üç kıta üzerinde toprakları olan
bir imparatorluk haline gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
3.
a
la
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
1. Orhan Gazi, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın ölümüne kadar Gaziler Sultani unvanı ile ye- tinmiş, Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü üzerine sui- tan unvanını kullanmaya başlamıştır. Bu bilgilere göre; 1. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde, İlhanlıların hakimiyetini tanımıştır. II. Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü İlhanlıların ha- kimiyetini sarsmıştır. III. Osmanlı Devleti, üç kıta üzerinde toprakları olan bir imparatorluk haline gelmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 3. a la
D) II ve IV
11. Osmanlı Devleti,
U
1352 yılında ilk kez Venedik ve onlarla savaş halinde olan
Cenovalılara kapitülasyonlar verdi.
I. 1453
II. 1454
. II.Murat ve Fatih dönemlerinde de Venedik ticari ayrıcalık-
tan faydalanmaya devam etti.
• Kanuni de 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyon verdi.
Bu
uygulamalardan,
1. olası Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemeyi
II. Doğu Akdeniz ticaretini canlandırmayı
III. ticari gelirleri artırmayı
IV. egemenlik alanını genişletmeyi
gibi durumlardan hangisini hedeflediği söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
91,11
D) I, II ye III
E)
Fetihler
12. II. Mehmet (Fatih) dönemine ait bazı gelişmeler verilmiştir.
Fetih tarihi
İstanbul'un Fethi
C) III ve IV
E) II, III ve IV
2.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
D) II ve IV 11. Osmanlı Devleti, U 1352 yılında ilk kez Venedik ve onlarla savaş halinde olan Cenovalılara kapitülasyonlar verdi. I. 1453 II. 1454 . II.Murat ve Fatih dönemlerinde de Venedik ticari ayrıcalık- tan faydalanmaya devam etti. • Kanuni de 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyon verdi. Bu uygulamalardan, 1. olası Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemeyi II. Doğu Akdeniz ticaretini canlandırmayı III. ticari gelirleri artırmayı IV. egemenlik alanını genişletmeyi gibi durumlardan hangisini hedeflediği söylenebilir? A) I ve II B) II ve III 91,11 D) I, II ye III E) Fetihler 12. II. Mehmet (Fatih) dönemine ait bazı gelişmeler verilmiştir. Fetih tarihi İstanbul'un Fethi C) III ve IV E) II, III ve IV 2.
17) Türkiye'de devletçilik ilkesinin benimsemesinde
aşağıdakilerden hangisinin önemli bir gerekçe olduğu
söylenemez?
A) Özel sektörde yeterli sermaye birikiminin olmaması
B) Teşviki sanayi kanununa beklenen ilginin gösterilmemesi
C) ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar
zayıf olması
D) yabancı sermayenin ülkeye girişinin engellenmek istenmesi
E) toplumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesi
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
17) Türkiye'de devletçilik ilkesinin benimsemesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir gerekçe olduğu söylenemez? A) Özel sektörde yeterli sermaye birikiminin olmaması B) Teşviki sanayi kanununa beklenen ilginin gösterilmemesi C) ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar zayıf olması D) yabancı sermayenin ülkeye girişinin engellenmek istenmesi E) toplumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesi