Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar Soruları

TYT/Sosyal Bilimler
5. TBMM Başkanı Mustafa Kemal, yurttaki olağanüs
tü durumdan ötürü yeni bir yönetimin kurulmasının
gerekli olduğunu vurguluyordu. Daha sonra bu yö-
netimi, kamu egemenliğine dayanan "halk hüküme-
ti" olarak niteliyor ama gerçekte her bakımdan bir
Cumhuriyet olduğu gerçeğini ön plana çıkarmıyordu.
Mustafa Kemal'in izlediği bu politika aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanabilir?
6.
A) TBMM'yi ülkede tek otorite kılmak istemesiyle
B) Güçler birliği ilkesini uygulamasıyla
C) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ve İstanbul'un iş-
gal edilme tehlikesiyle
D) Rejim tartışmalarının ülkede birlik ve beraberliği
bozacağı endişesiyle
E) Saltanat ve hilafet makamlarına bağlılıkla
• K'nin Ekvator'a ol
C
Nitelik Yayıncılık
YEM
7 Y
a
A
B
C
D
E
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
TYT/Sosyal Bilimler 5. TBMM Başkanı Mustafa Kemal, yurttaki olağanüs tü durumdan ötürü yeni bir yönetimin kurulmasının gerekli olduğunu vurguluyordu. Daha sonra bu yö- netimi, kamu egemenliğine dayanan "halk hüküme- ti" olarak niteliyor ama gerçekte her bakımdan bir Cumhuriyet olduğu gerçeğini ön plana çıkarmıyordu. Mustafa Kemal'in izlediği bu politika aşağıdaki- lerden hangisiyle açıklanabilir? 6. A) TBMM'yi ülkede tek otorite kılmak istemesiyle B) Güçler birliği ilkesini uygulamasıyla C) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ve İstanbul'un iş- gal edilme tehlikesiyle D) Rejim tartışmalarının ülkede birlik ve beraberliği bozacağı endişesiyle E) Saltanat ve hilafet makamlarına bağlılıkla • K'nin Ekvator'a ol C Nitelik Yayıncılık YEM 7 Y a A B C D E
5.2004 - KPSS
1- Tekalifi Milliye emirleri
Hiyanet-i Vataniye kanunu
D-Ağnam vergisinin arttırılması hakkında Kanun
Yukarıdakilerden hangilerini 1. TBMM çıkarmıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve Ill
KPSS
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
5.2004 - KPSS 1- Tekalifi Milliye emirleri Hiyanet-i Vataniye kanunu D-Ağnam vergisinin arttırılması hakkında Kanun Yukarıdakilerden hangilerini 1. TBMM çıkarmıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve Ill KPSS
4.
6
Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin kendisine karşı
çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla aldığı önlem-
lerden biri değildir?
A) Yasama yetkisinin Meclis'e devredilmesi V
B) Düzenli ordunun kuruluş işlemlerinin hızlandırılması
C) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması.
D) İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesil-
mesi
E) Hiyanet'i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
4. 6 Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla aldığı önlem- lerden biri değildir? A) Yasama yetkisinin Meclis'e devredilmesi V B) Düzenli ordunun kuruluş işlemlerinin hızlandırılması C) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması. D) İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesil- mesi E) Hiyanet'i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
9. Itol T
1
Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'ya karşı Osmanlı Devle-
ti denge siyaseti uygulamaya çalışmış fakat bu amacın-
da başarılı olamamıştır.
uputelivet
Sabil Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olabilir?
writer
A) Güçlü devlet olma özelliğini sürdürdüğünün
B) iç sorunlarının dış soruna dönüştüğünün
New
LC) Yalnızlık politikasına itildiğinin
APOTEAM-AM
D) İslamcılık politikasından vazgeçtiğinin
E) Balkanlardaki son toprak parçasını kaybettiğinin
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
9. Itol T 1 Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'ya karşı Osmanlı Devle- ti denge siyaseti uygulamaya çalışmış fakat bu amacın- da başarılı olamamıştır. uputelivet Sabil Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? writer A) Güçlü devlet olma özelliğini sürdürdüğünün B) iç sorunlarının dış soruna dönüştüğünün New LC) Yalnızlık politikasına itildiğinin APOTEAM-AM D) İslamcılık politikasından vazgeçtiğinin E) Balkanlardaki son toprak parçasını kaybettiğinin
15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıka-
rılması, aşağıdaki fikirlerden hangi-
sinin sonucundadır?
Vah-
en han-
A) İnkılap kanunlarını kararlılıkla uy-
gulamak
BY Anadolu'da başlayan ayaklanmala-
rı bastırmak
Sevr Antlaşması'nı imzalayanları
yargılamak
PD) Firar eden askerleri yakalamak
E) Şeyh Sait İsya'ni bastırmak
175
21
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıka- rılması, aşağıdaki fikirlerden hangi- sinin sonucundadır? Vah- en han- A) İnkılap kanunlarını kararlılıkla uy- gulamak BY Anadolu'da başlayan ayaklanmala- rı bastırmak Sevr Antlaşması'nı imzalayanları yargılamak PD) Firar eden askerleri yakalamak E) Şeyh Sait İsya'ni bastırmak 175 21
isem yayıncılı
E 16. 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esa-
siye Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafın-
dan hazırlanmıştır?
A) Heyet-i Temsiliye
B) Meclis-i Mebusan
C) Felah-ı Vatan
Encümen-i Mahsusa
E) Encümen-i Daniş
milea
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
isem yayıncılı E 16. 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esa- siye Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafın- dan hazırlanmıştır? A) Heyet-i Temsiliye B) Meclis-i Mebusan C) Felah-ı Vatan Encümen-i Mahsusa E) Encümen-i Daniş milea
1
bir
di-
6. Osmanlı yönetimi ve İtilaf Devletlerinin İstanbul'daki temsilcileri
ponu TBMM'nin açılmasını bir ihtilal girişimi olarak yorumlamışlardır.
277
Bu düşünceyi TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi,
destekler niteliktedir?
A) Kendine karşı çıkartılan ayaklanmaları sert tedbirlerle
bastırması
B) Vergi oranlarını arttırması
C) TBMM'nin üstünde hiç bir gücün varlığını kabul etmemesi
D) Anadolu Ajansı'nı kurması
E) Nasihat Heyetleri kurarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerine
göndermesi
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
1 bir di- 6. Osmanlı yönetimi ve İtilaf Devletlerinin İstanbul'daki temsilcileri ponu TBMM'nin açılmasını bir ihtilal girişimi olarak yorumlamışlardır. 277 Bu düşünceyi TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi, destekler niteliktedir? A) Kendine karşı çıkartılan ayaklanmaları sert tedbirlerle bastırması B) Vergi oranlarını arttırması C) TBMM'nin üstünde hiç bir gücün varlığını kabul etmemesi D) Anadolu Ajansı'nı kurması E) Nasihat Heyetleri kurarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerine göndermesi
n
Prf Yayınları
11. I. TBMM'de görülen aşağıdaki durumlardan hangisi, mec-
lisin demokratik bir anlayışla oluşturulduğunu gösterir?
Ulusal bağımsızlığın öncelikli amaç olarak görülmesi
B) Siyasal partilere yer verilmemesi
C) Milletvekillerinin farklı siyasal düşünceleri temsil etmesi
B) Yerel yönetimlere atama yapılması
E) Askerlik ve vergi konularında yasal düzenlemeler yapıl-
masi
itibarın
ATB
Bitila
kall
CYTB
(D) As
E) İst
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
n Prf Yayınları 11. I. TBMM'de görülen aşağıdaki durumlardan hangisi, mec- lisin demokratik bir anlayışla oluşturulduğunu gösterir? Ulusal bağımsızlığın öncelikli amaç olarak görülmesi B) Siyasal partilere yer verilmemesi C) Milletvekillerinin farklı siyasal düşünceleri temsil etmesi B) Yerel yönetimlere atama yapılması E) Askerlik ve vergi konularında yasal düzenlemeler yapıl- masi itibarın ATB Bitila kall CYTB (D) As E) İst
5.
Aslı Öğretmen öğrencilerinden I.BMM ile ilgili değerlendir-
me yapmalarını istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlen-
dirmenin doğru olduğu söylenemez?
A) Ahmet: İnkılapların yerleştirilmesini sağlamıştır.
B) Erhan: Olağanüstü yetkilere sahiptir.
C) Kerem: Ulusal egemenliği ilke edinmiştir.
D) Kadir: Kurucu Meclis niteliği taşımıştır.
E) Faruk: Savaş Meclisi'dir.
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
5. Aslı Öğretmen öğrencilerinden I.BMM ile ilgili değerlendir- me yapmalarını istemiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlen- dirmenin doğru olduğu söylenemez? A) Ahmet: İnkılapların yerleştirilmesini sağlamıştır. B) Erhan: Olağanüstü yetkilere sahiptir. C) Kerem: Ulusal egemenliği ilke edinmiştir. D) Kadir: Kurucu Meclis niteliği taşımıştır. E) Faruk: Savaş Meclisi'dir.
8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına
ortam hazırlayan gelişmelerden değildir?
A) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
B) Misak-ı Milli Kararları'nın alınması
C) İstanbul'un işgali
D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması
E) Temsil Kurulu'nun faaliyetleri
Yayıncılık
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına ortam hazırlayan gelişmelerden değildir? A) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması B) Misak-ı Milli Kararları'nın alınması C) İstanbul'un işgali D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması E) Temsil Kurulu'nun faaliyetleri Yayıncılık
al
a
1-
E) Mecliste azınlıklar temsil edilmemiştir.
6. TBMM açılış kararlarında yer alan Geçici başkan
veya padişah vekili kabul edilmeyecektir. maddesi
dikkate alınarak;
1. Meclis Hükümeti Sistemi'nin desteklenmesi,
Meclis'in sürekliliğinin esas alınması,
II.
III. ayaklanmalara karşı önlem alınmaya çalışıl-
masi
durumlarından hangilerinin hedeflendiği söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
El ve lil
C) Yalnız III
313
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
al a 1- E) Mecliste azınlıklar temsil edilmemiştir. 6. TBMM açılış kararlarında yer alan Geçici başkan veya padişah vekili kabul edilmeyecektir. maddesi dikkate alınarak; 1. Meclis Hükümeti Sistemi'nin desteklenmesi, Meclis'in sürekliliğinin esas alınması, II. III. ayaklanmalara karşı önlem alınmaya çalışıl- masi durumlarından hangilerinin hedeflendiği söyle- nebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II El ve lil C) Yalnız III 313
15. Aşağıdaki yargılardan hangisi, TBMM'ye karşı çı-
kan ayaklanmaların sebeplerinden biri değildir?
A) Sevr Antlaşması'nın imzalanmış olması
B) Azınlıkların bağımsız devlet kurma düşüncesi
C) Istanbul Hükûmetinin halkı kışkırtması
D) TBMM'nin asker toplamasına tepki gösterilmesi
E) Ingilizlerin, Boğazlar'ı kontrol etmek istemesi
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
15. Aşağıdaki yargılardan hangisi, TBMM'ye karşı çı- kan ayaklanmaların sebeplerinden biri değildir? A) Sevr Antlaşması'nın imzalanmış olması B) Azınlıkların bağımsız devlet kurma düşüncesi C) Istanbul Hükûmetinin halkı kışkırtması D) TBMM'nin asker toplamasına tepki gösterilmesi E) Ingilizlerin, Boğazlar'ı kontrol etmek istemesi
16. 4 Mart 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu'yla
hükûmete,
I. parti kapatma,
II. gazete kapatma,
III. düzeni bozacak kişi ve teşkilatlara karşı önlem ala-
bilme
yetkilerinden hangileri verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
16. 4 Mart 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu'yla hükûmete, I. parti kapatma, II. gazete kapatma, III. düzeni bozacak kişi ve teşkilatlara karşı önlem ala- bilme yetkilerinden hangileri verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
4. Son Osmanlı Mebusan Meclisinden gelen üyelerden ve
yeni seçilmiş mebuslardan oluşan Birinci TBMM, bir
taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da
bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki
vekiller farklı zümrelere ait, farklı meslek ve düşüncelere
sahipti. Hükûmet üyelerini seçen Meclis; yasama, yürüt-
me ve yargı yetkisini de kullanmaktaydı.
Buna göre Birinci TBMM ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine varılamaz?
İnkılap çalışmalarına öncelik verdiğine
B) Olağanüstü koşullarda toplandığına
C Kuvvetler birliği ilkesini benimsediğine
Meclis hükümeti sisteminin uygulandığına
E) Toplumdaki çeşitliliği yansıttığına
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
4. Son Osmanlı Mebusan Meclisinden gelen üyelerden ve yeni seçilmiş mebuslardan oluşan Birinci TBMM, bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki vekiller farklı zümrelere ait, farklı meslek ve düşüncelere sahipti. Hükûmet üyelerini seçen Meclis; yasama, yürüt- me ve yargı yetkisini de kullanmaktaydı. Buna göre Birinci TBMM ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? İnkılap çalışmalarına öncelik verdiğine B) Olağanüstü koşullarda toplandığına C Kuvvetler birliği ilkesini benimsediğine Meclis hükümeti sisteminin uygulandığına E) Toplumdaki çeşitliliği yansıttığına Diğer sayfaya geçiniz.
:
...
LTE
Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa başkanlığında
Olkenin tamamını temsil etmek üzere Heyet-i Temsiliye
oluşturulmuştur. TBMM'nin açılmasına kadar varlığını
sorduren Heyet-i Temsiliye, bir yürütme organı gibi
çalişmiştir.
↓↑
Aşağıdakilerden hangisi, Heyet-i Temsiliye'nin
yürütme organı olarak yaptığı çalışmalardan biridir?
A) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi....
B) Istiklal Mahkemelerinin kurulması
C) Ali Fuat Paşa'nın Kuvayımilliye birliklerine kemutan
atanması
D) Irade-i Milliye gazetesinin yayımlanması.
E) Amerikan manda ve himayesinin kesin bir dille
reddedilmesi
%35
00:00
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
: ... LTE Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa başkanlığında Olkenin tamamını temsil etmek üzere Heyet-i Temsiliye oluşturulmuştur. TBMM'nin açılmasına kadar varlığını sorduren Heyet-i Temsiliye, bir yürütme organı gibi çalişmiştir. ↓↑ Aşağıdakilerden hangisi, Heyet-i Temsiliye'nin yürütme organı olarak yaptığı çalışmalardan biridir? A) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi.... B) Istiklal Mahkemelerinin kurulması C) Ali Fuat Paşa'nın Kuvayımilliye birliklerine kemutan atanması D) Irade-i Milliye gazetesinin yayımlanması. E) Amerikan manda ve himayesinin kesin bir dille reddedilmesi %35 00:00
8.
İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, "Hâkimiyet
kayıtsız şartsız milletindir... Kime sorarsanız sorunuz,
bu... Doğan çocuğun adıdır." demiştir.
Abdurrahman Şeref Bey'in "Doğan çocuğun adıdır." şek-
linde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi
olduğu söylenebilir?
Prown'd
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyet'in ilan edilmesi
D) TBMM'nin açılması
E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi
(2016-YGS)
R
RI
NL
NUT
Tarih
TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar
8. İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir... Kime sorarsanız sorunuz, bu... Doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in "Doğan çocuğun adıdır." şek- linde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Prown'd A) Saltanatın kaldırılması B) Halifeliğin kaldırılması C) Cumhuriyet'in ilan edilmesi D) TBMM'nin açılması E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi (2016-YGS) R RI NL NUT