Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Soruları

6. Nadir Öğretmen tahtaya ilk Türk beyliklerinin özellikleri
olarak aşağıdaki bilgileri yazdıktan sonra öğrencilerinden
bu özelliklere sahip beyliklere örnekler vermelerini
istemiştir.
•
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne
bağlı olarak kurulmuşlardır.
Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Islamlaşmasında etkili
olmuşlardır.
Fethettikleri yerlere Türkçe isimler vermişlerdir.
Cami, medrese, kervansaray, köprü, çeşme gibi eserler
yaptırarak Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir.
Buna göre öğrencilerin Nadir Öğretmen'e cevap olarak
aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?
A) Eretna Beyliği
B) Mengücekliler C) Çaka Beyliği
E) Artuklular
D) Danişmentliler
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
6. Nadir Öğretmen tahtaya ilk Türk beyliklerinin özellikleri olarak aşağıdaki bilgileri yazdıktan sonra öğrencilerinden bu özelliklere sahip beyliklere örnekler vermelerini istemiştir. • Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulmuşlardır. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Islamlaşmasında etkili olmuşlardır. Fethettikleri yerlere Türkçe isimler vermişlerdir. Cami, medrese, kervansaray, köprü, çeşme gibi eserler yaptırarak Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir. Buna göre öğrencilerin Nadir Öğretmen'e cevap olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur? A) Eretna Beyliği B) Mengücekliler C) Çaka Beyliği E) Artuklular D) Danişmentliler
29. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarları, fetihler için gö-
revlendirdikleri beylere, fethettikleri bölgelerde merke-
ze bağımlı bir egemenlik yetkisi de tanımışlardı.
Bu uygulama;
I. birçok beyliğin kurulması,
II. fetin hareketlerinin hızlanması,
VII. Türk siyasi birliğinin kuvvetlenmesi
durumlarından hangilerinde bir artışa ortam hazır-
lar?
A) Yalnız I
D) ve II
x
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
8
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
29. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarları, fetihler için gö- revlendirdikleri beylere, fethettikleri bölgelerde merke- ze bağımlı bir egemenlik yetkisi de tanımışlardı. Bu uygulama; I. birçok beyliğin kurulması, II. fetin hareketlerinin hızlanması, VII. Türk siyasi birliğinin kuvvetlenmesi durumlarından hangilerinde bir artışa ortam hazır- lar? A) Yalnız I D) ve II x B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 8
stir.
29. Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin denizcilik faa-
liyetlerini diğerlerinden farklı bir bölgede yürüttüğü söy-
lenebilir?
7
A) Karesioğulları
C) Menteşeoğulları
TAT
HESUS
A DE M
B) Candaroğulları
D) Saruhanoğulları
E) Aydınoğulları
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
stir. 29. Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin denizcilik faa- liyetlerini diğerlerinden farklı bir bölgede yürüttüğü söy- lenebilir? 7 A) Karesioğulları C) Menteşeoğulları TAT HESUS A DE M B) Candaroğulları D) Saruhanoğulları E) Aydınoğulları Diğer sayfaya geçiniz.
Anadolu'da ilk Türk Beylikleri Dönemi'nde Türk
ve İslam kültürünün yayılmasında;
I. yaşadıkları bölgelere Türkçe isimler vermeleri,
II. bayındırlık faaliyetlerinde bulunmaları,
III. iskân politikası izlemeleri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
todas D) II ve III
B) Yalnız IL
C) I ve II
E), II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Anadolu'da ilk Türk Beylikleri Dönemi'nde Türk ve İslam kültürünün yayılmasında; I. yaşadıkları bölgelere Türkçe isimler vermeleri, II. bayındırlık faaliyetlerinde bulunmaları, III. iskân politikası izlemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I todas D) II ve III B) Yalnız IL C) I ve II E), II ve III
1. Doğu'nun zenginliğine ulaşmak,
II. Kudüs'ü ele geçirmek,
III. Katolik Kilisesi'nin dinsel otoritesini artırmak
nedenlerinden hangilerinin siyasi olduğu söy.
lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9. 1250-1517 yılları arasında Mısır ve çevresinde
egemen olan Memlûklarda hükümdarlık makamı-
na ordunun desteklediği komutanlar geçerdi.
Bu durum Memlûkların diğer Türk devletle-
rinden farklı olarak aşağıdaki özelliklerden
hangisine sahip olmalarında etkili olmuştur?
A) Askerî yapıya önem verme
B) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırma
C) Fetih politikası uygulama
D) Siyasal varlığını uzun süre koruma
E) Hanedan egemenliği kuramama
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
1. Doğu'nun zenginliğine ulaşmak, II. Kudüs'ü ele geçirmek, III. Katolik Kilisesi'nin dinsel otoritesini artırmak nedenlerinden hangilerinin siyasi olduğu söy. lenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 9. 1250-1517 yılları arasında Mısır ve çevresinde egemen olan Memlûklarda hükümdarlık makamı- na ordunun desteklediği komutanlar geçerdi. Bu durum Memlûkların diğer Türk devletle- rinden farklı olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmalarında etkili olmuştur? A) Askerî yapıya önem verme B) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırma C) Fetih politikası uygulama D) Siyasal varlığını uzun süre koruma E) Hanedan egemenliği kuramama
10. SINIF/Sosyal Bilimler
t
5.
ürkiye adına ilk defa Bizans kaynaklarında rastlanmıştır.
Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Tür-
kiye olarak adlandırılmıştır. Arap kaynaklarında da Ber-
rü't- Türkiyye ifadesi XIV. yüzyıl başlarında kullanılmıştır.
Marco Polo (Marko Polo) yazdığı eserde Anadolu için
Türkiye adını kullanmıştır. Bu dönemin bir diğer önemli
Arap seyyahı İbn-i Batuta, 1330'lu yıllarda seyahat etti-
ği Anadolu'da Türk nüfusunun yoğunluğunu gördükten
sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anla-
mında "Berrü't-Türkiyye el-Ma'rûf bi Bilâdi'r-Rûm" ifa-
delerini kullanmıştır.
SILBuna göre Anadolu'nun Türkiye olarak adlandırılma-
sında;
bölgede kullanılan dilin Türkçe olması,
II. Türk nüfusunun artması,
III. Türk-İslam kültürünü yansıtan mimari eserlerin yapıl-)
masi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
Dve ill
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
illerinden birine ait görsel verilmiştir.
7.
wipoy
8.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
10. SINIF/Sosyal Bilimler t 5. ürkiye adına ilk defa Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Tür- kiye olarak adlandırılmıştır. Arap kaynaklarında da Ber- rü't- Türkiyye ifadesi XIV. yüzyıl başlarında kullanılmıştır. Marco Polo (Marko Polo) yazdığı eserde Anadolu için Türkiye adını kullanmıştır. Bu dönemin bir diğer önemli Arap seyyahı İbn-i Batuta, 1330'lu yıllarda seyahat etti- ği Anadolu'da Türk nüfusunun yoğunluğunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anla- mında "Berrü't-Türkiyye el-Ma'rûf bi Bilâdi'r-Rûm" ifa- delerini kullanmıştır. SILBuna göre Anadolu'nun Türkiye olarak adlandırılma- sında; bölgede kullanılan dilin Türkçe olması, II. Türk nüfusunun artması, III. Türk-İslam kültürünü yansıtan mimari eserlerin yapıl-) masi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I Dve ill B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III illerinden birine ait görsel verilmiştir. 7. wipoy 8.
@ ev sqDIVA
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmaya başlayan
beylikler ve ikinci dönem Anadolu Türk beylikleri, kurucularının
isimlerini almıştır. Osmanlı Beyliği'nde de bu durum aynıdır.
Beyliklerin kurucularının isimleri ile anılmasında;
I. devletin hanedanın mülkü sayılması,
II. kut anlayışı,
III. etkilenilen kültürler
unsurlarından hangilerinin yansıması olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
pevst nam
Blod
BV
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
@ ev sqDIVA Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmaya başlayan beylikler ve ikinci dönem Anadolu Türk beylikleri, kurucularının isimlerini almıştır. Osmanlı Beyliği'nde de bu durum aynıdır. Beyliklerin kurucularının isimleri ile anılmasında; I. devletin hanedanın mülkü sayılması, II. kut anlayışı, III. etkilenilen kültürler unsurlarından hangilerinin yansıması olmuştur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III pevst nam Blod BV
3. Izmir merkezli olarak beyliğini kuran Çaka Bey, Midilli, Sakız,
Sisam ve Rodos gibi stratejik yerleri ele geçirmiştir. ysm
Sadece bu bilgiye bakarak Çaka Beyliği için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Doğuya doğru genişlediği
B) Cihat nitelikli savaşlarda Müslüman gruplardan destek al-
dığı
C) Anadolu Türk birliğini sağladığı
D) Döneminin en güçlü beyliği olduğu
CIA E) Donanma gücüne sahip olduğu
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
3. Izmir merkezli olarak beyliğini kuran Çaka Bey, Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos gibi stratejik yerleri ele geçirmiştir. ysm Sadece bu bilgiye bakarak Çaka Beyliği için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Doğuya doğru genişlediği B) Cihat nitelikli savaşlarda Müslüman gruplardan destek al- dığı C) Anadolu Türk birliğini sağladığı D) Döneminin en güçlü beyliği olduğu CIA E) Donanma gücüne sahip olduğu
2. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk
eser örnekleri inşa etme dışında, Orta Asya'daki coğrafi
beylikleri cami, mescit, medrese, darüşşifa gibi mimari
bölge isimlerini de Anadolu'ya taşımışlardır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) İslam dünyasının liderliği üstlenilmiştir.
BAnadolu'da siyasi birlik sağlanmıştır.
C) Türk-İslam kültürü Anadolu'ya yayılmıştır. Namun
D) Orta Asya'daki Türk boyları Anadolu'ya yönlendirilmiştir.
E) Yalnız dini amaçlı mimariler inşa edilmiştir.
ğunun
pll oll
nsbransla
110
Allliyenin k
nale
5. Lozan Ant
aralarındak
rıcalıklar tar
sonra azır
Medeni Ka
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk eser örnekleri inşa etme dışında, Orta Asya'daki coğrafi beylikleri cami, mescit, medrese, darüşşifa gibi mimari bölge isimlerini de Anadolu'ya taşımışlardır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İslam dünyasının liderliği üstlenilmiştir. BAnadolu'da siyasi birlik sağlanmıştır. C) Türk-İslam kültürü Anadolu'ya yayılmıştır. Namun D) Orta Asya'daki Türk boyları Anadolu'ya yönlendirilmiştir. E) Yalnız dini amaçlı mimariler inşa edilmiştir. ğunun pll oll nsbransla 110 Allliyenin k nale 5. Lozan Ant aralarındak rıcalıklar tar sonra azır Medeni Ka
İLİMLER TESTİ
ya (6-10), Felsefe Grubu (11-15 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
sal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
lam 20 soru vardır.
limler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
n
n
i
ar
2. Abbasiler Bizans sınırına Avasım adı verilen sınır şehirleri
kurmuş, açtıkları Beytü'l-Hikme'de eski Yunan ve Helen
medeniyetine ait eserleri Arapça'ya tercüme etmişler, bu
tercümelerden de yola çıkarak bilimsel çalışmalar yap-
mışlardır.
Bu bilgiye göre Abbasile ile ilgili;
1. Ukeye dışarıdan gelecek saldırılara karşı tedbir al-
mışlardır.
II. Batı kültürüne karşı ön yargılı olmamışlardır.
III. Arapçanın devletin resmi dili haline gelmesini sağla-
mışlardır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) II ve III
ELI, I ve III
Cvet
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
İLİMLER TESTİ ya (6-10), Felsefe Grubu (11-15 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) sal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için lam 20 soru vardır. limler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. n n i ar 2. Abbasiler Bizans sınırına Avasım adı verilen sınır şehirleri kurmuş, açtıkları Beytü'l-Hikme'de eski Yunan ve Helen medeniyetine ait eserleri Arapça'ya tercüme etmişler, bu tercümelerden de yola çıkarak bilimsel çalışmalar yap- mışlardır. Bu bilgiye göre Abbasile ile ilgili; 1. Ukeye dışarıdan gelecek saldırılara karşı tedbir al- mışlardır. II. Batı kültürüne karşı ön yargılı olmamışlardır. III. Arapçanın devletin resmi dili haline gelmesini sağla- mışlardır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız III D) II ve III ELI, I ve III Cvet
2. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından Sultan Alparslan Anadolu'nun fethini hızlandırmak için komutanlarına: "Beylerim!
Anadolu'da nereyi fethederseniz orası sizindir. Orada beyliğinizi kurunuz." demiştir. Böylece Anadolu'da I. Türk Beylikleri
Dönemi başlamıştır. Bu dönemde sadece toprak fethetmeyen Türkler, yerli halkın gönlünü fethetmek için de bölgeye gönül
erleri göndermiş, harabeye dönen şehirleri tekrar imar etmişlerdir.
Bu durumun;
YETI MILLI
A) Yalniz I
1. Anadolu'nun Türk Islam yurdu olması,
Anadolu'da yol, köprü, medrese, kervansaray gibi mimari eserlerin yapılması,
Anadolu'daki yerli halkın benliğini yitirmesi
B) Yalnız II
*
C) I ve II
livell
1 ECSTIM BAK
E) I, II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından Sultan Alparslan Anadolu'nun fethini hızlandırmak için komutanlarına: "Beylerim! Anadolu'da nereyi fethederseniz orası sizindir. Orada beyliğinizi kurunuz." demiştir. Böylece Anadolu'da I. Türk Beylikleri Dönemi başlamıştır. Bu dönemde sadece toprak fethetmeyen Türkler, yerli halkın gönlünü fethetmek için de bölgeye gönül erleri göndermiş, harabeye dönen şehirleri tekrar imar etmişlerdir. Bu durumun; YETI MILLI A) Yalniz I 1. Anadolu'nun Türk Islam yurdu olması, Anadolu'da yol, köprü, medrese, kervansaray gibi mimari eserlerin yapılması, Anadolu'daki yerli halkın benliğini yitirmesi B) Yalnız II * C) I ve II livell 1 ECSTIM BAK E) I, II ve III
EGE
Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun siyasi yapısını gös-
teren haritaya bakılarak,
MENUR
I. Anadolu'da siyasi birlik yoktur.
II. Anadolu'nun büyük bir çoğunluğu Türklerin egemenliğinde bulun-
maktadır.
II. Anadolu mezhepsel olarak bölünmüştür.
wargılarından hangilerine ulaşılabilir?
-) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
KDS-6 (B Serisi)
Dia
CI ve II
E I, II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
EGE Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun siyasi yapısını gös- teren haritaya bakılarak, MENUR I. Anadolu'da siyasi birlik yoktur. II. Anadolu'nun büyük bir çoğunluğu Türklerin egemenliğinde bulun- maktadır. II. Anadolu mezhepsel olarak bölünmüştür. wargılarından hangilerine ulaşılabilir? -) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III KDS-6 (B Serisi) Dia CI ve II E I, II ve III
4 1. Artuklar
II. Danişmentler
III. Tolunoğulları
Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu'da
Malazgirt Savaşı sonunda kurulan ilk Türk bey-
likleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
com
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
4 1. Artuklar II. Danişmentler III. Tolunoğulları Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu'da Malazgirt Savaşı sonunda kurulan ilk Türk bey- likleri arasında gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II com
20. "Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Siyasi Faali-
yetleri ve Önemli Eserleri" konulu bir çalışma hazırlamak
isteyen Can, yaptığı seyahat planı doğrultusunda Kay-
seri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Mardin'e gitmiştir.
Buna göre Can'ın çalışmasında aşağıdaki ifadeler-
den hangisini kullanması doğru olmaz?
AK
Kayseri ve çevresinde etkili olan Danişmentliler, Haç-
lılara karşı mücadele etmişlerdir.
B) Diyarbakır ve Mardin'de hâkimiyet kuran Artuklular,
Cezeri gibi bilim insanlarının yetişmesine katkı sağ-
lamışlardır.
C) Anadolu'daki ilk cami ve ilk medrese Erzurum'a ege-
men olan Dilmaçoğulları tarafından inşa edilmiştir.
D) Mengücekliler tarafından inşa edilen Divriği Ulu Cami
ve Darüşşifası, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
yer almaktadır.
E) Saltuklular, Erzurum Ulu Cami ve Tepsi Minare gibi
eserlerle Anadolu'da İslam kültürünün yayılmasına
katkı sağlamışlardır.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
20. "Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Siyasi Faali- yetleri ve Önemli Eserleri" konulu bir çalışma hazırlamak isteyen Can, yaptığı seyahat planı doğrultusunda Kay- seri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Mardin'e gitmiştir. Buna göre Can'ın çalışmasında aşağıdaki ifadeler- den hangisini kullanması doğru olmaz? AK Kayseri ve çevresinde etkili olan Danişmentliler, Haç- lılara karşı mücadele etmişlerdir. B) Diyarbakır ve Mardin'de hâkimiyet kuran Artuklular, Cezeri gibi bilim insanlarının yetişmesine katkı sağ- lamışlardır. C) Anadolu'daki ilk cami ve ilk medrese Erzurum'a ege- men olan Dilmaçoğulları tarafından inşa edilmiştir. D) Mengücekliler tarafından inşa edilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. E) Saltuklular, Erzurum Ulu Cami ve Tepsi Minare gibi eserlerle Anadolu'da İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamışlardır.
B
31. Aşağıda XIII ve XIV. yüzyıl Anadolu'yu gösteren bir harita
verilmiştir.
tomtor
KARESIOGULLARI
SARUHANOQULLAR
EGE DENİZİ
Myrond
OBMANOQULLARI
Pask
AYDINOGULLANI
MENTESEOGULLARI
OERMIYANOQULLARI
Anta
KARADENİZ
Magie HAMITOGULLARI
AKDENIZ
CANDAROĞULLARI
Kaska
ANKARA ERETNA DEVLETİ
Sandg
KARAMANOĞULLARI
KIBRIS
Kayeed
Adana
Tokal
Shan
Marde
RAMAZANOQULLARI
TRABZON NARATORLUGU
habron
MEMLOKLER
Bayburt
DULKADIROĞULLARI AKKOYUNLULAR
Ehegnan
KARAKOYUNLULAR
Migal
Van
Bu haritadan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A Türk-İslam kültürünün Anadolu'da yaygınlaştığına
B) Anadolu'da farklı etnik grupların yer aldığına
C) Eretna Beyliği'nin Anadolu'nun en güçlü beyliği olduğuna
D) Aydınoğulları'nın deniz kıyısında yer aldığına
E) Anadolu'da siyasi birliğin olmadığına
34.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
B 31. Aşağıda XIII ve XIV. yüzyıl Anadolu'yu gösteren bir harita verilmiştir. tomtor KARESIOGULLARI SARUHANOQULLAR EGE DENİZİ Myrond OBMANOQULLARI Pask AYDINOGULLANI MENTESEOGULLARI OERMIYANOQULLARI Anta KARADENİZ Magie HAMITOGULLARI AKDENIZ CANDAROĞULLARI Kaska ANKARA ERETNA DEVLETİ Sandg KARAMANOĞULLARI KIBRIS Kayeed Adana Tokal Shan Marde RAMAZANOQULLARI TRABZON NARATORLUGU habron MEMLOKLER Bayburt DULKADIROĞULLARI AKKOYUNLULAR Ehegnan KARAKOYUNLULAR Migal Van Bu haritadan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A Türk-İslam kültürünün Anadolu'da yaygınlaştığına B) Anadolu'da farklı etnik grupların yer aldığına C) Eretna Beyliği'nin Anadolu'nun en güçlü beyliği olduğuna D) Aydınoğulları'nın deniz kıyısında yer aldığına E) Anadolu'da siyasi birliğin olmadığına 34.
YERLEŞME
1. İlk Türk denizcisi Çaka Bey, Balkanlarda Peçeneklerle irti-
bata geçerken bir taraftan da Çanakkale Boğazı'nı kontrol
altına almaya çalışmıştır.
Bu uygulamayla Çaka Bey'in;
Haçlılara karşı cephe oluşturma,
II. Bizans'ı abluka altına alma,
III. İslamiyet'i geniş alanlara yayma
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı
şöylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
YERLEŞME 1. İlk Türk denizcisi Çaka Bey, Balkanlarda Peçeneklerle irti- bata geçerken bir taraftan da Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına almaya çalışmıştır. Bu uygulamayla Çaka Bey'in; Haçlılara karşı cephe oluşturma, II. Bizans'ı abluka altına alma, III. İslamiyet'i geniş alanlara yayma amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı şöylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 4