Dört Halife Dönemi Soruları

Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretle
1. Tarih öğretmeni, Dört Halife Devri'nde fetihlerin yanın-
da İslam devletinin kurumlarının da geliştirildiğini, İslam
medeniyetinin yayılması için kültürel çalışmalar yapıldı-
ğını anlattıktan sonra öğrencilerinden bu gelişmelerle
ilgili örnekler vermelerini istemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin ve-
rebileceği doğru bir örnek olamaz?
A) Devlet merkezinin Şam'a taşınması
B) Kuran-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi
C) Sınır bölgelerinde ordugâhların kurulması
DY Eğitim hizmetlerinin düzenli hâle getirilmesi
2
E) Beytü'l-mâl adıyla devlet hazinesinin oluşturulması
Tarih
Dört Halife Dönemi
Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretle 1. Tarih öğretmeni, Dört Halife Devri'nde fetihlerin yanın- da İslam devletinin kurumlarının da geliştirildiğini, İslam medeniyetinin yayılması için kültürel çalışmalar yapıldı- ğını anlattıktan sonra öğrencilerinden bu gelişmelerle ilgili örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin ve- rebileceği doğru bir örnek olamaz? A) Devlet merkezinin Şam'a taşınması B) Kuran-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi C) Sınır bölgelerinde ordugâhların kurulması DY Eğitim hizmetlerinin düzenli hâle getirilmesi 2 E) Beytü'l-mâl adıyla devlet hazinesinin oluşturulması
kra ve yer.
şrutiyetle
göstermiş
gibi birçok
a temsil
nilmak-
ngisi
2.
3.
II. Kömürleşmiş buğday tanelen
Değirmen taşları
Orak ve sabanlar
V. Fosilleşmiş tohum ve gübreler
yukandaki bulgulardan hangileri doğrudan kanıt olarak
Bu bölgede yaşayan topluluğun tarımla uğraştığına
Dil vel
österilebilir?
E) IV ve V
A) (V6 11
D) II
B) II ve Ill
İslamiyet öncesi Türk devletlerinin;
1. sanat eserlerinin taşınabilir olması,
II. ekonominin temelini hayvancılığın oluşturması,
III. ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması
özelliklerinin hangilerinde göçebe hayattan yerleşik
hayata geçişte bir değişim yaşandığı söylenebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız
C) Yalnız III
D) Ave 11
€
II ve III
Hz. Muhammed öldükten sonra ilk halife olan Hz. Ebubekir
seçimle işbaşına geçmiş ve kendisinden sonraki ilk üç halife
de bu yolla belirlenmiştir. Ancak Emeviler ve Abbasiler
Dönemlerinde halifelerin saltanat anlayışı ile başa geç-
tikleri görülmüştür.
Buna göre, İslam devletleriyle ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
TYT/GNL-1 (A SERİSİ)
&
Zaman zaman siyasi istikrarsızlık görülmektedir.
B) Siyasi kararlar farklı meclisler tarafından alınmaktadır.
Pört Halife Dönemi'nde demokratik uygulamalar gö-
rülmüştür.
D) Yöneticiler atanırken mevali politikası etkili olmuştur.
E) Yabancılara karşı hoşgörülü bir politika izlenmiştir.
imalathaneler
gümrük kapıla
Bu uygulama
1 ekonomi
11. ticari ha
III. toplum
durumların
nulamaz?
A) Yalnız
D
5.
Türkiye
leştirile
1. Se
II. K
inkila
ilkele
doğ
TT
Tarih
Dört Halife Dönemi
kra ve yer. şrutiyetle göstermiş gibi birçok a temsil nilmak- ngisi 2. 3. II. Kömürleşmiş buğday tanelen Değirmen taşları Orak ve sabanlar V. Fosilleşmiş tohum ve gübreler yukandaki bulgulardan hangileri doğrudan kanıt olarak Bu bölgede yaşayan topluluğun tarımla uğraştığına Dil vel österilebilir? E) IV ve V A) (V6 11 D) II B) II ve Ill İslamiyet öncesi Türk devletlerinin; 1. sanat eserlerinin taşınabilir olması, II. ekonominin temelini hayvancılığın oluşturması, III. ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması özelliklerinin hangilerinde göçebe hayattan yerleşik hayata geçişte bir değişim yaşandığı söylenebilir? B) Yalnız II A) Yalnız C) Yalnız III D) Ave 11 € II ve III Hz. Muhammed öldükten sonra ilk halife olan Hz. Ebubekir seçimle işbaşına geçmiş ve kendisinden sonraki ilk üç halife de bu yolla belirlenmiştir. Ancak Emeviler ve Abbasiler Dönemlerinde halifelerin saltanat anlayışı ile başa geç- tikleri görülmüştür. Buna göre, İslam devletleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? TYT/GNL-1 (A SERİSİ) & Zaman zaman siyasi istikrarsızlık görülmektedir. B) Siyasi kararlar farklı meclisler tarafından alınmaktadır. Pört Halife Dönemi'nde demokratik uygulamalar gö- rülmüştür. D) Yöneticiler atanırken mevali politikası etkili olmuştur. E) Yabancılara karşı hoşgörülü bir politika izlenmiştir. imalathaneler gümrük kapıla Bu uygulama 1 ekonomi 11. ticari ha III. toplum durumların nulamaz? A) Yalnız D 5. Türkiye leştirile 1. Se II. K inkila ilkele doğ TT
qu
IN
Hazreti Ömer zamanında Sasanilerle yapılan Kadisiye
4836), Celûla (637) ve Nihâvend (642) savaşları kazanıla-
rak Irak ve İran toprakları fethedilmiş, Müslümanlar Hora-
san'a kadar olan bölgede hâkimiyet kurmuştur.
Buna göre, sözü edilen dönem için aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Türklerin İslamlaşarak Araplarla yakınlaştığına
B) Arap kimliğinin ön plana çıkarıldığına
C) Arapların Türklerle komşu hâline geldiğine
D) İslam dünyasında siyasi birliğin sağlandığına
E) İslamiyet'in farklı kıtalarda yayıldığına
Tarih
Dört Halife Dönemi
qu IN Hazreti Ömer zamanında Sasanilerle yapılan Kadisiye 4836), Celûla (637) ve Nihâvend (642) savaşları kazanıla- rak Irak ve İran toprakları fethedilmiş, Müslümanlar Hora- san'a kadar olan bölgede hâkimiyet kurmuştur. Buna göre, sözü edilen dönem için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Türklerin İslamlaşarak Araplarla yakınlaştığına B) Arap kimliğinin ön plana çıkarıldığına C) Arapların Türklerle komşu hâline geldiğine D) İslam dünyasında siyasi birliğin sağlandığına E) İslamiyet'in farklı kıtalarda yayıldığına
Kavrama
4. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Döne- 4.
mi'nde yaşanan olaylardan biri değildir?
A) Ridde Hareketi'nin bastırılması
B) Kıbrıs'ın fethedilmesi
C) Bizansla yapılan Yermük Savaşı'nın kaza-
nılması
D) Kerbela Olayı'nın yaşanması
Sasanilerin Nihavent Savaşı'nda yenilgiye
uğratılması
Tarih
Dört Halife Dönemi
Kavrama 4. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Döne- 4. mi'nde yaşanan olaylardan biri değildir? A) Ridde Hareketi'nin bastırılması B) Kıbrıs'ın fethedilmesi C) Bizansla yapılan Yermük Savaşı'nın kaza- nılması D) Kerbela Olayı'nın yaşanması Sasanilerin Nihavent Savaşı'nda yenilgiye uğratılması
Tarih Öğretmeni Osmanlı devletinin yaklaşık olarak
400 yıl yönetildiği merkez olan Topkapı sarayını öğ-
rencilerine detaylı bir şekilde anlatmıştır.
Buna göre,
I. II. Bayezid
II. II. Mehmed
III. I. Selim
Osmanlı padişahlarından hangilerinin Topkapı Sara-
yı'nı kullanarak devleti yönettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve Il
E) Il ve Ill
Tarih
Dört Halife Dönemi
Tarih Öğretmeni Osmanlı devletinin yaklaşık olarak 400 yıl yönetildiği merkez olan Topkapı sarayını öğ- rencilerine detaylı bir şekilde anlatmıştır. Buna göre, I. II. Bayezid II. II. Mehmed III. I. Selim Osmanlı padişahlarından hangilerinin Topkapı Sara- yı'nı kullanarak devleti yönettiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve Il E) Il ve Ill
26. Yakın akrabası Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırıl-
madığını bahane eden Şam Valisi Muaviye, ilk dört ha-
lifenin seçilme şekillerinden farklı olarak halifeliği kılıç
kuvveti ve politik oyunlarla kazanmıştır. Dört halifenin
belirlenmesinde seçim ve danışma prensipleri dikka-
te alınmışken Muaviye'nin siyasi ve askerî mücadeley-
le bu makama gelmesi, hilafet sisteminin özünde bü-
yük değişikliklere neden olmuştur. Aynı zamanda Mu-
aviye, oğlu Yezid'i veliaht tayin etmiştir.
Bu bilgilere bakılarak İslam Devleti ile ilgili,
nction
1. Halifelik, babadan oğula geçen saltanat şekline
dönüştürülmüştür.
Dört Halife Dönemi'nde halifelerin belirlenmesin-
de demokratik usuller etkili olmuştur.
I. Muaviye güç kullanarak devletin başına geçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
DY'Il ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Ive II
Tarih
Dört Halife Dönemi
26. Yakın akrabası Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırıl- madığını bahane eden Şam Valisi Muaviye, ilk dört ha- lifenin seçilme şekillerinden farklı olarak halifeliği kılıç kuvveti ve politik oyunlarla kazanmıştır. Dört halifenin belirlenmesinde seçim ve danışma prensipleri dikka- te alınmışken Muaviye'nin siyasi ve askerî mücadeley- le bu makama gelmesi, hilafet sisteminin özünde bü- yük değişikliklere neden olmuştur. Aynı zamanda Mu- aviye, oğlu Yezid'i veliaht tayin etmiştir. Bu bilgilere bakılarak İslam Devleti ile ilgili, nction 1. Halifelik, babadan oğula geçen saltanat şekline dönüştürülmüştür. Dört Halife Dönemi'nde halifelerin belirlenmesin- de demokratik usuller etkili olmuştur. I. Muaviye güç kullanarak devletin başına geçmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I DY'Il ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) Ive II
TO-
6.
Hazırl
B) Basra, Küfe gibi yeni şehirler kurulması
C) İlk donanma gücünün meydana getirilmesi
D) İslam tarihindeki ilk düzenli ordunun oluşturulması
E) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılarak idare edilmesi
Hz. Osman Dönemi'nde gerçekleşen gelişmeler ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
able A) İslam Devleti'ndeki ilk ordugâh şehirlerin kurulması
B) Zatüs Savari Savaşı'nda Doğu Roma donanmasının
ele nin yenilgiye uğratılması
C) Kur'an-ı Kerim'in nüshalarının birleştirilerek kitap
nobielt hâline getirilmesi
D) Doğu Roma İmparatorluğu'nun Mısır'daki egemenli-
ğine son verilmesi
19mQ SH (A
E) İslam toplumundaki iç karışıklıkları gidermekle uğra-
şılması
Doğu Karahanlılar
A) Gazneliler
B) Moğollar
C) Akkoyunlular
D) Karahitaylar
Harzemşahlar
111
3. Doğu ve Batı Karahanlılar olarak XI. yüzyılın orta-
larında ikiye ayrılan devletlere aşağıdakilerin hangi-
sinde belirtilen siyasal güçler tarafından son veril-
miştir?
rudur?
Batı Karahanlılar
Moğollar
Gaznelik
Saf
Yalnız II
yla anılmıştır.
6.
BY NEMA (3
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Dört Halife Dönemi
TO- 6. Hazırl B) Basra, Küfe gibi yeni şehirler kurulması C) İlk donanma gücünün meydana getirilmesi D) İslam tarihindeki ilk düzenli ordunun oluşturulması E) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılarak idare edilmesi Hz. Osman Dönemi'nde gerçekleşen gelişmeler ara- sında aşağıdakilerden hangisi yer alır? able A) İslam Devleti'ndeki ilk ordugâh şehirlerin kurulması B) Zatüs Savari Savaşı'nda Doğu Roma donanmasının ele nin yenilgiye uğratılması C) Kur'an-ı Kerim'in nüshalarının birleştirilerek kitap nobielt hâline getirilmesi D) Doğu Roma İmparatorluğu'nun Mısır'daki egemenli- ğine son verilmesi 19mQ SH (A E) İslam toplumundaki iç karışıklıkları gidermekle uğra- şılması Doğu Karahanlılar A) Gazneliler B) Moğollar C) Akkoyunlular D) Karahitaylar Harzemşahlar 111 3. Doğu ve Batı Karahanlılar olarak XI. yüzyılın orta- larında ikiye ayrılan devletlere aşağıdakilerin hangi- sinde belirtilen siyasal güçler tarafından son veril- miştir? rudur? Batı Karahanlılar Moğollar Gaznelik Saf Yalnız II yla anılmıştır. 6. BY NEMA (3 E) I, II ve III C) I ve II
D) Devletin yonetim
E) Kan bağı ilişkilerine verilen önemin azalmasını
aboresn
3. İslam tarihinde Suriye'nin kapılarının Müslümanlara
açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Tebük Seferi
C) Ecnadeyn Savaşı
E) Kadiks Savaşı
B) Mute Savaşı
D) Nihavend Savaşı
Üniversite Hazırlık OL00-SS.02MTP02
Üniversite Hazırlık TOLOO
A) Ga
B) Moğo
C) Akkoyun
D) Karahitaylar
E) Harzemşahlar
Üniversite Hazırlık (
Tarih
Dört Halife Dönemi
D) Devletin yonetim E) Kan bağı ilişkilerine verilen önemin azalmasını aboresn 3. İslam tarihinde Suriye'nin kapılarının Müslümanlara açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Tebük Seferi C) Ecnadeyn Savaşı E) Kadiks Savaşı B) Mute Savaşı D) Nihavend Savaşı Üniversite Hazırlık OL00-SS.02MTP02 Üniversite Hazırlık TOLOO A) Ga B) Moğo C) Akkoyun D) Karahitaylar E) Harzemşahlar Üniversite Hazırlık (
2.
Kavmiyetçı anlayışların öne çıkartılması
E) Devletle ilgili yeni kurumlar oluşturulması
bamm
Mayo
AbelhiA vasu)!
Jumatan
Hz. Ebubekir'in halifeliğinin ilk dönemlerinde bazı karı-
şıklıklar yaşanmıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan
eden kabilelerle Ridde Savaşları yapılarak bunlar yeni-
den itaat altına alınmıştır.
0x to (6
Bu karışıklıkların ortadan kaldırılması aşağıdakiler-
den hangisini ortaya çıkarmıştır?
Rip net
A) Dinî ve siyasi birliğin muhafaza edilmesini
B) İslam dünyasındaki ilk mehzeplerin oluşmasını
C) Ümeyye ailesinden kişilerin önemli görevlere getiril-
mesini
D) Devletin yönetim merkezinin değiştirilmesini
E) Kan bağı ilişkilerine verilen önemin azalmasını
abmesmloliy ahollvema
3. İslam tarihinde Suriye'nin kapılarının Müslümanlara
açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Tebük Seferi
B) Mute
TOstokul
Tarih
Dört Halife Dönemi
2. Kavmiyetçı anlayışların öne çıkartılması E) Devletle ilgili yeni kurumlar oluşturulması bamm Mayo AbelhiA vasu)! Jumatan Hz. Ebubekir'in halifeliğinin ilk dönemlerinde bazı karı- şıklıklar yaşanmıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle Ridde Savaşları yapılarak bunlar yeni- den itaat altına alınmıştır. 0x to (6 Bu karışıklıkların ortadan kaldırılması aşağıdakiler- den hangisini ortaya çıkarmıştır? Rip net A) Dinî ve siyasi birliğin muhafaza edilmesini B) İslam dünyasındaki ilk mehzeplerin oluşmasını C) Ümeyye ailesinden kişilerin önemli görevlere getiril- mesini D) Devletin yönetim merkezinin değiştirilmesini E) Kan bağı ilişkilerine verilen önemin azalmasını abmesmloliy ahollvema 3. İslam tarihinde Suriye'nin kapılarının Müslümanlara açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Tebük Seferi B) Mute TOstokul
2. Hz. Ebubekir döneminde;
● Yalancı peygamberler sorunu çözümlenmiştir.
Vergi vermek isteyen Arap kabileleri devlete bağlanmış-
tır.
●
Buna göre Hz. Ebubekir dönemi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A İslam Devleti'nin sınırları genişlemiştir.
BY Dağılan İslam birliği sağlanmıştır.
Devletin kurumsallaşması tamamlanmıştır.
DY Devletin askerî yapısı güçlendirilmiştir.
E İslamiyet Arap Yarımadası'nda yayılmıştır.
HR
VARENK
Tarih
Dört Halife Dönemi
2. Hz. Ebubekir döneminde; ● Yalancı peygamberler sorunu çözümlenmiştir. Vergi vermek isteyen Arap kabileleri devlete bağlanmış- tır. ● Buna göre Hz. Ebubekir dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A İslam Devleti'nin sınırları genişlemiştir. BY Dağılan İslam birliği sağlanmıştır. Devletin kurumsallaşması tamamlanmıştır. DY Devletin askerî yapısı güçlendirilmiştir. E İslamiyet Arap Yarımadası'nda yayılmıştır. HR VARENK
ası'nda
9.
Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde görülen;
1. İslam'dan dönen ve isyan eden kabilelerin itaat altına alınması,
II. Arabistan toprakları dışına seferler düzenlenmesi,
BIL Islam dininin bozulmadan yayılmasının sağlanması
gelişmelerinin aşağıdaki olaylarla eşleştirilmesi hangi seçenekt
doğru olarak verilmiştir?
11
ⒸA) Ridde savaşlan - Ecnädeyn Savaşı - Kur'an-ı Kerim'in kitap
haline getirilmesi
OB) Ridde savaşları - Yermük Seferi – Kur'an-ı Kerim'in kitap
haline getirilmesi
I
C) Ecnäideyn Savaşı - Yermük Savaşı - Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
ⒸD) Ridde savaşlan - Yermük Savaşı - Mescidi Nebevi'nin yapılması
© E) Yermük Savaşı - Echädeyn Savaşı - Kur'an-ı Kerim in kitap haline
getirilmes]
Tarih
Dört Halife Dönemi
ası'nda 9. Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde görülen; 1. İslam'dan dönen ve isyan eden kabilelerin itaat altına alınması, II. Arabistan toprakları dışına seferler düzenlenmesi, BIL Islam dininin bozulmadan yayılmasının sağlanması gelişmelerinin aşağıdaki olaylarla eşleştirilmesi hangi seçenekt doğru olarak verilmiştir? 11 ⒸA) Ridde savaşlan - Ecnädeyn Savaşı - Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi OB) Ridde savaşları - Yermük Seferi – Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi I C) Ecnäideyn Savaşı - Yermük Savaşı - Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ⒸD) Ridde savaşlan - Yermük Savaşı - Mescidi Nebevi'nin yapılması © E) Yermük Savaşı - Echädeyn Savaşı - Kur'an-ı Kerim in kitap haline getirilmes]
29. Müslümanlar arasındaki görüş farklılıklarının ilk
kez çatışmaya dönüştüğü ve bunun sonucunda dış
politikada zayıflayan İslam Devleti sınırlarının genişleme
faaliyetlerinin durduğu dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ebubekir Dönemi
B) Hz. Ali Dönemi
C) Cahiliye Dönemi
D) Emeviler Dönemi
E) Abbasiler Dönemi
Tarih
Dört Halife Dönemi
29. Müslümanlar arasındaki görüş farklılıklarının ilk kez çatışmaya dönüştüğü ve bunun sonucunda dış politikada zayıflayan İslam Devleti sınırlarının genişleme faaliyetlerinin durduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Ebubekir Dönemi B) Hz. Ali Dönemi C) Cahiliye Dönemi D) Emeviler Dönemi E) Abbasiler Dönemi
ayacağınız soru sayısı 20'dir.
2. Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında
İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşan-
mıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden
kabilelerle Ridde Savaşı yapılmış bu kişi ve
kabilelere karşı uzun süre mücadele edilmiş
ve hepsi itaat altına alınarak ülke içerisinde
birlik ve düzen sağlanmıştır. Hz. Ebu Bekir,
Arabistan toprakları dışına seferler düzenle-
miştir. Suriye'nin fethi sırasında Bizans'la 634
yılında yapılan Ecnâdeyn Savaşı ile Suriye ka-
pıları Müslümanlara açılmıştır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Hz. Ebu
Bekir Dönemi'yle ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Merkezi otoriteyi güçlü bir hale getirmiştir.
B) İslam inancını korumuştur.
C) Sinirların büyümesini sağlamıştır.
D) Bizans'la diplomatik temas kurmuştur.
E) Hz. Muhammed sonrası yaşanan otorite
boşluğunu doldurmuştur.
Tarih
Dört Halife Dönemi
ayacağınız soru sayısı 20'dir. 2. Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşan- mıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle Ridde Savaşı yapılmış bu kişi ve kabilelere karşı uzun süre mücadele edilmiş ve hepsi itaat altına alınarak ülke içerisinde birlik ve düzen sağlanmıştır. Hz. Ebu Bekir, Arabistan toprakları dışına seferler düzenle- miştir. Suriye'nin fethi sırasında Bizans'la 634 yılında yapılan Ecnâdeyn Savaşı ile Suriye ka- pıları Müslümanlara açılmıştır. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Hz. Ebu Bekir Dönemi'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Merkezi otoriteyi güçlü bir hale getirmiştir. B) İslam inancını korumuştur. C) Sinirların büyümesini sağlamıştır. D) Bizans'la diplomatik temas kurmuştur. E) Hz. Muhammed sonrası yaşanan otorite boşluğunu doldurmuştur.
hangi-
başkanı
anması
nesi'nin
17.
Hz. Ömer döneminde yapılan fetihlerie
devletin sınırları genişlemiştir.
Bu fetihlerin sonuçları arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?
Ailk posta teşkilatının kurulması
B Bizans ve Sasanilere karşı üstünlük
sağlanması
esiGanimetlerle hazinenin güçlenmesi
Farklı kültürlerden etkilenilmesi
EÜlkenin eyaletlere ayrılması
2.
Emeviler
hangisini
de devam
A) Arap
masi
B) Saltar
C) Arap p
D) Mimar
E) Arapç
Tarih
Dört Halife Dönemi
hangi- başkanı anması nesi'nin 17. Hz. Ömer döneminde yapılan fetihlerie devletin sınırları genişlemiştir. Bu fetihlerin sonuçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? Ailk posta teşkilatının kurulması B Bizans ve Sasanilere karşı üstünlük sağlanması esiGanimetlerle hazinenin güçlenmesi Farklı kültürlerden etkilenilmesi EÜlkenin eyaletlere ayrılması 2. Emeviler hangisini de devam A) Arap masi B) Saltar C) Arap p D) Mimar E) Arapç
3-
{
3
{
1
3
1
{
1
8
{
2
2
{
E
3
{
3
$
3
2
{
3
{
{
3
{
3
5.
Dört Halife Döneminde İran'ın ve Azerbaycan'ın
fethedilmesinin sonuçları arasında aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilemez?
A) Türklerle mücadelelerin başlaması
B) Sasani Devleti'nin yıkılması
C) Avrupa'da fetihlere başlanması
D) Yeni yönetim birimlerinin oluşturulması
XE) Devletin gelirlerinin artması
Tarih
Dört Halife Dönemi
3- { 3 { 1 3 1 { 1 8 { 2 2 { E 3 { 3 $ 3 2 { 3 { { 3 { 3 5. Dört Halife Döneminde İran'ın ve Azerbaycan'ın fethedilmesinin sonuçları arasında aşağıdaki- lerden hangisi gösterilemez? A) Türklerle mücadelelerin başlaması B) Sasani Devleti'nin yıkılması C) Avrupa'da fetihlere başlanması D) Yeni yönetim birimlerinin oluşturulması XE) Devletin gelirlerinin artması
T
Ödev Takip Fasikülü-1
48. Mekkeli müşriklerin baskısı ile Müslümanların Mekke'den
Medine'ye gerçekleştirdiği hicretin sonuçları arasın-
da aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İslam Devleti kurulmuştur.
B) Müslümanlar arasında ilk çatışmalar başlamıştır.
C) İslamiyet rahat bir yayılma alanı bulmuştur.
D) Müslümanlar ve Yahudiler arasında Vatandaşlık Söz-
leşmesi imzalanmıştır.
E) Suffe adında okul inşa edilmiştir.
Tarih
Dört Halife Dönemi
T Ödev Takip Fasikülü-1 48. Mekkeli müşriklerin baskısı ile Müslümanların Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicretin sonuçları arasın- da aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) İslam Devleti kurulmuştur. B) Müslümanlar arasında ilk çatışmalar başlamıştır. C) İslamiyet rahat bir yayılma alanı bulmuştur. D) Müslümanlar ve Yahudiler arasında Vatandaşlık Söz- leşmesi imzalanmıştır. E) Suffe adında okul inşa edilmiştir.