Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dört Halife Dönemi Soruları

4. İslam tarihinde görülen;
1. Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi,
II. devletin gelir gider işlerini düzene koymak için Beytü'l-mal
denilen devlet hazinesinin kurulması,
III. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak Mısır, Şam, Basra, Kûfe gi-
bi önemli merkezlere gönderilmesi
gelişmeleri Hz. Ebu Bekir, Hz Ömer ve Hz. Osman Döne-
mi gelişmeleri ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru gruplandırılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hz. Ebu Bekir
||
|
Hz. Ömer
||
|||
==
Hz. Osman
|||
1
Tarih
Dört Halife Dönemi
4. İslam tarihinde görülen; 1. Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi, II. devletin gelir gider işlerini düzene koymak için Beytü'l-mal denilen devlet hazinesinin kurulması, III. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak Mısır, Şam, Basra, Kûfe gi- bi önemli merkezlere gönderilmesi gelişmeleri Hz. Ebu Bekir, Hz Ömer ve Hz. Osman Döne- mi gelişmeleri ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangi- sinde doğru gruplandırılmıştır? A) B) C) D) E) Hz. Ebu Bekir || | Hz. Ömer || ||| == Hz. Osman ||| 1
16) Türk-İslâm Devletleri'nde iktisadi hayatın en
önemli kurumlarından biri olan ika sistemi ilk defa hangi
dönemde uygulanmaya başlanmıştır?
A) Hz. Ömer B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ali D) Abbasiler
E) Selçuklular
Tarih
Dört Halife Dönemi
16) Türk-İslâm Devletleri'nde iktisadi hayatın en önemli kurumlarından biri olan ika sistemi ilk defa hangi dönemde uygulanmaya başlanmıştır? A) Hz. Ömer B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ali D) Abbasiler E) Selçuklular
6. Aşağıda İslam tarihine ait verilen lider ve yaptığı savaş
gruplandırıldığında hangisinin doğru olduğu söylenir?
z
A)
B)
C)
D)
E)
Hz. Muhammed
Bedir
Hendek
Huneyn
Mute
Uhud
mus
me
Hz. Ömer
Nihavend
Köprü
Nihavend
evvero Celula
Kadisiye
Hz. Osman
Cemel
Yermük
Zâtü's-savârî
Yermük
Ecnadeyn
Tarih
Dört Halife Dönemi
6. Aşağıda İslam tarihine ait verilen lider ve yaptığı savaş gruplandırıldığında hangisinin doğru olduğu söylenir? z A) B) C) D) E) Hz. Muhammed Bedir Hendek Huneyn Mute Uhud mus me Hz. Ömer Nihavend Köprü Nihavend evvero Celula Kadisiye Hz. Osman Cemel Yermük Zâtü's-savârî Yermük Ecnadeyn
onra
6.
den
erek b
ndan
'nde
ğruda
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Dört Halife Dönemi'nde birçok ülke ve bölgeye yönelik
fetihler düzenlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından
biri değildir?
Teşkilatlanma faaliyetlerine gereksinim duyulması
A)
B) İslamiyet'in geniş alanlara yayılması
C) Haraç ve cizye gelirlerinin artması
D) Yeni kültürlerle karşılaşılması
E) Arap Yarımadası'nda dinsel birliğin sağlanması
da İslam Devleti
9.
Tarih
Dört Halife Dönemi
onra 6. den erek b ndan 'nde ğruda Önce Konuyu Tanımak Lazım Dört Halife Dönemi'nde birçok ülke ve bölgeye yönelik fetihler düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? Teşkilatlanma faaliyetlerine gereksinim duyulması A) B) İslamiyet'in geniş alanlara yayılması C) Haraç ve cizye gelirlerinin artması D) Yeni kültürlerle karşılaşılması E) Arap Yarımadası'nda dinsel birliğin sağlanması da İslam Devleti 9.
1.
●
●
●
KİTAPÇIĞI
Bu testte 25 soru vardır. Ce-
SOSYAL BİLİMLER TESTİ için
Veda Hutbesi (632)
Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, /
beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlü-
ğü yoktur.
Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır.
Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Al-
lah'tan korkmanızı tavsiye ederim.
Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz.
Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının
suçu üzerine suçlanamaz.
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından
eşit doğarlar.
Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla ortaklık
içinde, mülkiyet hakkı vardır.
Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da
din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmak-
Sızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır.
Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savun-
ması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındı-
ğı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suç-
luluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz
sayılma hakkı vardır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (1948)
AT Mülkiyet hakkını ✓
B) İnsanların eşitliğini ✔
Tablodaki bilgiler karşılaştırıldığında Hz. Muham-
med'in aşağıdakilerden hangisini yüzyıllar öncesin-
de ifade ettiği söylenemez?
2.
Suçun şahsiliği ilkesini
D)) Seçme ve seçilme hakkını
E) Kadın haklarının korunmasını ✔
4D Serisi Ⓡ
Karab
Terinc
ve K
ridir.
Bu
1.
11.
III.
3.
Tarih
Dört Halife Dönemi
1. ● ● ● KİTAPÇIĞI Bu testte 25 soru vardır. Ce- SOSYAL BİLİMLER TESTİ için Veda Hutbesi (632) Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, / beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlü- ğü yoktur. Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Al- lah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır. Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmak- Sızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savun- ması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındı- ğı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suç- luluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (1948) AT Mülkiyet hakkını ✓ B) İnsanların eşitliğini ✔ Tablodaki bilgiler karşılaştırıldığında Hz. Muham- med'in aşağıdakilerden hangisini yüzyıllar öncesin- de ifade ettiği söylenemez? 2. Suçun şahsiliği ilkesini D)) Seçme ve seçilme hakkını E) Kadın haklarının korunmasını ✔ 4D Serisi Ⓡ Karab Terinc ve K ridir. Bu 1. 11. III. 3.
2.
Osmanlı Devleti'nde adalet teşkilatında üç önemli
kurum bulunmaktadır. Bunlar kazaskerlik, kadılık ve
Divan-ı Humayun'dur. Kazaskerler Divan-ı Huma-
yun'daki davaları karara bağlamışlardır. Kadıların
verdiği kararlar ise Divan-ı Humayun tarafından ye-
niden incelenebilmiştir.
Buna göre, Osmanlı adalet sistemiye ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kadıların kararlarına itiraz edilebilmiştir.
B) Divan-ı Humayun mahkeme olarak kullanılmıştır.
C) Kazaskerler Divan'a katılabilmişlerdir.
VA 200
D) Kadılara yapılan itirazları Kazaskerler incele-
miştir.
E) Kadılar Divan kararlarına itiraz edebilmişlerdir.
Tarih
Dört Halife Dönemi
2. Osmanlı Devleti'nde adalet teşkilatında üç önemli kurum bulunmaktadır. Bunlar kazaskerlik, kadılık ve Divan-ı Humayun'dur. Kazaskerler Divan-ı Huma- yun'daki davaları karara bağlamışlardır. Kadıların verdiği kararlar ise Divan-ı Humayun tarafından ye- niden incelenebilmiştir. Buna göre, Osmanlı adalet sistemiye ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kadıların kararlarına itiraz edilebilmiştir. B) Divan-ı Humayun mahkeme olarak kullanılmıştır. C) Kazaskerler Divan'a katılabilmişlerdir. VA 200 D) Kadılara yapılan itirazları Kazaskerler incele- miştir. E) Kadılar Divan kararlarına itiraz edebilmişlerdir.
1.
SOSYAL BILIMLER 2
DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe Grubu (23-34), Din K
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile a
toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi için ayrılan kısmına işaretle
4.
eis
Neww
Hz. Ömer Dönemi'nde sınırların büyük bir hızla genişle-
mesine bağlı olarak devlet teşkilatlanmasına da önem
verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu döneme ait bir teş-
kilâtlanma faaliyeti olduğu söylenemez?
A) Divanü'l-Cünd'ün kurulması
B) İlk İslam parasının basılması
C) İkta sisteminin uygulamaya geçirilmesi
D) Kadılık makamının oluşturulması
E) Düzenli ordunun kurulması
Aşağıdaki
nin özelli
A Sera
Bllk
6) TU
DY T
Tarih
Dört Halife Dönemi
1. SOSYAL BILIMLER 2 DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe Grubu (23-34), Din K Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile a toplam 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi için ayrılan kısmına işaretle 4. eis Neww Hz. Ömer Dönemi'nde sınırların büyük bir hızla genişle- mesine bağlı olarak devlet teşkilatlanmasına da önem verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu döneme ait bir teş- kilâtlanma faaliyeti olduğu söylenemez? A) Divanü'l-Cünd'ün kurulması B) İlk İslam parasının basılması C) İkta sisteminin uygulamaya geçirilmesi D) Kadılık makamının oluşturulması E) Düzenli ordunun kurulması Aşağıdaki nin özelli A Sera Bllk 6) TU DY T
33. 1. Cemel Vakası
II. Siffin Savaşı
III Mute Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri İslam dünyasında yaşanan
ayrılıkları kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız 1
D) Il ve III
B) Yalnız II
@
C) Live Il
E), II ve III
Tarih
Dört Halife Dönemi
33. 1. Cemel Vakası II. Siffin Savaşı III Mute Savaşı Yukarıdakilerden hangileri İslam dünyasında yaşanan ayrılıkları kanıtlar niteliktedir? A) Yalnız 1 D) Il ve III B) Yalnız II @ C) Live Il E), II ve III
4.
Shife me sy enisignori mish
I. Kabe'den kaynaklı ayrıcalıklı güçleri,
+
II. soy ve kabile üstünlüğüne dayalı anlayışları,
III. putlarını kutsal saymaları
durumlarından hangilerinin etkisiyle İslam inancına ve Hz.
Muhammed'e karşı tepki göstermişlerdir?
es desyle which boramer
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Mekkeli müşrikler,
Inhollistsite
D) II ve I
Runn
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Dört Halife Dönemi
4. Shife me sy enisignori mish I. Kabe'den kaynaklı ayrıcalıklı güçleri, + II. soy ve kabile üstünlüğüne dayalı anlayışları, III. putlarını kutsal saymaları durumlarından hangilerinin etkisiyle İslam inancına ve Hz. Muhammed'e karşı tepki göstermişlerdir? es desyle which boramer A) Yalnız I B) Yalnız III Mekkeli müşrikler, Inhollistsite D) II ve I Runn E) I, II ve III C) I ve II
5.
●
smul inesüb dig
Hz. Ömer zamanında görülen,
Divanü'l-Cünd adıyla askeri divan (kurum) oluşturulması
Ordugah şehirlerinin (Kufe, Fustat, Basra) kurulması
gelişmeleri,
●
fetihleri önemseme,
II. sınırların güvenliğini artırma,
#
III. askeri disiplini güçlendirme
amaçlarından hangileriyle ilişkilidir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
DI ve III
gey heolos
enhest
E) I, ve III
C) Ive II
an
Tarih
Dört Halife Dönemi
5. ● smul inesüb dig Hz. Ömer zamanında görülen, Divanü'l-Cünd adıyla askeri divan (kurum) oluşturulması Ordugah şehirlerinin (Kufe, Fustat, Basra) kurulması gelişmeleri, ● fetihleri önemseme, II. sınırların güvenliğini artırma, # III. askeri disiplini güçlendirme amaçlarından hangileriyle ilişkilidir? A) Yalnız B) Yalnız II DI ve III gey heolos enhest E) I, ve III C) Ive II an
3. Kur'an ayetlerinin bir kitapta toplanması ile aşağıdakiler-
den hangisi arasında ilişki kurulamaz?
A Kur'an'ın özgün halinin korunması
B) Kur'an'ın değişik hallerinin ortaya çıkmasının kesin olarak
önlenmesi
Cİslamiyet'e yeni girenlerin Kur'an'ı farklı algılamalarının
önlenmek istenmesi
D) Ayetlerin yazılı olduğu kaynakların kaybolması olasılığına
karşı tedbir alınması
Ridde Savaşları'nda hafızların şehit olması sonucu Kur'an
ayetleri ile Hz. Muhammed'in sözlerinin karışabilmesi ola-
sılığının önlenmesi
Tarih
Dört Halife Dönemi
3. Kur'an ayetlerinin bir kitapta toplanması ile aşağıdakiler- den hangisi arasında ilişki kurulamaz? A Kur'an'ın özgün halinin korunması B) Kur'an'ın değişik hallerinin ortaya çıkmasının kesin olarak önlenmesi Cİslamiyet'e yeni girenlerin Kur'an'ı farklı algılamalarının önlenmek istenmesi D) Ayetlerin yazılı olduğu kaynakların kaybolması olasılığına karşı tedbir alınması Ridde Savaşları'nda hafızların şehit olması sonucu Kur'an ayetleri ile Hz. Muhammed'in sözlerinin karışabilmesi ola- sılığının önlenmesi
4. 1. Hz. Ali Dönemi
II. Abbasiler Dönemi
III. Hz. Ömer Dönemi Kuran ağatıld
Cemal Makası
Bu dönemlerden hangilerinde İslam Devleti baş-
kentinin değiştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
I ve II
B) Yalnız II
€) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Dört Halife Dönemi
4. 1. Hz. Ali Dönemi II. Abbasiler Dönemi III. Hz. Ömer Dönemi Kuran ağatıld Cemal Makası Bu dönemlerden hangilerinde İslam Devleti baş- kentinin değiştirildiği söylenebilir? A) Yalnız I I ve II B) Yalnız II €) Yalnız III E) I, II ve III
9.
Hz
9. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife
Dönemi dışında gerçekleşen bir gelişmedir?
A) Asya Kıtası dışında fetihlerin başlaması
B) Düzenli ordu kurularak fetihlerin hızlandırılması
C) Müslümanlar arası ilk çatışmaların yaşanması
D) Avrupa'dan ilk kez toprak alınması
E) Halifelerin seçim yöntemiyle belirlenmesi
13. Aşağıdaki se
Kuzey Afrika
dönemler bi
A) Emevile
Tarih
Dört Halife Dönemi
9. Hz 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi dışında gerçekleşen bir gelişmedir? A) Asya Kıtası dışında fetihlerin başlaması B) Düzenli ordu kurularak fetihlerin hızlandırılması C) Müslümanlar arası ilk çatışmaların yaşanması D) Avrupa'dan ilk kez toprak alınması E) Halifelerin seçim yöntemiyle belirlenmesi 13. Aşağıdaki se Kuzey Afrika dönemler bi A) Emevile
8)
Sınavda
Bu Tarz
Sorarlar
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin daha sonraki
1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların
ve baskıları sonrası
dönemlerde Fransa'nın çıkarları
Osmanlı Devleti tarafından değiştirildiği savunulabilir?
A) Osmanlı Devleti'nde ölen Fransızların mallarının
varislerine verileceği
Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe
dolaşacağı
C) Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan
hükümdarların dönemi için geçerli olacağı
B)
D) Osmanlı ülkesinde Franszların inançlarında serbest
olacağı
E) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbest
dolaşacağı
Tarih
Dört Halife Dönemi
8) Sınavda Bu Tarz Sorarlar aşağıdaki özelliklerinden hangisinin daha sonraki 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların ve baskıları sonrası dönemlerde Fransa'nın çıkarları Osmanlı Devleti tarafından değiştirildiği savunulabilir? A) Osmanlı Devleti'nde ölen Fransızların mallarının varislerine verileceği Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı C) Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olacağı B) D) Osmanlı ülkesinde Franszların inançlarında serbest olacağı E) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbest dolaşacağı
5.
Hz. Ömer Dönemi'nde ülke illere ayrılarak merkezden
valiler ve kadılar atanmış; düzenli ordu ve ordugâhlar
kurulmuş ve ikta sistemi oluşturulmuştur.
Buna göre Hz. Ömer Dönemi'nde aşağıdakilerden
hangisinin önemsendiği savunulamaz?
A) Vergi gelirlerinin çeşitlendirilmesinin
B) Seferlerin düzenli yapılmasının
C) Merkezî yönetimin güçlendirilmesinin
Q Adaletin sağlanmasının
Devlet görevlilerine gelir sağlanmasının
Tarih
Dört Halife Dönemi
5. Hz. Ömer Dönemi'nde ülke illere ayrılarak merkezden valiler ve kadılar atanmış; düzenli ordu ve ordugâhlar kurulmuş ve ikta sistemi oluşturulmuştur. Buna göre Hz. Ömer Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisinin önemsendiği savunulamaz? A) Vergi gelirlerinin çeşitlendirilmesinin B) Seferlerin düzenli yapılmasının C) Merkezî yönetimin güçlendirilmesinin Q Adaletin sağlanmasının Devlet görevlilerine gelir sağlanmasının
A Kitapçığı
27. Hakem Olayı ile halifelik sorunu çözümlenemediği gibi
daha büyük bir çıkmaza girmiştir. Bu çıkmaz da İslam ül-
kesindeki karışıklık ve ayrılıkları artırmıştır,
Hakem Olayı aşağıdaki halifelerin hangisinin
döneminde yaşanmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
D) Muaviye
C) Hz. Osman
E) Hz. Ebu Bekir
Tarih
Dört Halife Dönemi
A Kitapçığı 27. Hakem Olayı ile halifelik sorunu çözümlenemediği gibi daha büyük bir çıkmaza girmiştir. Bu çıkmaz da İslam ül- kesindeki karışıklık ve ayrılıkları artırmıştır, Hakem Olayı aşağıdaki halifelerin hangisinin döneminde yaşanmıştır? A) Hz. Ömer B) Hz. Ali D) Muaviye C) Hz. Osman E) Hz. Ebu Bekir