Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

ell
ra
ki-
1
D) I ve Ill
I. yasama,
II. yargı,
III. yürütme
B) Yalnız II
A) Yalnız I
gesi olabilir?
2. TBMM'nin açılması sonrasında Mustafa Kemal'in Mec-
lis'e verdiği önergede, "Mecliste seçilecek ve vekil ola-
rak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar.
Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır."maddesi yer
almıştır.
D) I ve III
EV
Mustafa Kemal'in önergesinde yer alan bu maddeye
bakılarak Meclis Başkanı'nın;
ve Ill
B) Yalnız II
güçlerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylene-
bilir?
C) I ve I
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
Paylaşım Yayınları ---------
191
4.
ya
A
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
ell ra ki- 1 D) I ve Ill I. yasama, II. yargı, III. yürütme B) Yalnız II A) Yalnız I gesi olabilir? 2. TBMM'nin açılması sonrasında Mustafa Kemal'in Mec- lis'e verdiği önergede, "Mecliste seçilecek ve vekil ola- rak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır."maddesi yer almıştır. D) I ve III EV Mustafa Kemal'in önergesinde yer alan bu maddeye bakılarak Meclis Başkanı'nın; ve Ill B) Yalnız II güçlerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylene- bilir? C) I ve I C) Yalnız III E) Il ve Ill Paylaşım Yayınları --------- 191 4. ya A
2.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ar-
dindan bu antlaşmanın maddelerinin İtilaf Devletleri
tarafından uygulama safhasına konulması ve Anado-
lu'da yer yer işgallerin başlaması ile;
1. Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulması,
II. milli cemiyetlerin kurulması,
III. Ermenilere yönelik Tehcir (Göç) Kanunu'nun çıkarıl-
Eması
gelişmelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağ-
lantı olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ar- dindan bu antlaşmanın maddelerinin İtilaf Devletleri tarafından uygulama safhasına konulması ve Anado- lu'da yer yer işgallerin başlaması ile; 1. Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulması, II. milli cemiyetlerin kurulması, III. Ermenilere yönelik Tehcir (Göç) Kanunu'nun çıkarıl- Eması gelişmelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağ- lantı olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
+
sinde İngilizle-
Kıbrıs'ı isteme-
mebuslardan
kalkarak padi-
geç soruyor-
ğu zaman bi-
s-i Mebusan
ebep olunan
mez." diye-
almayaca-
Soru Soran Adam
4. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde alınan karar-
lar genişletilmiş ve bölgesel ifadeler değiştirilerek bütün
memleketi kapsayacak hâle getirilmiştir. Ayrıca bütün mil-
li cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti adı altında birleştirilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Temsil Heyetinin yürütme yetkisini kullanmaya baş-
ladığına
B) Misak-ı Millî kararlarının uygulamaya girdiğine
C) Tek merkezden yönetimin benimsendiğine
D) Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye başkan seçildiği-
ne
E) Kuvay-i Milliye'den düzenli orduya geçildiğine
r
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
+ sinde İngilizle- Kıbrıs'ı isteme- mebuslardan kalkarak padi- geç soruyor- ğu zaman bi- s-i Mebusan ebep olunan mez." diye- almayaca- Soru Soran Adam 4. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde alınan karar- lar genişletilmiş ve bölgesel ifadeler değiştirilerek bütün memleketi kapsayacak hâle getirilmiştir. Ayrıca bütün mil- li cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi- yeti adı altında birleştirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Temsil Heyetinin yürütme yetkisini kullanmaya baş- ladığına B) Misak-ı Millî kararlarının uygulamaya girdiğine C) Tek merkezden yönetimin benimsendiğine D) Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye başkan seçildiği- ne E) Kuvay-i Milliye'den düzenli orduya geçildiğine r
www.krakademi.com
5. Türkiye'nin yabancı okullar sorununun kendi iç so-
runu olduğunu ileri sürmesi ve bu konuyu yabancı
devletlerle görüşmeyi reddetmesi;
4. ulusal bağımsızlık,
f. milli egemenlik,
III. iktisadi kalkınma
alanlarından hangilerine önem verdiğinin gösterge.
O
Aalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
Lye II
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
www.krakademi.com 5. Türkiye'nin yabancı okullar sorununun kendi iç so- runu olduğunu ileri sürmesi ve bu konuyu yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmesi; 4. ulusal bağımsızlık, f. milli egemenlik, III. iktisadi kalkınma alanlarından hangilerine önem verdiğinin gösterge. O Aalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III Lye II
TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalar, Kurtuluş
Savaşı için önemli bir engel teşkil etmiştir. Büyük Millet
Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri, Anadolu'da bu
isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde
Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmak oldu.
TBMM'nin bu kanunu çıkarırken;
Yasama II.Yürütme III.Yargı
gibi yetkilerden hangisi ya da hangilerini kul-landığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
14 Ja
B) Ive || C) Yalnız || D) |, || vel|||
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalar, Kurtuluş Savaşı için önemli bir engel teşkil etmiştir. Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri, Anadolu'da bu isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmak oldu. TBMM'nin bu kanunu çıkarırken; Yasama II.Yürütme III.Yargı gibi yetkilerden hangisi ya da hangilerini kul-landığı söylenebilir? A) Yalnız I 14 Ja B) Ive || C) Yalnız || D) |, || vel|||
11. Mustafa Kemal Ankara'da topladığı Anadolu ve Rumeli
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinden Istanbul'da meclis
çalışmalarına katıldıkları vakit;
Kendisini meclis başkanı seçtirmelerini,
• Mecliste müdafaa-i hukuk grubu kurmalarını,
Kayıtsız şartsız bağımsızlık kararı aldırmalarını iste-
miştir.
İstanbul'a giden mebuslar meclis toplandıktan sonra bu
isteklerden yalnız bağımsızlıkla ilgili isteğin yerine getiril
mesinde etkili olmuş fakat kendisini başkan seçtirmemiş
ve Müdafa-i Hukuk grubu kurmayarak padişaha bağlıkla-
rını bildirmiş ye Felah-ı Vatan grubunu kurmuşlardır.
.
.
Bu durum;
I. padişahın otoritesinin devam ettiğini,
II. mebusların bağımsızlıktan yana olmadığını,
III. kurtuluşu sağlayacak kişi konusunda bütünlük sağla-
namadığını
durumlarından hangilerinin varlığını kanıtlar?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
11. Mustafa Kemal Ankara'da topladığı Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinden Istanbul'da meclis çalışmalarına katıldıkları vakit; Kendisini meclis başkanı seçtirmelerini, • Mecliste müdafaa-i hukuk grubu kurmalarını, Kayıtsız şartsız bağımsızlık kararı aldırmalarını iste- miştir. İstanbul'a giden mebuslar meclis toplandıktan sonra bu isteklerden yalnız bağımsızlıkla ilgili isteğin yerine getiril mesinde etkili olmuş fakat kendisini başkan seçtirmemiş ve Müdafa-i Hukuk grubu kurmayarak padişaha bağlıkla- rını bildirmiş ye Felah-ı Vatan grubunu kurmuşlardır. . . Bu durum; I. padişahın otoritesinin devam ettiğini, II. mebusların bağımsızlıktan yana olmadığını, III. kurtuluşu sağlayacak kişi konusunda bütünlük sağla- namadığını durumlarından hangilerinin varlığını kanıtlar? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
2.
1. Direniş cemiyetleri kurmak
II. Mustafa Kemal önderliğinde kongreler tertiplemek
III. Kuvayımilliye birlikleri oluşturmak
Yukarıda Mondros Ateşkes Antlasması sonrası başla-
yan işgallere karşı Türk milletinin gösterdiği direniş
şekilleri verilmiştir. Bu direniş hareketlerinin uygula-
nış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-
tir?
A) I-II-III
B)1-11-11
D) III-1 -11
E) III-II-I
C) II - I - III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
2. 1. Direniş cemiyetleri kurmak II. Mustafa Kemal önderliğinde kongreler tertiplemek III. Kuvayımilliye birlikleri oluşturmak Yukarıda Mondros Ateşkes Antlasması sonrası başla- yan işgallere karşı Türk milletinin gösterdiği direniş şekilleri verilmiştir. Bu direniş hareketlerinin uygula- nış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir? A) I-II-III B)1-11-11 D) III-1 -11 E) III-II-I C) II - I - III
8.
Amasya Genelgesi'nde "Sivas'ta toplanacak millî kongre
için her sancaktan halkın güvenini kazanmış 3 delege se-
çilecektir. Seçimleri Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri, Redd-i
İlhak Cemiyeti ve belediyeler düzenleyecektir. Seçilmiş
delegeler bu durumu milli bir sır olarak saklayacaktır." ka-
rarı alınmıştır.
Bu kararla ilgili olarak;
kongrenin toplanmasını engelleyici ortamın oluşma-
masını sağlama,
II. ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme,
III milli bağımsızlığı koşulsuz olarak gerçekleştirme
hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) all ve III
C) I ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
8. Amasya Genelgesi'nde "Sivas'ta toplanacak millî kongre için her sancaktan halkın güvenini kazanmış 3 delege se- çilecektir. Seçimleri Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri, Redd-i İlhak Cemiyeti ve belediyeler düzenleyecektir. Seçilmiş delegeler bu durumu milli bir sır olarak saklayacaktır." ka- rarı alınmıştır. Bu kararla ilgili olarak; kongrenin toplanmasını engelleyici ortamın oluşma- masını sağlama, II. ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme, III milli bağımsızlığı koşulsuz olarak gerçekleştirme hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) all ve III C) I ve III
4.
Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda: "TBMM üyelerinden her bi-
ri, sadece kendisini seçen ilin vekili olmayıp bütün ulusun
vekilidir." maddesi yer almıştır.
Bu madde ile;
I. toplumsal birlik ve beraberliği sağlama,
II. ulusal egemenlik ilkesini daha etkili kullanma,
III. Kabine Sistemi'ne geçişi sağlama
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenelebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
4. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda: "TBMM üyelerinden her bi- ri, sadece kendisini seçen ilin vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir." maddesi yer almıştır. Bu madde ile; I. toplumsal birlik ve beraberliği sağlama, II. ulusal egemenlik ilkesini daha etkili kullanma, III. Kabine Sistemi'ne geçişi sağlama durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenelebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
9.
• Boğazlar bölgesi bir komisyon tarafından idare edile-
cek bu komisyonda Türkiye bulunmayacaktır.
Doğu'da bir Ermeni Devleti kurulacaktır.
e
●
●
Türk kara ordusu 50.700 kişiyi geçmeyecektir.
Kapitülasyonlar genişletilerek tüm devletlere tanına-
caktır.
Sevr Antlaşması'nın yukarıda verilen maddelerine ba-
kıldığında;
K. İstanbul'un işgali için uygun ortamın oluşturulduğu,
ekonomik olarak Türklerin dışa bağımlılığının artırıl-
mak istendiği,
III. Türk Devleti'nin bütünlüğünün korunmaya çalışıldığı
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
Tarih Soru Bankası
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
9. • Boğazlar bölgesi bir komisyon tarafından idare edile- cek bu komisyonda Türkiye bulunmayacaktır. Doğu'da bir Ermeni Devleti kurulacaktır. e ● ● Türk kara ordusu 50.700 kişiyi geçmeyecektir. Kapitülasyonlar genişletilerek tüm devletlere tanına- caktır. Sevr Antlaşması'nın yukarıda verilen maddelerine ba- kıldığında; K. İstanbul'un işgali için uygun ortamın oluşturulduğu, ekonomik olarak Türklerin dışa bağımlılığının artırıl- mak istendiği, III. Türk Devleti'nin bütünlüğünün korunmaya çalışıldığı yorumlarından hangileri yapılamaz? A) Yalnız I D) I ve II Tarih Soru Bankası B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
Soru 236
15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar, İtilaf Devletleri donanması koru-
ması altında İzmir'e çıktılar. 16 Mayıs'tan itibaren de Urla, Torbalı,
Menemen, Manisa, Selçuk, Aydın, Tire ve Ayvalık'ı işgal ettiler.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili oldu-
ğu savunulamaz?
A) Milli bilincin uyanması
B) Yararlı cemiyetlerin bir merkez altında toplanması
C) Kuvayımilliye ruhunun doğması
D) İtilaf Devletlerine karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi
E) Amiral Bristol Raporu'nun yayınlanması
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Soru 236 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar, İtilaf Devletleri donanması koru- ması altında İzmir'e çıktılar. 16 Mayıs'tan itibaren de Urla, Torbalı, Menemen, Manisa, Selçuk, Aydın, Tire ve Ayvalık'ı işgal ettiler. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili oldu- ğu savunulamaz? A) Milli bilincin uyanması B) Yararlı cemiyetlerin bir merkez altında toplanması C) Kuvayımilliye ruhunun doğması D) İtilaf Devletlerine karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi E) Amiral Bristol Raporu'nun yayınlanması
12. I. TBMM'nin Teşkilatiesasiye Kanunu (1921 Anaya-
sası)'nu yapması aşağıdaki özelliklerinden hangisi-
ne doğrudan kanıt gösterilebilir?
A) Kurucu meclis olma
B) Millî meclis olma
C) Olağanüstü koşullarda toplanmış olma
D) Meclis hükümeti sistemiyle çalışma
E) Kuvvetler birliği anlayışını benimseme
C)
D
E
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
12. I. TBMM'nin Teşkilatiesasiye Kanunu (1921 Anaya- sası)'nu yapması aşağıdaki özelliklerinden hangisi- ne doğrudan kanıt gösterilebilir? A) Kurucu meclis olma B) Millî meclis olma C) Olağanüstü koşullarda toplanmış olma D) Meclis hükümeti sistemiyle çalışma E) Kuvvetler birliği anlayışını benimseme C) D E
8. Misakımilli'de yer alan kararlardan biri de "İstanbul ve
Boğazların güvenliği sağlandığı ve işgallere son verildiği
takdirde, ilgili devletlerin Boğazlara yönelik oy birliği ile
verecekleri kararlar tarafımızdan onaylanacaktır." maddesidir.
Bu madde ile;
1. başkentin güvenliğini sağlaya,
II. Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma, in sn (D
III. ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlama
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
YAYINLARI-
11.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
8. Misakımilli'de yer alan kararlardan biri de "İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandığı ve işgallere son verildiği takdirde, ilgili devletlerin Boğazlara yönelik oy birliği ile verecekleri kararlar tarafımızdan onaylanacaktır." maddesidir. Bu madde ile; 1. başkentin güvenliğini sağlaya, II. Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma, in sn (D III. ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlama durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II (C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III YAYINLARI- 11.
4.
Yaşadığı rejim değişikliği sonucunda, uluslararası
arenada eski müttefikleriyle arası açılan ve iç
kanışıklıklar nedeniyle, Milli Mücadele Dönemi'nde
TBMM Hükümeti ile yakınlaşma sürecine giren
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Italya
Iran
C)
D) Avusturya
E) Sovyet Rusya
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
4. Yaşadığı rejim değişikliği sonucunda, uluslararası arenada eski müttefikleriyle arası açılan ve iç kanışıklıklar nedeniyle, Milli Mücadele Dönemi'nde TBMM Hükümeti ile yakınlaşma sürecine giren devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Almanya B) Italya Iran C) D) Avusturya E) Sovyet Rusya
1. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye'nin Milli
Mücadele'deki etkilerinden biri değildir?
A) Kongrelerin düzenlenmesi ve cemiyetlerin kurulması
B) Milli Mücadele ruhunun ve azminin güçlendirilmesi
C) TBMM'ye yönelik ayaklanmaların bastırılması
D) Milli Mücadele'nin örgütlenmesine zaman
kazandırılması
E) Yunan ordusuna ve Rum çetelerine karşı mücadele
edilmesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
1. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye'nin Milli Mücadele'deki etkilerinden biri değildir? A) Kongrelerin düzenlenmesi ve cemiyetlerin kurulması B) Milli Mücadele ruhunun ve azminin güçlendirilmesi C) TBMM'ye yönelik ayaklanmaların bastırılması D) Milli Mücadele'nin örgütlenmesine zaman kazandırılması E) Yunan ordusuna ve Rum çetelerine karşı mücadele edilmesi
elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
XIX. yüzyılda Fransız İhtilali ile yaygınlaşan ulusçu fikirler
imparatorluklara zarar vermiştir.
Buna göre;
1. Osmanlı,
II. Ingiltere,
III. Avusturya - Macaristan
devletlerinden hangilerinin bu ihtilale karşı mücadele
etmesi beklenebilir?
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
B) Yalnız II
C) I vell
E) I, Kve III
TBMM'nin 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye
TYTISC
5.
mi'nde
As
ol
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. XIX. yüzyılda Fransız İhtilali ile yaygınlaşan ulusçu fikirler imparatorluklara zarar vermiştir. Buna göre; 1. Osmanlı, II. Ingiltere, III. Avusturya - Macaristan devletlerinden hangilerinin bu ihtilale karşı mücadele etmesi beklenebilir? A) Yalnız I D) Il ve Ill B) Yalnız II C) I vell E) I, Kve III TBMM'nin 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye TYTISC 5. mi'nde As ol