Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Soruları

4.
33
"Merhaba, benim adım Yavuz. Ben Osmanlı ordusunda bir
timarlı sipahiyim. Ben reayadan kanunnamelerde belirtilen
oranlardan fazla vergi talep edemem. Ayrıca ürün olarak
ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamam veya ürünü
daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemem. Bu
sistemi denetleyenler ise kadılardır."
TEST
Yavuz'un verdiği bilgilerden hareketle timarlı sipahiler-
le ilgili;
A) Yalnız I
LK14TARSB21-033
1. toprak ve köylü üzerindeki yetkilerinin hukuk çerçeve-
sinde olmadığı,
II. vergileri halktan nakit olarak alamadığı,
III. vergileri kendi istediği zaman topladığı
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Aşağıdaki askerî gruplardan hangisi merkez ordu
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
4. 33 "Merhaba, benim adım Yavuz. Ben Osmanlı ordusunda bir timarlı sipahiyim. Ben reayadan kanunnamelerde belirtilen oranlardan fazla vergi talep edemem. Ayrıca ürün olarak ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamam veya ürünü daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemem. Bu sistemi denetleyenler ise kadılardır." TEST Yavuz'un verdiği bilgilerden hareketle timarlı sipahiler- le ilgili; A) Yalnız I LK14TARSB21-033 1. toprak ve köylü üzerindeki yetkilerinin hukuk çerçeve- sinde olmadığı, II. vergileri halktan nakit olarak alamadığı, III. vergileri kendi istediği zaman topladığı ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III Aşağıdaki askerî gruplardan hangisi merkez ordu
Dirlikler
Bu kısm
Has
★ Geliri yüz bin akçeden fazla-
dır. Padişah, hanedan üye-
leri, sadrazam, beylerbeyi
ve üst düzey devlet görevli-
lerine verilmiştir.
Zeamet
Geliri yirmi bin ile yüz bin
akçe arasındadır.
anlatabilisini?Eyaletlerde oturan orta de-
receli subaşı, kadı, katip,
dizdarlara verilmiştir.
Timar
Senelik geliri üç bin ile yirmi
bin arasındadır. Tımar sahi-
bine "Timarlı Sipahi" denil-
miştir.
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Dirlikler Bu kısm Has ★ Geliri yüz bin akçeden fazla- dır. Padişah, hanedan üye- leri, sadrazam, beylerbeyi ve üst düzey devlet görevli- lerine verilmiştir. Zeamet Geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasındadır. anlatabilisini?Eyaletlerde oturan orta de- receli subaşı, kadı, katip, dizdarlara verilmiştir. Timar Senelik geliri üç bin ile yirmi bin arasındadır. Tımar sahi- bine "Timarlı Sipahi" denil- miştir.
TYT
SOSYAL BIL
1.
Bu testte surasryla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kü
olarak almak zorunda olmayan veya farkh müfredat ile alanlar için Fe
2 Cevaplarna, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için aynlan kısm
1. 452 yılının ilkbahan sonlarında ordusu ile Pannonia'dan
hareketle Alplerin dar boğazını geçen Attila, bütün
imparatorluğun dokuzuncu büyük şehri Aquileia'yı ele
geçirmiştir. Bu şehir düştükten sonra Attila, Italya'ya
girmiştir. Bu durum karşısında Roma Imparatoru
III. Valentianus, Roma hükümetini toplayarak bir çözüm
yolu bulmaya çalışmıştır. Roma şehrinin valisi Trigetius
ve Papa I. Leo, Attila'ya elçi olarak gönderilmiştir. Elçilik
heyeti, Po ve Mincio irmaklarının birleştiği yerde bulunan
Attila ile görüşerek ateşkes istemişlerdir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Attila'nın ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğine
B) Roma imparatorunun Attila'dan çekindiğine
C) Attila'nın Romalılara gücünü kabul ettirdiğine
D) Hristiyan dünyasındaki çekişmelerin Türklerin
ilerleyişini kolaylaştırdığına
E) Attila'nın politikalarının Hristiyan dünyasını tedirgin
ettiğine
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
TYT SOSYAL BIL 1. Bu testte surasryla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kü olarak almak zorunda olmayan veya farkh müfredat ile alanlar için Fe 2 Cevaplarna, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için aynlan kısm 1. 452 yılının ilkbahan sonlarında ordusu ile Pannonia'dan hareketle Alplerin dar boğazını geçen Attila, bütün imparatorluğun dokuzuncu büyük şehri Aquileia'yı ele geçirmiştir. Bu şehir düştükten sonra Attila, Italya'ya girmiştir. Bu durum karşısında Roma Imparatoru III. Valentianus, Roma hükümetini toplayarak bir çözüm yolu bulmaya çalışmıştır. Roma şehrinin valisi Trigetius ve Papa I. Leo, Attila'ya elçi olarak gönderilmiştir. Elçilik heyeti, Po ve Mincio irmaklarının birleştiği yerde bulunan Attila ile görüşerek ateşkes istemişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Attila'nın ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğine B) Roma imparatorunun Attila'dan çekindiğine C) Attila'nın Romalılara gücünü kabul ettirdiğine D) Hristiyan dünyasındaki çekişmelerin Türklerin ilerleyişini kolaylaştırdığına E) Attila'nın politikalarının Hristiyan dünyasını tedirgin ettiğine
9. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki cephe-
lerden hangisindeki
başarısı, İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya
engellediği için bu ülkede 1917 Devri-
yardım ulaştırmasını
mi yaşanmıştır?
A) Kafkas
B) Çanakkale
D) Suriye-Filistin
C) Plevne
E) Kut'ül Amâre
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
9. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki cephe- lerden hangisindeki başarısı, İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya engellediği için bu ülkede 1917 Devri- yardım ulaştırmasını mi yaşanmıştır? A) Kafkas B) Çanakkale D) Suriye-Filistin C) Plevne E) Kut'ül Amâre
ası sürecinde ya-
eti'nin gitmesi on-
a ermiştir
önündeki engel
C Yaz III
Türk Dil
Sidaki-
4.
Osmanlı De
len başlıca demir yolu
gunu itade eden bu table için aş
söylenirse daha doğru olur?
Anadolu coğrafyasında kara yolu yerine daha çok demir
yolu yapılmıştır.
Ege Bölgesi'nde ulaşım sadece demir yolu ile sağlanmıştır
D) Rumeli'den Kudüs'e kadar geniş bir coğrafyada ulaşım ağı
er Bursa-Mudanya demir yolu Marmara'ya ulaşmıştır.
kurulmuştur.
Demir yolu işletmesi azınlıkların elinde bulunmuştur.
.
.
.
Kanunnameler padişahın fermanı üzerine aisancı tara-
findan hazırlanırdı.
Hazırlanan bu kanunname sadrazamın başkanlığında
toplanan Divan-ı Hümayun'da görüşülürdü.
Divanihümayun'da son şekli verilen kanunname padi-
şaha arz edilir ve padişahın onayından sonra nişancı
tarafından mühimme defterlerine kaydedilerek yürürlü-
ğe girerdi.
Kanunnameler oluşturulurken şeyhülislamın da görüşü
alınarak çıkarılan kanunun şeri hükümlere uygun olma-
sına dikkat edilirdi.
Osmanlı Devleti'nde kanunnamelerin hazırlanma süre
cinin anlatıldığı bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin
kanıt olamaz?
Devlet yöneticilerinin katkısıyla hazırlanmıştır.
B) Halkın yönetime katılmasına yönelik kanunlar çıkarılmıştır.
C) Hazırlanan kanunların İslam'a uygun olması amaçlanmıştır.
Padişahın izniyle ve onayıyla çıkarılmıştır.
E) Kanunlar kayıt altına alınmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
ası sürecinde ya- eti'nin gitmesi on- a ermiştir önündeki engel C Yaz III Türk Dil Sidaki- 4. Osmanlı De len başlıca demir yolu gunu itade eden bu table için aş söylenirse daha doğru olur? Anadolu coğrafyasında kara yolu yerine daha çok demir yolu yapılmıştır. Ege Bölgesi'nde ulaşım sadece demir yolu ile sağlanmıştır D) Rumeli'den Kudüs'e kadar geniş bir coğrafyada ulaşım ağı er Bursa-Mudanya demir yolu Marmara'ya ulaşmıştır. kurulmuştur. Demir yolu işletmesi azınlıkların elinde bulunmuştur. . . . Kanunnameler padişahın fermanı üzerine aisancı tara- findan hazırlanırdı. Hazırlanan bu kanunname sadrazamın başkanlığında toplanan Divan-ı Hümayun'da görüşülürdü. Divanihümayun'da son şekli verilen kanunname padi- şaha arz edilir ve padişahın onayından sonra nişancı tarafından mühimme defterlerine kaydedilerek yürürlü- ğe girerdi. Kanunnameler oluşturulurken şeyhülislamın da görüşü alınarak çıkarılan kanunun şeri hükümlere uygun olma- sına dikkat edilirdi. Osmanlı Devleti'nde kanunnamelerin hazırlanma süre cinin anlatıldığı bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıt olamaz? Devlet yöneticilerinin katkısıyla hazırlanmıştır. B) Halkın yönetime katılmasına yönelik kanunlar çıkarılmıştır. C) Hazırlanan kanunların İslam'a uygun olması amaçlanmıştır. Padişahın izniyle ve onayıyla çıkarılmıştır. E) Kanunlar kayıt altına alınmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.
2.
1. Bizans
II. Memlükler
III. Karamanoğulları
IV. Bulgarlar
Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devlet ya da bey-
likler yukarıda verilmiştir.
Bunlardan hangileriyle gaza ya da cihat politikası
doğrultusunda mücadele edilmiş olabilir?
A) I ve II
C) II ve III
E) II ve IV
B) I ve III
D) I ve IV
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
2. 1. Bizans II. Memlükler III. Karamanoğulları IV. Bulgarlar Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devlet ya da bey- likler yukarıda verilmiştir. Bunlardan hangileriyle gaza ya da cihat politikası doğrultusunda mücadele edilmiş olabilir? A) I ve II C) II ve III E) II ve IV B) I ve III D) I ve IV
Uygarlık
1. Hititler
II. Sümerler
III. Lidyalılar
IV. Babiller
V. Frigler
Özellik
Asurlar ile yaptıkları ticaret sayesin-
de Kayseri Kültepe'ye "Karum" adı
verilen pazarlar kurmuşlar ve Ana-
dolu'ya yazının gelmesini sağlamış-
lardır.
D) Il ve IV
Suriye için yapılan savaşlar sonra-
sında MÖ 1280'de Kadeş Barışı'nı
imzalamışlardır.
Tarımı koruyan kanunlar hazırlaya-
rak Kibele adındaki bereket tanrıça-
sına tapınmışlardır.
Yukarıdaki uygarlık adları ile özellikleri eşleştirildiğinde
hangi iki uygarlık dışarıda kalır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
E) IV ve V
5.
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Uygarlık 1. Hititler II. Sümerler III. Lidyalılar IV. Babiller V. Frigler Özellik Asurlar ile yaptıkları ticaret sayesin- de Kayseri Kültepe'ye "Karum" adı verilen pazarlar kurmuşlar ve Ana- dolu'ya yazının gelmesini sağlamış- lardır. D) Il ve IV Suriye için yapılan savaşlar sonra- sında MÖ 1280'de Kadeş Barışı'nı imzalamışlardır. Tarımı koruyan kanunlar hazırlaya- rak Kibele adındaki bereket tanrıça- sına tapınmışlardır. Yukarıdaki uygarlık adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki uygarlık dışarıda kalır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III E) IV ve V 5.
3. İkta, Selçuklu Devleti'nde maaş olarak dağıtılan toprağa
yaptıkları hizmetler karşılığında, ikta adı verilen bu top-
denilmiştir. Askerlere ve devlet memurlarına, devlet için
raklar belirli bir süre için verilmiştir. Verilen bu toprakların
vergi gelirleri de ikta sahiplerinin kazançları olmuştur. İkta
arazisinin sahibi olan kişiler, kendilerine verilen topraklar
karşılığında asker yetiştirmişlerdir. Bu topraklar her daim
devlete bağlı kalmış fakat denetimi ve kullanımı memur
veya asker olan kişilere ait olmuştur.
Yukarıda verilen bilgiye göre öğrencilerden hangisi
"İkta Sistemi" ile ilgili yanlış bir değerlendirmede bu-
lunmuştur?
A) Deniz: Uygulandığı bölgede asayişin korunmasına
katkı sağlamıştır.
B) Asya: Tarımsal üretime dayalı sistem oluşturulmuştur.
C) Emre: İkta toprağının mülkiyeti devlete aittir.
D) Arda: Selçuklu hazinesine ek kazanç sağlanmıştır.
E) Gökçe: Toprak yönetimi mali, askeri ve idari alanlara
etki etmiştir.
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
3. İkta, Selçuklu Devleti'nde maaş olarak dağıtılan toprağa yaptıkları hizmetler karşılığında, ikta adı verilen bu top- denilmiştir. Askerlere ve devlet memurlarına, devlet için raklar belirli bir süre için verilmiştir. Verilen bu toprakların vergi gelirleri de ikta sahiplerinin kazançları olmuştur. İkta arazisinin sahibi olan kişiler, kendilerine verilen topraklar karşılığında asker yetiştirmişlerdir. Bu topraklar her daim devlete bağlı kalmış fakat denetimi ve kullanımı memur veya asker olan kişilere ait olmuştur. Yukarıda verilen bilgiye göre öğrencilerden hangisi "İkta Sistemi" ile ilgili yanlış bir değerlendirmede bu- lunmuştur? A) Deniz: Uygulandığı bölgede asayişin korunmasına katkı sağlamıştır. B) Asya: Tarımsal üretime dayalı sistem oluşturulmuştur. C) Emre: İkta toprağının mülkiyeti devlete aittir. D) Arda: Selçuklu hazinesine ek kazanç sağlanmıştır. E) Gökçe: Toprak yönetimi mali, askeri ve idari alanlara etki etmiştir.
3.
Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti XVII. yüzyılın
başlarından itibaren eski güç ve ihtişamını kaybetmeye
başlamıştır.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye
başlamasının ve duraklama dönemine girmesinin
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Merkezi otoritenin bozulması
B) Yeniçeri Ocağı'nın bozulması
C) imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması
D) Ekonominin bozulması
E) Etnik yapıdan kaynaklı isyanların çıkmas
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
3. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti XVII. yüzyılın başlarından itibaren eski güç ve ihtişamını kaybetmeye başlamıştır. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye başlamasının ve duraklama dönemine girmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Merkezi otoritenin bozulması B) Yeniçeri Ocağı'nın bozulması C) imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması D) Ekonominin bozulması E) Etnik yapıdan kaynaklı isyanların çıkmas
erî
e-
11.
11. Leyla Öğretmen tarih dersinde, I.TBMM'de M.Ke-
mal Paşa yanlısı olan grubu sormuştur.
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap
olarak vermesi beklenir?
A) Halk Zümresi
B) Tesanüt Grubu
C) Müdafaa-i Hukuk Grubu
D) Islahat Grubu
E) İstiklal Grubu
ra Kc
Türk
Si ile
lann
nur
İsti
nu
ki
11
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
erî e- 11. 11. Leyla Öğretmen tarih dersinde, I.TBMM'de M.Ke- mal Paşa yanlısı olan grubu sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A) Halk Zümresi B) Tesanüt Grubu C) Müdafaa-i Hukuk Grubu D) Islahat Grubu E) İstiklal Grubu ra Kc Türk Si ile lann nur İsti nu ki 11
Gün dile
SOM
33. Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin kaldı-
rılmasında laiklik ilkesi ölçüt alınmamıştır?
A) Saltanatın
B) Halifeliğin
C) Medreselerin
D) Erkan-ı Harbiye Vekâletinin
E) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin
AYT072223
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Gün dile SOM 33. Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin kaldı- rılmasında laiklik ilkesi ölçüt alınmamıştır? A) Saltanatın B) Halifeliğin C) Medreselerin D) Erkan-ı Harbiye Vekâletinin E) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin AYT072223
2.
Halife Mutasim zamanında Türkler için kurulan Samarra
kenti Türklerin,
I. askerlik birikimlerinin korunması,
II. özgün yapılarının sürdürülmesi,
III. egemenlik alanlarını genişleterek devlet kurmaları
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Abbasiler Devleti'nin sivasi buv
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
2. Halife Mutasim zamanında Türkler için kurulan Samarra kenti Türklerin, I. askerlik birikimlerinin korunması, II. özgün yapılarının sürdürülmesi, III. egemenlik alanlarını genişleterek devlet kurmaları durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II Abbasiler Devleti'nin sivasi buv E) II ve III C) Yalnız III
12) Laiklik din ile devlet işlerinin birbirimden ayrılması
dinin bireyler tarafından özgürce yaşanmasıdır. Buna göre,
1. Şer'iye Vekâletinin kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Patrikhanenin elinden dünyevi yetkilerinin alınması
Durumlarından hangileri yukarıdaki verilen yargıya uygun
düşmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
12) Laiklik din ile devlet işlerinin birbirimden ayrılması dinin bireyler tarafından özgürce yaşanmasıdır. Buna göre, 1. Şer'iye Vekâletinin kaldırılması II. Medreselerin kapatılması III. Patrikhanenin elinden dünyevi yetkilerinin alınması Durumlarından hangileri yukarıdaki verilen yargıya uygun düşmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru de-
ğildir?
A) III. Mehmet Dönemi'ndeki (1595-1603) iç is-
yanlar ile Osmanlı-Avusturya mücadelesini
fırsat bilen Safeviler Tebriz, Nahcivan ve Eri-
van'ı ele geçirdi.
B) I. Ahmet Dönemi'nde (1603-1617) Safevilerin
saldırıları uzun süreli savaşlara dönüştü. Bu
savaşlar 1612'de imzalanan Nasuh Paşa Ant-
laşması ile sona erdi.
C) III. Osman Dönemi'nde (1618-1622) Osmanlı
Devleti'nin Safeviler üzerine sefer düzenle-
mesi sonucu Serav Antlaşması (1618) imza-
landı.
D) IV. Murat (1623-1640), 1635'te İran üzerine
düzenlenen Revan Seferi'ni bizzat komuta et-
miştir.
E) 1639 tarihinde imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaş-
ması ile bugünkü Türk-İran sınırı belirlenmiş
oldu.
**11. Sınıf-Bursluluk Sınavı ✔
Aşağıdak
yaş grup
Gr
ha
9
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru de- ğildir? A) III. Mehmet Dönemi'ndeki (1595-1603) iç is- yanlar ile Osmanlı-Avusturya mücadelesini fırsat bilen Safeviler Tebriz, Nahcivan ve Eri- van'ı ele geçirdi. B) I. Ahmet Dönemi'nde (1603-1617) Safevilerin saldırıları uzun süreli savaşlara dönüştü. Bu savaşlar 1612'de imzalanan Nasuh Paşa Ant- laşması ile sona erdi. C) III. Osman Dönemi'nde (1618-1622) Osmanlı Devleti'nin Safeviler üzerine sefer düzenle- mesi sonucu Serav Antlaşması (1618) imza- landı. D) IV. Murat (1623-1640), 1635'te İran üzerine düzenlenen Revan Seferi'ni bizzat komuta et- miştir. E) 1639 tarihinde imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaş- ması ile bugünkü Türk-İran sınırı belirlenmiş oldu. **11. Sınıf-Bursluluk Sınavı ✔ Aşağıdak yaş grup Gr ha 9
6.
Yaptığı robotik çalışmalarla sibernetik biliminde önem-
li bir konuma gelen Artuklu bilim insanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Nizamülmülk
B) Ömer Hayyam
Caca Bey
DY Takiyyüddin Mehmet
E) El Cezeri
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
6. Yaptığı robotik çalışmalarla sibernetik biliminde önem- li bir konuma gelen Artuklu bilim insanı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Nizamülmülk B) Ömer Hayyam Caca Bey DY Takiyyüddin Mehmet E) El Cezeri
8. İnsanlar, artan ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam faaliyetlerini ko-
laylaştırmak için doğal çevrede ciddi değişimler yapmaktadır.
Aşağıda insanın doğaya etkisine örnek olarak verilenler
arasında hangisinden hedeflenen ekonomik kazanım diğer-
lerinden daha düşüktür?
A) Fırat nehri üzerine Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin
kurulması
B) Tarım yapmak amacıyla eğimli yamaçların teraslanması
Tuz Gölü güneyine doğal gaz deposu yapılması
D) Ankara İstanbul kara yolunu kısaltan Bolu Tüneli'nin yapılması
İstanbul kent merkezine yeni havaalanı yapılması
13
Tarih
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
8. İnsanlar, artan ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam faaliyetlerini ko- laylaştırmak için doğal çevrede ciddi değişimler yapmaktadır. Aşağıda insanın doğaya etkisine örnek olarak verilenler arasında hangisinden hedeflenen ekonomik kazanım diğer- lerinden daha düşüktür? A) Fırat nehri üzerine Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kurulması B) Tarım yapmak amacıyla eğimli yamaçların teraslanması Tuz Gölü güneyine doğal gaz deposu yapılması D) Ankara İstanbul kara yolunu kısaltan Bolu Tüneli'nin yapılması İstanbul kent merkezine yeni havaalanı yapılması 13