XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

SI
1-
a-
flı
10. Osmanlı Devleti dış borçlanmaya rağmen masraflarını
le karşılayamamış ve Esham-ı cedide adı verilen kâğıt pa-
ra basımına başvurmuştur. Bu senetler bir tür hazine bo-
nosu işlevi görmüştür.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
B2B
A) Dış borçlanma iç borçlanmayı artırmıştır.
B) Emtia üzerindeki fiyat baskısı önlenmiştir. inia
A G
C) Dış borçlar verimli kullanılmamıştır.
D) Devlette finansal kaynaklar aranmıştır.
E) Piyasada sembolik para dolaşımı artmıştır.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
SI 1- a- flı 10. Osmanlı Devleti dış borçlanmaya rağmen masraflarını le karşılayamamış ve Esham-ı cedide adı verilen kâğıt pa- ra basımına başvurmuştur. Bu senetler bir tür hazine bo- nosu işlevi görmüştür. Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? B2B A) Dış borçlanma iç borçlanmayı artırmıştır. B) Emtia üzerindeki fiyat baskısı önlenmiştir. inia A G C) Dış borçlar verimli kullanılmamıştır. D) Devlette finansal kaynaklar aranmıştır. E) Piyasada sembolik para dolaşımı artmıştır.
14. Göçlerin ortaya çıkardığı sorunlar, Muhacirler Komisyo-
nunun çalışmalarına rağmen tam çözülememiştir. Göçler,
bütçeye çok ağır bir yük bindirmiştir. Osmanlı Devleti
muhacirlere ev, toprak ve tohumluk yardımlarında bulun-
muştur. Ayrıca ülkenin nüfus yapısında değişimler ve göç
edenlerle yerli halk arasında toprak konusunda anlaşmaz-
lıklar yaşanmıştır.
Bu parçada göçlerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisinden söz edilmemiştir?
A) Çözüm amaçlı resmî örgütlenmeden
B) Demografik değişimden
C) Mezhep çatışmasından
D) Geçim probleminden
E) Sosyal sorundan
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
14. Göçlerin ortaya çıkardığı sorunlar, Muhacirler Komisyo- nunun çalışmalarına rağmen tam çözülememiştir. Göçler, bütçeye çok ağır bir yük bindirmiştir. Osmanlı Devleti muhacirlere ev, toprak ve tohumluk yardımlarında bulun- muştur. Ayrıca ülkenin nüfus yapısında değişimler ve göç edenlerle yerli halk arasında toprak konusunda anlaşmaz- lıklar yaşanmıştır. Bu parçada göçlerle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisinden söz edilmemiştir? A) Çözüm amaçlı resmî örgütlenmeden B) Demografik değişimden C) Mezhep çatışmasından D) Geçim probleminden E) Sosyal sorundan
3.
Azınlık isyanlarının
artması
İnsan haklarının
genişlemesi
?
Yenileşme hareket-
lerinin hızlanması
A) Coğrafi Keşifler
B) Rönesans Hareketleri
C) Sanayi İnkılabı
D) Fransız İhtilali
E) Reform Hareketleri
Kanunuesasi'nin
yürürlüğe konması
Osmanlı Devleti'nde verilen diyagramdaki du-
rumların ortaya çıkmasında soru işareti ile be-
lirtilen yere Avrupa'da yaşanan aşağıdaki ge-
lişmelerden hangisi yazılmalıdır?
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
3. Azınlık isyanlarının artması İnsan haklarının genişlemesi ? Yenileşme hareket- lerinin hızlanması A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans Hareketleri C) Sanayi İnkılabı D) Fransız İhtilali E) Reform Hareketleri Kanunuesasi'nin yürürlüğe konması Osmanlı Devleti'nde verilen diyagramdaki du- rumların ortaya çıkmasında soru işareti ile be- lirtilen yere Avrupa'da yaşanan aşağıdaki ge- lişmelerden hangisi yazılmalıdır?
ve
12. Osmanlı Devleti'nde;
1.
iptidai,
II.
sultani,
III. rüştiye
eğitim kurumlarından hangileri ilk kez Tanzimat
Dönemi'nde açılmıştır?
AYYalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
ve 12. Osmanlı Devleti'nde; 1. iptidai, II. sultani, III. rüştiye eğitim kurumlarından hangileri ilk kez Tanzimat Dönemi'nde açılmıştır? AYYalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
anmak
mak
T
Birinci
daki-
ştır.
SIRA SENDE
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti İngiltere'den umduğu
askerî ve siyasi desteği alamadığı için Almanya ile yakınlaşma-
ya başlamıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti için;
I. denge politikası izlediği,
II. emperyalist politikalara yöneldiği,
III. ham madde arayışında olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
85
ÇÖZÜM SENDE
E) I, II ve III
C) I ve II
Misir
cephesi
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
anmak mak T Birinci daki- ştır. SIRA SENDE XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti İngiltere'den umduğu askerî ve siyasi desteği alamadığı için Almanya ile yakınlaşma- ya başlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti için; I. denge politikası izlediği, II. emperyalist politikalara yöneldiği, III. ham madde arayışında olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 85 ÇÖZÜM SENDE E) I, II ve III C) I ve II Misir cephesi
5. Osmanlı Devleti'nde I. ve II. Meşrutiyetin ilan
edilmesine ortam hazırlayan gelişmeler ara-
sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ayan ve eşrafların yönetimdeki etkisinin art-
ması
B) Azınlıkları bahane eden Avrupalı devletlerin
Osmanlı iç işlerine karışması
Orduda isyan belirtilerinin ortaya çıkması
D) Toprak bütünlüğünün korunmaya çalışılması
E) Avrupa'da eğitim gören aydınların baskıları
&
f
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
5. Osmanlı Devleti'nde I. ve II. Meşrutiyetin ilan edilmesine ortam hazırlayan gelişmeler ara- sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ayan ve eşrafların yönetimdeki etkisinin art- ması B) Azınlıkları bahane eden Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışması Orduda isyan belirtilerinin ortaya çıkması D) Toprak bütünlüğünün korunmaya çalışılması E) Avrupa'da eğitim gören aydınların baskıları & f
r.
en hangi-
hacirun
ması
anması
iştır?
in ilk
lüğü
muru
dot
J
Genç Osmanlılar, meşrutiyeti ilan etmeye yanaş-
mayan Sultan Abdülaziz'i tahttan indirerek V.
Murat'ı padişah yaptılar. Ancak V. Murat'ın akli
dengesinin bozukluğu anlaşılınca şeyhülislamın
fetvası ile tahttan indirildi. Aralarında Mithat
Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal ve
Şinasi'nin de bulunduğu devlet adamları ve
aydınlar meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren II.
Abdülhamit'i tahta geçirdiler.
8.
Buna göre;
1. Genç Osmanlıların yönetimde etkili olduğu,
JI. II. Abdülhamit'in aydınları desteklediği,
III. hükümdar olacak kişide dinî yeterliliğin
arandığı
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
YEDIKLIM
luv
ve
21.
A
22
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
r. en hangi- hacirun ması anması iştır? in ilk lüğü muru dot J Genç Osmanlılar, meşrutiyeti ilan etmeye yanaş- mayan Sultan Abdülaziz'i tahttan indirerek V. Murat'ı padişah yaptılar. Ancak V. Murat'ın akli dengesinin bozukluğu anlaşılınca şeyhülislamın fetvası ile tahttan indirildi. Aralarında Mithat Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal ve Şinasi'nin de bulunduğu devlet adamları ve aydınlar meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren II. Abdülhamit'i tahta geçirdiler. 8. Buna göre; 1. Genç Osmanlıların yönetimde etkili olduğu, JI. II. Abdülhamit'in aydınları desteklediği, III. hükümdar olacak kişide dinî yeterliliğin arandığı yargılarından hangileri savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III YEDIKLIM luv ve 21. A 22
1. Balkanlarda çıkan milliyetçi isyanlara diplomatik
yollardan bir çözüm bulmak isteyen İngiltere, Fransa,
Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya; 23 Aralık 1876'da
İstanbul (Tersane) Konferansı'nı düzenlemiştir. Daha
önce Rus elçiliğinde belirlenen teklifler, İstanbul
Konferansı'nda alınan kararlar olarak Osmanlı
Devleti'ne bildirilmiştir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Dış politikada Osmanlı Devleti'ne baskı
uygulandığına
B) Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine
karıştıklarına
C) Bazı Balkan uluslarına bağımsızlık verildiğine
D) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip
olduğuna
E) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte
hareket ettiğine
s
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
1. Balkanlarda çıkan milliyetçi isyanlara diplomatik yollardan bir çözüm bulmak isteyen İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya; 23 Aralık 1876'da İstanbul (Tersane) Konferansı'nı düzenlemiştir. Daha önce Rus elçiliğinde belirlenen teklifler, İstanbul Konferansı'nda alınan kararlar olarak Osmanlı Devleti'ne bildirilmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Dış politikada Osmanlı Devleti'ne baskı uygulandığına B) Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karıştıklarına C) Bazı Balkan uluslarına bağımsızlık verildiğine D) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğuna E) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket ettiğine s
Osmanlı Devleti'nde yöneticiler, Kırım Savaşı kazanıldık-
tan sonra toplanan Paris Konferansı'nda kendi lehlerinde
sonuç almayı amaçlamışlardır. Bu dönemde ayrıca Rus-
ya'nın azınlıkları kışkırtmasına fırsat vermemek, devletin
dağılmasını önlemek ve iç işlerine karışılmasına engel ol-
mak, takip edilen devlet politikasının temelini oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi izlenen bu siyasetin bir sonu-
cudur?
A) Düyûn-ı Umumiye idaresinin kurulması
B) Çok partili siyasal yaşama geçilmesi
C) Lale Devri yeniliklerinin gerçekleştirilmesi
D Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
E) Balta Limanı Antlaşması'nın imzalanması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Osmanlı Devleti'nde yöneticiler, Kırım Savaşı kazanıldık- tan sonra toplanan Paris Konferansı'nda kendi lehlerinde sonuç almayı amaçlamışlardır. Bu dönemde ayrıca Rus- ya'nın azınlıkları kışkırtmasına fırsat vermemek, devletin dağılmasını önlemek ve iç işlerine karışılmasına engel ol- mak, takip edilen devlet politikasının temelini oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi izlenen bu siyasetin bir sonu- cudur? A) Düyûn-ı Umumiye idaresinin kurulması B) Çok partili siyasal yaşama geçilmesi C) Lale Devri yeniliklerinin gerçekleştirilmesi D Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi E) Balta Limanı Antlaşması'nın imzalanması
Y
A
R
G
Bibdes
12. II. Mahmut Dönemi'ndeki;
I. Muhtarlıkların kurulması,
II. Posta teşkilatının kurulması,
III. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin merkezî otoriteyi
artırmak amacı ile gerçekleştirildiği söylenebi-
lir?
meo
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III of air
SD s
C) I ve II
E) I, II ve III (8
pool sevi (0
113
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Y A R G Bibdes 12. II. Mahmut Dönemi'ndeki; I. Muhtarlıkların kurulması, II. Posta teşkilatının kurulması, III. Yeniçeri Ocağının kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin merkezî otoriteyi artırmak amacı ile gerçekleştirildiği söylenebi- lir? meo A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III of air SD s C) I ve II E) I, II ve III (8 pool sevi (0 113
4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimlerin ede-
biyatı etkilediğinin kanıtı olamaz?
A) Romantik dönemin başlamasıyla birlikte hayatın her
yönünü yansıtmaya çalışan dram türünün ortaya çık-
masi
B) II. Abdülhamid dönemindeki siyasî baskının, yazar-
ları bireysel konularda yazmaya yönlendirmesi
C) 1911-1923 yılları arasında devam eden Millî Edebiyat
Dönemi'nde pek çok yazarın Kurtuluş Savaşı'nı eser-
lerine konu etmesi
D) 17. yüzyılda İran'da var olan siyasî baskının sebk-i
Hindî yazarlarını imgeli bir dil kullanmaya itmesi
E) Batı kültürünün kendini gösterdiği Tanzimat yılla-
rında bu dönem yazarlarının yanlış Batılılaşmanın
sonuçlarını eserlerinde göstermeye çalışarak okuru
uyarması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimlerin ede- biyatı etkilediğinin kanıtı olamaz? A) Romantik dönemin başlamasıyla birlikte hayatın her yönünü yansıtmaya çalışan dram türünün ortaya çık- masi B) II. Abdülhamid dönemindeki siyasî baskının, yazar- ları bireysel konularda yazmaya yönlendirmesi C) 1911-1923 yılları arasında devam eden Millî Edebiyat Dönemi'nde pek çok yazarın Kurtuluş Savaşı'nı eser- lerine konu etmesi D) 17. yüzyılda İran'da var olan siyasî baskının sebk-i Hindî yazarlarını imgeli bir dil kullanmaya itmesi E) Batı kültürünün kendini gösterdiği Tanzimat yılla- rında bu dönem yazarlarının yanlış Batılılaşmanın sonuçlarını eserlerinde göstermeye çalışarak okuru uyarması
A
BİLİMLER TESTİ
15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
anlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır.
Kısmına işaretleyiniz.
3. XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'ya öğ-
yayınlanması, Avrupa'dan borç para alınmaya başlan-
renci gönderilmesi, Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın
ması gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine
den olduğu söylenemez?
A) Demokratikleşme çabalarının artmasına
Duyun-u Umumiye'nin kurulmasına
La Hukuk devleti anlayışının gelişmesine
PROS
LD) Askeri islahatların başlamasına
LEX Aydın bir kesimin yetişmesine
-OxAX
A
ses. nipl shosh disusining
sino
ne-
to lead
demequa
neb
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
A BİLİMLER TESTİ 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini anlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru vardır. Kısmına işaretleyiniz. 3. XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'ya öğ- yayınlanması, Avrupa'dan borç para alınmaya başlan- renci gönderilmesi, Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ması gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine den olduğu söylenemez? A) Demokratikleşme çabalarının artmasına Duyun-u Umumiye'nin kurulmasına La Hukuk devleti anlayışının gelişmesine PROS LD) Askeri islahatların başlamasına LEX Aydın bir kesimin yetişmesine -OxAX A ses. nipl shosh disusining sino ne- to lead demequa neb
Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerdeny
hangisi getirilmelidir?
Osmanlı Bankası'nın
Düyun-i Umumiye'nin
Milli İktisat Nezareti'nin
Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin
-E) Nafia Vekaleti nin
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerdeny hangisi getirilmelidir? Osmanlı Bankası'nın Düyun-i Umumiye'nin Milli İktisat Nezareti'nin Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin -E) Nafia Vekaleti nin
10.
Memleket Sandıklarının kurulması
↓
Emniyet Sandıklarının kurulması
↓
?
Yukarıda verilen diyagramda boş bırakılan
yere aşağıdaki bankalardan hangisinin getiril-
mesi daha uygun olacaktır?
A) Bank-ı Dersaadet
B Bank-ı Şahane-i Osmanlı
C) Ziraat Bankası
D) Millî İtibar Bankası
E) Sanayi Maadin Bankası
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Memleket Sandıklarının kurulması ↓ Emniyet Sandıklarının kurulması ↓ ? Yukarıda verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdaki bankalardan hangisinin getiril- mesi daha uygun olacaktır? A) Bank-ı Dersaadet B Bank-ı Şahane-i Osmanlı C) Ziraat Bankası D) Millî İtibar Bankası E) Sanayi Maadin Bankası
SOSYAL BİLİMLER
11
D) I ve II
5. II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak;
1. Islahatların kalıcılığını sağlamayı,
4
II. Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi,
III. Padişahın gücünü artırmayı
durumlarından hangilerini hedeflediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
PALN
YAYIN
E) I, II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
SOSYAL BİLİMLER 11 D) I ve II 5. II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak; 1. Islahatların kalıcılığını sağlamayı, 4 II. Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi, III. Padişahın gücünü artırmayı durumlarından hangilerini hedeflediği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III PALN YAYIN E) I, II ve III
10. Osmanlı Devleti'nde XIX. yy.da gö-
rülen değişimin topluma yansımala-
ri arasında;
1.
modern yargılama üsulleri uygula-
yan mahkemelerin kurulması,
kadına meslek edindirmeyi amaç-
layan okulların açılması,
I medrese eğitimine son verilerek
eğitimde birliğin sağlanması,
IV. birçok alanda gayrimüslimlere,
Müslümanlarla eşit haklar tanın-
ması
gelişmelerinden hangileri yer al-
maz?
A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I ve III
-D) Il-vett_E), Il ve IV
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Osmanlı Devleti'nde XIX. yy.da gö- rülen değişimin topluma yansımala- ri arasında; 1. modern yargılama üsulleri uygula- yan mahkemelerin kurulması, kadına meslek edindirmeyi amaç- layan okulların açılması, I medrese eğitimine son verilerek eğitimde birliğin sağlanması, IV. birçok alanda gayrimüslimlere, Müslümanlarla eşit haklar tanın- ması gelişmelerinden hangileri yer al- maz? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III -D) Il-vett_E), Il ve IV