Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

SI
1-
a-
flı
10. Osmanlı Devleti dış borçlanmaya rağmen masraflarını
le karşılayamamış ve Esham-ı cedide adı verilen kâğıt pa-
ra basımına başvurmuştur. Bu senetler bir tür hazine bo-
nosu işlevi görmüştür.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
B2B
A) Dış borçlanma iç borçlanmayı artırmıştır.
B) Emtia üzerindeki fiyat baskısı önlenmiştir. inia
A G
C) Dış borçlar verimli kullanılmamıştır.
D) Devlette finansal kaynaklar aranmıştır.
E) Piyasada sembolik para dolaşımı artmıştır.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
SI 1- a- flı 10. Osmanlı Devleti dış borçlanmaya rağmen masraflarını le karşılayamamış ve Esham-ı cedide adı verilen kâğıt pa- ra basımına başvurmuştur. Bu senetler bir tür hazine bo- nosu işlevi görmüştür. Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? B2B A) Dış borçlanma iç borçlanmayı artırmıştır. B) Emtia üzerindeki fiyat baskısı önlenmiştir. inia A G C) Dış borçlar verimli kullanılmamıştır. D) Devlette finansal kaynaklar aranmıştır. E) Piyasada sembolik para dolaşımı artmıştır.
N
Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade
etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın
doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt
edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun
adına 'Türk Eli' derler. Türk yurdu daha çok büyüktü. Ya-
kın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk'e yurtluk etmemiş
bir kita yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk
atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekler eski ve özellikle yeni
tarih belgelerinde yer almaktadır..."
1.
Atatürk'ün verdiği bilgilerden yararlanarak;
Türklerin farklı coğrafyalara yayıldığı,
11. Türk El tabiri ile Türk yurdunun sınırlarının ortaya ko-
nulduğu,
HH. Türk tarihinin bir bütünlük içinde incelemenin zor olduğu
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive T
T.33'den it.
E) Hve III
C) I ve II
55
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
N Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına 'Türk Eli' derler. Türk yurdu daha çok büyüktü. Ya- kın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk'e yurtluk etmemiş bir kita yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekler eski ve özellikle yeni tarih belgelerinde yer almaktadır..." 1. Atatürk'ün verdiği bilgilerden yararlanarak; Türklerin farklı coğrafyalara yayıldığı, 11. Türk El tabiri ile Türk yurdunun sınırlarının ortaya ko- nulduğu, HH. Türk tarihinin bir bütünlük içinde incelemenin zor olduğu yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive T T.33'den it. E) Hve III C) I ve II 55
10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken;
1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların
basılmasına izin verilmesi,
evi & IDEAL TARİH DENEME
VII. Tanzimat Dönemi'nde batı tarzı okulların ya-
nında medreselerin de eğitime devam etmesi,
III. Yeniçeri Ocağı'nın yanında batı tarzı Nizam-ı
Cedit Ordusu'nun kurulması,
IV. II. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astir-
ması
uygulamalarından hangileri, toplumda belli bir
kesimin tepkisinden çekinildiğinin göstergesi-
dir?
A) I ve II
B) I, II ve III
D) Il ve III
C) I, II ve IV
E) II ve IV
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken; 1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların basılmasına izin verilmesi, evi & IDEAL TARİH DENEME VII. Tanzimat Dönemi'nde batı tarzı okulların ya- nında medreselerin de eğitime devam etmesi, III. Yeniçeri Ocağı'nın yanında batı tarzı Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması, IV. II. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astir- ması uygulamalarından hangileri, toplumda belli bir kesimin tepkisinden çekinildiğinin göstergesi- dir? A) I ve II B) I, II ve III D) Il ve III C) I, II ve IV E) II ve IV
10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy-
la ilgili,
1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay-
betmiştir.
II. Rusya Boğazlar konusundaki kazanımlarından yok-
sun bırakılmıştır. X
III. Osmanlı Devleti valisiyle bile başa çıkamayacak du-
ruma gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy- la ilgili, 1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay- betmiştir. II. Rusya Boğazlar konusundaki kazanımlarından yok- sun bırakılmıştır. X III. Osmanlı Devleti valisiyle bile başa çıkamayacak du- ruma gelmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
3.
II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi-
yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala-
rında başka fark yoktur." diyerek Fransız İhtilali ile bir-
likte Osmanlı toplumu üzerinde etkili olan aşağıdaki
düşüncelerden hangisinin olumsuz etkilerini ortadan
kaldırmaya çalışmıştır?
A) Eşitlik
D) Laiklik
B) Adalet
C) Milliyetçilik
E) Özgürlük
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
3. II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi- yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala- rında başka fark yoktur." diyerek Fransız İhtilali ile bir- likte Osmanlı toplumu üzerinde etkili olan aşağıdaki düşüncelerden hangisinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır? A) Eşitlik D) Laiklik B) Adalet C) Milliyetçilik E) Özgürlük
71. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan aşağıdaki
yeniliklerden hangisi, padişahın danışma
meclisi niteliğindeki Divan Teşkilatının
ortadan kalkması ile oluşmuştur?
A) Ayanlıklar'ın kaldırılması
B) Büyük eyaletlerin illere bölünmesi
C) Nazırlıkların kurulması
D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E) Yenilikler için meclis ve komisyonlar
oluşturulması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
71. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi, padişahın danışma meclisi niteliğindeki Divan Teşkilatının ortadan kalkması ile oluşmuştur? A) Ayanlıklar'ın kaldırılması B) Büyük eyaletlerin illere bölünmesi C) Nazırlıkların kurulması D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması E) Yenilikler için meclis ve komisyonlar oluşturulması
15. Yabancı sermayenin Osmanlı'ya giri-
şini;
I. Osmanlı Bankası
II. Alman Doğu Bankası
III. Ziraat Bankası
kuruluşlarından hangilerinin kolaylaş-
tırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Hatt-i Hümayun Soru Bankası
229
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
15. Yabancı sermayenin Osmanlı'ya giri- şini; I. Osmanlı Bankası II. Alman Doğu Bankası III. Ziraat Bankası kuruluşlarından hangilerinin kolaylaş- tırdığı söylenebilir? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Hatt-i Hümayun Soru Bankası 229
16
Tullle callineniams@
ISHIGY (A
13. XIX. yüzyılda bazı aydınların Osmanlı Devleti'nin
dağılmasını önlemek amacıyla ortaya attıkları
Türkçülük fikri etkisini arttırarak XX. yüzyılda da
devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçülüğün etkisini
arttıran gelişmeler arasında yer almaz?
slob
TRONCO
A) Azınlıkların yıkıcı faaliyetleri
B) Arnavutluk'un bağımsız olması
C) Rusya'dan gelen Türk aydınlarının çalışmaları
D) Jön Türklerin çalışmaları
E) Ittihat ve Terakkinin yönetimde etkinliğinin art-
ması Türkclilük değil bahicilik foollyellode
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
16 Tullle callineniams@ ISHIGY (A 13. XIX. yüzyılda bazı aydınların Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya attıkları Türkçülük fikri etkisini arttırarak XX. yüzyılda da devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülüğün etkisini arttıran gelişmeler arasında yer almaz? slob TRONCO A) Azınlıkların yıkıcı faaliyetleri B) Arnavutluk'un bağımsız olması C) Rusya'dan gelen Türk aydınlarının çalışmaları D) Jön Türklerin çalışmaları E) Ittihat ve Terakkinin yönetimde etkinliğinin art- ması Türkclilük değil bahicilik foollyellode Diğer sayfaya geçiniz.
Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık alan özerklik
kazanan ve ilk ayrılan azınlık milletleri düşü-
nüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru bir
şekilde verilmiştir?
A) Osmanlıdan ilk ayrılan azınlık milleti Sırplardır.
B) Osmanlıdan ilk özerklik alan azınlık milleti Yu-
nanlılardır.
C) Osmanlıdan en son ayrılan azınlık milleti Boş-
naklardır.
D) Bükreş antlaşmasıyla bağımsız olan Yunanlı-
lardır.
E) Berlin antlaşması ile ayrılan azınlık milletleri
Sırbistan, Karadağ ve Romanya'dır.
O A
OB
Hatırlat
OC OD
OE
Cevabı sil
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık alan özerklik kazanan ve ilk ayrılan azınlık milletleri düşü- nüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde verilmiştir? A) Osmanlıdan ilk ayrılan azınlık milleti Sırplardır. B) Osmanlıdan ilk özerklik alan azınlık milleti Yu- nanlılardır. C) Osmanlıdan en son ayrılan azınlık milleti Boş- naklardır. D) Bükreş antlaşmasıyla bağımsız olan Yunanlı- lardır. E) Berlin antlaşması ile ayrılan azınlık milletleri Sırbistan, Karadağ ve Romanya'dır. O A OB Hatırlat OC OD OE Cevabı sil
2. Dolmabahçe Sarayı ile ilgili olarak;
1. Atatürk tarafından "Milletin Sarayı" olarak adlan-
dırılan saraydır.
II. Abdülaziz Dönemi'nde yaptırılmıştır.
III. İlk Mebusan Meclisi toplantısının yapıldığı sa-
raydır.
yargılarından hangilerinin doğruluğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I; II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2. Dolmabahçe Sarayı ile ilgili olarak; 1. Atatürk tarafından "Milletin Sarayı" olarak adlan- dırılan saraydır. II. Abdülaziz Dönemi'nde yaptırılmıştır. III. İlk Mebusan Meclisi toplantısının yapıldığı sa- raydır. yargılarından hangilerinin doğruluğu savunulabi- lir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I; II ve III
7.
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda
bölgeye karadan yardım gönderememe-
sinde,
Mısır'ın İngiltere'nin işgali altında olması,
II. yerli halkın İtalyanların yanında yer alması,
III. İtalya'nın Çanakkale Boğazı'nı kuşatması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu
savunulabilir?
Samelingy ho
A) Yalnız I
1.
Lev (5
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda bölgeye karadan yardım gönderememe- sinde, Mısır'ın İngiltere'nin işgali altında olması, II. yerli halkın İtalyanların yanında yer alması, III. İtalya'nın Çanakkale Boğazı'nı kuşatması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Samelingy ho A) Yalnız I 1. Lev (5 B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
2. Yusuf Akçura: "Eğer Türkler kendi içlerinden bir sermaye-
dar burjuva sınıfı çıkaramayacak olursa yalnız memur ve
köylüden ibaret Osmanlı toplumunun muasir bir devlet
hâlinde devamlı yaşayabilmesi zordur." demiştir
Bu düşüncenin hayata geçirilmesi için aşağıdaki ham-
lelerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez?
A) İtibar-ı Milli Bankası'nın kurulması
B) Düyun-i Umumiye İdaresi'nin açılması
C) Koruyucu dış ticaret politikasının benimsenmesi
D) Anadolu Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin kurulması
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2. Yusuf Akçura: "Eğer Türkler kendi içlerinden bir sermaye- dar burjuva sınıfı çıkaramayacak olursa yalnız memur ve köylüden ibaret Osmanlı toplumunun muasir bir devlet hâlinde devamlı yaşayabilmesi zordur." demiştir Bu düşüncenin hayata geçirilmesi için aşağıdaki ham- lelerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez? A) İtibar-ı Milli Bankası'nın kurulması B) Düyun-i Umumiye İdaresi'nin açılması C) Koruyucu dış ticaret politikasının benimsenmesi D) Anadolu Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin kurulması E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması
Kodrika Muhtirası
Kodrika Muhtırası Napolyon'a sunulan iki projeden oluş
Birinci Proje: Osmanlı İmparatorluğu, biri Asya'da, öte-
ki Rumeli'de iki devlete bölünecektir. Asya kitasındaki
devlet Osmani hanedaninin yönetimi altında teokratik bir
devlete birakılacak ve başkenti Bağdat olacaktır. Avrupa
kitasında olan ikinci devlet ise Fransa'nın müttefiki ve ko-
ruduğu bir Hristiyan devleti olacak ve başkenti İstanbul
olacaktır.
İkinci Proje: Osmanlı Devleti'ne ait olan Bulgaristan, Sir-
bistan, Arnavutluk, Bosna, Yunanistan ve Yunan adala-
nının yanı bağımsız otonom bölgelere bölünmesidir. Fran-
sa himayesindeki bu otonom bölgelerin Osmanlı Hükü-
meti'nin atamış olduğu paşalar tarafından idare edilme-
si, Misir'in tümüyle Fransa'ya birakılmasını öngörmüştür.
Bu bilgilere bakıldığında,
1. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlügü parçalanmak is-
tenmiştir.
11. Osmanlı topraklarının geleceğine yönelik senaryolar
üretilmiştir.
Ill. Osmanlı Devleti'nin bağımsız devlet olma özelliği sona
erdirilmeye çalışılmıştır.
yargılanından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız !
B) I ve il
C) I ve III
D) Il ve Ill
E) I, II ve Il
sir, Ingiltere's
de gayet str
Ingiltere'nin
cek olursa.
ile banga me
üzerindeki c
geçirilebilir
Tarih dersind
rüşleri sınıfta
delerden har
leceğini som
Buna göre
melerden h
A) Maurice
görüşler
8) Sömürge
getirmişt
C) Osmanli
yer almis
D) Avrupali
olumsuz
E) Fransiz
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Kodrika Muhtirası Kodrika Muhtırası Napolyon'a sunulan iki projeden oluş Birinci Proje: Osmanlı İmparatorluğu, biri Asya'da, öte- ki Rumeli'de iki devlete bölünecektir. Asya kitasındaki devlet Osmani hanedaninin yönetimi altında teokratik bir devlete birakılacak ve başkenti Bağdat olacaktır. Avrupa kitasında olan ikinci devlet ise Fransa'nın müttefiki ve ko- ruduğu bir Hristiyan devleti olacak ve başkenti İstanbul olacaktır. İkinci Proje: Osmanlı Devleti'ne ait olan Bulgaristan, Sir- bistan, Arnavutluk, Bosna, Yunanistan ve Yunan adala- nının yanı bağımsız otonom bölgelere bölünmesidir. Fran- sa himayesindeki bu otonom bölgelerin Osmanlı Hükü- meti'nin atamış olduğu paşalar tarafından idare edilme- si, Misir'in tümüyle Fransa'ya birakılmasını öngörmüştür. Bu bilgilere bakıldığında, 1. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlügü parçalanmak is- tenmiştir. 11. Osmanlı topraklarının geleceğine yönelik senaryolar üretilmiştir. Ill. Osmanlı Devleti'nin bağımsız devlet olma özelliği sona erdirilmeye çalışılmıştır. yargılanından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız ! B) I ve il C) I ve III D) Il ve Ill E) I, II ve Il sir, Ingiltere's de gayet str Ingiltere'nin cek olursa. ile banga me üzerindeki c geçirilebilir Tarih dersind rüşleri sınıfta delerden har leceğini som Buna göre melerden h A) Maurice görüşler 8) Sömürge getirmişt C) Osmanli yer almis D) Avrupali olumsuz E) Fransiz
7. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik
akımının parçalayıcı etkisi nedeniyle XIX. yüz-
yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ortak hareket
etmeyi devlet politikası haline getiren Avrupa
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya Çarlığı
B) Almanya Imparatorluğu
C) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu
D) Fransa
E) İspanya Imparatorluğu
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi nedeniyle XIX. yüz- yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ortak hareket etmeyi devlet politikası haline getiren Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya Çarlığı B) Almanya Imparatorluğu C) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu D) Fransa E) İspanya Imparatorluğu
MEŞRUTİYET'E-4
4.
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan,
Ulusal egemenlik
-
-
Milliyetçilik
anlayışlarının Osmanlı Devleti'ne olan etkisi aşağıdaki-
lerden hangisi ile ilgili değildir?
A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
MEŞRUTİYET'E-4 4. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan, Ulusal egemenlik - - Milliyetçilik anlayışlarının Osmanlı Devleti'ne olan etkisi aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgili değildir? A) Sened-i İttifak B) Tanzimat Fermanı C) Islahat Fermanı D) I. Meşrutiyet E) II. Meşrutiyet
5) Ziya Gökalp: "Türklere bir millet karakteri kazandıracak ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak etkenlerden
biri milli ekonomidir." demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türklüğün varlığı sadece ekonomiye bağlıdır.
C) Siyasi güç milli ekonomi için yetersizdir
B) Milli ekonomi Türklüğün varlığı için önemlidir
D) Milli ekonomi Için ithalatın arttirilmasi şarttır
E) Türk kültürü ekonomi ile ortaya çıkmıştır
6) Osmanlı Devleti'nin dis borçlanmasında:
Savas masraflarının karailanmayacak dunuma calmori
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
5) Ziya Gökalp: "Türklere bir millet karakteri kazandıracak ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak etkenlerden biri milli ekonomidir." demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türklüğün varlığı sadece ekonomiye bağlıdır. C) Siyasi güç milli ekonomi için yetersizdir B) Milli ekonomi Türklüğün varlığı için önemlidir D) Milli ekonomi Için ithalatın arttirilmasi şarttır E) Türk kültürü ekonomi ile ortaya çıkmıştır 6) Osmanlı Devleti'nin dis borçlanmasında: Savas masraflarının karailanmayacak dunuma calmori