Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar Soruları

Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu, dirlik sistemi içinde ye-
tişen ve sadece Türklerden oluşan askerî bir birliktir.
Yalnızca bu bilgiyle,
1. Osmanlı ordusu tamamen Türklerden oluşmuştur.
II. Timar sisteminde işletme hakkı babadan oğula geç-
miştir.
III. Eyalet ordusunda etnik farklılıklar yoktur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
2.
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu, dirlik sistemi içinde ye- tişen ve sadece Türklerden oluşan askerî bir birliktir. Yalnızca bu bilgiyle, 1. Osmanlı ordusu tamamen Türklerden oluşmuştur. II. Timar sisteminde işletme hakkı babadan oğula geç- miştir. III. Eyalet ordusunda etnik farklılıklar yoktur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III 2. A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III C) I ve II
3.
Osman Bey Dönemi'ne ait;
1. gaza ve cihat anlayışının uygulanması,
II. askerî birliklerin gönüllülerden oluşturulması
III. savaş ganimetlerinden faydalanılmak istenmesi
uygulamalarından hangilerinin beyliğe katılımı olumlu
yönde etkileyeceği savunulabilir?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
3. Osman Bey Dönemi'ne ait; 1. gaza ve cihat anlayışının uygulanması, II. askerî birliklerin gönüllülerden oluşturulması III. savaş ganimetlerinden faydalanılmak istenmesi uygulamalarından hangilerinin beyliğe katılımı olumlu yönde etkileyeceği savunulabilir? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
rasi
gibi
on,
rdi.
ve
let
dar
cu-
8.
Cengiz Yasası'nın bazı maddeleri şunlardır:
Suyu kirleten ölüme mahkûm olur.
Kasten yalan söyleyen, kavga etmekte olan iki
şahıs arasına girerek onlardan birine yardım
edenlerin cezası da ölümdür.
●
●
Üç defa başkalarından mal alıp, üç defa iflâs
eden de üçüncü defa iflâstan sonra ölüm cezası
ile cezalandırılır.
Buna göre Cengiz Yasası'yla ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?
4
A) Hapis cezasının sık kullanıldığına
B) En yaygın cezanın sürgün olduğuna
C) Cezaların belirlenmesinde kurultayın belirleyici
olduğuna
D) Cezalandırma sisteminin sert kurallar içerdiğine
E) Roma hukukunun etkilerinin görüldüğüne
11
KafaDengi
1
1
1
1
1
I
1
1
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
rasi gibi on, rdi. ve let dar cu- 8. Cengiz Yasası'nın bazı maddeleri şunlardır: Suyu kirleten ölüme mahkûm olur. Kasten yalan söyleyen, kavga etmekte olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası da ölümdür. ● ● Üç defa başkalarından mal alıp, üç defa iflâs eden de üçüncü defa iflâstan sonra ölüm cezası ile cezalandırılır. Buna göre Cengiz Yasası'yla ilgili aşağıdakiler- den hangisine ulaşılabilir? 4 A) Hapis cezasının sık kullanıldığına B) En yaygın cezanın sürgün olduğuna C) Cezaların belirlenmesinde kurultayın belirleyici olduğuna D) Cezalandırma sisteminin sert kurallar içerdiğine E) Roma hukukunun etkilerinin görüldüğüne 11 KafaDengi 1 1 1 1 1 I 1 1
BENİM HOCAM
7. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde;
1. yeniçeri sayısının artması,
II. Kapıkulu Ocağına bağlı askerlerin "Devlet ocak içindir."
anlayışını benimsemesi,
III. timar sisteminin bozulması
gelişmelerinden hangileri askerî ve ekonomik sistemin bo-
zulmasına yol açmıştır?
A) Yalnız I
TYT-TARİH Soru Bank
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
BENİM HOCAM 7. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde; 1. yeniçeri sayısının artması, II. Kapıkulu Ocağına bağlı askerlerin "Devlet ocak içindir." anlayışını benimsemesi, III. timar sisteminin bozulması gelişmelerinden hangileri askerî ve ekonomik sistemin bo- zulmasına yol açmıştır? A) Yalnız I TYT-TARİH Soru Bank D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 10.
maya
eleri
gi-
IS-
n-
10. Kurulduğu dönemde merkeziyetçi/ mutlak güç siste-
mini kuran Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıla geldiğinde
bu yapısını kaybetmiştir.
Bu durumu aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
doğruladığı savunulamaz?
A) Islahat çalışmalarından beklenen sonuçların alına-
maması
B) Yeniçeri isyanları sonucunda taht değişikliklerinin
yaşanması
C) Fransız ordusunun Akka dolaylarında yenilgiye
uğratılması
D) Hazineyi rahatlatmak için iç borçlanmaya gidilmesi
E) Iltizam sisteminin malikane sistemi ile uygulanması
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
maya eleri gi- IS- n- 10. Kurulduğu dönemde merkeziyetçi/ mutlak güç siste- mini kuran Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıla geldiğinde bu yapısını kaybetmiştir. Bu durumu aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğruladığı savunulamaz? A) Islahat çalışmalarından beklenen sonuçların alına- maması B) Yeniçeri isyanları sonucunda taht değişikliklerinin yaşanması C) Fransız ordusunun Akka dolaylarında yenilgiye uğratılması D) Hazineyi rahatlatmak için iç borçlanmaya gidilmesi E) Iltizam sisteminin malikane sistemi ile uygulanması
5. Yeni Çağ'da Avrupa'da Rönesans hareketleri ile
başlayan süreçte görülen,
- Özgür düşünce ortamının yaygınlaşarak, bilimsel
çalışmaların yapılmaya başlanması
- Antik dönem Yunan ve Latin eserlerinin yeniden
incelenerek hümanizmanın canlanması
gelişmelerinin aşağıdakilerden öncelikle hangisi-
nin gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkmasında
B) Katolik Kilisesi ve Papa'nın güç kaybetmeye başla-
masında
C) Derebeylik sisteminin güçlenmesinde
D) Özgür düşüncenin önemini yitirmesinde
E) Laik devlet anlayışının yerleşmesinde
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
5. Yeni Çağ'da Avrupa'da Rönesans hareketleri ile başlayan süreçte görülen, - Özgür düşünce ortamının yaygınlaşarak, bilimsel çalışmaların yapılmaya başlanması - Antik dönem Yunan ve Latin eserlerinin yeniden incelenerek hümanizmanın canlanması gelişmelerinin aşağıdakilerden öncelikle hangisi- nin gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenebilir? A) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkmasında B) Katolik Kilisesi ve Papa'nın güç kaybetmeye başla- masında C) Derebeylik sisteminin güçlenmesinde D) Özgür düşüncenin önemini yitirmesinde E) Laik devlet anlayışının yerleşmesinde
527-565 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru olan Jus-
tinianus, Roma kanunlarını toplayarak çağın ve toplumun
ihtiyaçlarına uygun kendi adını taşıyan kanunlar hazırlat-
mıştır. Bu kanunlar madde madde yazılmamış, belli olay-
lar için somut örnekler verilmiştir.
Buna göre Justinianus Kanunları'nın aşağıdaki özel-
liklerden hangisine sahip olması beklenmez?
A) Kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır.
B) Aile ve evlilik kurumu dinî bir temele oturtulmuştur.
C) On İki Levha Kanunlarının temelini oluşturmuştur.
D) Suçluyu islah etme yöntemine başvurulmuştur.
E Manastira kapatma cezaları uygulanmıştır.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
527-565 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru olan Jus- tinianus, Roma kanunlarını toplayarak çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun kendi adını taşıyan kanunlar hazırlat- mıştır. Bu kanunlar madde madde yazılmamış, belli olay- lar için somut örnekler verilmiştir. Buna göre Justinianus Kanunları'nın aşağıdaki özel- liklerden hangisine sahip olması beklenmez? A) Kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır. B) Aile ve evlilik kurumu dinî bir temele oturtulmuştur. C) On İki Levha Kanunlarının temelini oluşturmuştur. D) Suçluyu islah etme yöntemine başvurulmuştur. E Manastira kapatma cezaları uygulanmıştır.
5. 1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı başarıyla uygulanırken İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı uygulanamamıştır.
Buna göre İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uy-
gulanamamasında;
1. Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması, 1925
HI. Dünya Savaşı'nın başlaması, 1939-1945
II. Dış borç alımının artması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II Beeld E) II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
5. 1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı başarıyla uygulanırken İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanamamıştır. Buna göre İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uy- gulanamamasında; 1. Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması, 1925 HI. Dünya Savaşı'nın başlaması, 1939-1945 II. Dış borç alımının artması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I ve II Beeld E) II ve III
12. Anadolu M.Ö. 543-333 yılları arasında Pers hâkimiyetinde
kalmıştır. Bu dönemde Persler kültürel bakımdan Anadolu'da
fazla etkili olamamışlardır.
Perslerin, Anadolu'da kültürel bakımdan etkili olamamasının
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu'da Helen Uygarlığı'nın hâkim olması
B) Anadolu'da yüksek bir uygarlığın mevcut olması
C) Perslerin, Anadolu'ya fazla önem vermemesi
D) Perslerin kültürel gelişme yerine askerliğe önem verme-
leri
E) Anadolu'nun verimli arazilere sahip olması
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
12. Anadolu M.Ö. 543-333 yılları arasında Pers hâkimiyetinde kalmıştır. Bu dönemde Persler kültürel bakımdan Anadolu'da fazla etkili olamamışlardır. Perslerin, Anadolu'da kültürel bakımdan etkili olamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu'da Helen Uygarlığı'nın hâkim olması B) Anadolu'da yüksek bir uygarlığın mevcut olması C) Perslerin, Anadolu'ya fazla önem vermemesi D) Perslerin kültürel gelişme yerine askerliğe önem verme- leri E) Anadolu'nun verimli arazilere sahip olması
Soru 287
Aşağıdakilerden hangisi "Türkler askerî alanda çevre
uygarlıkları etkilemiştir." yargısını doğrulamak için kul-
lanılamaz?
A) Avarlarla beraber Avrupa'da üzengi kullanımının yay-
gınlaşması
karekök
B) Avrupalı toplumların Türklerden konserve yapmayı öğ-
renmesi
C) Bizans ordusunda turan taktiğinin uygulanması
D) Çinlilerin Türk süvari kıyafetlerini kullanması
E) Cengiz Han'ın orduda onlu sistemi uygulaması
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Soru 287 Aşağıdakilerden hangisi "Türkler askerî alanda çevre uygarlıkları etkilemiştir." yargısını doğrulamak için kul- lanılamaz? A) Avarlarla beraber Avrupa'da üzengi kullanımının yay- gınlaşması karekök B) Avrupalı toplumların Türklerden konserve yapmayı öğ- renmesi C) Bizans ordusunda turan taktiğinin uygulanması D) Çinlilerin Türk süvari kıyafetlerini kullanması E) Cengiz Han'ın orduda onlu sistemi uygulaması
8. Evrensel hukuk ilkelerine göre;
- İnsanlar adil
yargılanmalıdır.
Kanun önünde herkes eşittir.
Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur.
Roma hukukuna göre;
Ciddi bir sebep olmadan otuz yaşından küçük
köle azat edilemez.
Köle bir kadının, köle veya özgür bir erkekten
olan çocuğu da köle sayılır.
Suçu kanıtlama yükümlülüğü, suçlamada bulu-
nanındır, bu yükümlülük suçla itham edilen kişiye
ait değildir.
Evrensel hukuk ilkeleri ve Roma hukuku ile ilgili
bu bilgiler değerlendirildiğinde,
I. Roma hukuku sınıflı bir toplum yapısına göre dü-
zenlenmiştir.
II. Evrensel hukuk bireyi, Roma hukuka toplumu ön
planda tutar. X
III. Her iki hukukta da ceza, suçun kanıtlanmasına
tabidir.
IV. Her iki hukukta, da kanıtları, şikâyette bulunan
gösterir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
GAIV
AVI ve III
B) 1/0 IV
I
D), III ve IV
C) I, J've III
E) I, II, III ve IV
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
8. Evrensel hukuk ilkelerine göre; - İnsanlar adil yargılanmalıdır. Kanun önünde herkes eşittir. Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Roma hukukuna göre; Ciddi bir sebep olmadan otuz yaşından küçük köle azat edilemez. Köle bir kadının, köle veya özgür bir erkekten olan çocuğu da köle sayılır. Suçu kanıtlama yükümlülüğü, suçlamada bulu- nanındır, bu yükümlülük suçla itham edilen kişiye ait değildir. Evrensel hukuk ilkeleri ve Roma hukuku ile ilgili bu bilgiler değerlendirildiğinde, I. Roma hukuku sınıflı bir toplum yapısına göre dü- zenlenmiştir. II. Evrensel hukuk bireyi, Roma hukuka toplumu ön planda tutar. X III. Her iki hukukta da ceza, suçun kanıtlanmasına tabidir. IV. Her iki hukukta, da kanıtları, şikâyette bulunan gösterir. yorumlarından hangileri yapılabilir? GAIV AVI ve III B) 1/0 IV I D), III ve IV C) I, J've III E) I, II, III ve IV
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533 İs-
tanbul Antlaşması
• Osmanlı Devleti ile İran arasında 1555 Amasya
Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmaların ortak olan özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatların yapılmasına neden olmaları
B) Fatih Dönemi'nde yapılmaları
C) İlgili devletlerle ilk antlaşmalar olması
D) Osmanlı Devleti'nin batı sınırını güvenceye al-
maları
E) Osmanlı topraklarının doğuya doğru genişle-
mesini sağlamaları
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533 İs- tanbul Antlaşması • Osmanlı Devleti ile İran arasında 1555 Amasya Antlaşması Yukarıdaki antlaşmaların ortak olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Islahatların yapılmasına neden olmaları B) Fatih Dönemi'nde yapılmaları C) İlgili devletlerle ilk antlaşmalar olması D) Osmanlı Devleti'nin batı sınırını güvenceye al- maları E) Osmanlı topraklarının doğuya doğru genişle- mesini sağlamaları
oc, Manik, Psikoloji, Sosyoloji) (23-34), Din Kültürü ve
rilan kısmına işaretleyiniz.
GÜR YAYINLARI
5. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin kuruluş dö-
neminde, Balkan devletleriyle yaptığı savaşlar arasında yer
aldığı söylenemez?
A) Sırpsındığı Savaşı
B) I. Kosova Savaşı
C) Niğbolu Savaşı
D) Varna Savaşı
E) Koyunhisar Savaşı
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
oc, Manik, Psikoloji, Sosyoloji) (23-34), Din Kültürü ve rilan kısmına işaretleyiniz. GÜR YAYINLARI 5. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin kuruluş dö- neminde, Balkan devletleriyle yaptığı savaşlar arasında yer aldığı söylenemez? A) Sırpsındığı Savaşı B) I. Kosova Savaşı C) Niğbolu Savaşı D) Varna Savaşı E) Koyunhisar Savaşı
2. Fransa savaşlardan galip ayrılmış ve Alm
katmıştır. Ülkede mutlakıyet anlayışı katı bir şekilde devam etmiştir.
3. İngiltere Otuz Yıl Savaşlarına katılmamıştır. İngiltere'de parlamenter sisteme geçilerek meş-
*
rutiyet yönetimi başlamıştır.
4. İspanya sömürgelerinin büyük çoğunluğunu kaybetmiştir.
dorini ilan etmistir
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
2. Fransa savaşlardan galip ayrılmış ve Alm katmıştır. Ülkede mutlakıyet anlayışı katı bir şekilde devam etmiştir. 3. İngiltere Otuz Yıl Savaşlarına katılmamıştır. İngiltere'de parlamenter sisteme geçilerek meş- * rutiyet yönetimi başlamıştır. 4. İspanya sömürgelerinin büyük çoğunluğunu kaybetmiştir. dorini ilan etmistir
YAYINLARI
LİMİT
11. I. Rumeli beylerbeyliğinin kurulması
H. Anadolu kazaskerliğinin kurulması
II. Gelibolu'da tersanenin açılması
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki teş-
kilatlanma çalışmaları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve II
E) I, ve III
2.
C) II ve Ill
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
YAYINLARI LİMİT 11. I. Rumeli beylerbeyliğinin kurulması H. Anadolu kazaskerliğinin kurulması II. Gelibolu'da tersanenin açılması Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki teş- kilatlanma çalışmaları arasında gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) I ve II E) I, ve III 2. C) II ve Ill
1. İlk Türk topluluklarındaki ekonomik faaliyetlerin,
1. bozkır yaşam şeklinin ortaya çıkması,
II. ikili teşkilat anlayışının benimsenmesi,
III. sınıflı toplum yapısının engellenmesi
verilenlerden hangileri üzerindeki etkisinden söz edile-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
2
SOSYAL BİLİMLE
E) II ve III
C) I've II
3.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
1. İlk Türk topluluklarındaki ekonomik faaliyetlerin, 1. bozkır yaşam şeklinin ortaya çıkması, II. ikili teşkilat anlayışının benimsenmesi, III. sınıflı toplum yapısının engellenmesi verilenlerden hangileri üzerindeki etkisinden söz edile- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III 2 SOSYAL BİLİMLE E) II ve III C) I've II 3.