Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Soruları

8. Osmanlı Devleti'nde beşik ulemalığı XVII. yüzyıl-
da yaygınlaşmaya başladı.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde ortaya çı-
kardığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
B) Adalet sisteminin bozulması
C) Şehzadelerin tecrübe kazanmadan tahta
geçmeleri
D) Medreseler yanında batı tarzı okulların açıl-
ması
E) Devşirme sisteminden yetişenlerin tecrübe-
siz olması
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
8. Osmanlı Devleti'nde beşik ulemalığı XVII. yüzyıl- da yaygınlaşmaya başladı. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde ortaya çı- kardığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı parasının değer kaybetmesi B) Adalet sisteminin bozulması C) Şehzadelerin tecrübe kazanmadan tahta geçmeleri D) Medreseler yanında batı tarzı okulların açıl- ması E) Devşirme sisteminden yetişenlerin tecrübe- siz olması
10 Gündelik hayatta Hicri takvim kullanılırken 1829 yılından
itibaren Osmanlı Devleti'nde mali işlerde aksama
olmaması için Rumi takvim kullanılmıştır.
9
Buna göre takvimlerin hazırlanmasında,
1. toplumsal ihtiyaçlar,
II. ekonomik gereklilikler,
III, uluslararası rekabet
düşüncelerinden hangilerinin dikkate alındığı
savunulabilir
AYalnız II
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, Ive III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
10 Gündelik hayatta Hicri takvim kullanılırken 1829 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nde mali işlerde aksama olmaması için Rumi takvim kullanılmıştır. 9 Buna göre takvimlerin hazırlanmasında, 1. toplumsal ihtiyaçlar, II. ekonomik gereklilikler, III, uluslararası rekabet düşüncelerinden hangilerinin dikkate alındığı savunulabilir AYalnız II D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, Ive III
Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı
konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top-
lum yapısını beş madde yazmış ancak öğretmeni bunlardan
birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, Çınar'ın ödevinde yanlış oldu-
ğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet çok uluslu toplum yapısına sahiptir.
B) Devlet içindeki gayrimüslimler din, mezhep, vicdan öz-
gürlüğü yanında kendi kültürlerini ve benliklerini cemaat
sistemleri içinde yaşatmışlardır.
C) Askeriler denilen yöneticiler arasında Müslüman olma-
yanlara yer verilmemiştir.
D) Osmanlı millet sistemi, bir sosyal sınıflama esasına da-
yanmamıştır.
E) Reaya arasında haklar bakımından değil, yükümlülükler
bakımından farklılıklar vardır.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top- lum yapısını beş madde yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin, Çınar'ın ödevinde yanlış oldu- ğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet çok uluslu toplum yapısına sahiptir. B) Devlet içindeki gayrimüslimler din, mezhep, vicdan öz- gürlüğü yanında kendi kültürlerini ve benliklerini cemaat sistemleri içinde yaşatmışlardır. C) Askeriler denilen yöneticiler arasında Müslüman olma- yanlara yer verilmemiştir. D) Osmanlı millet sistemi, bir sosyal sınıflama esasına da- yanmamıştır. E) Reaya arasında haklar bakımından değil, yükümlülükler bakımından farklılıklar vardır.
3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst
düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da
önemli konular görüşülür ve alınan kararlar padişa-
hin onayı ile kesinlik kazanırdı. Ayrıca kadıların ver-
diği kararlara itiraz edildiği zaman dava Divana gelir
ve görüşmeler sonucunda kazaskerin de etkinliğiyle
son karar verilirdi.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi-
nie ulaşılamaz?
A) Divan, padişahın mutlak egemenlik haklarını
kısıtlayamamıştır.
Kovanın
Divanın üyelerini Osmanlı hanedan üyeleri oluş-
turmuştur.
C) Divan, çok fonksiyonlu işleyen bir yönetim kuru-
ludur.
DY Divan, yönetim organı olmasının yanı sıra aynı
zamanda yüksek mahkeme gibi işlemiştir.
EXDivan, padişaha yönetimde yardımcı olan bir
danışma organıdır.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da önemli konular görüşülür ve alınan kararlar padişa- hin onayı ile kesinlik kazanırdı. Ayrıca kadıların ver- diği kararlara itiraz edildiği zaman dava Divana gelir ve görüşmeler sonucunda kazaskerin de etkinliğiyle son karar verilirdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi- nie ulaşılamaz? A) Divan, padişahın mutlak egemenlik haklarını kısıtlayamamıştır. Kovanın Divanın üyelerini Osmanlı hanedan üyeleri oluş- turmuştur. C) Divan, çok fonksiyonlu işleyen bir yönetim kuru- ludur. DY Divan, yönetim organı olmasının yanı sıra aynı zamanda yüksek mahkeme gibi işlemiştir. EXDivan, padişaha yönetimde yardımcı olan bir danışma organıdır.
16
N
2.
KPSS
TARIH
1. Padişah
II. Sadrazam
III. Nişancı
Yukarıdakilerden hangileri yönetim hakkına
sahiptir?
A) I, II ve III
B) I ve II
TEST
Osmanlı Devleti Kültü
D) Yalnız II
C) Yalnız I
E) II ve III
Aşağıdaki padişahlardan hangisinin aynı
zamanda "Halife" olma özelliği yoktur?
Al Fatih Sultan Mehme
4
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
16 N 2. KPSS TARIH 1. Padişah II. Sadrazam III. Nişancı Yukarıdakilerden hangileri yönetim hakkına sahiptir? A) I, II ve III B) I ve II TEST Osmanlı Devleti Kültü D) Yalnız II C) Yalnız I E) II ve III Aşağıdaki padişahlardan hangisinin aynı zamanda "Halife" olma özelliği yoktur? Al Fatih Sultan Mehme 4
KONU ANLATIMI TESTİ: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında O
7. Osmanlı Devleti'nde Timar Sistemi ile devlet hazi-
nesinden harcama yapılmadan bir ordu oluşturul-
muştur.
Bu sistemin XVII. yüzyılda bozulması,
1. Eyalet ordusunun bozulması
II. Miri toprak sisteminin yaygınlaştırılması
III. Askeri alanda islahata gerek duyulması
gibi durumlardan hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I
Yalnız III
I ve II
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
KONU ANLATIMI TESTİ: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında O 7. Osmanlı Devleti'nde Timar Sistemi ile devlet hazi- nesinden harcama yapılmadan bir ordu oluşturul- muştur. Bu sistemin XVII. yüzyılda bozulması, 1. Eyalet ordusunun bozulması II. Miri toprak sisteminin yaygınlaştırılması III. Askeri alanda islahata gerek duyulması gibi durumlardan hangilerine yol açmıştır? A) Yalnız I Yalnız III I ve II
5.
Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla-
mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli
✓ miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırma-
yı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) laşecilik
C) Gelenekçilik
D) Fiskalizm
E) Liberalizm
7.
ABCDE
Aşağı
önen
A)
B)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla- mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli ✓ miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırma- yı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Merkantilizm B) laşecilik C) Gelenekçilik D) Fiskalizm E) Liberalizm 7. ABCDE Aşağı önen A) B)
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray
Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray görev-
lilerinin yetiştirildiği bir "saray okulu" niteliği
taşırdı.
B) Harem özel bir bölüm olup padişah ve ai-
lesi dışında kimse ikamet edemezdi.
C) Birun, padişahın resmî hayatının geçtiği
yerdir.
D) Osmanlı Devleti'nde devşirme yöntemiy-
le toplanan çocuklardan saraya alınanlar,
Enderun kısmında eğitim görmüşlerdir
E) Enderun ve Birun kısımlarını birbirine bağ-
layan bölüme "Babiali" adı verilmiştir.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Saray Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Enderun, Idari yöneticilerin ve saray görev- lilerinin yetiştirildiği bir "saray okulu" niteliği taşırdı. B) Harem özel bir bölüm olup padişah ve ai- lesi dışında kimse ikamet edemezdi. C) Birun, padişahın resmî hayatının geçtiği yerdir. D) Osmanlı Devleti'nde devşirme yöntemiy- le toplanan çocuklardan saraya alınanlar, Enderun kısmında eğitim görmüşlerdir E) Enderun ve Birun kısımlarını birbirine bağ- layan bölüme "Babiali" adı verilmiştir.
10. Aşağıdaki padişah ve gerçekleştirdi-
ği yenilik eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) II. Mahmut - Mekteb-i Mülkiyenin
açılması
F
B) II. Abdülhamit - Kanunuesasi'nin
ilanı P
C) Abdülaziz - Islam hukukuna dayalı
Mecelle'nin hazırlanması
D) II Selim Mühendishane-i Berri
Hümayunun açılması +
E) I. Mahmut - Hendesehanenin açıl-
masi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
10. Aşağıdaki padişah ve gerçekleştirdi- ği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) II. Mahmut - Mekteb-i Mülkiyenin açılması F B) II. Abdülhamit - Kanunuesasi'nin ilanı P C) Abdülaziz - Islam hukukuna dayalı Mecelle'nin hazırlanması D) II Selim Mühendishane-i Berri Hümayunun açılması + E) I. Mahmut - Hendesehanenin açıl- masi
2
Orhan Bey Dönemi'nde düzenli ordu teşkilatının ku-
rulmasında;
I. sınırlanın genişlemesi,
II. kale kuşatmalarında aşiret kuvvetlerinin yetersiz kal-
masi,
III. fetih hareketlerine hız kazandinimak istenmesi,
IV. düzensiz birliklerin idaresinde yaşanan sıkıntılar,
V. Haçlılara karşı başarıların kalıcı hale getirilmek isten-
mesi
durumlarından hangisi yer almaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
INVINIAVA LIIT
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
2 Orhan Bey Dönemi'nde düzenli ordu teşkilatının ku- rulmasında; I. sınırlanın genişlemesi, II. kale kuşatmalarında aşiret kuvvetlerinin yetersiz kal- masi, III. fetih hareketlerine hız kazandinimak istenmesi, IV. düzensiz birliklerin idaresinde yaşanan sıkıntılar, V. Haçlılara karşı başarıların kalıcı hale getirilmek isten- mesi durumlarından hangisi yer almaz? A) I B) II C) III D) IV E) V INVINIAVA LIIT
7. Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan, gelirin bir
kısmı orta dereceli memurlara bırakılan ve dirliğin her
5 bin akçesi için sefere 1 cebelü gönderilen topraklardır.
Özellikleri verilen miri arazi çeşidi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Haraci
D) Zeamet
B) Mukataa
E) Ocaklık
C) Timar
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
7. Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan, gelirin bir kısmı orta dereceli memurlara bırakılan ve dirliğin her 5 bin akçesi için sefere 1 cebelü gönderilen topraklardır. Özellikleri verilen miri arazi çeşidi aşağıdakilerden han- gisidir? A) Haraci D) Zeamet B) Mukataa E) Ocaklık C) Timar
5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde devlet otoritesinin
zayıflaması ve ekonominin bozulmasına paralel olarak
köyden kente göç oranı artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı yönetiminin bu
göçleri engellemeye yönelik aldığı önlemler içerisinde
yer aldığı savunulabilir?
A) Devşirme kökenli devlet yöneticilerinin sayıca artırıl-
masi
BAvrupa'ya elçiler gönderilmesi
CVergi indirimine gidilmesi
D) Dine dayalı vergilendirmeye son verilmesi
E) Timar arazilerin iltizama dönüştürülmesi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde devlet otoritesinin zayıflaması ve ekonominin bozulmasına paralel olarak köyden kente göç oranı artmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı yönetiminin bu göçleri engellemeye yönelik aldığı önlemler içerisinde yer aldığı savunulabilir? A) Devşirme kökenli devlet yöneticilerinin sayıca artırıl- masi BAvrupa'ya elçiler gönderilmesi CVergi indirimine gidilmesi D) Dine dayalı vergilendirmeye son verilmesi E) Timar arazilerin iltizama dönüştürülmesi
7.
Osmanlı
I.
Divanın danışma organı hâline getirilmesi
II. Ulemanın medreselerde yetiştirilmesi
III. Kardeş katlinin yasallaştırılması
IV. Kapıkulu askerlerinin Enderun'da yetiştirilmesi
V. Saray dışı evliliklerin yasaklanması
Numaralanmış ifadelerden hangisi Osmanlı Dev-
leti'nde hükümdarlığı mutlak güç hâline getirmeye
yönelik uygulamalardan biri değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
7. Osmanlı I. Divanın danışma organı hâline getirilmesi II. Ulemanın medreselerde yetiştirilmesi III. Kardeş katlinin yasallaştırılması IV. Kapıkulu askerlerinin Enderun'da yetiştirilmesi V. Saray dışı evliliklerin yasaklanması Numaralanmış ifadelerden hangisi Osmanlı Dev- leti'nde hükümdarlığı mutlak güç hâline getirmeye yönelik uygulamalardan biri değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
X
Osmanlı halkının eğlencelerinde saraydaki törenler ve önemli
günler etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi halkın eğlenmesine imkân sağ-
layan saray merasimlerinden biri değildir?
A) Hükümdar çocuklarının doğması
B) Hanedan ailesi düğünleri/
CCülus törenleri
D) Askerî zaferleri
Cuma selamlığı
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
X Osmanlı halkının eğlencelerinde saraydaki törenler ve önemli günler etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi halkın eğlenmesine imkân sağ- layan saray merasimlerinden biri değildir? A) Hükümdar çocuklarının doğması B) Hanedan ailesi düğünleri/ CCülus törenleri D) Askerî zaferleri Cuma selamlığı
Osmanlı Devleti'nden günümüze çok sayıda el yazması eser
bozulmadan kalmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi
etkili değildir?
A Hat sanatının gelişmesi
B) Ciltçilik teşkilatının kurulması
Matbaacılık faaliyetlerinde bulunulması
D) Kütüphanecilik faaliyetlerine önem verilmesi J
Yazılı kaynakların gelecek nesillere aktarılmak istenmesi
V
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Devleti'nden günümüze çok sayıda el yazması eser bozulmadan kalmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A Hat sanatının gelişmesi B) Ciltçilik teşkilatının kurulması Matbaacılık faaliyetlerinde bulunulması D) Kütüphanecilik faaliyetlerine önem verilmesi J Yazılı kaynakların gelecek nesillere aktarılmak istenmesi V
k
1
14. Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanana aylık
bağlama; söz, nişan veya ayrıcalık verilen kim-
seler için çıkarılan padişah buyruğuna ne isim
verilir?
A Ferman
C) Kanunname
abis
Fermonde
B) Yasakname
D) Beratname
miydi?
E) Adaletname
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
k 1 14. Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanana aylık bağlama; söz, nişan veya ayrıcalık verilen kim- seler için çıkarılan padişah buyruğuna ne isim verilir? A Ferman C) Kanunname abis Fermonde B) Yasakname D) Beratname miydi? E) Adaletname