Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abdülaziz Dönemi Soruları

7.
Osmanlı Devleti'nde 1851 yılında, yeni açılan okulların ve Darül-
fünun'un ders kitaplarını hazırlamak üzere "Encümen-i Daniş"
adıyla bir komisyon kurulmuştur.
Buna göre Encümen-i Daniş'in;
I. bilimsel ve kültürel faaliyetlerin canlanması,
II. laik eğitim sistemine geçilmesi,
III. medreselerin ülke genelinde yaygınlaşması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
El ve III
C ve II
10. Osm
sade
din
tiriy
lar
ka
m
B
C
Tarih
Abdülaziz Dönemi
7. Osmanlı Devleti'nde 1851 yılında, yeni açılan okulların ve Darül- fünun'un ders kitaplarını hazırlamak üzere "Encümen-i Daniş" adıyla bir komisyon kurulmuştur. Buna göre Encümen-i Daniş'in; I. bilimsel ve kültürel faaliyetlerin canlanması, II. laik eğitim sistemine geçilmesi, III. medreselerin ülke genelinde yaygınlaşması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II El ve III C ve II 10. Osm sade din tiriy lar ka m B C
2.
Osmanlı donanmasında XVIII. Yüzyıl sonlarında ıslah çalışma-
larına önem verilmiş ve deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mü-
hendishane-i Bahri Hümayun kurulmuştur.
Osmanlı Devleti'nde bu düzenlemelerin yapılmasında;
1. Osmanlı donanmasının Çeşme'de Ruslar tarafından yakıl-
ması,
II. Avrupa'daki gelişmelerin ülkeye kazandırılmak istenmesi,
III. uluslararasında denge politikasının izlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C), Yalnız III
Tarih
Abdülaziz Dönemi
2. Osmanlı donanmasında XVIII. Yüzyıl sonlarında ıslah çalışma- larına önem verilmiş ve deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mü- hendishane-i Bahri Hümayun kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde bu düzenlemelerin yapılmasında; 1. Osmanlı donanmasının Çeşme'de Ruslar tarafından yakıl- ması, II. Avrupa'daki gelişmelerin ülkeye kazandırılmak istenmesi, III. uluslararasında denge politikasının izlenmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C), Yalnız III
11. XIX. yüzyılda gerek Fransız İhtilali, gerekse Rusya ile
imzalanan antlaşmalar sonucunda Osmanlı Devleti,
• 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan'a,
1878 Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve
Karadağ'a bağımsızlık hakkı tanımak zorunda kal-
mıştır.
Buna göre;
1. Ulusçuluk akımı, imparatorluğun dağılmasını hız-
landırmıştır.
II. Rusya'nın Balkanlarda nüfuzu artmıştır.
III. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı tama-
men sona ermiştir
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Abdülaziz Dönemi
11. XIX. yüzyılda gerek Fransız İhtilali, gerekse Rusya ile imzalanan antlaşmalar sonucunda Osmanlı Devleti, • 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan'a, 1878 Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık hakkı tanımak zorunda kal- mıştır. Buna göre; 1. Ulusçuluk akımı, imparatorluğun dağılmasını hız- landırmıştır. II. Rusya'nın Balkanlarda nüfuzu artmıştır. III. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı tama- men sona ermiştir yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nde 1864'ten başlayarak eyaletler, vi-
layet adını almaya başlamış, her vilayet, liva olarak da
adlandırılan sancaklara, kazalara ve köylere ayrılmıştır.
Vilayetlerin başında valiler, livalarda kaymakamlar ve
kazalarda kaza müdürleri görevlendirilirken köylerde
seçimle belirlenen muhtarlar görevlendirilmiştir.
Bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisine bağlı
olarak gerçekleştirilmiştir?
A) Arazi Kanunnamesi'ne
B) Kanun-u Esasiye'ye
C) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'ne
dobrejk
D) Vilayet Nizamnamesi'ne
E) Matbuat Nizamnamesi'ne
3. II.
Se
h
r
Tarih
Abdülaziz Dönemi
Osmanlı Devleti'nde 1864'ten başlayarak eyaletler, vi- layet adını almaya başlamış, her vilayet, liva olarak da adlandırılan sancaklara, kazalara ve köylere ayrılmıştır. Vilayetlerin başında valiler, livalarda kaymakamlar ve kazalarda kaza müdürleri görevlendirilirken köylerde seçimle belirlenen muhtarlar görevlendirilmiştir. Bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir? A) Arazi Kanunnamesi'ne B) Kanun-u Esasiye'ye C) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'ne dobrejk D) Vilayet Nizamnamesi'ne E) Matbuat Nizamnamesi'ne 3. II. Se h r
9.
Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan su yoludur.
Açılmasıyla Macellan Boğazi'nin önem kaybetmesine ne-
den olan su yoludur.
Uzak Doğu ülkelerinin Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa
ülkeleriyle olan deniz ticaretinde önemli yeri olan su yolu-
dur.
Basra Körfezinden hareket eden petrol yüklü gemilerin
OPRA başka bölge ve ülkelere ulaşmak için kullanmak zorunda
olduklan su yoludur.
Yukandaki bilgilerde aşağıdaki su yollanından hangisine
değinilmemiştir?
A) Malakka Boğazı
B) Hümmüz Bogazı
C) Kiel Kanali
D) Panama Kanali
E) Cebelitank Boğazı
Tarih
Abdülaziz Dönemi
9. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan su yoludur. Açılmasıyla Macellan Boğazi'nin önem kaybetmesine ne- den olan su yoludur. Uzak Doğu ülkelerinin Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleriyle olan deniz ticaretinde önemli yeri olan su yolu- dur. Basra Körfezinden hareket eden petrol yüklü gemilerin OPRA başka bölge ve ülkelere ulaşmak için kullanmak zorunda olduklan su yoludur. Yukandaki bilgilerde aşağıdaki su yollanından hangisine değinilmemiştir? A) Malakka Boğazı B) Hümmüz Bogazı C) Kiel Kanali D) Panama Kanali E) Cebelitank Boğazı
70 yılında oluşmuştur.
b) 1923-1970 arasında ihracattaki artış oranı ithalattaki
artış oranından düşüktür.
E) 1930 ve 1940 yıllarında dış ticaret fazlası verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı
Devleti'nin hedeflediği politikalar arasında yer almaz?
LAPOIZMI
A) Konjonktürel ittifaklara yönelmek
B) Kaybettiği toprakları geri almak
C) Batı tarzı islahat girişimlerinde bulunmak
D) Anayasal monarşi yönetimine geçmek
E) Elindeki toprakları korumak
praklar
Tarih
Abdülaziz Dönemi
70 yılında oluşmuştur. b) 1923-1970 arasında ihracattaki artış oranı ithalattaki artış oranından düşüktür. E) 1930 ve 1940 yıllarında dış ticaret fazlası verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin hedeflediği politikalar arasında yer almaz? LAPOIZMI A) Konjonktürel ittifaklara yönelmek B) Kaybettiği toprakları geri almak C) Batı tarzı islahat girişimlerinde bulunmak D) Anayasal monarşi yönetimine geçmek E) Elindeki toprakları korumak praklar
SI
erek
ları
ttir.
cra
le
i.
4. Osmanlı klasik düzeninde en üst düzeyde idareyi
etkisizleşmişti/19 yüzyıt başlarında 1839-1856 yılları
sağlayan Divan T-Humayun 18. yüzyıldə tamamen
arasında Meclis Vala, para Sura-yi Báb-i Alive Meclis-i
Ali Tanzimat gibi adlarla cesitli meclisler kurulmuştur.
Bunlar hükümdara veya onun mutlak vekiline bağlı, onun
adına reformları yürüten araştıran, eleştiren
olarak da yürütme gücünün içinde yer alan görevlilerden
ve aktif
oluşan kurullardır.
XIX. yüzyılda gerçekleştirilen bu düzenlemelerin:
Dyönetim işlerine işlerlik kazandırmak,
II. yapılacak reformları kolaylaştırmak,
III. halkı yönetime katmak
durumlarından
sürülemez?
A) Yalnız I
hangilerini
Caix
D) I ve II
B) Yalnız II
amaçladığı
E) II ve III
ileri
Yalnız III
6.
Tarih
Abdülaziz Dönemi
SI erek ları ttir. cra le i. 4. Osmanlı klasik düzeninde en üst düzeyde idareyi etkisizleşmişti/19 yüzyıt başlarında 1839-1856 yılları sağlayan Divan T-Humayun 18. yüzyıldə tamamen arasında Meclis Vala, para Sura-yi Báb-i Alive Meclis-i Ali Tanzimat gibi adlarla cesitli meclisler kurulmuştur. Bunlar hükümdara veya onun mutlak vekiline bağlı, onun adına reformları yürüten araştıran, eleştiren olarak da yürütme gücünün içinde yer alan görevlilerden ve aktif oluşan kurullardır. XIX. yüzyılda gerçekleştirilen bu düzenlemelerin: Dyönetim işlerine işlerlik kazandırmak, II. yapılacak reformları kolaylaştırmak, III. halkı yönetime katmak durumlarından sürülemez? A) Yalnız I hangilerini Caix D) I ve II B) Yalnız II amaçladığı E) II ve III ileri Yalnız III 6.
TYT TARİH SORU BANKASI
$
6. Sultan Abdülaziz, devlet adamlarınca görevden alınan ilk
padişahtır. Ancak bu sonucu ortaya çıkartan asıl güç, ha-
reketin gerçek amacından habersiz olarak istismar edilen
askerler olmuştur. Türk siyasi hayatında bu gücü bilenler,
orduyu bu amaçla kullanmış ve ordunun fiilen rol almadığı
hiçbir darbe girişimi başarılı olamamıştır
Bu bilgileri aşağıdaki yargılardan hangisinin destekle-
diği söylenebilir?
A) Bir ülkede iktidarı zor kullanarak değiştirmek için silahlı
güçlerin desteği şarttır.
B) Demokrasiyi benimseyen toplumlar, ordunun gücü ile
varlıklarını devam ettirirler.
COsmanlı Devleti, meşruti yönetimi uygulamada başan-
sız olmuştur.
D) İktidarın, tek bir kişide toplanması istikrarı da berabe-
rinde getirir.
) Devletler, halkın taleplerini dikkate almazlarsa uzun
ömürlü olmazlar.
WI
ya
9. 19
da
E
B
L
11
C
Tarih
Abdülaziz Dönemi
TYT TARİH SORU BANKASI $ 6. Sultan Abdülaziz, devlet adamlarınca görevden alınan ilk padişahtır. Ancak bu sonucu ortaya çıkartan asıl güç, ha- reketin gerçek amacından habersiz olarak istismar edilen askerler olmuştur. Türk siyasi hayatında bu gücü bilenler, orduyu bu amaçla kullanmış ve ordunun fiilen rol almadığı hiçbir darbe girişimi başarılı olamamıştır Bu bilgileri aşağıdaki yargılardan hangisinin destekle- diği söylenebilir? A) Bir ülkede iktidarı zor kullanarak değiştirmek için silahlı güçlerin desteği şarttır. B) Demokrasiyi benimseyen toplumlar, ordunun gücü ile varlıklarını devam ettirirler. COsmanlı Devleti, meşruti yönetimi uygulamada başan- sız olmuştur. D) İktidarın, tek bir kişide toplanması istikrarı da berabe- rinde getirir. ) Devletler, halkın taleplerini dikkate almazlarsa uzun ömürlü olmazlar. WI ya 9. 19 da E B L 11 C
5.
AYT/SOSYAL BİLİMLER - 1
Dersinde Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki genel duru-
munu anlatan Halil Öğretmen şu ifadeyi kullanmıştır: "Os-
manlı Devleti XVII. yüzyılda duraklama yaşasa da batida
en geniş sınırlara bu dönemde ulaşmıştır."
Halil Öğretmen'in bu ifadesini aşağıdaki antlaşmalar-
dan hangisinin adını söyleyerek tamamlaması bekle-
nir?
A) Zitvatorok Antlaşması
B) Ferhat Paşa Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması
D) Vasvar Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması
7.
Tarih
Abdülaziz Dönemi
5. AYT/SOSYAL BİLİMLER - 1 Dersinde Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki genel duru- munu anlatan Halil Öğretmen şu ifadeyi kullanmıştır: "Os- manlı Devleti XVII. yüzyılda duraklama yaşasa da batida en geniş sınırlara bu dönemde ulaşmıştır." Halil Öğretmen'in bu ifadesini aşağıdaki antlaşmalar- dan hangisinin adını söyleyerek tamamlaması bekle- nir? A) Zitvatorok Antlaşması B) Ferhat Paşa Antlaşması C) Karlofça Antlaşması D) Vasvar Antlaşması E) Bucaş Antlaşması 7.
>>
19. Orta Çağ Avrupası'nda merkezi otoritenin sağlanması,
ekonomik, siyasal ve sosyal düzenin feodal sisteme bağ-
lanması,
1.
11. kralın papanın elinden taç giymesi,
III. ekonominin tarıma dayanması
koşullarından hangilerine bağlı kılınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Abdülaziz Dönemi
>> 19. Orta Çağ Avrupası'nda merkezi otoritenin sağlanması, ekonomik, siyasal ve sosyal düzenin feodal sisteme bağ- lanması, 1. 11. kralın papanın elinden taç giymesi, III. ekonominin tarıma dayanması koşullarından hangilerine bağlı kılınmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
K
4. Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yapan
Fransa ile ilgili olarak;
(760)
Kapitülasyonlardan sürekli yararlanma hakkı elde
etmiştir.
X. Kudüs'teki kutsal yerlerin yönetimini üstlenmiştir.
M. Osmanlı ile birleşerek Rusya'nın Akdeniz'deki
donanmasını yakmışlardır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II-
-
D) II ve III
-
C) I ve II-
E) I, II ve III
-
Tarih
Abdülaziz Dönemi
K 4. Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yapan Fransa ile ilgili olarak; (760) Kapitülasyonlardan sürekli yararlanma hakkı elde etmiştir. X. Kudüs'teki kutsal yerlerin yönetimini üstlenmiştir. M. Osmanlı ile birleşerek Rusya'nın Akdeniz'deki donanmasını yakmışlardır. yargılarından hangileri söylenebilir? A Yalnız I B) Yalnız II- - D) II ve III - C) I ve II- E) I, II ve III -
78
Vam
II. Kosova Savaşı (1448)
Yukarıda verilen gelişmeler bangi padişah dö-
neminde yaşanmıştır?
A) II. Murat
C) I. Mehmet
A) Yalnız I
3. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin
Balkanlar'da ilerleyişi durmuş ancak devlet batida
önemli bir toprak kaybına uğramamıştır.
Bu durumun nedenleri arasında;
B) I. Murat
D) Yıldırım Bayezit
E) Orhan Bey
I. hoşgörü politikasının etkisi,
II. İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları'
nın yaşanması,
III. iskân politikasının etkisi
verilen durumlardan hangileri yer alır?
D) I ve II
B) Yalnız
C) Yalnız III
EN. I ve III
AYDIN YAYINLAR
Tarih
Abdülaziz Dönemi
78 Vam II. Kosova Savaşı (1448) Yukarıda verilen gelişmeler bangi padişah dö- neminde yaşanmıştır? A) II. Murat C) I. Mehmet A) Yalnız I 3. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerleyişi durmuş ancak devlet batida önemli bir toprak kaybına uğramamıştır. Bu durumun nedenleri arasında; B) I. Murat D) Yıldırım Bayezit E) Orhan Bey I. hoşgörü politikasının etkisi, II. İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları' nın yaşanması, III. iskân politikasının etkisi verilen durumlardan hangileri yer alır? D) I ve II B) Yalnız C) Yalnız III EN. I ve III AYDIN YAYINLAR
İstanbul'da XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mo-
dası yavaş yavaş hissedilmeye başlanmış; Batı tarzı mobil-
yalar, döşemeler, ev düzenlemeleri toplumda popüler hâle
m-gelmiştir. Özellikle Fransa'dan gelen hediyeler, gravürler,
wal saatler, çeşitli aletler, kumaşlar, mobilyalar, mikroskop, te-
alk leskop gibi eşyalar Osmanlı toplumunu dönüştürmeye baş-
lamıştır. Batı tarzı tüketim kültürü İstanbul'a XVIII. yüzyılda
girmeye başlamış ve XIX. yüzyılda toplumun pek çok kesimi
tarafından benimsenmiştir.
k,
ğu
e-
da
fa
n;
u.
e
Buna göre Osmanlı toplumunda;
demokratik yönetim sistemi,
kanaatkâr tüketim olgusu,
II.
III. alafranga yaşam tarzı
anlayışlarından hangilerinin yayılmaya başlandığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız
-D) Ivett
B) Yalnız II
1. Mısır,
11. Kim
C) Yalnız III
E) II ve III
Sanayi İnkılabı ile beraber ortaya çıkan sömürgecilik,
Osmanlı Devleti'nde;
D) Ive
Tarih
Abdülaziz Dönemi
İstanbul'da XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mo- dası yavaş yavaş hissedilmeye başlanmış; Batı tarzı mobil- yalar, döşemeler, ev düzenlemeleri toplumda popüler hâle m-gelmiştir. Özellikle Fransa'dan gelen hediyeler, gravürler, wal saatler, çeşitli aletler, kumaşlar, mobilyalar, mikroskop, te- alk leskop gibi eşyalar Osmanlı toplumunu dönüştürmeye baş- lamıştır. Batı tarzı tüketim kültürü İstanbul'a XVIII. yüzyılda girmeye başlamış ve XIX. yüzyılda toplumun pek çok kesimi tarafından benimsenmiştir. k, ğu e- da fa n; u. e Buna göre Osmanlı toplumunda; demokratik yönetim sistemi, kanaatkâr tüketim olgusu, II. III. alafranga yaşam tarzı anlayışlarından hangilerinin yayılmaya başlandığı söy- lenebilir? A) Yalnız -D) Ivett B) Yalnız II 1. Mısır, 11. Kim C) Yalnız III E) II ve III Sanayi İnkılabı ile beraber ortaya çıkan sömürgecilik, Osmanlı Devleti'nde; D) Ive
1. Coğrafi Keşifler sonrasında ticaretin Akdeniz'den
Atlas Okyanusu'na kaymasının sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Akdeniz ülkeleri ekonomik yönden güçlenmiştir.
B) Osmanlı Devleti ekonomik yönden zarar görmüştür.
C) Atlas Okyanusu kıyılarındaki şehirler önem kazan-
mıştır.
D) İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi denizci devletler
güç kazanmıştır.
E) Avrupalı devletler arasında sömürgeciliğe dayalı re-
kabet artmıştır.
3. As
yu
A)
Tarih
Abdülaziz Dönemi
1. Coğrafi Keşifler sonrasında ticaretin Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na kaymasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Akdeniz ülkeleri ekonomik yönden güçlenmiştir. B) Osmanlı Devleti ekonomik yönden zarar görmüştür. C) Atlas Okyanusu kıyılarındaki şehirler önem kazan- mıştır. D) İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi denizci devletler güç kazanmıştır. E) Avrupalı devletler arasında sömürgeciliğe dayalı re- kabet artmıştır. 3. As yu A)
4. Aşağıdaki yerleşim bölgelerinin hangisinde
Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinin aydın-
latılması hakkında bulgulara ulaşılamaz?
5.
A) Truva
C) Çatalhöyük
E) Anav
B) Caferhöyüğü
D) Alacahöyük
Anadolu'daki birçok yerleşim bölgesinde yapılan
kazı çalışmaları sonucunda MÖ 9000'lerden itiba-
Tarih
Abdülaziz Dönemi
4. Aşağıdaki yerleşim bölgelerinin hangisinde Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinin aydın- latılması hakkında bulgulara ulaşılamaz? 5. A) Truva C) Çatalhöyük E) Anav B) Caferhöyüğü D) Alacahöyük Anadolu'daki birçok yerleşim bölgesinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda MÖ 9000'lerden itiba-
"gisi
A) I, II, III, IV B) I, III,
D) IV, II, III, IE) II, IV, I, III
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük düşüncesinin gelişmesine katkı sağlayan
"diş Türkler" arasında yer almaz?
A) Gaspıralı Ismail BeyByAkçuraoğlu Yusuf
D) Ağaoğlu Ahmet
C) Ziya Gökalp
E) Hüseyinzade Ali
6.18 Ekim 1912'de imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki
varlığını tümüyle sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris B) İstanbul C) Londra D) Uşi E) Sevr
7. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi yeniliklerinden değildir?
A) Fes giyilmesinin zorunlu olması
B) Posta Teşkilatının kurulması
liderlerinden ola
topraklarında bi
olacağını bildir
sürecin önemli
hangisidir?
A) Balfour
17. Mustaf
tayin yeri
nedir?
LIttiha
C) Vata
E) Ade
18. A
A) S
C) Nazırlıkların (Bakanlıklar) kurulması
D) Takvim-i Vekayi Gazetesinin çıkarılması
E) Galatasaray Sultanisi'nin Açılması
8. Asağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan Üçlü İttifak
19
A
Tarih
Abdülaziz Dönemi
"gisi A) I, II, III, IV B) I, III, D) IV, II, III, IE) II, IV, I, III 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük düşüncesinin gelişmesine katkı sağlayan "diş Türkler" arasında yer almaz? A) Gaspıralı Ismail BeyByAkçuraoğlu Yusuf D) Ağaoğlu Ahmet C) Ziya Gökalp E) Hüseyinzade Ali 6.18 Ekim 1912'de imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığını tümüyle sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Paris B) İstanbul C) Londra D) Uşi E) Sevr 7. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi yeniliklerinden değildir? A) Fes giyilmesinin zorunlu olması B) Posta Teşkilatının kurulması liderlerinden ola topraklarında bi olacağını bildir sürecin önemli hangisidir? A) Balfour 17. Mustaf tayin yeri nedir? LIttiha C) Vata E) Ade 18. A A) S C) Nazırlıkların (Bakanlıklar) kurulması D) Takvim-i Vekayi Gazetesinin çıkarılması E) Galatasaray Sultanisi'nin Açılması 8. Asağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan Üçlü İttifak 19 A
1